Деловодна информация
00373
2716 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0021 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612JVMZ2827304
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Медицински колеж при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Мултифункционален фитнес уред“ – 1 бр., - обособена позиция № 2 „Автоматичен анализатор за изследване на глюкоза“ – 1 бр., - обособена позиция № 3 „Професионален апарат за кавитация“ – 1 бр., - обособена позиция № 4 „Комбиниран козметичен уред 11 в 1“ – 1 бр., - обособена позиция № 5 „Професионална електрическа пила с прахоуловител“ - 1 бр., - обособена позиция № 6 „Стенен дестилатор“ – 1 бр., - обособена позиция № 7 „Лабораторна сушилня“ – 1 бр., - обособена позиция № 8 „Автоматичен Елайза четец“ – 1 бр., - обособена позиция № 9 „Полуавтоматичен коагулатор“ – 1 бр., - обособена позиция № 10 „Микроскоп бинокулярен“ – 2 бр.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
32016.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Мултифункционален фитнес уред 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр., Стойка за щанга. Регулиране наклона на облегалката, включително и до обратен наклон. Присобление за тренировка на краката leg / curl / extension. Присобление за тренировка на мускулите на гърдите и на гърба PEC DEC/ скрипец сгъваем. Лостове и тежести, Размери в сглобено състояние 244 x 132 x 200 см, Ориентировъчно тегло на уреда: 110 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоматичен анализатор за изследване на глюкоза 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр., Да работи по съвременни технологии (чип сензори), MAX 5 позиции за пациентски проби; Производителност от 60 до 120 проби на час; Резултатът от пробата да е готов 20-45 секунди след подаване на пробата; Да дава възможност задължително за три вида калибрации: Валидност по време за не по-малко от един час и да не тръгва автоматично да се калибрира докато не се наложи изработване на проба; При стартиране; На всеки час; Измервани параметри – глюкоза и лактат; Да работи с минимално количество проба – до 20 uL; Да е преносим; Да работи с различни видове биологичен материал – серум, плазма и цяла кръв
Да е лесен за работа и ежедневно обслужване от персонала на лабораторията; Смяна на чип-сензор глюкоза след мин. 7200 анализа. Обхват на измерване глюкоза – 0,5 – 50,0 ммол/л. Да има възможност за запаметяване и архивиране на най-малко 1000 резултати, качествен контрол и калибрация;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3100.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Професионален апарат за кавитация 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр., радиочестотен лифтинг и вакуум -Професионален апарат за редуциране на мастните натрупвания, изглаждане на целулита, оформяне на силуета и лифтинг на лице и тяло. Функции на апарарата: 40 KHz кавитация за топене на дълбоки мазнини; Голям мултиполарен радиочестотен накрайник за тяло - 5MHz; Триполарен радиочестотен накрайник за лице и околоочен контур - 5MHz; Малък мултиполарен радиочестотен накрайник за лице и малки зоне на тялото - 5MHz; Вакуум накрайник с радиочестотен лифтинг - 5MHz. Подробно описание на функциите: Кавитация: Радиочестотен лифтинг: Радиочестотен лифтинг + вакуум:
Технически параметри: Вакуум: 100Kpa Напрежение: AC220V Изходен интензитет на RF: 5MHz Кавитация: 40KHz Мощност: 450W
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комбиниран козметичен уред 11 в 1 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр., Йонофореза; Ултразвук; Д’арсонвал; Четков пилинг; Пароозонатор; Вакуум; Спрей; Лампа-лупа; Лампа на Ууд; терилизатор; Купи за почистване технически характеристики: Напрежение 220 V
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Професионална електрическа пила с прахоуловител 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр., Предназначена е за педикюр, маникюр. Модерен дизайн,мембранна клавиатура (софтуерни бутони) с цифров дисплей,3 бутона с памет за индивидуална скорост! Дисплей, показващ кога да почистите филтърната торбичка. Непрекъснато регулируеми 30 000 оборота в минута на ел.пила. (Завъртане по посока на часовниковата стрелка / обратно на часовниковата стрелка)Пилата е с микромотор(без четков),без вибрации и без шум. Мощен капацитет на всмукване (непрекъснато регулируема 350 вата турбина), много ниско ниво на шум. Ергономиченият накрайник е с дебелина на върха (95 г) с превключвател в режим на готовност. Гъвкавият всмукателен маркуч, вкл. и окачване. Допълнително: крачен педал (ON / OFF) Техническа характеристика: Размери: (Ш x В x Д) 225 x 170 x 230 мм Тегло: прибл. 2,6 кг Захранващо напрежение: 230V / 50 Hz, 350 VA (също така се предлага като 115V / 60 Hz, 350 VA) Турбина: 350 вата Шумови емисии: 62 dBA , Скорост: до 30 000 об / мин
Допълнително: крачен педал (ON / OFF) 2 години пълна гаранция и сервиз
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Стенен дестилатор 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр. Стенен дестилатор с вграден резервоар с производителност 12 l/h
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторна сушилня 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр., Лабораторна сушилня до 200? С от поцинкована стомана за сушене на гранули - 100л.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоматичен Елайза четец 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

Технически спецификации, Метод за отчитане: Абсорбция, Тип на микроплаката: С 96/48 кладенчета, Скорост на отчитане: 5 s единична дължина на вълната, 12 s двойна дължина на вълната, Дължини на вълната: 400~700 nm, Отчитаща система: 8 канална оптична, Светлинен източник: Халоген-волфрамова лампа, Област на „разчитане”: 0.001~3.500 Abs, Област на измерване: 0.001~2.500 Abs, Фотометрична неточност: 0~0.2A 0.01 Abs, Неточност на дължината на вълната: + 2 nm, Неточност при повтаряне на пробата: <1 %, Нестабилност: < 0.005 Abs/10 s, Линейност: 0~1.5 A <1 %, Филтри: 405, 450, 492, 630 nm, 4 свободни позиции за допълнителни филтри, Клатачка с променлива сокрост и таймер, Въвеждане на командите: цветен Touch-screen дисплей, Дисплей: Цветен LCD Touch-screen дисплей
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Полуавтоматичен коагулатор 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

1 бр., измерване на РТ, АРТТ, ТТ, фибриноген и фактори FII - FXII; Автоматично стартиране на таймера за време на инкубиране веднага след поставяне на кюветата ; автоматично стартиране на измерването след пипетиране на реактив; автоматично изчисляване и изразяване на резултатите върху екрана ; в секунди (sec.), процент активност (% ), INR , Ratio, mg/dl или g/l; да работи с плазма и цяла кръв; минимален реакционен обем 150 ?l; лесно и бързо въвеждане на калибриращи криви; въвеждане на време за инкубиране, различно от стандартното; въвеждане на данни, специфични за някой от реактивите (ISI –Международен индекс за чувствителност). Контрол на процеса на реакцията; Програма за самотестване с алармени съобщения за критично измерване; RS 232 за свързване на принтер или ЛИС; Да работи на захранване от ел-мрежата и на батерии (в реанимобил)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5150.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Микроскоп бинокулярен 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински колеж при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора ул. Армейска № 9

2 бр., Окуляри 10х/18мм; Обективи 4х; 10х; 40х и 100х имерсия; Двойно подвижна правоъгълна маса ; Кондензор; Осветление LED
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване/апарти ходни и/или идентични с обособената позиция. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване/апарти.
Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от еЕЕДОП. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва при сключване на договора за възлагане на поръчката със следните документи: - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.


1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване/апарти ходни и/или идентични с обособената позиция. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване/апарти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

12/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3 - Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
4. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва