Деловодна информация
00840
12 00-162 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00840-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Дряново 000215729
ул. Бачо Киро 19
гр. Дряново BG322 5370 България
инж. Пламен Пенчев +359 67672962
penchev@dryanovo.com +359 67674303

Интернет адрес/и

www.dryanovo.bg

http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=yCw3Jqpv07E%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://213.16.45.6:56789/ImeonWeb/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=yCw3Jqpv07E%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на СМР за обекти „Подмяна на водопроводна инсталация в село Царева ливада“ и „Изграждане на довеждащ водопровод на кв. Марча и село Крънча в община Дряново” с две обособени
45231300      
Строителство

Предмет на настоящата поръчка е „Изпълнение на СМР за обекти „Подмяна на водопроводна инсталация в село Царева ливада“ и „Изграждане на довеждащ водопровод на кв. Марча и село Крънча в община Дряново” с две обособени позиции.
Задачите и дейностите по настоящата поръчка са описани подробно в част „Техническа спецификация“ от документацията и са свързани с подмяната на водопроводната инсталация в с. Царева ливада и изграждане на довеждащ водопровод на кв. Марча и с. Крънча в община Дряново, както и изграждане на сградни отклонения. Общата дължина на водопроводите за населените места, които следва да се изградят е 4903 m, от които 1623 m за кв. Марча и с. Крънча и 3280 m за с. Царева ливада.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1105908.64      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

:  2

II.2) Описание 1

„Подмяна водопроводна инсталация, попадаща в обхвата на пътното платно на републикански път III-609 в чертите на с. Царева ливада от км 57+015 до км 58+200“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

За обоосбена позиция № 1 - с. Царева ливада, община Дряново

В обхвата на обособена позиция №1 „Подмяна водопроводна инсталация, попадаща в обхвата на пътното платно на републикански път III-609 в чертите на с. Царева ливада от км 57+015 до км 58+200“, попадат работи свързани с подмяната на водопроводната инсталация в с. Царева поляна като към тях се отнасят: работи свързани с развалянето на съществуващата настилка (асфалтова, трошенокаменна и тротоарна), изкопни работи – ръчно и с механизация, транспорт и прехвърляне на земни почви, укрепителни работи за изкопите, товарене и превоз на строителни отпадъци, обратно засипване с пясък и трошенокаменна фракция и извозване на излишната пръст. Към работите свързани с изпълнението на подмяната на водопроводната инсталация се отнасят и доставно-монтажни работи в това число доставка и монтаж на РЕ тръби ф 110 мм/10 атм – 2079 m, доставка и монтаж на РЕ тръби ф 90 мм/10 атм – 1201 m и Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 40 мм/6 атм на челна заварка в открити изкопи – 250 m, като за всичките ще бъде направена челна заварка. За тръби с диаметър ф 90 са предвидени допълнителни 171 m необходими за изграждането на сградни отклонения и пожарни хидранти.
Доставка и монтаж на различни РЕ елементи в това число тройник намалител, тройници, намалители, дъги, предфланшови връзки комплект със стомоманен фланец, стоманени тръби,
ТФ, КоФ, Ко, СК, Пожарни хидранти, ФС тапи, обратни клапи. Ще бъде поставена и детекторна лента с проводници. Ще бъдат изградени опорен блоци, сградни водопроводни отклонения и шахта изпразнител. Ще се проведе дезинфекция и изпитване на плътността на тръбопроводите до 200 мм. Ще бъде изградено стоманобетоново корито и ще бъде поставена баластра.
При приключване ще се положи на неплътна асфалтова смес 4 см. По време на работата ще се доставят и организират знаци за ВОБД.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
709618.23      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
720

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Разходи за СМР за обект „Подмяна водопроводна инсталация, попадаща в обхвата на пътното платно на републикански път III-609 в чертите на с. Царева ливада от км 57+015 до км 58+200“ в размер на 645 107.48 лева без ДДС и непредвидени разходи на стойност 64 510.75 лева без ДДС.

II.2) Описание 1

“Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG322

За обособена позиция № 2 - кв. Марча и с. Крънча, община Дряново.

В обхвата на “Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча“ попада изграждане на довеждащ водопровод с дължина 1623 m като към необходимите за осъществяването на дейността работи се отнасят подготвителни работи в това число рязане и разбиване на асфалтовата настилка както и изсичане на единични дървета и храсти. След приключване на подготвителните работи ще се премине към изпълнението на изкопни работи към които се отнасят премахване на хумус булдозер, ръчни и механизирани изкопи, единично прехвърляне на почви, полагане на подложка от пясък, превоз на фракции. Ще се извърши хоризонтално сондиране под път III клас, като за целта ще бъдат изкопани два броя ями. Към монтажните работи свързани с изпълнението на дейността се отнасят доставката и монтаж на PEHD тръби ф 40/10 атм. – 1623 m, доставка на колена и съединители, сигнална и детекторна лента и обсадна стоманена тръба Ф108/3мм. Ще бъде проведена и хидравлична проба за водопровода. Ще бъде обзаведена съществуваща разпределителна шахта, като за нея ще се направи фундамент и ще бъде монтиран стоманобетонов конус и стоманобетонова тръба. За шахтата ще се осъществи циментова замазка след грундиране. Ше бъдат изградени шахти (въздушници и калооттоци), изходни съоръжения, опорни блоци. Ще бъде осъществено преминаване през два броя дерета и веднъж под път III клас. Ще се извършат възстановителни работи в СОЗ НВ "Марча". Насипните работи ще включват затежняване на тръби с пръст, обратно ръчно засипване, уплътняване на насип и ръчно подравняване. Предвидена са и дейности в част „Екологична“, към които се отнасят ръчно почистване, превоз с ръчна количка, подравняване и натоварване на самосвал на хумус. Предвидени са още еднократно прехвърляне на хумус и строителни отпадъци, разриване с булдозер и превоз на строителните отпадъци. Ще бъдат осъществени и превоз на асфалтова смес и възстановяване на асфалтовата настилка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
396290.41      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
720

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Разходи за СМР за обект “Водоснабдяване на кв. Марча и с. Крънча“ в размер на 360 264.01 лева без ДДС и непредвидени разходи на стойност 36 026.40 лева без ДДС.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

За всяка от обособените позиции: Участниците, регистрирани на територията на РБългария, следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „б“ от ЗУТ и четвърта група съгласно чл. 5, ал. 6, т. 4.2.1 от ПРВВЦПРС - разпределителни проводи, съоръжения и устройства към тях в областта на водоснабдяването и канализацията, а за чуждестранни участници – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването за годност се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на обединението, са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор само като попълват съответния раздел в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - част ІV, раздел А „Годност“ на ЕЕДОП, като се посочват данни относно вписването на участника в съответния професионален регистър в държавата членка, в която е установен, с точно позоваване на документа като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, ЕИК или идентификационен код за проверка, орган или служба, издаващи документа за регистрация.
Доказване на посоченото изискване: Документът, с който се доказва изискването, е Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на Строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта за съответната обособена позиция, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени. Документите за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
В случай, че участникът е вписан в ЦПРС и е декларирал съответните обстоятелства в част IV „Критерии за подбор“, раздел А „Годност“ от ЕЕДОП, същият не е задължен да представи копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС, т.к. вписаната информация е достъпна по електронен път на http://register.ksb.bg/.
В случай, че участникът е чуждестранно лице и не е вписан в ЦПРС той представя валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в аналогичен регистър на тази държава - в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни. Когато за изпълнението на съответната дейност, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е необходимо специално разрешение или членство в определена организация, възложителят изисква от него да докаже наличието на такова разрешение или членство - в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни на държавите членки или вече не са ни предоставени или не са ни служебно известни.
В съответствие с чл. 112, ал. 1, т. 4 от Закона за обществените поръчки и чл. 3, ал. 1 и ал. 2 от Закона за камарата на строителите, при сключването на договор по настоящата обществена поръчка, чуждестранното лице следва да декларира документ за вписване в ЦПРС или издадено удостоверение съгласно чл. 25а, ал.4 от Закона за камарата на строителите /в приложимите случаи/ на негово име.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

За всяка обособена позиция:
1. За последните три приключили финансови години, участниците следва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на:
За ОП 1: 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева.
За ОП 2: 790 000 (седемстотин и деветдесет хиляди) лева.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка. Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира оборот от строителство.
При подаване на офертата за удостоверяване и доказване на съответствие с изискванията за финансови и икономически възможности по т. 1., участникът попълва информация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Б: Икономическо и финансово състояние, т. 1б) от ЕЕДОП.
Изискването по т. 1 се доказва с годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен или със справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Информацията за доказване на изискването по т. 1 обхваща последните три приключили финансови години. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, се доказва от обединението като цяло.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването по т. 1 се доказва от тях съобразно вида и дела от поръчката.
Третите лица трябва да отговарят на изискването по т. 1, ако участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
2. Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за „строител“ съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за лица, регистрирани на територията на Република България. Чуждестранните лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, могат да представят еквивалентен документ, издаден от съответния национален орган в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието с този критерий за подбор ЕЕДОП, като попълнят част IV Критерии за подбор, раздел Б, Икономическо и финансово състояние, поле 5) като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват /когато е приложимо се посочват публични регистри/.
За доказване на икономическото си и финансово състояние по т. 2 участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и 112 от ЗОП следните документи: За участниците регистрирани в България, валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ за „строител“ съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или за чуждестранни лица еквивалентен документ, издаден от съответния национален орган в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването по т. 2 се доказва от онези членове в обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението ще изпълняват строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва от подизпълнителите, които ще изпълняват строителство, съобразно вида и дела от поръчката.


По т. 1. За последните три приключили финансови години, участниците следва да са реализирали оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на:
За обособена позиция 1: 1 400 000 (един милион и четиристотин хиляди) лева.
За обособена позиция 2: 790 000 (седемстотин и деветдесет хиляди) лева.
Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е сума, равна на частта от нетните приходи от продажби, реализирана от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка.
Под оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката се разбира оборот от строителство.
По т. 2. Участниците, регистрирани на територията на Република България, следва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител за вида и категорията на строежа по настоящата обществена поръчка (четвърта група, втора категория), съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Чуждестранните лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени, могат да представят еквивалентен документ, издаден от съответния национален орган в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Съгласно чл. 163, ал. 1 от ЗУТ „Строителят е физическо или юридическо лице, включващо в състава си физически лица, притежаващи необходимата техническа правоспособност, което по писмен договор с възложителя изпълнява строежа в съответствие с издадените строителни книжа.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

За всяка обособена позиция:
1. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2015 - системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
При подаване на оферта участниците декларират съответствието по т. 1. и 2. като попълват част IV Критерии за подбор, раздел Г, Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
За доказване на тези технически и професионални способности по т. 1. и 2 участниците могат да представят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП един или няколко от следните документи, във връзка с поставените изисквания: Сертификати, издадени от акредитирани лица, удостоверяващи съответствието.
Сертификатите по т. 1 и 2 трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.


За всяка обособена позиция:
По т. 1. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 9001:2015 - система за управление на качеството или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с предметен обхват в областта на строителството.
По т. 2. Участникът следва да притежава сертификация по EN ISO 14001:2015 - системи за управление на околната среда или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, с предметен обхват в областта на строителството.
Минималните изисквания за технически и професионални възможности по т. 1 и т. 2, в случай на участие на обединения, които не са юридически лица, се прилагат за обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Критериите за технически и професионални възможности се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела на дейностите, които ще извършват.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят няма да приеме представено доказателство за технически и професионални способности, когато то произтича от лице, което има интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора е в размер на 3 % (три процента) от неговата стойност без ДДС.
Гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;
б) банкова гаранция в полза на Възложителя.
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по букви а) и б) може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Дряново, ул. Бачо Киро № 19, заседателната зала на община Дряново

На публичното заседание за отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в общ. поръчка се отстранява участник, по отношение на който са налични обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1 ЗОП, описани тук:
- обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 ТЗ, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
-лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
Определената професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието включва лишаване от право да се изпълнява строителство.
- сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
- доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
-опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.
От участие в обществената поръчка се отстранява участник, когато:
- участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
- са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
- участници, които са свързани лица
-за които е налице наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252, чл.254а-255а или чл.256-260 НК
- e установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен
- e установено нарушение по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност.
Възложителят отстранява от участие и участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 107 от ЗОП.
Органите, предоставящи информация за данъци, околна среда, закрила на заетостта и условията на труд са: НАП, МОСВ, АЗ и ИА "ГИТ".
Възложителят предвижда договорът по настоящата обществена поръчка да се сключи под условие, в съответствие с чл. 114 от ЗОП. Възложителят при откриване на процедурата не е осигурил финансиране, поради тази причина е предвидил клауза за отложено изпълнение на договора за обществена поръчка. Всяка от страните по договора за обществена поръчка може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва