Деловодна информация
02709ТП ДГС Монтана
231 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
02709-2020-0024 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

СЕВЕРОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ МОНТАНА 2016174760207
ул. Иван Аврамов № 16
Монтана BG312 3400 България
Виолета Койчева +359 889625844
dgs_montana_tp@abv.bg +359 889625844

Интернет адрес/и

www.szdp.bg

http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612PDIq12582703


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://procurement.szdp.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200612PDIq12582703
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Дейности по чл. 165, ал. 1 от ЗГ

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца според нуждите на ДГС Монтана
50110000      
Услуги

“Ремонт и доставка на резервни части за земеделска и горска техника за срок от 24 месеца според нуждите на ДГС Монтана
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50110000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

ТП ДГС Монтана или сервизна база на Изпълнителя

Услугите, предмет на поръчката, са за техническо обслужване и ремонт на наличната земеделска и горска техника на ДГС Монтана, включително доставка на резервни части, материали и консумативи, необходими за извършването им. Изпълнението на предмета на поръчката се изразява в сервизно обслужване на следната налична техника: Водна помпа Марица-50 А, бензин - 1 брой
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Предложена цена за 1 (един) човекочас вложен труд (часова ставка) при извършване на текущ ремонт на техниката    50
Предложения от участника процент отстъпка от продажната цена на дребно без ДДС на вложените резервни части, материали и консумативи, необходими за извършване на текущите ремонти на техника    50
II.2.6) Прогнозна стойност
1000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участник в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения , както и всяко друго образование, което има право да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Участниците в процедурата трябва да отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществените поръчки, обявените изисквания от Възложителя в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изисква.

Не се изисква.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят изисква от участниците да разполагат с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката.
В съответствие с чл. 63, ал. 1, т. 2 и т. 8 от ЗОП Възложителят определя следните критерии за подбор по отношение на техническите и професионални способности на участниците:
1. Участникът да разполага с минимум едно техническо лице, включено или не в структуата на участника, включително отговарящо за контрола на качеството
2. Участникът да разполага минимум с един сервиз (сервизна база) /собствен, нает оборудван с необходимите инструменти, съоръжения и теническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката/


т. 1 се доказва със списък на техническите лица, включени или не в структурата на участника, включително отговарящо за контрола на качеството, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата – представя се при сключване на договора.
т. 2 се доказва от участниците с посочване на адреса на сервиза (сервизната база) в техническото предложение или с представянето на декларация /свободен текст/.
Обстоятелствата следва да се опишат в Част IV Критерии за подбор: Раздел В: Технически и професионални способности на ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на поръчката се извършва в договорените срокове от Изпълнителя и включва доставка на необходимите резервни части и консумативи. За извършените работи се подписват приемо-предавателни протоколи от представители на страните по договора. В приемо-предавателните протоколи трябва да бъде посочена датата на доставка и датата, на която е извършен ремонта на специализираната земеделска и горска техника. Резервните части и консумативи следва да са съвместими с техниката , посочена в Техническата спецификация. Няма да бъдат приети резервни части и консумативи с неясен произход.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:30 (чч:мм)

Административната сграда на ТП ДГС Монтана - гр. Монтана, ул. Иван Аврамов № 16

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съобразно чл. 196, ал.1 от ЗОП, на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка. Решенията се обжалват пред Комисия за защита на конкуренцията относно тяхната законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата. Срокът за обжалване е 10-дневен и тече в зависимост от обжалвания акт, съобразно регламентацията в чл. 197, ал. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва