Деловодна информация
00520
ЗПС-251 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00520-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Лесотехнически университет 000670634
бул. „Св. Климент Охридски“ № 10
София BG411 1756 България
На вниманието на Д.Михайлова +359 29625791
ssoels@abv.bg +359 28622830

Интернет адрес/и

https://ltu.bg

https://ltu.bg/bg/buyer-profile/buyer-profile-2020/3641-06-2020


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://ltu.bg/bg/buyer-profile/buyer-profile-2020/3641-06-2020
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичен възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на текущи ремонти и аварийно-възстановителни работи в обектите на Лесотехнически университет гр. София“
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка предвижда поддържане на сградния фонд на Лесотехнически университет гр. София в добро техническо състояние, предвид постоянната му амортизация и осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация на сградите със следните административни адреси:
• Сгради - Ректорат, Учебно-лабораторен корпус, учебни работилници, гаражи, оранжерии, прилежащи територии и други на адрес : София, бул. „Кл.Охридски“ № 10
• Сгради Учебен корпус „Д“ и приемна на адрес: София, Студентски град, ул. “Васко Абаджиев“ № 1
• Зала „БОНСИСТ“ към спортен комплекс „БОНСИСТ“ на адрес: София, Студентски град, ул.“8-ми декември“
• Сграда общежитие бл. 60 вх. А на адрес: София, Студентски град, бл.60, вх.А
• Сграда общежитие бл. 21 вх. А и вх.. Б на адрес: София, Студентски град, бл.21, вх.А, вх.Б
• Помощни сгради Враждебна на адрес: София, р-н Кремиковци, УОП -Враждебна, бул. „Ботевградско шосе“ № 330
Учебна сграда на бул. „Цариградско шосе“ № 73
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

На територията на град София, на обекти, собственост на Лесотехническия университет

Настоящата обществена поръчка предвижда поддържане на сградния фонд на Лесотехнически университет гр. София в добро техническо състояние, предвид постоянната му амортизация и осигуряване на надеждната и безаварийна експлоатация на сградите със следните административни адреси:
• Сгради - Ректорат, Учебно-лабораторен корпус, учебни работилници, гаражи, оранжерии, прилежащи територии и други на адрес : София, бул. „Кл.Охридски“ № 10
• Сгради Учебен корпус „Д“ и приемна на адрес: София, Студентски град, ул. “Васко Абаджиев“ № 1
• Зала „БОНСИСТ“ към спортен комплекс „БОНСИСТ“ на адрес: София, Студентски град, ул.“8-ми декември“
• Сграда общежитие бл. 60 вх. А на адрес: София, Студентски град, бл.60, вх.А
• Сграда общежитие бл. 21 вх. А и вх.. Б на адрес: София, Студентски град, бл.21, вх.А, вх.Б
• Помощни сгради Враждебна на адрес: София, р-н Кремиковци, УОП -Враждебна, бул. „Ботевградско шосе“ № 330
Учебна сграда на бул. „Цариградско шосе“ № 73
Критериите по-долу
 
НЕ  
Критерий, свързан с разходи 1 20
Срок за реакция за изпълнение на аварийно възникнали строително ремонтни работи    15
допълнителни разходи върху труда    10
доставно-складови разходи върху материалите    10
печалба    5
Оценката на сумата на единичните цени по част Архитектурно строителна    20
Оценката на сумата на единичните цени по част Дограма /стъкларски/    20
Оценката на сумата на единичните цени по част Инсталации (ВиК, ОВ и Електро инсталации)    15
II.2.6) Прогнозна стойност
500000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът в обществената поръчка трябва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), чл. 137 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), , а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство: строежи от първа група трета категория.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да са вписани в ЦПР на строителя, за изпълнение на съответната група и категория строеж.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването за годност, като попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП).
С ЕЕДОП участниците представят информация относно обхвата на регистрацията и периода на валидност, както и дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Камарата на строителя за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че участник е чуждестранно лице от страна-членка на ЕС, представя декларация или удостоверение за вписване в професионален регистър на държавата, в която е установено, и издаден от компетентен орган съгласно правото на държавата, в която е установен, за право да изпълнява дейности по СМР, предмет на настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден, или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.
Удостоверяване: При подаване на офертата участниците попълват информацията за икономическото и финансовото си състояние в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.
Доказване: При сключване на Договора участникът, избран за Изпълнител, следва да представи един или няколко от следните документи: 1. Удостоверения от банки; 2. Годишните финансови отчети, или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. Справка за общия оборот. Информацията по т. 2 и т. 3 следва да обхваща последните три приключили финансови години, считано от крайната дата за подаване на офертите. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. В този случай, участникът трябва да е реализирал минимално изискуемия оборот за съответно по-късия срок.Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
2. Участникът трябва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка - за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж — предмет на поръчката. В случай на участие на обединение, спазването на изискването може да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват дейности, свързани със строителство.
Удостоверяване:
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“.
Доказване: Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, и последният трябва представи доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалент, за съответната категория строеж (четвърта).
Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже наличието им с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.


1. Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден, или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.
2. Участникът трябва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството" по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума на вида строеж съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка - за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж — предмет на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.Под „дейност, с предмет и обем, сходен с тези на поръчката“, следва да се разбират дейности по извършване на текущи ремонтни дейности на седем броя сгради.
2.Участникът следва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват строителство. 3. Участникът следва да разполага с технически и ръководен персонал с професионална квалификация и опит, съответстващи на спецификата на обществената поръчка и пряко ангажирани с изпълнението на строителството и по конкретно:
1.Технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания: а)завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници; б)минимум 3 (три) години професионален опит и специфичен опит: като технически ръководител на екип/обект - минимум на 1 проект/обект, сходен с предмета на поръчката. 2.Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания: а)образователна степен: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници;
б)минимум 3 (три) години опит като длъжностно лице по безопастност и здраве в областта на строителството; в)да притежава актуален документ за завършен курс/обучение по здравословни и безопастни условия на труд в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП или еквивалентна; 3.Отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания: а)минимум 3 (три) години професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на СМР.б)да притежава валиден документ /удостоверение или сертификат/ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент. 4.Участникът следва да разполага за изпълнение на настоящата обществена поръчка с квалифициран изпълнителски персонал (работници) минимум:-Двама работници – дограмаджии и/или дърводелци; Двама работници – зидаро-мазачи и/или по изпълнение на шпакловки и бояджииски работи; Двама работници – настилки и облицовки
- Един работник - ВиК работи;Един работник - Електротехник; 5. Участникът следва да разполага с технически средства и механизация, необходими за изпълнението на поръчката.За доказване на поставените критерии за подбор се представят: По т.1. - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, заедно с удостоверения за добро изпълнение с пос.стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормат.По т.2.-копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от ИА „Българска служба за акредитация", или от др.национ.орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица, както и други доказателства за еквивалентни мерки. По т.3-списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението съгласно чл.64, ал.1,т.6 от ЗОП, както и документи, които доказват профес.компетентност на лицата. По т.4- списък на персонала по чл.64,ал.1,т.6 от ЗОП;По т.5 - декларация по чл.64, ал.1, т.9 от ЗОП за инструментите, съоръженията и техническото оборудване.


По т.1: 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
По т.2:ISO 9001:2008 / ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват предмета на поръчката - строителство или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.
По т.3.: 1 /един/ технически ръководител, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а)завършено образование съгласно изизскванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници;
б)минимум 3 (три) години професионален опит и специфичен опит: като технически ръководител на екип/обект - минимум на 1 проект/обект, сходен с предмета на поръчката.
По т.2: 1 /един/ специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а)образователна степен: висше инженерно образование или средно специално техническо образование или еквивалентно - при чуждестранни участници;
б)минимум 3 (три) години опит като длъжностно лице по безопастност и здраве в областта на строителството;
в)да притежава актуален документ за завършен курс/обучение по здравословни и безопастни условия на труд в строителството съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП или еквивалентна;
По т.3: 1/един/ отговорник по контрола на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:
а)минимум 3 (три) години професионален опит в осъществяването на контрол на качеството при изпълнение на СМР.
б)да притежава валиден документ /удостоверение или сертификат/ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопастност или еквивалент
По т.4.: Участникът следва да разполага за изпълнение на настоящата обществена поръчка с квалифициран изпълнителски персонал (работници) както следва:
- 2/двама/ работници – дограмаджии и/или дърводелци; 2/двама/ работници – зидаро-мазачи и/или по изпълнение на шпакловки и бояджииски работи; 2/двама/ работници – настилки и облицовки; 1 /един/ работник - ВиК работи;1/един/ работник – Електротехник.
5. да разполага със следните минимални видове и брой технически средства и механизация: Скеле – 500 м2;Товарен автомобил – 2 броя; Багер с обратна лопата - 1 брой; Къртачи и ударо пробина техника – 2 броя; Машина за заваряване на PPR тръби – 1 брой .
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1,5 (едно цяло и пет) % от прогнозната стойност на поръчката за целия срок на договора. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
а) Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
б) Парична сума, преведена по сметка на Лесотехнически университет;
в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя
Възложителят предвижда авансовото плащане да се извърши срещу представена гаранция за авансово предоставените средства в размер на сумата на авансовото плащане. Гаранцията за авансово предоставените срества се представя в една от горепосочените форми, по избор на изпълнителя.
Условията за освобождаване и задържане на гаранциите са предвидени в проекта на договора за поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

22/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

сградата на Лесотехническия университет, гр. София, бул. „Св. Климент Охридски“ №10.

участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 1-5 от ЗОП.
2. Други основания за отстраняване от участие:
Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1, т. 1-5 от ЗОП, възложителят отстранява:
1.кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;
4. участници, които са свързани лица;
5. кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл.197 от ЗОП - 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва