Деловодна информация
00016Община Априлци
898 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов- Главен експерт ОСОПТ +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

www.obshtina-apriltsi.com

https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител за извършване на ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци“
45200000      
Строителство

Целта на обществената поръчка е избор на изпълнител, който да извърши ремонтни дейности на Средно училище „Васил Левски“, гр. Априлци, с оглед поддържане и подобряване състоянието на базата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
950000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

град Априлци, община Априлци, област Ловеч

-В масивна 2 етажна сграда за образование - училище с идентификационен № 52218.530.231.1 със ЗП 671 кв.м. и масивна 1 етажна сграда за образование - счетоводство с идентификационен № 52218.530.231.4 със ЗП 35 кв.м
Дейности:
-Ремонт на покрив;
- В масивна 1 етажна Сграда за образование-Кухня, столова, складове,52218.530.231.3 със ЗП 461кв.м. и масивна 1 етажна сграда за образование – пристройка с идентификационен № 52218.530.231.2 със ЗП 51 кв.м
Дейности:
-Ремонт на покрив;
- В масивна 4 етажна сграда - пансион със ЗП 446 кв. м. 52218.546.395.2
Дейности:
-Ремонт покрив;
-Саниране на сградата;
-Подмяна на дограма;
-Подмяна на врати;
-Направа на окачен таван във вътрешни помещения;
- В масивна 3 етажна сграда – училище със ЗП 366 кв.м. с идентификационен № 52218.546.395.3 и масивна 3 етажна сграда – училище със ЗП 568 кв.м. с идентификационен № 52218.546.395.4
Дейности:
-Ремонт на покрив;
-Подмяна на дограма;
-Подмяна на врати;
-Обновяване на настилка в училищен двор.
Очакваните видове работи при изпълнението на ремонтните дейности са посочени в приложената, Количествено - стойностна сметка - Образец № 3.1 към документацията.
Критериите по-долу
 
ДА Организация на персонала    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
950000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общ. поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодната оферта",която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Комплексната оценка (КО)=П1+П2.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Първа група, IV-та категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП , участникът в процедурата трябва да има предвид, че: За доказване на минималното изискване по т. 3.1, участникът следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
Заверено копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Първа група, IV-та категория.
За чуждестранни лица се представя аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, с който следва да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
В случай, че документът е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при сключване на договор за изпълнение на поръчката, същият не се представя
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 1 800 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 900 000 лв. без ДДС, в сферата на строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради или части от тях.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:
1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
2. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 1 и т. 2 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 1 800 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 900 000 лв. без ДДС, в сферата на строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради или части от тях.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:
1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
2. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 1 и т. 2 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участник в процедурата:
1.през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичeн или сходeн с предмета на поръчката.
При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележки:
Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!
2.Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството.
При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележки:
- При доказване на минималното изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!
3. Изисква се участникът в процедурата, да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележки:
- Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник!
- За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!


Изисква се участникът в процедурата:
1. през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейност с предмет и обем, идентичeн или сходeн с предмета на поръчката.
Под „дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приема строителна дейност, свързана с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради или части от тях.
2.2. Изисква се участникът в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради или части от тях.
3.да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
А) Ръководител на екип - 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): строителен инженер.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради или части от тях.
Б) Отговорник по контрола на качеството – 1 (един) брой:
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на строителните работи в минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради или части от тях.
В) Координатор по безопасност и здраве (КБЗ) - 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): със завършен курс за КБЗ или еквивалент.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на сгради или части от тях.
При подаване на оферта, информацията относно изискванията се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискванията се доказва с представянето на:
т. 1 - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
т.2 -Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието със съответния стандарт.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
по т.3 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
: .......Продължава в поле VI.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП;обст. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл.69 от ЗПКОНПИ;който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя;чието Ценово предл-е надвишава прогн. ст-ст,определена от Възл-я за наст. общ. поръчка, и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за поръчката елементи,свърз. с предл. цена (или части от нея);чието Техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възл., включително и в случаите, предвидени в методиката за оценка на офертите.Към настоящия момент не е осигурено финансиране, в сила е чл. 114 от ЗОП. Изп-лят представя ГОИД в размер на 5% от Цената за изпълнение на дог-ра в лв. без ДДС, и ГОАПС в размер на 20% от Цената за изпълнение на СМР в лв. с ДДС,в една от формите по чл.111,ал.5 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Общинска администрация Априлци, гр.Априлци , ул.Васил Левски №109

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва