Деловодна информация
00373
2712 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0020 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611Vlpq2765941
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински манекени и друго оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка на медицински манекени и друго оборудване за нуждите на Медицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва: - обособена позиция № 1 „Манекен с пълна система за ресусцитация на възрастен“ – 1 брой; - обособена позиция № 2 „Манекен с пълна система за ресусцитация с ЕКГ симулатор“ – 1 брой; - обособена позиция № 3 „Симулатор на раждане с неонатален симулатор“ – 1 брой.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
57998.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Манекен- с пълна система за ресусцитация на възрастен 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1бр., Манекенът да се състои от: 1. Цяло тяло с възможност за СРК мониторинг: - с палпируеми и визуални анатомични ориентири, изцяло подвижни глава, шия и челюст с възможност за движение напред на долната челюст; - глава с възможност за мениджмънт на дихателни пътища; - СРR симулация с електронен мониторинг посредством таблет включен в цената; - на таблета да може да се наблюдава следната информация: • да индикира за неправилно разположение на ръцете; • да сигнализира за правилна дълбочина на компресия; • да сигнализира за правилен обем на вентилация; - да притежава графичен интерфейс и аудио обратна връзка; - да позволява проследяване на резултатите на всеки обучаващ се. - да има възможност за запаметяване на детайлен рапорт в PDF формат; 2. Глава за извършване на мениджмънт на дихателни пътища; - анатомично вярно копие на уста, език, орофаринкс, ларинкс, епиглотис, гласни връзки, трахея, езофагус, бели дробове (ляв и десен ), хранопровод; - да е с крикоиден хрущял за практикуване на Селик маньовър; - разделен бял дроб (ляв и десен) за аускултация; - да има възможност за палпация на каротидния пулс; - да позволява орална, назална и дигитална интубация; - тренировка на всички възможни техники по осигуряване на свободно проходими дихателни пътища - основни маньоври, орофарингеален въздуховод, назофарингеален въздуховод, техники за супраглотична интубация (L.M.A., Combitube, Laryngeal tube и др.). - да позволява извършването на аспирационни техники; - да може да се симулира ларингоспазъм и оток на езика; 3. Ръка за интравенозен достъп, съчленена в бицепса, за реалистична тренировка на дорсален достъп и достъп отпред в кубиталната ямка. - костен ориентир в рамото за различаване на мусулната тъкан за интрамускулни инжекции; - заменяеми кожа и вени; - реалистично усещане при убождане
4. Ръка за измерване на кръвно налягане; - да има възможност да се задават различни стойности на кръвното налягане (систола/диастола), сърдечната честота и силата на звука; - симулиране на 5-те фази на Коротков; - да може да се измерва радиален пулс; - аускултаторната пауза да може да бъде включена или изключена; 5. Торс за дефибрилация. - да има вградена вътрешна кутия, която да поглъща всеки електрошок до максимално препоръчаните 360 джаула; - да е подходящ за ръчна, полуавтоматична и автоматична дефибрилация; - на модела да има анатомично ситуирани 2 места за дефибрилация и 4 места за ЕКГ; - да е съвместим с всички стандартни марки и видове дефибрилатори и монитори; 6. Портативен пациентен симулатор за аритмия/пейсиране; - да възпроизвежда поне 17 вида аритмия на възрастен и дете; - симулация на ритъмни нарушения най-малко: камерна фибрилация, камерна тахикардия (високо/нискочестотна, полиморфна), предсърдно трептене и фибрилации, А-V блок втора (тип I, тип II, тип II с камерни екстрасистоли) и А-V блок трета степен, синусова брадикардия, асистолия, нормален синусов ритъм, синусова тахикардия, нодален ритъм, надкамерна тахикардия; - симулация на налични криви за пейсиране най-малко - синусова брадикардия, нодален ритъм, А-V блок втора степен тип I; 7. Куфар - изработен от твърд материал, подходящ за трайно съхранение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
17166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Манекен с пълна система за ресусцитация на възрастен с екг симулатор 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1 бр., Манекенът да се състои от: 1. Цяло тяло: - с палпируеми и визуални анатомични ориентири, изцяло подвижни глава, шия и челюст с възможност за движение напред на долната челюст; - глава с възможност за мениджмънт на дихателни пътища; 2. Глава за извършване на мениджмънт на дихателни пътища; - анатомично вярно копие на уста, език, орофаринкс, ларинкс, епиглотис, гласни връзки, трахея, езофагус, бели дробове (ляв и десен ), хранопровод; - да е с крикоиден хрущял за практикуване на Селик маньовър; - разделен бял дроб (ляв и десен) за аускултация; - да има възможност за палпация на каротидния пулс; - да позволява орална, назална и дигитална интубация; - тренировка на всички възможни техники по осигуряване на свободно проходими дихателни пътища - основни маньоври, орофарингеален въздуховод, назофарингеален въздуховод, техники за супраглотична интубация (L.M.A., Combitube, Laryngeal tube и др.). - да позволява извършването на аспирационни техники; - да може да се симулира ларингоспазъм и оток на езика; 3. Ръка за интравенозен достъп, съчленена в бицепса, за реалистична тренировка на дорсален достъп и достъп отпред в кубиталната ямка; - костен ориентир в рамото за различаване на мусулната тъкан за интрамускулни инжекции; - заменяеми кожа и вени; - реалистично усещане при убождане
4. Ръка за измерване на кръвно налягане; - да има възможност да се задават различни стойности на кръвното налягане (систола/диастола), сърдечната честота и силата на звука; - симулиране на 5-те фази на Коротков; - да може да се измерва радиален пулс; - аускултаторната пауза да може да бъде включена или изключена; 5. Торс за дефибрилация; - да има вградена вътрешна кутия, която да поглъща всеки електрошок до максимално препоръчаните 360 джаула; - да е подходящ за ръчна, полуавтоматична и автоматична дефибрилация; - на модела да има анатомично ситуирани 2 места за дефибрилация и 4 места за ЕКГ; - да е съвместим с всички стандартни марки и видове дефибрилатори и монитори. 6. Портативен пациентен симулатор за аритмия/пейсиране; - да възпроизвежда поне 17 вида аритмия на възрастен и дете; - симулация на ритъмни нарушения най-малко: камерна фибрилация, камерна тахикардия (високо/нискочестотна, полиморфна), предсърдно трептене и фибрилации, А-V блок втора (тип I, тип II, тип II с камерни екстрасистоли) и А-V блок трета степен, синусова брадикардия, асистолия, нормален синусов ритъм, синусова тахикардия, нодален ритъм, надкамерна тахикардия; - симулация на налични криви за пейсиране най-малко - синусова брадикардия, нодален ритъм, А-V блок втора степен тип I; 7. Куфар - изработен от твърд материал, подходящ за трайно съхранение.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
26666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Симулатор на раждане 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Медицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора, ул. „Армейска“ № 11

1 бр., Функциите на симулатора да включват: - манекен в пълен размер с подвижни стави; - дихателните пътища да са подходящи за интубация, с повдигане на гърдите при обдишване; - да притежава ръка подходяща за вливане на медикаменти; - да има подвижно покритие на стомаха; - да може да се практикуват маневрите на Леополд; - да може да се имитира цезарово сечение и раждане с форцепс; - да може да се измерва разширението на шийката на матката; - да може да се практикува следродилно зашиване; - да има възможност многобройни фетални сърдечни звуци; - да разполага с автоматична система за раждане; - да има възможност за позициониране на плацентата в различни позиции; - да има сменяема, разширяваща се маточна шийка; - да включва едно бебе с подвижни стави, с плацента; - да включва допълнително бебе, с възможност за интубиране и умбиликална катетеризация; - да има модул за следродилен кръвоизлив и палпация; - да има предварително инсталиран в симулатора модул за CPR; - възможност за мониториране на вентилациите и гръдните компресии; - тегло на симулатора не повече от 50 кг.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
14166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване – макети, симулатори, мулажи и др. аналогично. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите на доставките. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от еЕЕДОП. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва при сключване на договора за възлагане на поръчката със следните документи: - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

1. Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване – макети, симулатори, мулажи и др. аналогично .Възложителят не поставя изискване обем на дейностите на доставките.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

12/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3 - Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
4. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал.1 ,т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва