Деловодна информация
00874
4500-187 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00874-2020-0005 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Ветрино 000093458
ул. Г.С.Раковски № 24
с.Ветрино BG331 9220 България
Мария Пенчева - главен специалист в отдел МИРЕП +359 888409942
oppo_vetrino@abv.bg +359 51612139

Интернет адрес/и

www.vetrino.bg

http://www.vetrino.bg/orders.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.vetrino.bg/proc_vetrino.php?id=168&dr=0
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Избор на изпълнител на обект: „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ номер 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, община Ветрино, област Варна“
45112350      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. Площадката на депото е разположено в периферията на с. Ветрино - югозпадно до регулацията на населеното място. От север граничи с път 1-2 Русе-Варна. Разположено е в имот с кад. № 10865.86.30, област Варна, община Ветрино, с. Ветрино, м. ПЪТЕКИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Депо за битови отпадъци (сметище). Общата площ заета с отпадъци на площадката на депото е около 58.400 дка.
Техническото решение за рекултивация на депото предвижда рекултивация на терена в границите на имота, отреден за сметище.
В обхвата на възлаганите строителни работи следва да се изпълняват:
? Техническа рекултивация
? Биологична рекултивация
За всяка от дейностите са предвидени комплекс от действия и мероприятия за изпълнение, подробно описани като последователност и обхват в приложените техническа спецификация и инвестиционен проект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
3049627.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

ПИ номер 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, община Ветрино, област Варна

Предмет на настоящата обществена поръчка е рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. Площадката на депото е разположено в периферията на с. Ветрино - югозпадно до регулацията на населеното място. От север граничи с път 1-2 Русе-Варна. Разположено е в имот с кад. № 10865.86.30, област Варна, община Ветрино, с. Ветрино, м. ПЪТЕКИТЕ, вид собств. Общинска публична, вид територия Земеделска, НТП Депо за битови отпадъци (сметище). Общата площ заета с отпадъци на площадката на депото е около 58.400 дка.
Техническото решение за рекултивация на депото предвижда рекултивация на терена в границите на имота, отреден за сметище.
В обхвата на възлаганите строителни работи следва да се изпълняват:
? Техническа рекултивация
? Биологична рекултивация
За всяка от дейностите са предвидени комплекс от действия и мероприятия за изпълнение, подробно описани като последователност и обхват в техническата спецификация и работния проект.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение на техническата рекултивация    50%
Цена
50%
II.2.6) Прогнозна стойност
3049627.02      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
210

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16М1ОР002-2.010-0016 „Рекултивация на депо за ТБО в ПИ № 10865.86.30, м.Пътеките, село Ветрино, община Ветрино, област Варна”, финансиран от Оперативна програма „Околна среда“

Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се предоставят услугите и които са приложими към предоставените услуги.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), което да им позволява извършване на строителни работи от предмета на настоящата поръчка – четвърта група, втора категория (съгласно чл.5, ал.6 от ПРВВЦПРС), а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът попълва поле 1) на раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, като се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа или за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи - обект на настоящата обществена поръчка.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, в случай, че същото вече не е било предоставено и/или същото не са достъпно по служебен път или чрез публичен регистър и/или същото не може да бъде осигурено чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, което покрива необходимия обхват на вписване в Централния професионален регистър на строителите за изпълнение на този строеж.
Документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците следва за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (2019г., 2018г., 2017г.) да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на 3 000 000.00 лв. (три милиона лева).
2. Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи от ІI-ра категория, определени с чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.


1. Участниците следва за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си (2019г., 2018г., 2017г.) да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер на 3 000 000.00 лв. (три милиона лева).
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за реализиран конкретен оборот се доказва от обединението като цяло.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът попълва в Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП, част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“) съответната информация за общия годишен оборот за последните три приключили финансови години.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т.3 и 4 от ЗОП:
- годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
- справка – декларация за общия оборот на участника;
2. Участниците, следва да имат и да поддържат за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството и проектирането”, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (обн., ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г.), покриваща минималната застрахователна сума за строежи от ІI-ра категория, определени с чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №2, с посочване на застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл. 171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ (за чуждестранните лица). Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (строител).
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че същите вече не са били предоставени и/или същите не са достъпни по служебен път или чрез публичен регистър и/или същите не могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство с дейности с предмет идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- за Технически ръководител – да има висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „инженер“ или „архитект“, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентна;
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
- за Инженер-Геодезист - да има висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „инженер“ и придобита професионална квалификация в област „Геодезия“ или еквивалентна;
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
- за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
- за Експерт по част „Биологична рекултивация“ - да има висше образование, с придобита специалност „Ландшафтна архитектура“ или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност;
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
„Сходен с предмета на поръчката“ за целите на критериите по точка 1 и 2 ще бъде всеки обект, за който са изпълнявани: строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или на депо за отпадъци.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с изискването по т. 1 и 2 се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качество EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.
4. Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.
Забележка: При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванетопо т.3 и 4 се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосочените изисквания по т.1, 2, 3 и 4 съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (едно) строителство с дейности с предмет идентични или сходни с тези на обществената поръчка.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
- за Технически ръководител – да има висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „инженер“ или „архитект“, или средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ или „Техника“ или еквивалентна;
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
- за Инженер-Геодезист - да има висше образование с квалификация „строителен инженер“ или „инженер“ и придобита професионална квалификация в област „Геодезия“ или еквивалентна;
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
- за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - да притежава валидно удостоверение за „Длъжностно лице за безопасност и здраве” съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалентно.
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
- за Експерт по част „Биологична рекултивация“ - да има висше образование, с придобита специалност „Ландшафтна архитектура“ или еквивалентна (вкл. и за чуждестранни експерти и/или експерти, с придобита в чужбина специалност;
Да има опит при изпълнението на минимум 1 (един) строителен обект, сходен с предмета на поръчката, като изпълняващ длъжността, за която е предложен.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качество EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.
4. Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.
По т. 1 участникът попълва поле 1а) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема.
По т. 2 участникът попълва поле 6) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №2.
По т.3. Участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на система за управление на качество или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, както и период на валидност.
По т.4. Участникът попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец № 2, с посочване на система за управление на околна среда или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, номер на сертификата, както и период на валидност.
При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Възложителят ще изиска от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 3 на сто ( 3 %) от цената по договора и да бъде със срок на валидност най-малко 60 дни след срока на договора.
2. Изпълнителят внася гаранция за авансово предоставените средства съгласно договора за изпълнение на поръчката. Гаранцията обезпечава авансово предоставените средства в размера на тези средства ;
Изпълнителят сам избира да представи Гаранциите в една от следните форми:
• банкова гаранция (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
• парична сума, преведена по следната банкова сметка на община Ветрино:
Банка: "Централна кооперативна банка” АД - клон Варна
BIC: CECBBGSF
IBAN: BG56 СЕСВ 9790 3377 8358 01
• застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, която да е платена еднократно
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

с.Ветрино, ул. Г.С.Раковски № 24, сградата на общинската администрация, заседателна зала - ІІ етаж

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В настоящата процедура, спрямо участниците се прилагат основанията за отстраняване по чл.54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 и по чл.107 от ЗОП. Допълнително към участниците се прилагат специфични национални основания за отстраняване, както следва: 1.Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон; 2. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а -217, чл. 219-252 и чл. 254а-260 от НК; 3. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура; 4. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; 5. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество; 6. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. При подаване на оферта участникът декларира липсата или наличието на специфичните/национални основания за изключване,чрез попълване на Част III, раздел Г „Други основания за изключване, които могат да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава-членка“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Във връзка с подготовката на офертата и участието в настоящата процедура, Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България:
> Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: Национална агенция по приходите: Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg.
> Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите: Информационен център на МОСВ: работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч., 1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331, Интернет адрес: http://www3.moew.government.be/ .
> Относно задълженията,свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: София 1051, ул. Триадица № 2, Телефон: 02/ 8119 443, Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда": София 1000, бул. Дондуков№3, тел.:02 8101759; 0700 1 7670; e-mail: secridirecfordsli. government.bg.
Общата, прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка е 3 049 627.02 лв. без. ДДС, разпределени, както следва:
1. СМР - Техническа рекултивация - 2 683 105.62 лв.
2. Непредвидени разходи за СМР – техническа рекултивация - 268 310.56 лв. (или до 10% от стойността на СМР за техническата рекултивация)
3. Биологична рекултивация - 98 210.83 лв.
Уточнение: Участниците следва да съобразят посочените стойности за дейности в офертата си. Оферта, в която се съдържат стойности надвишаващи посочения бюджет на поръчката (общ и по отделни дейности) ще бъде отстранена от участие в процедурата като несъответстващи на условията за изпълнение на поръчката, предварително обявени от Възложителя. Посочените прогнозни стойности се явяват максимални за Възложителя и представляват пределния финансов ресурс, който може да бъде изплатен по възложения договор.
Специални условия за изпълнение на поръчката:
Възложителят изисква от участниците да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околна среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в страната или в държавата, където трябва да се изв. строителството и са приложими.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП - 10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва