Деловодна информация
00016Община Априлци
896 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
ул. Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов- Главен експерт ОСОПТ +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

www.obshtina-apriltsi.com

https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОДДЪРЖАНЕ (ПРЕВАНТИВНО, ТЕКУЩО И РЕМОНТНО – ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ ПРИ АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ) НА УЛИЧНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИ МЕСТА НА ... продължава в поле II.1.4
45233139      
Строителство

продължава от поле II.1.1 ... ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АПРИЛЦИ"
Целта на обществената поръчка е да бъде определен изпълнител за извършването на поддържане (превантивно, текущо и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на уличната мрежа и общинските пътища (наричани по-долу за краткост улична мрежа или улична пътна мрежа) в населени места на територията на Община Априлци.
Общата дължина на уличната пътна мрежа, предмет на настоящата поръчка е 126 км.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

Община Априлци

1.Превантивно поддържане - включва комплекс от планирани и икономически ефективни дейности и строителни и монтажни работи за съхраняване и намаляване на ефекта от стареенето и износването на материалите и конструкциите на основните елементи в обхвата на съответните улици (наричани в настоящата документация и „пътища“) и с цел възстановяване на проектната им годност, което да доведе до удължаване на техния експлоатационен срок.
Превантивното поддържане на пътищата включва следните основни видове дейности:
- затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката;
- полагане на повърхностни обработки върху трошенокаменни и асфалтови настилки;
- полагане на нов износващ пласт (пренастилане);
- стабилизиране на банкети (по механичен или химичен способ);
- укрепване на откоси (биологично, с готови стоманобетонови елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други);
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните съоръжения;
- провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на пътните принадлежности (предпазни мрежи, осветителни инсталации и други);
- ремонтни и възстановителни работи по конструкцията на пътните съоръжения.
2. Текущо поддържане – включва следните основни видове дейности:
- почистване на малки свлачища, срутища и наноси;
- окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети;
- окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици, площадки за отдих и други тревни площи;
- запълване и укрепване на откоси на отделни места;
- почистване и/или възстановяване на берми, „джоб” стени и други укрепващи съоръжения;
- почистване и отстраняване на отделни малки повреди по пътното платно;
- почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения – окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци;
- почистване на пътното платно и ремонт на отделни разрушения – дупки, пукнатини, обрушени ръбове и други;
- отстраняване на отделни деформации – вълни, коловози и други неравности;
- ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения;
- почистване на водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и други;
- боядисване на стоманени конструкции на мостове и други;
- почистване и отстраняване на отделни повреди по крайпътните площадки;
- поддържане на крайпътните насаждения – окопаване, пръскане, оформяне на короните, варосване и други.
3. Ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации - извършват се аварийно-възстановителни работи, целящи незабавно възстановяване на минимално ниво на обслужване след възникване на аварийни ситуации (свлачищни явления, срутвания, изравяния, разрушения на мостови съоръжения, лавини и други).
4. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти, извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, както и отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове на изпълнените видове работи, определени в договора за възлагане на обществената поръчка.
5. Осигуряване на необходимия брой комплекти пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнението на ремонтно-възстановителни работи, възникнали при аварийни ситуации, в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, на МРРБ (обн. ДВ бр. 74 от 21 септември 2010 г.).
Критериите по-долу
 
ДА Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на уличната мрежа    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
4300000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общ. поръчка се възл. въз основа на „икон. най-изгодна оферта“,на база критерий за възл. „оптимално съотн-е качество/ цена“.Компл.оценка (КО):КО=А+Б,където:А-Ценово предл-е за подд-не на ул. мрежа:А=ТП (ТП-Текущо подд-не на ул. мрежа) и Б-Оценка нивото на изпълнение на дейностите по текущо и превантивно поддържане на ул.мрежа.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за доказване на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност на участниците за настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците за настоящата обществена поръчка.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се уч-кът в процедурата:
1.През посл. 5г.,считано от датата на подаване на офертата,да е изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с този на поръчката.
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т.1:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
*Заб. 1:Мин. изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания!
2.Да разполага с инструменти,съоръжения и техн. оборудване,необходими за изпълнение на поръчката.
3.Да прилага система за управление на качеството,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат).
4.Да прилага система за опазване на околната среда,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или екв. сертификат).
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ПО Т.3 и Т.4:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
*Заб. 1:При доказване на мин. изискване е в сила разпоредбата на чл.64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!
5.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката.
УТОЧНЕНИЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗИСКВАНЕТО ПО Т.5,букви „А“,„Б“ и „В“:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
*Заб. 1:Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
Продължава в поле VI.3...


Изисква се уч-кът в процедурата:
1.През посл. 5г.,считано от датата на подаване на офертата,да е изпълнил дейности с предмет и обем,идентични или сходни с този на поръчката. За дейности с предмет и обем, сходни с този на поръчката се приема изпълнение на строителство – текущо/превантивно на улици и/или на пътища от републиканската и/или общинската пътна мрежа, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната с дължина не по-малко от 120 км.
2.Да разполага с инструменти,съоръжения и техн. оборудване,необходими за изпълнение на поръчката,но не по-малко от:
Пътна фреза-1бр.;Автогудронатор-1бр.;Асфалтополагаща машина-1бр.;Бандажен валяк-2бр.;Пневматичен валяк-2бр.;Багер-3бр.;Автогрейдер-1бр.;Челен товарач-2бр.;Автокран-1бр.;Автовлекач за аварирали тежкотоварни автомобили-1бр.;Моторна дърворезачка-2бр.;Моторен храсторез-2бр.;Моторна пръскачка за битумна емулсия-1бр.;Ел. агрегат -2бр.;
3.Да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.
4.Да прилага система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ поддържане на улици и/или пътища.
5.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката,включващ най-малко:
Продължава в поле VI.3...
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстр. се уч-к,за когото: са налице осн. по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4,5 и чл.107 от ЗОП;обст. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ;който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя;чието Ценово предл-е по отношение на предл. от него един. цени надвишава пределните такива,определени от Възл-я и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ елементи,свързани с предл. цена (или части от нея) и в случаите,предвидени в методиката за оценка на офертите.Финансирането се извършва в съотв-е и в рамките на разчетените в годишния бюджет на Община Априлци средства за съотв. година.Изп-лят предоставя ГОИД в размер на 1% от Прогн. стойност в лв. без ДДС и ГОАПС (ако е прил.) в размер до 35% от стойността на съотв. Извънредно или Доп-но задание в лв. с ДДС в една от формите по чл.111,ал.5 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

10/08/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

12/08/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр. Априлци, ул. "Васил Левски" № 109, административната сграда на Община Априлци

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.1.3 (Списък и кратко опис-е на критериите за подбор) ... При подаване на оферта,информацията относно изискването се посочва от уч-ка в ЕЕДОП,в съотв-е с указанията за попълването му,приложени към документацията.
Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП,Възл-ят може да изисква от уч-ците по всяко време след отватяне на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи,както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката,съотв-ето с изискването се доказва с представянето на:
*по т.1-Списък на стр-вото,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удостоверения за добро изпълнение,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изпълнението,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв-е с норм. изисквания.
*по т.2-Декларация за инструментите,съоръженията и техн. оборудване,които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката.
*по т.3-Валидни сертификати,издадени от акредитирани лица,за контрол на качеството,удостоверяващи съотв-ето на стоките със съответния стандарт.Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора,а когато е приложимо да прилага екв. мерки.
*по т.4-Валидни сертификати,издадени от акредитирани лица,за прилагане на система за опазване на околната среда,серт. съгласно съответния стандарт.Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора,а когато е приложимо да прилага екв. мерки.
*по т.5-Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав,които ще отговарят за изпълнението,както и документи, които доказват проф. компетентност на лицата.
Продължава от поле III.1.3 (Изисквано минимално/ни ниво/а) ... А) Ръководител екип – 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация): с висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско строителство“, или еквивалентна специалност;
Специфичен опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на ново строителство и/или поддържане (текущо и превантивно поддържане, ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на улици и/или на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
Б) Ръководител на специализирано звено 1 брой с квалификация и специфичен опит, както следва:
Професионална област (квалификация): с висше образование по специалност „Пътно строителство“ или „Транспортно строителство“, или „Строителство на сгради и съоръжения“, или „Промишлено и гражданско строителство“ или с професионална квалификация строителен техник или еквивалентна специалност или квалификация;
Специфичен опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на ново строителство и/или поддържане (текущо, превантивно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на улици и/или на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
В) Отговорник по контрола на качеството – 1 (един) брой:
Професионална област (квалификация):
Специфичен опит: минимум 3 (три) години при изпълнение на обекти в областта на ново строителство и/или поддържане (текущо, превантивно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации), и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на улици и/или на пътища от общинската и/или републиканската пътна мрежа, и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва