Деловодна информация
00016
894 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
ул.Васил Левски № 109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов- Главен експерт ОСОПТ +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

www.obshtina-apriltsi.com

https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.obshtina-apriltsi.com/section-140-content.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„ИНЖЕНЕРИНГ ЗА ОБЕКТ: РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА НА КВ. ОСТРЕЦ, ГР. АПРИЛЦИ“
45231300      
Строителство

Цел на обществената поръчка е да с избере изпълнител на когото да се възложи инженеринг на посочения обект.
Изпълнението на СМР е разделено на следните три етапа:
1 етап: Реконструкция на част от водопроводна мрежа на кв.Острец – обхват: ул.“Русалийски проход“, ул.“Соколска“ (от центъра на кв. Острец до разклона Севлиево-Габрово) и ул.“Смолян“, с обща дължина 11,5 км;
2 етап: Реконструкция на водопроводна мрежа до НВ „Събевци“ в ПИ 52218.815.334, НВ “Почивни станции Острец“ в ПИ 52218.811.378 и НВ“Ново село“ в ПИ 52218.627.41 и изграждане на НВ „Острец“ в м.“Боевци“ в ПИ 52218.853.59, с обща дължина 4,0км;
3 етап: Реконструкция на водопроводна мрежа кв.Острец по ул.“Мара Гидик“, ул.“Ковашка“ и ул.“Събевска“, с обща дължина 6,5км.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
9647000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

област Ловеч

1. Изработване на Технически проект:
- Извършване на необходимите проучвателни работи и изработване на Технически проект, съгласно изискванията на Възложителя и изискванията на действащите към момента нормативни документи, в обем и съдържание, определени в Задание за проектиране (Приложение №1) и Изискванията на Възложителя (Приложение №1.1).
- Извършване на всички съгласувания на Техническия проект с експлоатационните дружества и администрации, чието разрешение, съдействие или становище е необходимо за изпълнението на предмета на обществената поръчка.
- Изпълнение на задълженията си като проектант и извършване на авторски надзор по време на строителството и въвеждането в експлоатация на строежа, в съответствие с действащото българско законодателство (Закон за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти).
- Отстраняване за своя сметка на недостатъците на Техническия проект, установени в хода на извършване на проверките от Възложителя и/или Консултанта, извършващ оценка на съответствието на проекта с основните изисквания към строежите, включително и по време на извършване на строителството.
- Поемане на отговорност за качеството на Техническия проект по време на изпълнение на строителството.
2. Авторски надзор
3. Изпълнение на строителството
- Изпълнение на СМР съгласно изработения от Изпълнителя и утвърден от Възложителя Технически проект за обекта, Техническото предложение за изпълнение на обществената поръчка, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
- Изпълнение на действителните количества, необходими за изпълнение на обекта, които са в по-голям размер от количествата, предвидени в проекта и/или не са били включени в проекта.
- Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и на Техническия проект строителни продукти.
- Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
- Осигуряване на терени за нуждите на строителството - за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на стр-вото, за складиране на материали и техника и други нужди, във връзка с изпълнение на стр-вото, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежът.
- Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по време на стр-вото.
- Изграждане на временни отбивни пътища и/или временна организация и безопасност на движението, съгласно изискванията на Техн. спецификации и възстановяване на пътищата, използвани по време на стр-вото.
- При необходимост извършване на работи по преместване на подземни и надземни мрежи и съоръжения при изпълнение на стр-вото.
- Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.
- Извършване на прецизно геодезическо замерване на теренната основа на строежа.
- Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
- Съставяне на строителна документация по изпълнението на строежа и изготвяне на екзекутивната документация на строежа.
- Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
- Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация.
- Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове за изпълнените СМР и съоръжения на строежа, опр. с договора за възлагане на общ. поръчка.
- Всички останали дейности, необходими за изпълнението на предмета на общ. поръчка и гаранционно поддържане на строежа.
Критериите по-долу
 
ДА TП - Техническо предложение за проектиране и строителство    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
9647000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
760

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общ. поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодната оферта",която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Комплексната оценка (КО)=ТП+ЦП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата, да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Четвърта група, първа категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/ договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
За доказване на минималното изискване, участникът следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:
Заверено копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Четвърта група, първа категория.
За чуждестранни лица се представя аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, с който следва да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
В случай, че документът е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, при сключване на договор за изпълнение на поръчката, същият не се представя.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 18 000 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 9 000 000 лв. без ДДС, в сферата на строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:
1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
2. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 1 и т. 2 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Изисква се участникът в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 18 000 000 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 9 000 000 лв. без ДДС, в сферата на строителни дейности, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
Изискуемите обороти следва да са реализирани през последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:
1. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
2. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 1 и т. 2 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участник в процедурата:
1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил поне една проектантска дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележки:
- За „изготвен инвестиционен проект“ се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!
-Не се приема изпълнение на Прединвестиционни проучвания!
2 .През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележки:
- Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!
- Минималните изисквания могат да бъдат доказани с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта!
- Изискуемият от Възложителя опит в проектиране и строителство с характеристики и параметри, разписани в т. 1. и т. 2 могат да бъдат покрити от участниците с изпълнение, през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, на инженеринг /проектиране и строителство/, като условието би могло да бъде покрито в рамките на едно или няколко възлагания, както и с един или няколко обекта.
3.Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството.
При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележки:
- Минималното изискване може да бъде доказано с един сертификат с обхват, включващ проектиране и строителство на водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура (като цяло) или с два сертификата - един с обхват проектиране на водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура и втори с обхват строителство на водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура (поотделно)!
- При доказване на минималното изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!
4. Изисква се участникът в процедурата, да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележки:
- Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт в офертата на един участник!
- За изпълнен обект се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!
- За изработен инвестиционен проект се счита проекта, за който има документ, удостоверяващ приетото изпълнение, издаден от лицето, възложило проектирането, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за изпълнението, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ и/или съответен линк в публичния регистър!


Изисква се участникът в процедурата:
1. през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне една проектантска дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „проектантска дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ се приема дейност по изготвяне на инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на водоснабдителна и/или канализационна техническа инфраструктура.
2 .През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката.
Под „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат строителни дейности (изпълнени на един или няколко обекта), свързани с изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура, с минимална дължина на изпълнените мрежи, минимум 21 000 линейни метра.
3.3. Изисква се участникът в процедурата, да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ проектиране и строителство на водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
4. Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:
А) Екип при изпълнение на Проектантските работи (ПР):
А.1. Проектант по част „ВиК“ – 1 бр.
Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „ВиК“, в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
А.2. Проектант по част „Конструктивна“ – 1 бр.
Професионална област (квалификация): строителен инженер.
Специфичен опит: участие в екип свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“, в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
А.3. Проектант по част „Геодезия“ – 1 бр.
Професионална област (квалификация): висше образование по специалност „Геодезия”, „Геодезия, фотограметрия и картография“ или „Маркшайдерство ” или еквивалентна.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на полско - измервателни работи в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
А.4. Проектант по части „Пътна“ и „Временна организация и безопасност на движението /ВОБД/“ – 1 бр.
Професионална област (квалификация): строителен инженер.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
А.5. Проектант по част „Пожарна безопасност“ /ПБ/ – 1 бр.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част ПБ в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
А.6. Проектант по част „План за безопасност и здраве“ /ПБЗ/ – 1 бр.
Специфичен опит: .......Продължава в поле VI.3)
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се от участие участник,за когото са налице основанията по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП;обст. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл.69 от ЗПКОНПИ;който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възложителя;чието Ценово предл-е надвишава прогн. ст-ст,определена от Възл-я за наст. общ. поръчка, и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри“ за поръчката елементи,свърз. с предл. цена (или части от нея);чието Техническо предложение за изпълнение на поръчката не отговаря на изискванията на Възл., включително и в случаите, предвидени в методиката за оценка на офертите.Към настоящия момент не е осигурено финансиране, в сила е чл. 114 от ЗОП. Изп-лят представя ГОИД в размер на 5% от Цената за изпълнение на дог-ра в лв. без ДДС и ГОАПС в размер на 20% от Цената за изпълнение на СМР в лв. с ДДС за съотв. етап,в една от формите по чл.111,ал.5 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

31/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

Общинска администрация Априлци, гр.Априлци , ул.Васил Левски №109

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.1.3) ....Професионална област (квалификация): строителен инженер.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част ПБЗ в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
А.7. Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци“ /ПУСО/– 1 бр.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на проектантски дейности по част ПУСО в минимум 1 (един) изработен инвестиционен проект (независимо от фазата на проектиране) за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техническа инфраструктура.
Б) Екип за изпълнение на СМР:
Б.1. Техн. ръководител – 1 бр.
Специфичен опит: опит като Технически ръководител или като лице, осъществяващо специализирано техническо ръководство на отделни СМР при изпълнението на минимум 1 изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или осн. ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техн. инфр-тура.
Б.2. Специалист „ВиК“ – 1 бр.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по част „В и К“ в минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или осн. ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техн. инфр-тура.
Б.3. Специалист „Контрол на качеството“ /КК/– 1 бр.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на стр. работи в минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или осн. ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техн. инфр-тура.
Б.4. Специалист „Зравословни и безопасни условия на труд“ /ЗБУТ/– 1 бр.
Професионална област (квалификация): със завършен курс за КБЗ или еквивалент.
Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в минимум 1 (един) изпълнен обект за изграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на строеж/и от водоснабдителната и/или канализационна техн. инфр-тура.
При подаване на оферта, инф. относно изискванията се посочва от участника в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискванията се доказва с представянето на:
по т.1 - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
по т.2 -Списък на строителството/инженеринг, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
по т.3 -Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съотв. със съответния стандарт.
Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивал. мерки.
по т. 4 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва