Деловодна информация
00045
1658 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
12/06/2020 (дд/мм/гггг)
00045-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Комплексен онкологичен център - Пловдив ЕООД 000463379
бул. Васил Априлов 15а
Пловдив BG421 4000 България
Иванка Янкова-Мизинева, Екатерина Манчева +359 32641536
onkodis_plovdiv@abv.bg +359 32644388

Интернет адрес/и

www.onkoplov.com

http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.onkoplov.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200608Mytv1925487
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Приготвяне и доставка на храна за пациенти и дежурен персонал на „Комплексен онкологичен център – Пловдив”
55523000      
Услуги

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна за пациенти и дежурен персонал в индивидуални термоустойчиви полипропиленови кутии /контейнери/, след получена от възложителя писмена заявка. Храната се приготвя чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
425760.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
55523000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Първа база, находяща се в гр.Пловдив, бул.„Васил Априлов” №15А и Втора база, находяща се в гр.Пловдив, бул.„Александър Стамболийски” №2А.

Ежедневно приготвяне и доставяне на храна за пациенти и дежурен персонал в индивидуални термоустойчиви полипропиленови кутии, след получена от възложителя писмена заявка, храната се приготвя чрез използване на висококачествени продукти, несъдържащи вредни за здравето примеси и добавки и съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на МЗ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
425760.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

да


Предвижда се сключеният договор да бъде подновен при същите му условия , за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 39, ал. 2 от проекта на договора.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Договорът ще бъде сключен за срок от 12 месеца. Прогнозната стойност 283 840 лв. без ДДС. На основание чл. 21, ал.1 от ЗОП посочената прогнозна стойност 425 760 лв. без ДДС е с включеното предвидено подновяване.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Валидна към дата на подаване на офертата регистрация по чл. 12 от Закона за храните.
Критериите за подбор, които се отнасят до годността се декларират от участниците в ЕЕДОП Част IV Критерии за подбор, Раздел А Годност, точка 2. Участникът следва да декларира притежанието на документите, номер, дата и срок на валидност, а когато същите са на разположение в електронен формат със свободен достъп се посочва интернет адреса, на който могат да бъдат намерени.
Документи за доказване годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:
- Валидна регистрация по чл. 12 от Закона за храните - представя се под формата на заверено от участника копие.
Документи за доказване се предоставят при условията на чл. 67, ал. 5 и чл. 112 от ЗОП.
Документите посочени по-горе се представят и за подизпълнителите, в случай, че участникът предвижда такива, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.

Възложителят не определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до икономическото и финансовото състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Възложителят определя по отношение на участниците критерии за подбор, които се отнасят до техническите и професионални способности на участнците по чл. 63 от ЗОП, а именно:
- Участникът следва да има опит в съответствие с предмета на поръчката, като през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, е изпълнил дейности/договори с идентичен или сходен предмет.
- Участникът трябва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на обществената поръчка.
- Участникът трябва да разполага с обект за изпълнение предмета на обществената поръчка на територията на региона/областта на Възложителя, регистриран по реда на Закона за храните за производство на групите храни и ястия, които ще се възлагат с настоящата обществена поръчка.
- Участникът трябва да разполага с транспортно средство за изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващо удостоверение за регистрация издадено от ОДБХ на основание чл. 246 от ЗВД.
За деклариране на техническите и професионалните способности се попълва Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: Технически и професионални способности от ЕЕДОП.
-Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
-Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 22000 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
При подаване на офертата, съответствието с изискването участникът декларира в ЕЕДОП, като посочва в част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г.
Документи за доказване: - Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.
-Списък на персонала, който ще изпълнява поръката, както и документи доказващи професионалната компетентност на лицата.
-Документ за регистрация обекта за изпълнение предмета на обществената поръчка на територията на региона/областта на Възложителя, регистриран по реда на Закона за храните за производство на групите храни и ястия, които ще се възлагат с настоящата обществена поръчка - представя се под формата на заверено копие.
-Документ за регистрация на транспортно средство за изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващо удостоверение за регистрация издадено от ОДБХ на основание чл. 246 от ЗВД, както и заверено от участника копие на удостоверение за регистрация издадено от ОДБХ – представя се под формата на заверено копие.
-Заверено от участника копие на действащ сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
-Заверено от участника копие на действащ сертификат за управление на качеството по стандарт ISO 22000 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията.Документите описани по-горе за доказване съответствието с поставеното изискване се представят от участника, определен за изпълнител по реда на чл. 112 от ЗОП или при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП. Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.


- Минимално изискване на Възложителя е участникът да е изпълнил минимум 1 договор с идентичен или сходен предмет през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Под „идентичен или сходен предмет“ следва да се разбира приготвяне на храна по диети съгласно „Сборник рецепти за диетични ястия за заведения обществено хранене и лечебно профилактичните заведения“.
- Минимално изискване на Възложителя е участникът да разполага с минимум един технолог и/или диетолог.
- Минимално изискване на Възложителя е участникът да разполага с минимум един обект за изпълнение предмета на обществената поръчка на територията на региона/областта на Възложителя, регистриран по реда на Закона за храните за производство на групите храни и ястия, които ще се възлагат с настоящата обществена поръчка.
- Минимално изискване на Възложителя е участникът да разполага с минимум едно транспортно средство за изпълнение на настоящата обществена поръчка, притежаващо удостоверение за регистрация издадено от ОДБХ на основание чл. 246 от ЗВД.
- Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 9001 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
- Участникът трябва да прилага система за управление на качеството по стандарт ISO 22000 или еквивалентен, с обхват приготвяне и доставка на храна/кетъринг.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

26/08/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Пловдив, бул Васил Априлов 15а - Администрация

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителя отстранява от участие в процедурата/обособената позиция участник: 1. За когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 и обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4,5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; 2. За когото са налице основанията по чл. 107 от ЗОП; 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник за когото са налице обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП се прилагат за лицата по чл. 40 от ППЗОП. Изискването по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50000 лв. Основанията за отстраняване по т. 1 се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от ЗОП. Основанията за отстраняване се прилагат и за подизпълнителите и третите лица. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП и преди подаването на оферта той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП, а като доказателство за надеждност на участника се представят документите по чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. Предвижда подновяване на договора, включващо повторение на услугата за срок от 6 месеца, е със обем и прогнозна стойност една втора от посочената в обявлението и техническата спецификация, на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП.
Предвижда се сключеният договор да бъдат подновен при същите му условия, за срок от 6 месеца, с обем и прогнозна стойност една втора съгласно предвиденото условие в чл. 39, ал. 2 от проекта на договора. Във връзка с тази възможност и на основание чл. 21, ал. 1 от ЗОП посочената в настоящето обявление стойност е с включено предвиденото подновяване.
Договора сключен за възлагане на настоящата обществена порчъка, може да бъде еднократно подновен, по смисъла на чл. 6, ал. 1 от ППЗОП, по инициатива на Възложителя, при наличие на финансов ресурс и необходимост от извършване на услугата, предмет на договора; подновяването може да бъде инициирано от Възложителя при възникване на обстоятелства с изтичане на уговорения срок или с достигане на общата прогнозна стойност на услугата; Възлагателното писмо за подновяване става неразделна част от договора.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер на 2% (две на сто) от стойността на договора без ДДС. Избраният за изпълнител сам избира формата на гаранцията за изпълнение по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. На ование чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва