Деловодна информация
00846
 
не
00846-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сливница 000776517
пл. Съединие № 1
Сливница BG412 2200 България
Радостин Ялъмов +359 727-42354
r.yalamov@slivnitsa.bg +359 727-42354

Интернет адрес/и

www.slivnitsa.bg

https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-2-zop/a2-0006395.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/slivnitsa-535/proceduri-20-2-zop/a2-0006395.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на град Сливница, община Сливница -II-ри етап
45000000      
Строителство

Предмет на настоящия проект е само реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа град Сливница. Предмет на този проект е «Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сливница, община Сливница - II етап по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“»
Новопроектираната мрежа предмет на реконструкцията на град Сливница е 6040,95м, от които 3906,94м са предмет на този проект-етап II, по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“.
Водопроводът ще се положи в пътното платно на разстояние от бордюра 1,00м, при ширина на пътното платно 5.00м, а при ширина под 5.00м - 0.55м.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1416133      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

Община Сливница

Предмет на настоящия проект е само реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа град Сливница. Предмет на този проект е «Реконструкция на част от съществуващата водоснабдителна система и съоръжения на гр. Сливница, община Сливница - II етап по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“»
Новопроектираната мрежа предмет на реконструкцията на град Сливница е 6040,95м, от които 3906,94м са предмет на този проект-етап II, по ул. „Неделище“, ул. „Мир“, ул. „Тодор Г. Влайков“, ул. „Васил Петлешков“, ул. „Панайот Волов“, ул. „Ален мак“, ул. Атанас Узунов“, ул. „Панайот Хитов“, ул. Ген. Гурко“ и ул. „Цар Симеон Велики“ – северен участък“.
Водопроводът ще се положи в пътното платно на разстояние от бордюра 1,00м, при ширина на пътното платно 5.00м, а при ширина под 5.00м - 0.55м.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за изпълнение на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1416133      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти ЧЕТВЪРТА група, ВТОРА категория, съгласно Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи и чл.137 от ЗУТ.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А.Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: При сключване на договора, Възложителят, на основание чл. 112, ал. 9 от ЗОП във връзка с чл. 30 от Правилника за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя, извършва справка на електронната страница на Централния професионален регистър на строителя, за да удостовери съответветствие на избрания изпълнител с декларираните обстоятелства и изискванията на нормативната уредба.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност на строителя“ съгласно чл.171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е четвърта група, втора категория строежи) или еквивалентна.

Удостоверяване: участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, срок на застраховката) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката (обектът, предмет на поръчката е ЧЕТВЪРТА група, ВТОРА категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да разполага с персонал и с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката за изпълнението на поръчката.
2. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката
3. Участникът следва да прилага системи за управление на качеството
4. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на заявлението или на офертата


1. Минимално изискване по т.1:
Ръководител екип:
-да притежава висше образование с образователно-квалификационна степен "бакалавър" или еквивалентна или "магистър" или еквивалентна и придобита специалност „ВиК“ или еквивалентна;
-да има най-малко 3-годишен професионален опит в сферата на строителството;
Технически ръководител:
- да притежава степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентно;
Координатор но безопасност и здраве:
- да притежава валидно удостоверение за преминато обучение по здравословни и безопасни условия на труд.
Специалист по контрол върху качеството:
- да притежава удостоверение или сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Забележка: Под „еквивалентна специалност” следва да се разбира специалност, получена в българско или чуждо (извън страната) учебно заведение, където съответната специалност е наименована по друг начин или обхваща същата област на знание.
2. Минимално изискване по т.2:
- Специализиран автомобил „Автокран” - 1 бр.
- Мини багер „Бобкат“ – 1 бр.
- Мини багер – 1 бр.
- Комбиниран багер/трактор – 1 бр.
- Товарен автомобил с кран – 1 бр.
- Товарен автомобил до 10т. – 1 бр.
- Товарен автомобил – САМОСВАЛ – 1бр.
- Водна помпа – 2 бр.
- Генератор – 2 бр.
- Трамбовка – 2 бр.
3. Минимално изискване по т.3:
Участниците следва да са внедрили система за управление на качеството ISO 9001, актуална към датата на подаване на офертата, с обхват идентичен с предмета на обществената поръчка.
4. Минимално изискване по т.4:
Участниците следва да са изпълнявали СМР по изграждане на водопровод с дължина минимум 3000 л.м., който да е от категорията на обекта на обществената поръчка – II-ра категория.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнението на дейностите, предмет на обществената поръчка, е отложено на основание чл. 114 от Закона за обществените поръчки. Възложителят и Изпълнителят имат право да поискат прекратяване на договора без предизвестие преди осигуряване на финансиране, при условията на чл. 114 от ЗОП.
Поръчката, въз основа на която се сключва настоящият договор, е открита при условията на чл. 114 от ЗОП и изпълнението на договора започва след осигуряване на финансиране от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за осигурено финансиране, а в случай, че към датата на подписване на договора се осигури финансиране то чл.5, ал.3 от договора ще отпадне. В случай на частично осигуряване на финансиране ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ кои клонове на водопроводната мрежа, предмет на обществената поръчка, да изпълнява, съобразно ос
Начин на плащане - съгласно проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. Сливница, пл. Съединение 1, ет.3, заседателна зала.

На публичното заседание могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответно пълномощно.
Присъстващите вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията списък.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Участникът, определен за Изпълнител, при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1 (един) % от стойността на договора за обществената поръчка. По отношение на нея важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: а) парична сума; б) банкова гаранция;в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва