Деловодна информация
00122
11-00-202 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул.Антим №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова – ст.експерт, отдел ОППП +359 65992340
evgeniq_nikolova17@abv.bg +359 65992351

Интернет адрес/и

https://www.chervenbryag.bg/

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“
45000000      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“ и включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности:Подготовка на строителната площадка - разчистване на терена, разполагане на временни съоръжения и др.;Демонтажни работи;Доставка на необходимите материали и оборудване;Строително-монтажни работи;Благоустрояване на терена;Извършване на контролни тествания,изисквани съгласно нормативната уредба и др. В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации”), съдържащи се в документация за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1280936.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Република България, Област Плевен, гр. Червен бряг

Предметът на обществената поръчка е Строителство на обект: „Рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг“
Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):
•45000000 – строителни и монтажни работи
Предметът на поръчката включва техническа и биологична рекултивация на депото, като за реализирането предмета на поръчката следва да бъдат изпълнени следните дейности:
•Подготовка на строителната площадка - разчистване на терена, разполагане
на временни съоръжения и др.;
•Демонтажни работи;
•Доставка на необходимите материали и оборудване;
•Строително-монтажни работи;
•Благоустрояване на терена;
•Извършване на контролни тествания, изисквани съгласно нормативната уредба;
•Участие в съставянета на актове и протоколи по време на строителството
съгласно Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителтелството;
•Участие при подготовката на документи за издаване на Разрешение за
ползване на обект;
•Извозване на отпадъци и почистване на терена;
•Гаранционна отговорност на изпълнените СМР.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и технология за изпълнение на СМР и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1280936.34      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
43

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Няма
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват: ЧЕТВЪРТА ГРУПА-ВТОРА КАТЕГОРИЯ, строежи по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 4.2.2. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV” Критерии за подбор”, Раздел А „Годност”).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидено Удостоверение за регистрация за съответната група и категория строежи, издадено от Камарата на строителите на Република БЪЛГАРИЯ или еквивалентен документ.
Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал. 4 от ЗОП, поради промяна в обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1. Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 2 400 000,00 (два милиона и четиристотин хиляди) лева, общо през последните 3 приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти.
Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или справка за общия оборот.
Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
2.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник - чуждестранно лице, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 400 000,00 лева, чл. 5, ал. 2, т. 2 (строежи от ВТОРА категория) и съобразно предмета на поръчката, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строителство) (строителство) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития.
Документи, с които се доказва съответствието с изискването: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидна Застрахователна полица или еквивалентен документ.
Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
Изискванията към използване капацитета на трети лица се съдържа в Документацията за възлагане на обществената поръчка.


Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:
1. Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 2 400 000,00 (два милиона и четиристотин хиляди) лева, общо през последните 3 приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти.
Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен или справка за общия оборот.
Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
2.Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ или еквивалентна за участник - чуждестранно лице, съгласно законодателството на държавата в която е установен. Застрахователното покритие по застрахователната полица следва да е не по-малко от 400 000,00 лева, чл. 5, ал. 2, т. 2 (строежи от ВТОРА категория) и съобразно предмета на поръчката, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 3 (строителство) (строителство) от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Обн. ДВ. бр.17от 2 март 2004г.). Застраховките на чуждестранните лица следва да осигуряват най-малко посочените застрахователни покрития.
Документи, с които се доказва съответствието с изискването: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”).
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидна Застрахователна полица или еквивалентен документ.
Чуждестранните участници представят еквивалентен документ, съгласно националния си закон.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 от ЗОП, преди сключване на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.Изискванията към използване капацитета на трети лица се съдържа в Документацията за възлагане на обществената поръчка.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „дейност с предмет, идентичен или сх. с тази на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на депа за битови отпадъци и/или други строежи от благоустройствената инфраструктура и опазването на околната среда и/или екв. строителни обекти. Възложителят не поставя изискване за обем.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или еквивалентен документ.
2.Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация: -Багер – 2 бр.; -Самосвал – 2 бр.; -Мини челен товарач – 1 бр.; -Валяк – 1 бр.; -Ръчна трамбовка – 1 бр.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с Декларация за инструментите, съоръженията и техн. оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката или екв. документ.
3. Участникът следва да има внедрена система за упр. на качеството, сертифицирана по евр. стандарт EN ISO 9001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
4.Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по евр. стандарт ISO 14001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и за управление на околната среда”, като се посочва номер, дата и година на издаване на съответния сертификат).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на строителството със съответните спецификации или стандарти или екв. документ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица. Изискванията към използване капацитета на трети лица се съдържа в Документацията за възлагане на обществената поръчка.
Чуждестранните участници представят екв. документ, съгласно националния си закон.
Съгласно чл. 67, ал. 8 ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди скл. на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.


1. Участникът следва през последните 5 г., считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 дейност с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.
Под „дейност с предмет, идентичен или сх. с тази на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на депа за битови отпадъци и/или други строежи от благоустройствената инфраструктура и опазването на околната среда и/или екв. строителни обекти. Възложителят не поставя изискване за обем.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания или еквивалентен документ.
2.Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация: -Багер – 2 бр.; -Самосвал – 2 бр.; -Мини челен товарач – 1 бр.; -Валяк – 1 бр.; -Ръчна трамбовка – 1 бр.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва с Декларация за инструментите, съоръженията и техн. оборудване, които ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката или екв. документ.
3. Участникът следва да има внедрена система за упр. на качеството, сертифицирана по евр. стандарт EN ISO 9001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
4.Участникът следва да има внедрена система за опазване на околната среда, сертифицирана по евр. стандарт ISO 14001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или др. доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и за управление на околната среда”, като се посочва номер, дата и година на издаване на съответния сертификат).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП изискването се доказва със Сертификати, издадени от акредитирани лица, за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието на строителството със съответните спецификации или стандарти или екв. документ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица. Изискванията към използване капацитета на трети лица се съдържа в Документацията за възлагане на обществената поръчка.
Чуждестранните участници представят екв. документ, съгласно националния си закон.
Съгласно чл. 67, ал. 8 ЗОП, Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
В случаите по чл.112, ал.9, т.1 ЗОП, преди скл. на договора определеният изпълнител декларира писмено, че предоставените документи са актуални.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка в размер на 1 /едно/ на сто от стойността на договора без ДДС със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите;
Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранцията се предоставя в една от следните форми:
а)парична сума, депозирана по указана от Възложителя сметка;
б)банкова гаранция;
в)застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала, ет.6, Община Червен бряг, гр.Червен бряг, ул."Антим I"1

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посочения по-горе интернет адрес на Община Червен бряг.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
3. Други специфични основания, които следва да не са налице за участниците са: изискванията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС /
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС .
Обстоятелствата по т.8 се декларират чрез попълване на Част ІІІ, раздел Г: „СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ в еЕЕДОП, съгласно подточка 1.2. на точка 2 от „Указания за попълването на приложенията/образците” посочени в тръжната документация.
Настоящата обществена поръчка се възлага при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки, а именно за същите не е осигурено финансиране. Разходите за изпълнение на техническата рекултивация на общинско сметище гр. Червен бряг, в размер на 1 251 605,68 (един милион двеста петдесет и една хиляди шестстотин и пет лева и шестдесет и осем стотинки) лева без включен ДДС или 1 501 926,82 (един милион петстотин и една хиляди деветстотин двадесет и шест лева и осемдесет и две стотинки) лева с включен ДДС, се очаква да бъдат осигурени от Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/.
Разходите за изпълнение на биологична рекултивация на общинско сметище – Червен бряг, в размер на 29 330,66 (двадесет и девет хиляди триста и тридесет лева и шестдесет и шест стотинки) лева без включен ДДС или 35 196,79 (тридесет и пет хиляди сто деветдесет и шест лева и седемдесет и девет стотинки) лева с включен ДДС, ще бъдат осигурени от бюджета на Община Червен бряг

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва