Деловодна информация
00122
11-00-200 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00122-2020-0013 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Червен бряг 000414154
ул. Антим I №1
Червен бряг BG314 5980 България
инж.Евгения Николова-ст.експерт ОППП +359 65992340
evgeniq_nikolva17@abv.bg +359 65992351

Интернет адрес/и

http://chervenbryag.bg

https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.chervenbryag.bg/bg/profil-na-kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на общинско сметище – Червен бряг“
71521000      
Услуги

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на общинско сметище – Червен бряг“.
Предметът на обществената поръчка е Осъществяване на строителен надзор на обект: „Рекултивация на общинско сметище – Червен бряг“.Упражняване на строителен надзор, както и осъществяването на проверка и контрол на доставяните и влагани в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на обекта на интервенция в експлоатация, всички регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и отговорностите произтичащи от чл. 178 от ЗУТ.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Технически спецификации на обществената поръчка, съдържащи се отделен документ.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71521000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG314

Република България, Област Плевен, гр. Червен бряг

Упражняване на строителен надзор, както и осъществяването на проверка и контрол на доставяните и влагани в строежа строителни продукти, координация на строителния процес до въвеждането на обекта на интервенция в експлоатация, всички регламентирани в чл. 166 и чл. 168 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, както и отговорностите произтичащи от чл. 178 от ЗУТ. Изпълнителят е длъжен да изпълнява задължителния обхват от дейности, съобразно изискванията на ЗУТ, изискванията на Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, с отчитане на изискванията на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти и всички законови и подзаконови нормативни актове в областта на строителството в България.
Критериите по-долу
 
ДА Организация и методология за изпълнение на строителния надзор и организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Няма
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават валиден лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на лиценз/удостоверение за упражняване на консултантска дейност за упражняване на строителен надзор по смисъла на чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Застраховка „ Професионална отговорност”.
Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за консултанта, извършващ строителен надзор е в размер на минималната застрахователна сума за строежи втора категория – 200 000,00 лв., определена съгласно чл. 5, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
2.Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 60 000,00 лв. ( шестдесет хиляди), общо през последните 3 /три/ приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти.;
Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП – годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
В условията на процедурата възложителят предвижда изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.


1.Застраховка „ Професионална отговорност”.
Участниците трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума за консултанта, извършващ строителен надзор е в размер на минималната застрахователна сума за строежи втора категория – 200 000,00 лв., определена съгласно чл. 5, ал. 4, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участника.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
2.Участникът да има минимален общ оборот на стойност не по - малко от 60 000,00 лв. ( шестдесет хиляди), общо през последните 3 /три/ приключили финансови години, изчислен на базата на годишните обороти.;
Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 3 от ЗОП – годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
В условията на процедурата възложителят предвижда изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от кандидата или участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.
Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по чл. 65, ал. 2 – 4 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Възложителят не поставя изискване за обем.
За „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка” възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи изграждане ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на депа за битови отпадъци и/или други строежи от благоустройствената инфраструктура и опазването на околната среда и/или екв. строителни обекти.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“,).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.Участникът следва да има внедрена с-ма за упр. на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
Участникът следва да има внедрена с-ма за опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и за управление на околната среда”, като се посочва номер, дата и година на издаване на съответния сертификат).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП за доказване изпълнението на това минимално изискване участникът трябва да представи копия на сертификати или екв. документи, съответстващи на изискванията на чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП.Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето техн. съответствие с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.При участие на обединения, които не са юр. лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Участниците могат за конкр. поръчка да се позоват на кап. на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техн. и проф. способности.По отношение на критериите, свързани с опит за изп. на поръчката, уч. могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.В условията на процедурата възложителят предвижда изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице.Когато участник в процедурата е обединение, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица.


1.През последните три години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Възложителят не поставя изискване за обем.
За „дейност, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка” възложителят ще приема услуги по упражняване на строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантска услуга, предоставяна в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи изграждане ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на депа за битови отпадъци и/или други строежи от благоустройствената инфраструктура и опазването на околната среда и/или екв. строителни обекти.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“,).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2.Участникът следва да има внедрена с-ма за упр. на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
Участникът следва да има внедрена с-ма за опазване на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт EN ISO 14001:2015 или екв. сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството.
Документи, с които се доказват: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV: „Критерии за подбор”, Раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и за управление на околната среда”, като се посочва номер, дата и година на издаване на съответния сертификат).
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП за доказване изпълнението на това минимално изискване участникът трябва да представи копия на сертификати или екв. документи, съответстващи на изискванията на чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП.Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето техн. съответствие с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.При участие на обединения, които не са юр. лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или адм. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.Участниците могат за конкр. поръчка да се позоват на кап. на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техн. и проф. способности.По отношение на критериите, свързани с опит за изп. на поръчката, уч. могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.В условията на процедурата възложителят предвижда изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице.Когато участник в процедурата е обединение, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателната зала, ет.6, сградата на Община Червен бряг

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на посоченият по горе интернет адрес.
2. Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
- Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
- интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
- Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
- София1000, ул. "У. Гладстон" № 67,Телефон: 02/ 940 6331;
- Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
- Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
- София 1051, ул. Триадица №2, Телефон: 8119 44
3. Други специфични основания, които следва да не са налице за участниците са: изискванията по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност; чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици /ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС /
В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка не могат да участват пряко и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, както и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС .
Обстоятелствата по т.3 се декларират чрез попълване на Част ІІІ, раздел Г: „СПЕЦИФИЧНИ НАЦИОНАЛНИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ“ в еЕЕДОП, съгласно подточка 1.2. на точка 2 от „Указания за попълването на приложенията/образците” посочени в тръжната документация.
4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:
4.1. В случаите на чл. 55, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/.
4.2. В случаите на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП.
4.3. В случаите на чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП.
4.4. В случаите на чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
4.5. В случаите на чл. 55, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗОП.
4.6. В случаите на чл. 55, ал. 1, т. 5, б. „б“ от ЗОП.
Основанията по точка 4 се отнасят за лицата, посочени в чл. 54, ал. 2 и 3 от Закона за обществените поръчки.
5. Когато възложителят е поставил изискване за липса на обстоятелства по т. 4.1. той има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на посоченото основание, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.Участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка в размер на 3 /три/ на сто от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума, депозирана по указана от Възложителя сметка;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Настоящата обществена поръчка се възлага при условията на чл. 114 от Закона за обществените поръчки, а именно за същите не е осигурено финансиране. Очаква се финансиране да бъде осигурено от общинския бюджет на Община Червен бряг или от други източници. Изпълнението ще започне след осигуряване на финансиране и ако финансиране бъде осигурено.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

10 - дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва