Деловодна информация
1279
1000-93 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
1279-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

РАЙОН ИЗТОЧЕН - ОБЩИНА ПЛОВДИВ 0004715040046
бул. 6-ти Септември № 274
Пловдив BG421 4000 България
Станислава Колева +359 32601097
iztochen_bg@abv.bg +359 32631610

Интернет адрес/и

https://iztochen-plovdiv.bg/

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Проектиране на улици на територията на Район „Източен“ – Община Пловдив“ по две обособени позиции
71240000      
Услуги

Обхват на обществената е избор на изпълнител за идеен и технически инвестиционен проект за реконструкция на улици на територията на Район „Източен“ – Община Пловдив.
Изпълнението на услугата ще се осъществява в съответствие с техническата спецификация и образците на техническо и ценово предложение – неразделна част от документацията.
Условията, при които ще се реализира предметът на поръчката, както правата и задълженията на възложителя и на изпълнителя, са съгласно проекта на договор – неразделна част от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
37500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 1 – „Проектиране на реконструкция на ул.”Арх. Камен Петков” - от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул.”Богомил” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

район "Източен", гр. Пловдив

Предмет на настоящето задание е проучване на възможните технически решения за реконструкция на ул.”Арх. Камен Петков” в участъка от бул. „Княгиня Мария Луиза” до ул. „Богомил” с ориентировъчна дължина 680 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16666.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2 – „Проектиране на реконструкция на ул.”Славянска” - от бул. „Източен” до ул.”Лев Толстой“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71240000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

район "Източен", гр. Пловдив

Предмет на настоящото задание е проучване на възможните технически решения за реконструкция на ул. “Славянска” в участъка от бул. „Източен” до ул. „Лев Толстой” с ориентировъчна дължина 460 м.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да разполага минимум със следния екип, който да е включен в поименния списък на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността за изпълнение на поръчката:
АРХИТЕКТ С ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ
ДРУГИ ЕКСПЕРТИ
Изпълнителят може да подбере и наеме и други експерти за членове на екипа, съгласно целите на проекта и очакваните резултати. Те трябва да имат необходимата квалификация и опит за изпълнение на обществената поръчка и изискванията на настоящата спецификация.
Всички експерти трябва да са независими и без конфликт на интереси в отговорностите си. Експертите от категория „Други експерти” няма да бъдат обект на оценка от страна на Оценителната комисия по настоящата обществена поръчка.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години.

Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти за последните три приключили финансови години в размер равен или по-голям от 45 000 лева.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко три услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка.
Под сходни и идентични с предмета на поръчката да се разбира извършване на проектиране на обекти от подобен характер, съобразени с изискванията на Наредба № 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.


Участникът следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко три услуги, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: 1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и обстоятелства по чл. 55, ал. 1, т. 1, 4, 5 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата, като не се прилага възможността по чл. 55, ал. 4 от ЗОП. 2. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП. 3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона. 4. За когото са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание ЗПКОНПИ. 5. За когото е налице свързаност по смисъла на §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа, във връзка с чл. 101, ал. 11 ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Сградата на Район "Източен" - бул. Шести септември № 274, ет. 2, заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Размерът на гаранцията за изпълнение е 3 /три/ % от максимално допустимата стойност на договора за обществена поръчката по съответната обособена позиция без ДДС.
Участникът, определен за изпълнител, сам избира формата на гаранцията, в съответствие с чл. 111, ал. 5 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва