Деловодна информация
00638
С-3068 12/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00638-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Симеоновград 000903729
Община Симеоновград, пл.Шейновски №3
Симеоновград BG422 6490 България
Гергана Димова +359 3781-2341
obshtina_simgrad@abv.bg +359 3781-2006

Интернет адрес/и

http://www.simeonovgrad.bg

http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на основен ремонт на горски пътища по проект: „ Дейности за опазване и предотвратяване на щети по горите от горски пожари на територията на община Симеоновград “
45233142      
Строителство

В обхвата на поръчката са включени следните подобекти: 1.Подобект: Горски път минаващ през отдел18, подотдел 2 и отдел 19, подотдел 4.; 2.Подобект: Горски път минаващ през отдел 21, подотдел 1. Резервоар за противопожарни нужди при км 0+020 в ляво от пътя в имот № 903.10.; 3.Подобект: Горски път минаващ през отдел 149, подотдел 3 и отдел 150, подотдел 15. Резервоар за противопожарни нужди при км 0+015 вляво от пътя в имот № 911.13.; 4.Подобект: Подобект: Горски път минаващ през отдел 155, подотдел 2.; 5.Подобект: Горски път минаващ през отдел156, подотдел 1. Резервоар за противопожарни нужди при км 0+015 вляво от пътя в имот № 88.22.; 6.Подобект: Горски път минаващ през отдел 157, подотдел 2.Целта на основният ремонт е осигуряване на необходимата носимоспособност на пътната настилка, подобряване на ситуационните елементи в съответствие с действащата нормативна уредба при максимално придържане към съществуващата теоретична пътна ос.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2330000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233142      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

Дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, ще се извършват на територията на община Симеоновград.

В обхвата на поръчката са включени следните подобекти: 1.Подобект: Горски път минаващ през отдел18, подотдел 2 и отдел 19, подотдел 4.; 2.Подобект: Горски път минаващ през отдел 21, подотдел 1. Резервоар за противопожарни нужди при км 0+020 в ляво от пътя в имот № 903.10.; 3.Подобект: Горски път минаващ през отдел 149, подотдел 3 и отдел 150, подотдел 15. Резервоар за противопожарни нужди при км 0+015 вляво от пътя в имот № 911.13.; 4.Подобект: Подобект: Горски път минаващ през отдел 155, подотдел 2.; 5.Подобект: Горски път минаващ през отдел156, подотдел 1. Резервоар за противопожарни нужди при км 0+015 вляво от пътя в имот № 88.22.; 6.Подобект: Горски път минаващ през отдел 157, подотдел 2.Целта на основният ремонт е осигуряване на необходимата носимоспособност на пътната настилка, подобряване на ситуационните елементи в съответствие с действащата нормативна уредба при максимално придържане към съществуващата теоретична пътна ос.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп)    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
2330000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

В случай, че ценовото предложение на участник в процедурата е на стойност по-висока от обявената прогнозна стойност на поръчката, както и ако предложените непредвидените разходи надхвърлят размера от 5% от предложената стойност за изпълнение на СМР, офертата на участника ще бъде отстранена от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1.Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, четвърта категория съгл. чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ от ЗУТ или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“, т. 1).
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съответствието с изискването се доказва с представяне на заверено копие на валидно Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

2.1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, покриваща минималната застрахователна сума, 100 000,00 лв., на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява строителни дейности, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 5).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 2 300 000 (два милиона и триста хиляди), без ДДС.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, т. 1а).
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В случаите по чл. 67, ал. 5 от ЗОП и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, изискването се доказва с представянето на документ по чл. 62, ал. 1, т. 3 и т. 4 от ЗОП - годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен и/или справка за общия оборот. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.


2.1. Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, покриваща минималната застрахователна сума, 100 000,00 лв., на категорията строеж, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на групата и категорията строеж, предмет на поръчката.
2.2. Участниците следва да са реализирали през последните 3 (три) приключени финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността си, минимален общ оборот в размер на 2 300 000 (два милиона и триста хиляди), без ДДС.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

3.1. През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата поръчка. За строителни дейности „с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчката“ се приема строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на улици и/или пътища, с площ 10 000,00 кв.м. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, съотв. с горното изискване се доказва с представяне на списък на изпълненото строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 3.2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за извършването на строителството със следната проф. комп.: А.1. Техн. рък.; Обр. и квалиф.: лице с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образов. с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентна специалност за участниците установени в други държави членки; Общ професионален опит: да притежава минимум 2 (две) години опит в реализацията на инвестиционни проекти в строителството на подобна позиция – ръководител екип и/или технически ръководител или еквивалентна; А.2. Специалист „Контрол на кач.“: Квалиф.: да притежава валидно удост. за преминато обучение за контрол върху кач. на изпълнение на строителството и за контрол на съотв. на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквив. сертификат за участниците от други държави членки; А.3. Длъжн. лице по безопасност и здраве: Квалиф.: да притежава валидно удостоверение/сертификат или друг еквив. документ за преминат курс по безоп. и здраве в строителството или еквив. сертификат за участниците от други държави членки;При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3. 2. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне на Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата; 3.3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертиф. съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на строителството.;При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.3. се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“); В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне заверено копие или оригинал на сертификат за EN ISO 9001:2015 или еквив., с обхват в областта на строителството. 3.4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертиф. съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквив., с обхват в областта на строителството; При подаване на оферта, съответствието с изискването по т. 3.4. се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП съответствието с горното изискване се доказва с представяне заверено копие или оригинал на сертификат за БДС EN ISO 14001:2015 или еквив., с обхват в областта на строителството.

3.1. През последните 5 г. от датата на подаване на офертата, съотв. участник трябва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на настоящата поръчка. За строителни дейности „с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата поръчката“ се приема строителство по изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или еквивалентна дейност на улици и/или пътища, с площ 10 000,00 кв.м. 3.2. Участникът трябва да разполага с екип от експерти, които отговарят за извършването на строителството; 3.3. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертиф. съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват в областта на строителството; 3.4. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертиф. съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквив., с обхват в областта на строителството;
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гар-я за изпълнение (ГИ) съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП се определя в размер на 3 % /три на сто/ от ст-тта на договора за общ.поръчка без ДДС. По отношение ГИ се прилага чл. 111 от ЗОП и усл-ята в документацията за участ-е.ГИ се представя в една от следните форми, по избор на Изпълнителя: 1. пар.сума;2.банкова гаранция;3. застрах.,к. обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Гар-я във форма по т.1 се внася по следната банкова сметка на Възложителя:IBAN: BG16STSA93003300701640; BIC: STSABGSF, Банка: „Банка ДСК“ ЕАД; банковата гаранция на ГИ – да е оригинал, издадена от българска или чуждестр. банка със срок на вал.–най-малко 30 дни след подписване на Протокол–Приложение № 16 от Наредба№3/2003, а застраховката на ГИ-в оригинал, сключена със застраховател отговарящ на чл.12, ал.1 от Код. за застрах., с гореизбр. срок на валиндн. Изпъл. представ. обезпечение съгласно чл. 111 от ЗОП за стойността на авансовото плащане(50%от ст-тта на договора за общ.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

В заседателна зала №14, ет.2 в сградата на община Симеоновград, пл.Шейновски №3, гр.Симеоновград

Съгласно чл.54, ал.2 и чл.57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Отстранява се участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1, при усл.-ята на ал.3 от ЗОП, и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП и чл.55, ал.1 т.1 и т.4 от ЗОП за отстраняване, може да представи доказателства съгл. чл.56 от ЗОП и чл. 45 от ППЗОП, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 1.1.Отстраняват се участници в процедурата и:
- при наличие на основания по чл.107 ЗОП; Отсъствието на обст-ва по чл.101, ал.9-11 ЗОП се декларира в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които съгласно §14,ал.2 от ПЗР на ЗИД на ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, за него или негов подизпълнител(съдружник в обединение) са налице обст-ва по см. на чл.3, т.8 във вр. с чл.5, ал.1, т.3 от този закон - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;- за които са налице обст-ва по чл. 69 от ЗПКОНПИ - декларира се в част III, раздeл "Г" от ЕЕДОП;С/сно ЗОП, ДВ. бр.17 от 26 Февруари 2019г. нац. осн-я за отстраняване са и:-осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); -нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от КТ и нарушения по чл. 13, ал. 1 от ЗТМТМ (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
1.2. Липсата на обст-ва по нац. основания за отстраняване се декларират в eЕЕДОП в полето „Прилагат ли се спец. нац. осн-я за изключване“. Отговор „НЕ“ се отнася за всички обстоятелства. При отговор „ДА“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално предприетите мерки за надеждност; 2. Съгласно чл.67, ал.1 и следв. от ЗОП при подаване на оферта участникът(подизпълнител и член на обед-е) декларира липса на основания за отстраняване от процедурата и съответствие с критериите за подбор чрез попълване и представянe на ЕЕДОП само в електронен вид(с/но §29, т. 5, б. „а“ от ПЗР на ЗОП). Документите,чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП могат да бъдат изисквани в хода на процедурата допълнително при условията на чл.67, ал.5 от ЗОП. Преди сключването на договор за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител представя актуални документи с/но чл.67, ал.6 от ЗОП, при условията на чл.58, ал.6 от ЗОП. Документите се представят за подизпълнителите и третите лица,ако има такива, като и за тях не следва да са налице основанията за отстраняване от процедурата.Представено доказателство за технически и професионални способности, може да не бъде прието в случай по чл.64, ал.2 от ЗОП. 3.От участниците се изисква да декларират, че офертите им са изготвени при спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд в Р. България. Инф-я за тези задължения, които са в сила в Р.България и приложими към услугата, предмет на настоящата поръчка, може да се набави от:
I. Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 1.Национална агенция по приходите: www.nap.bg/ и 2.НОИ: http://www.noi.bg/;
II. Относно задълженията по опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите: гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22,Телефон: 02/ 940 63 31; сайт: www.moew.government.bg/
III.Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика: гр.София, ул. Триадица №2, Телефон:02 8119 443,сайт: www.mlsp.government.bg;
ИА „Главна инспекция по труда“ – www.gli.government.bg/, Агенция по заетостта - www.az.government.bg.
За неуредените в настоящото обявление въпроси се прилагат разпоредбите на ЗOП, ППЗОП, документацията за обществената поръчка, и действащото законодателство.Към момента на откр. на проц. за възл. на общ. пор. не е осиг. финанс. за нейното изпълн.В тази връзка на осн. чл. 114 от ЗОП, дог-т с избр. изпълн. ще бъде скл. под усл-е, като всяка от страните може да поиска неговото прекратяване без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от скл. му.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 12/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва