Деловодна информация
5541
56 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
5541-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Сдружение Център по растителна системна биология и биотехнология 176937717
бул. Руски №139
Пловдив BG421 4000 България
Марина Мирчева +359 898371512
secretary@cpsbb.eu +359 898371512

Интернет адрес/и

https://cpsbb.eu/

http://op.cpsbb.eu/op.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.cpsbb.eu/chromatograph.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Научна дейност

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“
38432200      
Доставки

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, провеждане на обучения, профилактика, гаранционна поддръжка на апаратура/система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ. Изискванията към изпълнението на дейностите, попадащи в обхвата на поръчката, в т.ч. минималните изисквания към техническите характеристики на апаратурата, са описани в Техническа спецификация – приложение към документацията за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2254000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
38432200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

гр. Пловдив

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Доставка на иновативна система за директен двудименсионален хроматографски масспектрометричен анализ“. В обхвата на обществената поръчка са включени дейности по:
І. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Quadrupole Time-of-Flight Q-ToF) с опция за йонна подвижност и двудименсионална хроматографска UHPLC система, състояща се от: 1. Двудименсионална UHPLC система;2. Високоразделителен масспектрометър с квадрупол и детектор, отчитащ времето на полет (Q-ToF); 3. Софтуер и компютърна конфигурация; 4. Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум за Q-ToF.
ІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на хроматографска UHPLC система с детектор с диодна матрица и квадруполен мас-детектор, състояща се от: 1.Хроматографска UHPLC система; 2.Детектор с диодна матрица; 3.Квадруполен мас-детектор; 4.Софтуер и компютърна конфигурация; 5.Вакуум помпа за създаване на предварителен вакуум.
ІІІ. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на азотен генератор за осигуряване на необходимия за работа азот на мас-детекторите с необходимите за това чистота и налягане.
ІV. Доставка, монтаж, инсталация, въвеждане в експлоатация, деинсталация, повторна инсталация с въвеждане в експлоатация на две системи за поддръжка на електрическото захранване (UPS), с монофазен вход/изход, с минимална мощност 10 kVA/10 kW, достатъчна за поддържането на апаратурата.
V. Серия от обучения за работа с апаратурата.
VІ. Гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца от датата на инсталацията на апаратурата за доставената апаратура, вкл. всички нейни компоненти и аксесоари.
VІІ. Две профилактики.
VІІІ. Доставка на допълнителни компоненти.
Предвидено е доставената апаратура да бъде първоначално монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на адрес в гр. Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ № 32. След изграждане на новата сграда на Център по растителна системна биология и биотехнология, апаратурата следва да бъде деинсталирана, транспортирана, монтирана, инсталирана и пусната в експлоатация на нов адрес в гр. Пловдив, ЖР „Тракия“. За покриване на рисковете, които могат да възникнат при транспортиране на апаратурата до новата сграда, изпълнителят следва да сключи за негова сметка застраховка в полза на възложителя. Новата сграда предстои да бъде изградена през 2022 год.
Предлаганата апаратура трябва да бъде фабрично нова, с параметри идентични или по-добри от минималните изисквания на Възложителя, посочени в техническата спецификация.
Пълно описание на предмета на поръчката се съдържа в Техническата спецификация – приложение към документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА П1 – Технически преимущества    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
2254000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
27

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG05M2OP001-1.003-0001-C01 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетна ос 1

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност към участниците.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Всеки участник следва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.
Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Удостоверяване: попълва се съответната част от еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г. Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление и се попълват данни (номер и дата на издаване, срока на валидност, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа с посочен обхват на сертификация).
Доказване: при сключване на договора участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверенo копиe от Сертификат за внедренa системa EN ISO 9001:2015 или еквивалентен.


Всеки участник следва да е внедрил и да прилага система за управление на качеството в съответствие с изискванията на стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент, с обхват за дейности, свързани с производство и/или доставка и/или монтаж/инсталация и/или сервизно обслужване на апаратура/оборудване.
Важно: Сертификатът съгласно стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, трябва да е издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията, която обезпечава изпълнението на договора е в размер на 3% от стойността на договора без ДДС. Представя се във форма по избор на изпълнителя, съгласно чл. 111, ал. 7 във вр. с ал. 5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

22/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/07/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

23/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 32, заседателна зала в сградата на Център по растителна системна биология и биотехнология

Съгласно чл.54, ал.2 и чл.57, ал.3 от ППЗОП получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата: 1. кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП; 4. кандидати или участници, които са свързани лица; 5. кандидат или участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП; 7. кандидати или участници, за които са налице ограничения след освобождаване от висша публична длъжност, на основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ); 8. кандидати или участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и свързаните с тях лица включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба срещу решението за откриване на процедурата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29356113
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва