Деловодна информация
00017
ОП-66-00-58(1) 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00017-2020-0026 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмета на Община Берковица - публичен възложител по чл.5, ал.2, т.9 от ЗОП 000320559
пл. Йордан Радичков №4
Берковица BG312 3500 България
Галя Георгиева - гл. специалист ПП +359 95389145
ob@berkovitsa.com +359 95388405

Интернет адрес/и

http://www.berkovitsa.bg/

http://berkovitsa.bg/profil_new/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=9323
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Строително-монтажни работи по проект BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на мултифункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.
45212220      
Строителство

Избор на изпълнител за Строително-монтажни работи за изграждане на мултифункционална спортна площадка с малко комбинирано игрище за футбол и волейбол.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
95728.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Берковица

СМР за изграждане на мултифункционална спортна площадка с малко комбинирано игрище за футбол и волейбол (30/17 м). Размерът на игрището за мини - футбол е 28/15 м. По периметъра се предвижда зона за сигурност с ширина 1,00 м. Размерът на игрището за волейбол е 18/9 м.
Първоначално се предвиждат земни работи за подравняване на терена до необходимото ниво, в конкретният случай, денивелацията на релефа е в рамките на допустимото и не се предвиждат мащабни изкопно - насипни работи или подпорни съоръжения или стени.
Настилката на терена ще се изпълни по следния детайл и последователност:
1. Уплътнена земна основа;
2. Основен слой от уплътнена скална маса - 20см;
3. Настилка - 10см;
4. Изкуствена трева 2см;
Същата ще се изпълни с лек напречен наклон за отводняване.
Игралното поле е оградено с ограда с височина 400 см. Конструкцията на оградата ще е от стоманени профили грундирани и боядисани в определен цвят. Конструктивните елементи ще бъдат монтирани върху единични фундаменти.
Зоната на игралното поле с тревна настилка е ограничена с градински бордюри.
Последно ще се извърши разчертаване на игралното поле и елементите в него ще се очертаят с бяла ивица, съгласно нормативните изисквания за този вид игрища.
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническа спецификация на изискванията на Възложителя („Техническа спецификация“).
За обекта е издадено Разрешение за строеж № 32/21.09.2018 г на основание чл. 148, ал.1, 2, 4, 8 и 9 от ЗУТ във вр. с чл. 142, ал.6 от ЗУТ, чл.143 и чл.144 от ЗУТ на гл. архитект на община Берковица, влязло в законна сила на 10.10.2018 година.
Категория на строежа – четвърта, съгласно чл.137, ал.1, т.4, б. от ЗУТ и чл.8, ал.2, т.3 от Наредба №1/30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи с административен адрес: Община Берковица.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    50 т.
Цена
50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
95728.55      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
6

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
BG06RDNP001-7.007-0082 „Изграждане на многофункционално спортно игрище в град Берковица, Община Берковица“ по ПРСР 2014-2020 г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват първа група, минимум четвърта категория по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице - еквивалентен документ или декларация от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи, които са предмет на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
В случай на участник-обединение, което не е юридическо лице изискването се отнася до участника/участниците, които ще извършват дейностите по строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват първа група, четвърта категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят може да изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
При участие на обединения, които не са юридически лица критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на случаите при които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, посочено в договора за създаване на обединението е предвидено, че тези лица ще изпълняват строителството.Всяко от лицата изпълняващо строителството трябва да има съответната застраховка.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответния критерий за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.


При подаване на оферта участникът доказва съответствието като попълва раздел Б:Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.) Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство) на минимум 1 (един) обект, идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
Под дейност (строителство), идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, следва да се разбират строителни дейности на обекти от минимум четвърта категория.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответния критерий за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Забележка:Възложителят не изисква и не се интересува от обема на изпълненото строителство. За изпълнено строителство се счита такова прието с протокол Обр. 15, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
2.) Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а)Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността мин. 1 год.
б)Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 1 год.
в)Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит длъжностно лице по здраве и безопасност – минимум 1 год.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
Когато участникът използва подизпълнители, същите трябва да отговарят на съответния критерий за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и за тях не са налице основания за отстраняване от процедурата.


1.) При подаване на оферта участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
2.) Участникът попълва раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП. (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, Удостоверение/Сертификат за преминато обучение № на документа, година на издаване и издател); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, изпълнителят следва да спазва изискванията на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане и ЗУТ, вкл. актовете по прилагането му.
В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка в размер на 5 на сто от стойността на договора със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

пл. Йордан Радичков №4, ет.1, Заседателна зала

Получените оферти за участие в процедурата се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на „Профила на купувача на община Берковица“ на адрес: http://berkovitsa.bg/profil_new/?p=9323

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокове за подаване на жалби: съгласно чл. 197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва