Деловодна информация
00126
Н2-УОП-3308 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00126-2020-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Несебър 000057122
ул. Еделвайс 10
Несебър BG341 8230 България
Сюрея Исуф +359 55429399
uopnesebar@abv.bg +359 55429399

Интернет адрес/и

www.nesebarinfo.com

https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=J%2fhpRv9FpfQ%3d


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://nesebar.imeon.bg/frmAOP.aspx?FmPCYiznRKI%3d=J%2fhpRv9FpfQ%3d
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на СМР дейности за обект: „Рехабилитация/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна - Несебър“
45241000      
Строителство

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по СМР по изграждане на рехабилитация
/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна – Несебър. Целта на обществената поръчка е да се извършат строително-монтажни работи за рехабилитация на съществуващо рибарско пристанище „Северна буна-Несебър” и изграждане на предпазен вълнолом със сезонен пристан за рибарски плавателни съдове. Дейностите са подробно описани в раздел 1 - Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията. Със следните подобекти: ПОДОБЕКТ 3: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ – Ел и ВиК мрежи - СТРОЕЖ; ПОДОБЕКТ 4: ПОСТАВЯЕМИ ОБЕКТИ ЗА ПРИСТАНИЩНО ОБСЛУЖВАНЕ;
ПОДОБЕКТ 5: ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - Плаващ кей-вълнолом/пирс/ -Вътрешни плаващи/преместваеми пристани - (за плавателни съдове изградени от плаващи понтони тип ‘Breakwater’ ).- Навигационна обстановка и оборудване.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
7338421.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45241000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

рибарско пристанище „Северна буна-Несебър” , намиращо се в гр. Несебър, ПИ 51500.501.507 по плана на гр.Несебър

Обхватът на обществената поръчка включва изпълнението на всички мероприятия по СМР по изграждане на рехабилитация
/реконструкция и модернизация на Рибарско пристанище Северна буна – Несебър. Целта на обществената поръчка е да се извършат строително-монтажни работи за рехабилитация на съществуващо рибарско пристанище „Северна буна-Несебър” и изграждане на предпазен вълнолом със сезонен пристан за рибарски плавателни съдове. Дейностите са подробно описани в раздел 1 - Техническата спецификация, която е неразделна част от документацията. Със следните подобекти: ПОДОБЕКТ 3: ПЛОЩАДКОВИ МРЕЖИ – Ел и ВиК мрежи - СТРОЕЖ; ПОДОБЕКТ 4: ПОСТАВЯЕМИ ОБЕКТИ ЗА ПРИСТАНИЩНО ОБСЛУЖВАНЕ;
ПОДОБЕКТ 5: ПРИСТАНИЩНИ СЪОРЪЖЕНИЯ - Плаващ кей-вълнолом/пирс/ -Вътрешни плаващи/преместваеми пристани - (за плавателни съдове изградени от плаващи понтони тип ‘Breakwater’ ).- Навигационна обстановка и оборудване.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение (СИ)    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
7338421.53      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Финансирането на проекта е осигурено със средства предоставени по „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ съгласно АДБФП № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019г.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи от четвърта група, първа категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от лицето което ще изпълнява строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 от ЗКС.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на Удостоверение и валиден талон и валиден талон за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. (чл.112, ал. 1, т.4 от ЗОП)
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 1 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, валидност/.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.


Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума/застрахователното покритие да съответства за обекти първа категория - 600 000,00 лв.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът трябва да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, поне едно строителство, включващо дейности с предмет , идентичен или сходен с тези на настоящата обществена поръчка.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид.
2. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството.
3. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство.
Участникът попълва раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател.
4. Участникът трябва да притежава внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство.
Участникът попълва раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател.


1. През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство идентично или сходно с предмета на поръчката, а именно изграждане и/или реконструкция на пристанищна инфраструктура за обекти първа категория. Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид. Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност: Ръководител обект - да е бил ръководител на обект/строеж с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката; Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващ степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна. Да имат опит като технически ръководител (по смисъла на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ) на поне един обект/строеж с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката;Експерт „Контрол по качеството“ - да има опит като експерт „Контрол по качеството“ на поне един обект/строеж с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката и да притежава съответната квалификация за извършване на дейността. Експерт по здравословни и безопасни условия на труд - да има опит като експерт „ЗБУТ“ на поне един обект/строеж с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката и да притежава съответната квалификация за извършване на дейността (удостоверение за завършен курс по безопасност и здраве или еквивалент).
Експерт по опазване на околната среда: да има опит като експерт „ООС“ на поне един обект/строеж с предмет, идентичен или сходен, с този на поръчката..*Под „обект/строеж с предмет, идентичен или сходен, с тези на поръчката” да се разбира изпълнение на СМР, във връзка с изграждане и/или реконструкция на пристанищна инфраструктура за обекти първа категория.
Забележки: *Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документите, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство.
Участникът попълва раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател.4. Участникът трябва да притежава внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство.Участникът попълва раздел Г: Схем
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Финансирането на проекта е осигурено със средства предоставени по „Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020“ съгласно АДБФП № МДР-ИП-01-38/ 09.04.2019г.)
Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинно и окончателно плащане съгласно условията на проекто-договора, а именно:
1. Авансово плащане в размер до 20 % (двадесет процента) от общата стойност на договора след надлежно представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на гаранция за обезпечаване на авансовото плащане в размер на целия аванс (100%) и оригинална данъчна фактура, подписана от упълномощено длъжностно лице на Възложителя;
Продължава в раздел VI: Допълнителна информация
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Несебър, ул. Еделвайс 10, Заседателна зала

Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от раздел III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
2. Междинни плащания в размер до 80 % (осемдесет процента) от общата стойност на договора ( вкл. аванс) след изпълнение на съответстващия по остойностената количествена сметка обем работи, въз основа на съставени и подписани сметки, протоколи и документи и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 3. Окончателно плащане в размер на остатъка от договорената стойност - след подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа Образец 15 /Акт 15/ без забележки и оригинална фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три) на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор.
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54 и 55,ал.1,т.2от ЗОП, чл. 69 от ЗПКОНПИ и чл.3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДР. Други основания за отстраняване от участие: 1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в документацията; 2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) предварително обявените условия на поръчката;б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10; 3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 4. участници, които са свързани лица (чл. 107, т. 4 от ЗОП). 5. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП. 7. участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката, по-висока от определената в обявлението от Възложителя. 8. участник, на който пликът с наименование „Предлагани ценови параметри” /ценовото предложение/ е незапечатан или прозрачен. 9. Участниците не трябва да са лишени от правото да упражняват строителство.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

На основание чл.196, ал.1, т.1 от ЗОП, във връзка с чл.197, ал.1, т.4 от ЗОП, решението за откриване на процедура подлежи на обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията в 10-дневен срок, считано от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва