Деловодна информация
00044Агенция "Пътна инфраструктура"
 
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00044-2020-0044 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Агенция Пътна инфраструктура 000695089
бул. Македония № 3
София BG411 1606 България
инж. Елена Асенова/ инж. Ралица Попова +359 29173396
e.asenova@api.bg +359 29173398

Интернет адрес/и

www.api.bg

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1426
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Проектиране и строителство на обект: Модернизация на път I-8 "Калотина–Софийски околовръстен път" в участъка от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 ... виж поле II.1.4"
45233120      
Строителство

Виж поле II.1.1 ... по КККР на с. Калотина до км 1+000 (с приблизителна дължина 90 м)".
Целта на общ. поръчка е да бъдат изготвени технически проект,проект на подробен устройствен план (ПУП) и изграден участък,с прибл. дължина 90м,от път І-8 "Калотина–Софийски околовръстен път",започващ от източната граница на поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по кадастрална карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Калотина до км 1+000.Връзката между транспорт. инфраструктура на ГКПП "Калотина" и началото на изграждащият се обект,съгл. дог-р №РД-32-4 от 16.11.2018г. е необходимо да бъде модернизирана и съществ. трасе да се привърже в план и в профил,както с изготвения и приет от (ЕТИС) Експертен технико–икономически съвет на Възложителя техн. проект за участъка от км 1+000 до км 15+500,така и с новопроектиращата се пътна част на контролния пункт.С това ще се подобри безопасността,пропускателната способност и експлоатац. качества на целия участък,започвайки от границата с Република Сърбия.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
980541.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233120      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

област Софийска

Съществуващо положение:
Път I-8 „Калотина - СОП” се намира в посока запад от гр. София. За участъка от път I-8, подлежащ на проектиране и строителство, приблизителната дължина между поземлен имот с идентификатор 35479.1.531 по КККР на с. Калотина до км 1+000 е 90 м.
В техническия проект за модернизация на път I-8, проектният габарит при км 1+000 е с обща ширина на пътното платно 21,50 м за проектна скорост 50 км/ч, както следва:
- ленти за движение: вътрешни 2х3,25 м и външни 2х3,50 м;
- водещи ивици: вътрешни 2х0,50 м и външни 2х0,25 м;
- лента за принудително спиране в посока Калотина 2,50 м;
- банкет в посока Калотина 1,50 м;
- средна разделителна ивица 2,50 м.
В посока София, след външната водеща линия, започва забавителен шлюз към локално платно за достъп до прилежащите крайпътни търговски обекти.
Инвестиционният проект (Проектната документация) следва да бъде изработен във фаза „Технически проект” и „ПУП” в обем и съдържание, определени в Задание за изработване на технически проект и проект на подробен устройствен план, включително приложенията към него.
Критериите по-долу
 
ДА Б – Оценка по технически показатели за проектиране и строителство    40
Б1 – Оценка по качествени показатели за проектиране    10
Б2 – Оценка по качествени показатели за строителство    30
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
980541.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
150

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Общ. поръчка се възлага въз основа на "икономически най-изгодна оферта",която се определя въз основа на критерий за възлагане "оптимално съотношение качество/цена" по чл.70,ал.2,т.3 от ЗОП.Компл. оценка (КО) за всяка оферта се определя по сл. начин:КО=А+Б,където:Б–(виж поле II.2.5) и Ф-Оценка по фин. показатели за проект. и стр-во.А=А1+А2;А1=(Цпр.мин/Цпр.i)*15 и А2=(Цсмр.мин/Цсмр.i)*45 и Б=Б1+Б2.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централен професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/ договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
За доказване на минималното изискване следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, а за чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При сключване на договор за изпълнение, Изпълнителят представя:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от Втора група, I-ва категория, в случай, че документа не е представен по реда на чл. 67, ал. 5 от ЗОП. За чуждестранно лице се представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно ЗКС, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно изпълнение на проектиране и/или строителство, и/или инженеринг на пътища, в това число: ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към документацията.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
1. удостоверения от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
3. справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 2 и т. 3 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.


Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер не по - малък от 1 000 000.00 (един милион) лв. без ДДС, включително минимален оборот в размер на 500 000.00 (петстотин хиляди) лв. без ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно изпълнение на проектиране и/или строителство, и/или инженеринг на пътища, в това число: ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата:
1.Да е изпълнил дейност/и с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за посл. 3 г. от датата на подаване на офертата.
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
1.1.За „изготвен идеен или техн. проект“ се счита проекта,за който има док-т,удостоверяващ приетото изп-е,издаден от лицето,възложило проектирането,или ч/з посочване на публ. регистър,в който е публикувана инф-я за изпълн-ето,за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв. док-т и/или съотв. линк в публ. регистър!
1.2.Не се приема изп-е на Прединв. проучвания!
2.Да е изпълнил дейност/и с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за посл. 5 г. от датата на подаване на офертата.
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
2.1.Стр-вото се счита за изпълнено,когато за обекта има съставен и подписан Конст. акт обр.15/Протокол обр.16 или др. док-т за предаване и приемане на строежа от Възл-я,за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв. док-т!
2.2.Мин. изисквания по т.1 и т.2 могат да бъдат доказани,както с изпълнението на дейност/и по инженеринг (проект-не и стр-во) със съотв. параметри,за посл. 5г. от датата на подаване на офертата,така и с изпълнението на дейност/и по стр-во за посл. 5г. и по проект-не за посл. 3г. (поотделно) от датата на подаване на офертата,със съотв. параметри!
3.Да прилага система за упр-е на качеството,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат,издаден от органи,установени в др. държави членки).
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
3.1.Мин. изискване може да бъде доказано с 1 серт-т с обхват,вкл. проект-не и стр-во на пътища (като цяло) или с 2 серт-та-един с обхват проект-не на пътища и втори с обхват стр-во на пътища (поотделно)!
3.2.При доказване на изискването е в сила разпоредбата на чл.64,ал.3,ал.5,ал.7 и ал.8 от ЗОП!
4.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката.
*ВАЖНО:При попълване на ЕЕДОП,уч-кът в процедурата трябва да има предвид,че:
4.1.Едно физич. лице може да изпълнява функциите само на 1 експерт в офертата на 1 участник!
4.2.За „изготвен идеен или техн. проект” се счита проекта,за който има док-т,удостоверяващ приетото изп-е,издаден от лицето,възложило проектирането,или ч/з посочване на публ. регистър,в който е публикувана инф-я за изп-ето,за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв. док-т и/или съотв. линк в публ. регистър!
4.3.За „изпълнен обект“ се счита обектът,за който има съставен и подписан Конст. акт обр.15/Протокол обр.16 или др. документ за предаване и приемане на строежа от Възл-ля,за което обстоятелство следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв. документ!
4.3.За предложеният в процедурата КБЗ следва да посочи в ЕЕДОП наименование,№ и дата на съотв-я/ите документ/и, удостоверяващ/и завършен курс за КБЗ!
Ако уч-кът е обединение,което не е юрид. лице,съответствието с критериите за подбор по т.1,т.2 и т.4 се доказват от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него,а този по т.3-от всяко от лицата,включени в него,което ще изпълнява съотв. дейност,съобразно разпределението на участието на лицата при изп-е на дейностите,предвидено в док-та/дог-ра за създаване на обединението.
При подаване на оферта,информацията относно изискванията се посочва от участника в ЕЕДОП,в съотв-е с указанията за попълването му,приложени към документацията.
Съгласно чл.67,ал.5 от ЗОП,Възл-лят може да изисква от уч-ците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от докум-те,чрез които се доказва информацията,посочена в ЕЕДОП,когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
... продължава в поле VI.3.


Изисква се уч-кът в процедурата:
1.Да е изпълнил дейност/и с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за посл. 3г. от датата на подаване на офертата,а именно да е изпълнил дейност/и по изготвяне на идеен или техн. проект за ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на автомагистрали (АМ) и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос и с габарит не по-малък от Г 20м.
2.Да е изпълнил дейност/и с предмет и обем,идентични или сходни с тези на поръчката,за посл. 5г. от датата на подаване на офертата,а именно да е изпълнил дейност/и по ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос и с габарит не по-малък от Г 20м.
3.Да прилага система за управление на качеството,серт. съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или екв. сертификат,издаден от органи,установени в др. държави членки) с обхват,вкл. проектиране и стр-во на пътища.
4.Да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена проф. компетентност за изпълнението на поръчката,вкл. най-малко:
А)Ръководител на проекта-1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по спец-ст „Пътно строителство” (ПС) или „Транспортно строителство” (ТС),или „Промишлено и гражданско строителство” (ПГС),или „Строителство на сгради и съоръжения” (ССС), или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на цялостно рък-во в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
Б)Ръководен състав при изпълнение на ПР:
Б.1)Проектант по част „Пътна“-1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по спец-ст ПС или ТС,или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изготвен идеен или техн. проект за изп-е на ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
Б.2)Проектант по част „Конструктивна”–1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по спец-ст ПГС или ССС,или ТС,или ПС,или „Строителство на транспортни съоръжения“ (СТС),или „Железопътно строителство” (ЖС),или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на проектантски дейности по част „Конструктивна“ в ми. 1 изготвен идеен или техн. проект за изп-е на ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
Б.3)Проектант по част „Геология“–1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по спец-ст „Инженерна геология и хидрогеология” (ИГХ) или „Хидрогеология и инженерна геология“ (ХИГ),или „Геология“,или „Геология и геоинформатика“ (ГГ),или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на инженерно-геоложки проучвания в мин. 1 изготвен идеен или техн. проект за изп-е на ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
Б.4)Проектант по част „Геодезия”–1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по спец-ст
... продължава в поле VI.3.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстранява се уч-к,за когото:са налице основанията по чл.54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4,5 и чл.107 от ЗОП; обст-та по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС и по чл.69 от ЗПКОНПИ;който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си след отправяне на покана от страна на Възл-ля;чието Ценово предл-е надвишава прогн. стойност,опр. от Възл-ля за наст. общ. поръчка и/или по какъвто и да е начин е вкл. някъде в офертата си извън плика „Предл. ценови параметри“ елементи,свързани с предл. цена (или части от нея);чиято предложена Цена за изп-е на проект. Работи е повече от 1,5% от предл. Цена за изп-е на поръчката/дог-ра в лв. без ДДС и в сл.,предвидени в методиката.Не е осигурено финансиране,с оглед на което се прилага чл. 114 от ЗОП.Изпълн-ят предоставя ГОИД-5% от Цената за изп-е на поръчката/дог. в лв. без ДДС и ГОАПС-10% от Цената за изп-е на СМР в лв. с ДДС,без Доп. разх.,съгласно чл.111,ал.5 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

06/08/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

07/08/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от поле III.1.3) Списък и кратко описание на критериите за подбор:...
В тези случаи,както и при сключване на дог-р за изп-е на поръчката,съотв-ето с изискванията се доказва с представянето на:
*по т.1:Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка,с посочване на стойностите,датите и получателите,заедно с документи,които доказват изв. услуга.
*по т.2:Списък на стр-то,идентично или сходно с предмета на поръчката,придружен с удост-я за добро изп-е,които съдържат стойността,датата,на която е приключило изп-ето,мястото,вида и обема,както и дали е изпълнено в съотв-е с норм. изискв-я.
*по т.3:Валиден/ни сертификат/и,издаден/и от акредитирани лица,за контрол на качеството,удостоверяващ/и съответ-ето на стоките със съотв. стандарт.Уч-кът,определен за изпълнител,трябва да има валиден/ни сертификат/и през целия срок на изп-е на дог-ра,а когато е приложимо да прилага екв. мерки.
*по т.4:Списък на персонала,който ще изпълнява поръчката,и/или на членовете на рък. състав,които ще отговарят за изп-ето,както и док-ти,които доказват проф. компетентност на лицата.
Продължава от поле III.1.3) Изисквано минимално/ни ниво/а:...
„Геодезия” или „Маркшайдерство и геодезия” (МГ),или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на полско-измервателни работи в мин. 1 изготвен идеен или техн. проект за изп-е на ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
В)Ръководен състав при изпълнение на СМР:
В.1)Инженер по част „Пътна“-1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по специалност ПС или ТС,или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Пътна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
В.2)Инженер по част „Конструктивна“-1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по специалност ПГС или ССС,или ТС,или ПС,или СТС,или ЖС,или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по част „Конструктивна“ в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
В.3)Инженер по част „Геодезия“-1бр.:Проф. област (квал-я):да има висше образ-е по специалност „Геодезия” или МГ,или екв. спец-ст.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на полско–измервателни работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характеристики извън страната.
В.4)Инженер по контрол на качеството-1бр.:Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на контрол на качеството и приемане на стр. работи в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. характ-ки извън страната.
В.5)Координатор по безопасност и здраве (КБЗ)-1бр.:Проф. област (квал-я):да има завършен курс за КБЗ или еквивалент.Спец. опит:участие в екип,свързано с извършване на дейности по безопасност и здраве в мин. 1 изпълнен обект за ново стр-во и/или рек-я,и/или рех-я,и/или осн. ремонт на АМ и/или на пътища от РПМ,и/или на улици,и/или на пътища от ОПМ,и/или на пътни съор-я към тях в страната,и/или на пътища,и/или на пътни съор-я към тях с екв. хар-ки извън страната.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва