Деловодна информация
00022
10-00-261 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00022-2020-0016 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Асеновград 000471059
пл. Академик николай Хайтов №9
Асеновград BG421 4230 България
Струмен Авков - директор на ОП ТДБСО +359 878978237
obsina@assenovgrad.com +359 33165156

Интернет адрес/и

www.asenovgrad.bg

http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200610ejor2105067


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.assenovgrad.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200610ejor2105067
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини обслужващи РЦОТБО, включително доставка на резервни части и консумативи по четири обособени позиции“
50800000      
Услуги

Услугата по следгаранционно сервизно и техническо обслужване включва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка машини и оборудване, ремонти, диагностика и др. Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по машините, за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт и/или на вложената некачествена резервна част или консуматив, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка. Обектът на следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика, ремонт и доставка на резервни чести и консумативи е подробно описан в Техническата спецификация, неразделна част от документацията за участие ва обществената поръчка. Обществената поръчка е разделена на четири обособени позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
190000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
4

II.2) Описание 1

"Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Компактор Bomag ВС 571 RB, включително доставка на резервни части и консумативи“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци, находящ се в гр. Асеновград, ул. "Боянско шосе" №4

Услугата по следгаранционно сервизно и техническо обслужване включва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка и оборудване, ремонти, диагностика и др. Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по машината, за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт и/или на вложената некачествена резервна част или консуматив, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка. Доставените резервни части и консумативи трябва да бъдат оригинални за съответната марка и модел и да отговарят на изискванията за качество. При необходимост от доставка на резервни части и консумативи, заявени от представител на Възложителя, срокът за доставката им е до 7 работни дни, считано от датата на заявката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Челен товарач Hyundai HL 770-7, включително доставка на резервни части и консумативи“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци, находящ се в гр. Асеновград, ул. "Боянско шосе" № 4

Услугата по следгаранционно сервизно и техническо обслужване включва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка и оборудване, ремонти, диагностика и др. Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по машината, за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт и/или на вложената некачествена резервна част или консуматив, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка. Доставените резервни части и консумативи трябва да бъдат оригинални за съответната марка и модел и да отговарят на изискванията за качество. При необходимост от доставка на резервни части и консумативи, заявени от представител на Възложителя, срокът за доставката им е до 7 работни дни, считано от датата на заявката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
70000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Челен товарач Manitou MT7 32E-E3, включително доставка на резервни части и консумативи“ 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци, находящ се в гр. Асеновград, ул. "Боянско шосе" № 4

Услугата по следгаранционно сервизно и техническо обслужване включва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка и оборудване, ремонти, диагностика и др. Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по машината, за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт и/или на вложената некачествена резервна част или консуматив, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка. Доставените резервни части и консумативи трябва да бъдат оригинални за съответната марка и модел и да отговарят на изискванията за качество. При необходимост от доставка на резервни части и консумативи, заявени от представител на Възложителя, срокът за доставката им е до 7 работни дни, считано от датата на заявката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
20000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

"Следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на Булдозер Shantui SD16-3, включително доставка на резервни части и консумативи“ 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
50800000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Регионален център за обезвреждане на твърди битови отпадъци, находящ се в гр. Асеновград, ул. "Боянско шосе" № 4

Услугата по следгаранционно сервизно и техническо обслужване включва: сервизно обслужване в пълен обем и периодичност, съгласно предписанията на производителя на съответната марка и оборудване, ремонти, диагностика и др. Изпълнителят ще издава пълна писмена гаранция за качеството на извършените от него дейности по машината, за срок не по-малък от гаранционния срок на вложените резервни части и консумативи. В случай, че в срока на гаранцията възникне повреда, дължаща се на лошо качество на извършения ремонт и/или на вложената некачествена резервна част или консуматив, Изпълнителят отстранява същата за своя сметка. Доставените резервни части и консумативи трябва да бъдат оригинални за съответната марка и модел и да отговарят на изискванията за качество. При необходимост от доставка на резервни части и консумативи, заявени от представител на Възложителя, срокът за доставката им е до 7 работни дни, считано от датата на заявката.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
30000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изискване за годност за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изискване за икономическо и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, най – много за последните 3 години от датата на подаване на офертата – за доставки и услуги.
* под „идентичен или сходен предмет” следва да се разбира следгаранционно сервизно и техническо обслужване, профилактика, диагностика и ремонт на машини, включително доставка на резервни части и консумативи.
Това обстоятелство се декларира като се попълва таблицата в част IV "Критерии за подбор" по раздел "В" "Технически и професионални способности", т. 1б) от ЕЕДОП.
За доказване на това обстоятелство съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП се представя списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената доставка или услуга.Изискването се отнася за всички обособени позиции.
2.За следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на машините, Изпълнителят следва да разполага с мобилен сервиз, оборудван с необходимите измервателни инструменти и диагностична апаратура.Изискването се отнася за всички обособени позиции.
Това обстоятелство се декларира като се попълва част IV Критерии за подбор, буква В – Технически и професионални способности, секция „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“, като се посочват необходимия вид инструменти и оборудване за изпълнение на предмета на поръчката.
За доказване наличието на необходимото техническо оборудване се представя декларация по чл.64, ал.1, т. 9 от ЗОП.
3.Участниците следва да разполагат с персонал с необходимата професионална компетентност за извършване на следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на машините обслужващи РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ТВЪРДИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ /РЦОТБО/
Това обстоятелство се декларира като попълва част IV Критерии за подбор, буква В – Технически и професионални способности от ЕЕДОП, секция „Технически лица или органи за контрол на качеството“, под формата на списък на техническите лица, които ще изпълняват поръчката, с посочени имена и професионален опит.
Изискването се отнася за всички обособени позиции.
За доказване наличието на необходимия персонал се представя декларация – списък на персонала, който ще изпълнява дейностите, свързани с следгаранционното сервизно и техническо обслужване, профилактиката, диагностиката и ремонта на машините, в която е посочена професионалната компетентност на персонала(образование, професионална квалификация) по чл. 64, ал. 1, т.6 от ЗОП, по Образец приложен към документацията.


1.Минималните изисквания от Възложителя е минимум една изпълнена дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на обявената обществена поръчка.
2.Минималните изисквания от Възложителя са минимум един мобилен сервиз за ремонт,оборудван с необходимите измервателни инструменти и диагностична апаратура за съответната машина.
3.Минимално изискване на Възложителя- минимум 2 /двама/ работника с професионална компетентност, съответстваща на предмета на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

08/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Асеновград, гр. Асеновград, пл. Акад. николай Хайтов №9, ст.517

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Право да участва в процедурата има лице, което отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник: за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП, условията по чл. 107 от ЗОП, обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици. Участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП.
За сключване на договора за обществената поръчка, избраният изпълнител представя Гаранция за обезпечаване на изпълнението на договора в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на поръчката в лв. без ДДС, за съответната обособена позиция.
Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора се представя в една от следните форми:
1.Парична сума в размер, равен на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на поръчката в лв. без ДДС, преведена по сметката на Възложителя:
Инвестбанк АД - Асеновград
IBAN: BG 54 IORT 73753304000003
BIC: IORTBGSF
2.Безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възложителя (по образец на банката издател), покриваща размер от 5% (пет процента) от прогнозната стойност напоръчката в лв. без ДДС;
3.Застраховка в полза на Възложителя, която обезпечава задълженията на Изпълнителя за изпълнението на договора, с покритие в размер на 5% (пет процента) от прогнозната стойност на поръчката в лв. без ДДС. Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора от страна на Изпълнителя.
Когато Гаранцията за обезпечаване на изпълнението е представена под формата на банкова гаранция или застраховка, същата трябва да съдържа безусловно и неотменимо изявление на банката издател/ на застрахователя, че при получаване на писмено искане (претенция) от Възложителя, съдържащо неговата декларация, че Изпълнителят не е изпълнил някое от договорните си задължения, се задължава да изплати на Възложителя в срок до 5 (пет) работни дни, от датата на получаване на искането претендираната от Възложителя сума.
Възложителят има право да изиска удължаване на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора в случаите, предвидени в договора за възлагане на поръчката.
Условията и сроковете за задържане и освобождаване на Гаранцията за обезпечаване на изпълнението на договора се съдържат и в договора за обществената поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Сроковете за подаване на жалби са съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл.100, ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва