Деловодна информация
00325
2358 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00325-2020-0027 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

УМБАЛ Свети Георги ЕАД, чрез изпълнителния директор 115576405
бул. Пещерско шосе № 66
Пловдив BG421 4001 България
Христо Петков - специалист обществени поръчки +359 32602930
hristo_p1981@abv.bg +359 32644058

Интернет адрес/и

www.unihosp.com

http://unihosp.prozop.com


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://unihosp.prozop.com/?q=page&idd=index&porachkaid=20200609kJxH6733094
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на нова хибридна система СПЕКТ-КТ за образна диагностика за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД
33100000      
Доставки

Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой нова хибридна система СПЕКТ-КТ за образна диагностика за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, в това число обучение на персонала и гаранционна поддръжка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
33111620      
33115100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

УМБАЛ «Свети Георги» ЕАД, гр. Пловдив, бул. «Васил Априлов» № 15а, Отделение по нуклеарна медицина

Доставка и въвеждане в експлоатация на 1 (един) брой нова хибридна система СПЕКТ-КТ за образна диагностика за нуждите на Отделение по нуклеарна медицина на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, в това число обучение на персонала и гаранционна поддръжка.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо съответствие и качество    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
1200000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Поръчката ще бъде възложена под условие от осигурен финансов ресурс за Възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците трябва да притежават валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на името участника от Изпълнителна агенция по лекарства или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България.
2. Участниците трябва да притежават валидна лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, издадена на името участника от Агенцията за ядрено регулиране или еквивалентен документ, произтичащ от чуждестранен орган при условие за приложимост на разрешението за територията на Република България.
Участниците декларират в офертата си спазването на изискванията чрез попълване на ЕЕДОП съгласно изискванията на документацията за участие.
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне на заверено копие от разрешенията/удостоверенията или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се предвиждат

не се предвиждат
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участниците да прилагат определени системи за управление на качеството;
2. Участниците да разполагат с необходимия брой технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително такива, които отговарят за контрола на качеството.


1. Участниците да притежават сертификат ISO 9001 или еквивалент, с минимален обхват търговия и сервиз на медицински изделия.
Участниците декларират в офертата си спазването на това изискване чрез попълване на ЕЕДОП съгласно изискванията на документацията за участие.
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне на заверено копие от сертификата или друг документ или информация, допустими съгласно ЗОП.
2. Участниците да разполагат с минимум 2-ма сервизни специалисти на медицинска апаратура.
Участниците декларират в офертата си спазването на това изискване чрез попълване на ЕЕДОП съгласно изискванията на документацията за участие.
Преди подписване на договора, определеният за изпълнител удостоверява спазването на изискването чрез представяне на списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на всички части или част от документите , чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
974698

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

29/06/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   08:00 (чч:мм)

гр. Пловдив, УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД, бул. „Пещерско шосе“ № 66, административна сграда, ет. 2

Офертите ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, на указаното място и време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на реда, определен в ЗОП и ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

На основание чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП, възложителят поставя за изискване за отстраняване на участник, който е опитал е да:
а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва