Деловодна информация
00646
РД-10-24 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00646-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Първомай 000471536
ул. Братя Миладинови - юг4 № 50
Първомай BG421 4270 България
Надежда Желязкова - гл. експерт СБ +359 33662201
obaparv@parvomai.escom.bg +359 33663119

Интернет адрес/и

www.parvomai.bg

http://www.profilnakupuvacha.com/1492


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.profilnakupuvacha.com/1492
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНЖЕНЕРИНГ (проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор) ЗА СТРОЕЖ : РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДОВЕЖДАЩИ/ВЪНШНИ ВОДОПРОВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ» В ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
45332000      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка включва изпълнение на следните три основни дейности: Дейност 1 : проектиране
Изготвяне на инвестиционен проект по смисъла на ЗУТ за обособена поз № 1 и обособена поз № 2; Дейност 2 : авторски надзор.Упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на СМР за обособена поз №1 и обособена поз № 2; Дейност 3 : строителство/СМР.Изпълнение на СМР по реализацията на обособена поз № 1 и обособена поз. № 2. Пълно описание предмета на поръчката, за всяка от двете обособени позиции, е направено в приложените технически спецификации за поръчката.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2818750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор) за строеж : реконструкция на довеждащ/външен водопровод до с. Градина и с. Крушево, общ. Първомай, в участък: от шахта отт 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Землищата на с. Градина и с. Крушево, община Първомай

Процедурата предвижда инженеринг за реконструкция на част от довеждащия водопровод до с. Крушево и с. Градина - населени места на територията на Община Първомай, област Пловдив
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2050000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към момента на обявяване на настоящата процедура няма осигурено финансиране.
В проекта на договора ще бъде включена клауза за възможността за прекратяване на договора при условията на чл. 114 ЗОП

II.2) Описание 1

"Изпълнение на инженеринг (проектиране, СМР и упражняване на авторски надзор) за строеж : реконструкция на довеждащ/външен водопровод до с. Драгойново, общ. Първомай, в участък : от водоем-входна 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45332000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Землището на с. Драгойново, община Първомай

Процедурата предвижда инженеринг за реконструкция на довеждащ водопровод до с. Драгойново - населено място на територията на Община Първомай, област Пловдив
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
768750      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
360

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към момента на обявяване на настоящата процедура няма осигурено финансиране.
В проекта на договора ще бъде включена клауза за възможността за прекратяване на договора при условията на чл. 114 ЗОП
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът (респективно член на обединение, който ще изпълнява СМР) в процедурата трябва да притежава валидна регистрация в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група, втора категория строежи, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът посочва еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен, и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице в eЕЕДОП се посочва еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка. Преди сключване на договора избраният за изпълнител участник трябва да извърши съответната регистрация и да представи документ,че има право да изпълнява строителството в Република България.
Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява в раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“, точка 1 на еЕЕДОП, като се посочва, информация относно вписването на участника в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в която е установен като се посочва дали съответните документи са на разположение в електронен формат, както и уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа. За чуждестранно лице посочва в еЕЕДОП еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка.
Доказване: Изискването се доказва с представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация в ЦПРС при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

При подаване на офертата обстоятелствата по т.1. и 2. се декларират в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б.Икономическо и финансово състояние, точка 5, като се посочват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа–№, вид на застрахованата дейност и срок на валидност) за наличие на валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ за „проектант” и за „строител“, при лимит на отговорността, съгласно чл.5, ал.1, т.2 и чл.5, ал.2, т.2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/.
В хипотезата на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на валидни застрахователни полици или еквивалентни застраховки за професионална отговорност, в случай че участникът е установен в друга държава – членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство /за чуждестранните лица/, съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полиците изтича до датата на подписване на договора – и заверени копия на новите застрахователни полици.


1.Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „проектант“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Минимално ниво: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за проектиране в размер не по-малко от 200 000 /двеста хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи втора категория, съобразно чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.
2.Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застрахователното покритие следва да съответства на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Минимално ниво: Участникът трябва да притежава валидна застраховка за професионална отговорност за извършване на СМР в размер не по-малко от 400 000 /четиристотин хиляди/ лв., покриваща минималната застрахователна сума за строежи втора категория, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалент.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Обстоятелството по точка 1 от техническите и професионални способности се удостоверява в Част IV: Критерии за подбор, раздел, В.Технически и професионални способности, т.1б) от еЕЕДОП с посочване на информация за услугите които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите.
Изискването по точка 1 от техническите и професионални способности се доказва със Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга при условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2.Обстоятелството по точка 2 от техническите и професионални способности се удостоверява в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.1а) на еЕЕДОП с посочване на информация за строителството идентично или сходно с предмета на поръчката, стойностите, дати на приключване на строителството и получателите.
Изискването по точка 2 от техническите и професионални способности се доказва със Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания при условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП.
3.Обстоятелството по точка 3 от техническите и професионални способности се удостоверява в Част IV: Критерии за подбор, раздел, Г на еЕЕДОП с посочване на номер и дата на издаване, уеб адрес, орган или служба, издаващa документа, точно позоваване на документа с посочен обхват.
Изискването по точка 3 от техническите и професионални способности се доказва със заверени копия на сертификати за управление на качеството и за управление на околната среда при условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Сертификатите съгласно стандарти EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 или еквивалентен и EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 или еквивалентен трябва да са издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини, като участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
4. Обстоятелството по точка 4 от техническите и професионални способности се удостоверява в Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т.2 на еЕЕДОП с посочване на имена, квалификация, правоспособност и професионален опит.
Обстоятелството по точка 4 от техническите и професионални способности се доказва със Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на участника, включително тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществени поръчки за строителство – лицата, които ще изпълняват строителството при условията на чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП.


1. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата. Изисква се участникът в процедурата през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил проектиране на един обект, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката.
За проектиране, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката се приема изготвяне на работни проекти за ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна мрежа;
*Забележка: Проектирането се счита за изпълнено, когато за обекта има издадено разрешение за строеж!
2. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на строителство, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата. Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство (или инженеринг) на един обект, идентичен или сходен с предмета и обема на поръчката.
За строителство (или инженеринг), сходно с предмета и обема на поръчката, се приема ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на водопроводна мрежа.
*Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 и/или Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!
Важно: Изпълнената услуга и изпълненото стротелство могат да бъдат изпълнени съвместно по отношение на един строеж или отделно по отношение на различни строежи.
3. Участникът трябва да притежава въведена система за управление на качеството съгласно следните стандарти:
- EN ISO 9001:2008 / EN ISO 9001:2015 „Системи за управление на качеството” или еквивалент,
- EN ISO 14001:2004 / EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда ” или еквивалент.
Обхватът на внедрените системи трябва да е за строителни дейности в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. Под “сферата, попадаща в обхвата на поръчката” следва да се разбира СМР за изпълнение на водопроводна мрежа.
4. Участникът трябва да разполага с инженерно-технически персонал за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:
4.1. За изпълнение на проектирането и авторския надзор:
а) Проектант част „ВиК” - строителен инженер „ВиК” или еквивалентно, притежаващ пълна проектантска правоспособност;
б) Проектант част „Геодезия” – инженер със завършено висше образование по специалност „Геодезия, картография и фотограметрията ” или еквивалентна, притежаващ пълна проектантска правоспособност, който следва да е оправомощен от Агенцията по геодезия, картография и кадастър за извършване на дейности по кадастъра съгласно Наредба 3/16. 02. 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра или еквивалентен документ
**Проектите могат да бъдат изпълнени от едно и също лице, при условие, че това лице притежава пълна проектантска правоспособност за проектиране по всяка една от изброените части.
4.2. За изпълнение на строителството:
а) Технически ръководител:
- да притежава степен на образование, отговаряща на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна;
- да има опит като технически ръководител на поне един обект с изпълнение на дейности по ново строителство, реконструкция и/или основен ремонт на елементи на техническата инфраструктура в областта на водоснабдяването.
б) Експерт ВиК - строителен инженер, с висше образование по специалност „ВиК” или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 3 години;
в) Експерт „Геодезия”- Инженер с висше образование по специалност „Геодезия“ или еквивалентна, с професионален опит по специалността не по-малко от 3 години;
г) Координатор по безопасност и здраве - да притежава валидно удостоверение или сертификат за преминато обучение като коор
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Изпълнителят следва да отговаря на изискванията на ЗОП и одобрената документация и да е представил необходимата информация за покриване на критериите за подбор.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 1 % от стойността на договора за обществената поръчка без ДДС.
Съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: 1. парична сума; 2. банкова гаранция; 3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията по т. 1 или т..2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

заседателна зала общинска администрация гр. Първомай

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание на комиситя, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Важно:
1.Към момента на обявяване на настоящата процедура няма осигурено финансиране. В проекта на договора е включена клауза за възможността за прекратяване на договора при условията на чл. 114 ЗОП.
2. В съответствие с възможността по чл. 181, ал. 2 от ЗОП, при провеждане на настоящата процедура оценката на техническите и ценовите предложения на участниците ще бъде направена преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор. Редът за разглеждане, оценка и класиране на офертите е подробно описан в документацията за провеждане на настоящата процедура – раздел VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА, точка 5. Разглеждане, оценка и класиране на офертите, подточка 5.1. Разглеждане и оценка на офертите.
3. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, за когото са налице основанията по чл. 54 от ЗОП, чл. 107 от ЗОП и лица, за които са приложими националните основания за изключване, освен ако са предприели мерки за доказване на надеждност/когато е приложимо/. От процедурата се отстраняват кандидати и участници, за които са налице основанията по чл. 55, ал.1, т. 1 и 4 от ЗОП. Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник поради наличие на основанията по чл. 55, ал.1, т.1 и 4 от ЗОП, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен. Основанията за отстраняване са подробно описани в V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби могат да бъдат подавани при условията на ЗОП и в сроковете, посочени в чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва