Деловодна информация
00025
2462 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00025-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Куклен 115631816
ул. Александър Стамболийски 43
Куклен BG421 4101 България
Инж. Тодор Лозанов – Главен инженер на община Куклен +359 035931152120
kmet@kuklen.org +359 035931152065

Интернет адрес/и

www.kuklen.org

http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611RGHV1101845


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://buyers-profile.kuklen.org/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611RGHV1101845
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Община Куклен”
45000000      
Строителство

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Община Куклен“. В предмета на поръчката попадат основно следните строителни дейности: земни работи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи; зидарски работи; покривни работи; тенекеджийски работи; бояджийски работи; дограми и стоманени конструкции; облицовъчни работи; мазачески работи; настилки; изолационни работи; столарски работи; ОВК; електрически инсталации; водопровод и канализация; стъкларски работи и други, както и при необходимост аварийно-възстановителни ремонтни дейности при възникнали аварийни ситуации.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Сграда на общ. Куклен ул. „Александър Стамболийски” № 43; сгради собственост на общ. Куклен, към момента на заявяване на СМР/СРР, на територ. на общ. Куклен и обособ. територии в рамките на Общината

Настоящата обществена поръчка е с предмет „Извършване на периодични текущи ремонти в обособени територии и сгради на Община Куклен“. В предмета на поръчката попадат основно следните строителни дейности: земни работи; кофражни работи; армировъчни работи; бетонови работи; зидарски работи; покривни работи; тенекеджийски работи; бояджийски работи; дограми и стоманени конструкции; облицовъчни работи; мазачески работи; настилки; изолационни работи; столарски работи; ОВК; електрически инсталации; водопровод и канализация; стъкларски работи и други, както и при необходимост аварийно-възстановителни ремонтни дейности при възникнали аварийни ситуации. Видовете деъности/доставки са описани подробно в приложени 1 от документацията за участие в поръчката.
Критериите по-долу
 
ДА „Срок за реакция“    15
Цена
85
II.2.6) Прогнозна стойност
300000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят поставя изискване участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи от минимум Първа група - Пета категория, а за чуждестранните лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Участниците декларират изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълват част IV, раздел А от ЕЕДОП.
За доказване на съответствието с критерия за подбор Комисията може да изиска от участника допълнително и по всяко време, а преди подписването на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител представя доказателства за декларираните в ЕЕДОП данни под формата на:
За българските участници – заверено копие на удостоверение за вписване в Централния професионален регистър за извършване на строежи минимум от Първа група - Пета категория.
За чуждестранни участници – заверено копие на документ, удостоверяващ правото да се изпълняват строежи от исканата група и категория, издаден от компетентен орган на държава –членка на Европейския съюз, или на друга държава –страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, придружено с официален превод на български език, или посочване на нормативния акт и съответното правно основание, по силата на което участникът има право да извършва дейността.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участниците могат да посочат в ЕЕДОП: уеб адрес, орган или служба, издаващи документа и точно позоваване на документа.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се изискват

Не се изискват
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Уч-ът следва да има опит в изпълне. на дейности с предмет и обем,идент. или сходен с предм. на общ.поръчка. възл. поставя изискв. през посл. 5г., сч. от датата на под. на офертата, участн. да са изп. дейности:- с предмет сх. на наст. поръчка - СРР по период. поддръжка и обновяване на жил., нежил. сгради и обекти с обществ.предн. И в двата случая, изв. СМР/СРР сл. да попадат в обхв. на CPV код 45000000 от общия термин. речник.- с обем сх. на наст. поръчка - СРР по поне 10 от разделите на Техн. специф. на възл., к/о в съвк. да покриват прогн. стойност на обществ. поръчка.За док. на съотв. с мин. изискв. Възл. може да изиска от уч-ка доп. по вс. време, а преди подп. на дог. за общ. поръчка уч-кът, опр. за изпълнител, представя за описаните в ЕЕДОП стр. дейности, отг. на изискв. на възл., удост. за добро изп., к/о съдържат ст-та, датата, на к/о е прикл. Изп., мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съотв. с норм. изискв. или копия на док., удост. изпъл., вида и обема на изпълнение на стр. дейности.2.У-кът следва да прилага внедр. с-ма за у-ние на кач. по ст. БДС EN ISO 9001 или екв. с предм. обхват „строителство“.За док. на съотв. с мин. изискв. Възл. може да изиска от уч-ка допълн. по всяко време, а преди подп. на дог. за общ. поръчка уч-кът, определен за из-тел, представя декл. в ЕЕДОП серт. за вн. с-ма за у-ние на кач. по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквив. документ.3.Уч-кът следва да прилага внедрена с-ма за у-ние на ок. среда по стандарт EN ISO 14001 или еквив. с предметен обхват „строителство“. За док. на съотв. с мин. изискване Възл. може да изиска от уч-ка доп. по всяко време, а преди подп. на договора за общ. поръчка уч-кът, опред. за изпълнител, представя декл. в ЕЕДОП сертификат за внедрена система за управление на ок. среда по стандарт ISO 14001 или еквив. документ.4. Уч-ът сл. да разполага с техн. и рък. персонал с проф. квалиф. и опит, съотв. на специф. на общ. поръчка и пряко анг. с изп. на строит.:4.1.Мин. по едно техн.и правосп. лице, което да осъществ. техн. ръков. на обекта по части Строителна, Електро (Ел.) и Отопл., Вентил. и ОВК и който да отг. на следните мин. изискв.:А) зав. образование, съгл. изискв. на чл. 163а от ЗУТ: висше инж. с квалиф. „строителен инж.“, „инж.“ или ср. образование с 4годишен курс на обучение и придобита проф. квалиф. в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или признато при усл. на чл.163а, ал. 3 от ЗУТ за чужд. участници; Б) 3 години проф. опит като техн. ръководител.Мин. изискване може да бъде покрито от уч-те с едно или повече техн. лица, с оглед индив. квалиф. и правосп. на съотв. предложен от уч-ка специалист.4.2 Специалист по здрав. и безопасни усл. на труд, който да отг. на сле. мин. изискв.:А) да притежава акт. документ за зав. курс/обучение по здрав. и безопасни условия на труд в строителството или евив. – при чужд. участници.Б) 1 година проф. опит на тази длъжност в областта на строителството.4.3. Отг. по контрол на качеството, който да отговаря на сл. мин. изискв.:А) 3 три години проф. опит в осъществ. на контрол на кач. при изпълнение на СМР/СРР;Б) да притежава валиден към датата на подаване на офертата док. за преминат курс за контрол на кач. на изп. на стр-вото и/или контрол на съотв. на строит. продукти със съществ. изисквания за безопасност или еквив. документ;В) и/или документ, удостов., че лицето заема длъжност и/или са му възл. функции на отг. по контрола на кач..4.4 Мин. 10 строителни работника на разположение на уч-ка пряко ангажирани с изпълн. на строителството.За док. на съотв. с критерия за подбор Комисията може да изиска от участника допълнително и по всяко вр., а преди подписването на дог-ра за общ. поръчка участникът, определен за изпълнител представя документи, доказващи проф. компетентност на декл. в ЕЕДОП от уч-ка експерти.

1.Уч-кът следва да има опит в изпълн. на дейности с предмет и обем, идент. или сх. с предм. на общ.поръчка.Възл. поставя изискв. през последните 5г., сч. от датата на подаване на офертата, участниците да са изп. дейности:- с предмет идентичен или сх. на наст. поръчка . И в двата случая, изв. СМР/СРР следва да попадат в обхв. на CPV код 45000000 от общия термин. речник.- с обем идентичен или сх. на наст. поръчка.Уч-кът следва да декларира изпълнението на поставеното от Възложителя изискване, като попълни част IV, раздел В от ЕЕДОП като представи описание на строит. дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, вкл. вида и обема на изв. СМР/СРР с посочване на стойностите, датите, на к/о е започнало и прикл. изпълнението и съотв. възложители.2.Уч-кът следва да прилага внедрена система за у-ние на кач. по стандарт БДС EN ISO 9001 или екв. с предм. обхват „строителство“. Уч-кът следва да декларира изп. на поставеното от Възл. изискв., като попълни част ІV, раздел Г от ЕЕДОП.3.Уч-кът следва да прилага внедрена система за у-ние на ок. среда по стандарт EN ISO 14001 или екв. с предм. обхват „строителство“. Участникът следва да декларира изпълн. на поставеното от Възл. изискв., като попълни част ІV, раздел Г от ЕЕДОП. 4.Уч-ът сл. да разполага с техн. и рък. персонал с проф. квалиф. и опит, съотв. на специф. на общ. поръчка и пряко анг. с изп. на строит.:4.1.Мин. по едно техн. правоспособно лице, което да осъществява техн. ръководство на обекта по части Строителна, Електро (Ел.) и Отопление, Вентилация и Климатизация (ОВК) и който да отговаря на следните мин. изисквания:А) завършено образование, съгласно изискванията на чл. 163а от ЗУТ: висше инженерно с квалиф. „строителен инженер“, „инженер“ или средно образование с 4 годишен курс на обучение и придобита проф. квалиф. в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или признато при условията на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ за чуждестранни участници;Б) 3 години проф. опит като техн. ръководител.Мин. изискв.може да бъде покрито от участниците с едно или повече техн. лица, с оглед инд. квалификация и правоспособност на съотв. предложен от уч-ка специалист.4.2 Специалист по здравословни и безопасни условия на труд, който да отговаря на сл. мин.изискв.:А) да притежава актуален документ за завършен курс/обучение по здравословни и безопасни условия на труд в строителството или еквив. – при чуждестранни участници.Б) 1 година проф. опит на тази длъжност в областта на строителството.4.3. Отговорник по контрол на качеството, който да отговаря на следните минимални изисквания:А) 3 три години проф. опит в осъществ. на контрол на качеството при изпълнение на СМР/СРР;Б) да притежава валиден към датата на подаване на офертата документ за преминат курс за контрол на качеството на изпълнение на строителството и/или контрол на съответствието на строителните продукти със същ. изискв. за безопасност или еквив. документ;В) и/или документ, удост., че лицето заема длъжност и/или са му възл. функции на отг. по контрола на качеството.4.4 Минимум 10 стр. работника на разполож. на уч-ка пряко ангажирани с изп. на строителството.Участникът следва да декл. изп. на поставеното от Възл. изискване, като попълни част ІV, раздел В от ЕЕДОП, под формата на списък на техн. и рък. персонал на разположение на уч-ка за изп. на СМР/СРР. Списъкът следва да съдържа: име и фам. на предл. техн. лица и функцията им при изп. на предмета на строителството, и-ция за образованието (степен, специалност, проф. квалиф., уч. заведение), проф. опит (местораб., период, длъжност) на предл.лице, както и информация за преминат курс на обучение, където е приложимо.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Ремонтите ще се изпълняват при възникнала необходимост при Възложителя с изпращане на възлагателно писмо за започване на СМР/СРР. Крайният срок за изпълнение предмета на конкретното възлагане е датата на подписване на приемо-предавателния протокол за реално извършени дейности след осъществяване на всички СМР/СРР, предмет на конкретното възлагателно писмо.
Срокът за изпълнение на всяка конкретна поръчка е не повече от 15 календарни дни от датата на получаването на възлагателно писмо за започване на СМР/СРР. Срок за реакция - започване на изпълнението на възложено аварийно СМР/СРР е не повече от 90 минути, считано от момента на уведомлението по телефон за възникнала аварийна ситуация. Гаранционен срок на СМР/СРР: 24 месеца, считано от датата на подписване на приемо-предавателния протокол за реално извършени дейности след осъществяване на всички СМР/СРР, предмет на конкретното възлагателно писмо.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

29/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

Офертите ще се отварят в кнферентна зала ет. 3 в сградата на Община Куклен в гр. Куклен, ул.”Александър Стамболийски” № 43

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава на основание чл.197, ал. 1, т. 1 от ЗОП - в 10 - десет дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва