Деловодна информация
00859
806 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00859-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Университет за архитектура, строителство и геодезия 000670616
1752
София BG411 1046 България
доц. д-р инж. Емад Жоржос Абдулахад +359 897893660
georgosing@gmail.com +359 28656863

Интернет адрес/и

http://www.uacg.bg

https://uacg.nit.bg/op/postizheniya.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://uacg.nit.bg/op/postizheniya.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичен възложител, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в УАСГ“ по проект№ BG05M2OP001-1.001-0001„Изграж.и развитие на Център за върх.постижения „Наследство БГ“, фин. по ОП НОИР
45000000      
Строителство

Пълният обхват на поръчката включва „Изпълнение на СМР за изграждане на „Обекти на Център за върхови постижения в Университета по архитектура, строителство и геодезия, бул. „Христо Смирненски“ № 1, гр. София“, по проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“. СМР ще се изпълняват съгласно одобрен инвестиционен проект и количествена сметка. Включва се изпълнение на СМР по части: Архитектурна, ОВК, ВиК и Електрическа.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
120833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45300000      
45400000      
45214400      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София 1046, бул. „Христо Смирненски“ № 1; Университет по архитектура, строителство и геодезия; втори етаж, корпус Б (нова сграда) и контактните – определени с ПБЗ, зони

Пълният обхват на поръчката включва изпълнение на СМР съгласно одобрен инвестиционен проект и количествена сметка по части Архитектурна, ОВК, ВиК, Електрическа. В обхвата на поръчката са включени следните дейности:
1. Подготовка на строителната площадка;
2. Изпълнение на строително-монтажни, ремонтни и други необходими дейности за обекта (по одобрен инвестиционен проект);
3. Доставка на материали и извозване на строителни отпадъци;
4. Осигуряване на необходимите документи за количествата и качествата на доставяните и влагани материали – фактури, сертификати и др.;
5. Упражняване на техническо ръководство и надзор по безопасност и здраве по време на строителството;
6. Приключване на строителството и изготвяне на екзекутивен проект (при необходимост);
7. Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти по време на експлоатацията, в срокове и при условия, определени с Договора за възлагане на обществената поръчка и в съответствие с действащото законодателство в сферата в страната.
Конкретните видове и количества СМР са посочени в проекта и количествената сметка към същия. РЗП на обекта е 715кв.м. Подбраната обособена зона е във втори етаж на корпус Б на учебния комплекс на УАСГ, илюстрирана в приложените чертежи. Намира се на ниво + 3.90 = 506.55 м в нивелацията на комплекса. Това е бившата столова за служители на университета, с анекси към нея. По времето на изготвяне на проекта, помещенията не се ползват. Обектът на настоящия инвестиционен проект е IV категория строеж, съгласно чл. 137. ал. 1. т. 4д. от ЗУТ: „вътрешни преустройства на сградите от първа до четвърта
категория, с които не се засяга конструкцията им."
Критериите по-долу
 
ДА Техническа оценка - срок за изпълнение на СМР    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
120833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
100

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върховни постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя на мин. първа група, четвърта категория строежи, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4, б). д). от ЗУТ, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени, или еквивалент.
При подаване на офертата, участниците декларират съответствието си с критерия за подбор като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. В тези случаи, изискването се доказва с представяне на копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на четвърта категория строежи, а за чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи изпълнението на горното изискване, а именно: копие на документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи от първа до четвърта категории, съгласно чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. При сключването на договор, избраният за изпълнител - чуждестранно лице, представя документ, с който следва да се докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация, съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителството.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден, или е започнал дейността си. Удостоверяване:
При подаване на офертата участниците попълват информацията за икономическото и финансовото си състояние в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“.Доказване: При сключване на Договора участникът, избран за Изпълнител, следва да представи един или няколко от следните документи: 1. Удостоверения от банки; 2. Годишните финансови отчети, или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен; 3. Справка за общия оборот. Информацията по т. 2 и т. 3 следва да обхваща последните три приключили финансови години, считано от крайната дата за подаване на офертите. Информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си. В този случай, участникът трябва да е реализирал минимално изискуемия оборот за съответно по-късия срок.Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
2.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, или еквивалент - за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, в следствие на неправомерни действия или бездействия при, или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-нисък от минималните застрахователни суми за строителство на съответната категория строеж (четвърта), съгласно изискванията на "Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството“. За участник, установен/регистриран извън Р България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.Удостоверяване: При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, част IV: „Критерии за подбор“, буква Б: „Икономическо и финансово състояние“.Доказване: Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, и последният трябва представи доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“ или еквивалент, за съответната категория строеж (четвърта).Ако е приложимо, когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от Възложителя документи, той може да докаже наличието им с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в сл.чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобр. възлагане.


1.Участниците в обществената поръчка следва да имат реализиран минимален общ оборот за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден, или е започнал дейността си, в размер не по-малък от прогнозната стойност на поръчката.
2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството“, по смисъла на чл. 171 от ЗУТ, или еквивалент.
Съгласно чл. 65 от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, като за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката. Под „дейност, с предмет и обем, сходен с тези на поръчката“, следва да се разбира извършване на строителство: изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на сграда или сгради, или на част от сграда за обществено обслужване, или със смесени функции, с разгъната застроена площ минимум 800 м2. Удостоверяване: При подаване на офертата, участникът следва да предостави изискуемата информация в ЕЕДОП, Част ІV, Раздел В: „Технически и професионални способности“.Доказване: Преди сключването на договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за Изпълнител, да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката. *Горепосоченото минимално изискване (по т. 3.1.) за строителство (изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт) може да бъде изпълнено и с доказателства за единно проектиране и строителство (инженеринг) на идентични обекти с разгъната застроена площ минимум 800 кв. м.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001, или еквивалентен, с обхват в областта на строителството.
Удостоверяване:
По отношение изискванията, посочени в т. 3.2. участникът попълва съответното поле от раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Доказване:
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, и последният трябва да представи копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация", или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област, или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП се представят от участника и при изискване по всяко време след отварянето на офертите – в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
Възложителят ще приеме и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки за чуждестранните лица. Възложителят ще приеме и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството/опазване на околната среда, когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.


1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство), с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката.
2.Участникът трябва да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001, или еквивалентен, с обхват в областта на строителството.
Съгласно чл. 65 от ЗОП, участникът може да докаже съответствието си с изискванията, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности с възможностите на едно или повече трети лица, независимо от правната връзка между тях. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато участник се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, като за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които те ще изпълняват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора по поръчата. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
а) Банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, при условие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);
б) Парична сума, преведена по сметка на УАСГ-Банка: БНБ; IBAN: BG84BNBG96613100174501 ; Банков код: BNBGBGSD;
в) Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.
Възложителят предвижда да извърши авансово плащане, което да бъде обезпечено с гаранция за авансово предоставените средства. Условията за освобождаване и задържане на гаранциите се предвидени в проекта на договор за обществена поръчка.
Условията и начина на плащане са предвидени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

24/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

22/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

27/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Университет за архитектура, строителство и геодезия - София, гр. София, бул. Христо Смирненски № 1, ректорат, голяма заседателна зала, 2 ет.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. (чл. 54, ал.1 от
ППЗОП).
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Възложителят отстранява участници от процедурата на основание чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
2.Други основания за отстраняване от участие: Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, възложителят отстранява: 1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в документацията;2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10;3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП;4. участници, които са свързани лица;5.участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10. Възложителят отстранява участник и: 1.На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко и/или косвено да участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 2.При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП. Жалба може да се подава в сроковете по чл.197 от ЗОП - 10-дневен срок от: изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП- срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва