Деловодна информация
3401Военно-географска служба
24-09 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
3401-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Военно-географска служба 129010214
бул. Тотлебен N 34
София BG411 1606 България
Станимир Табаков;Кирил Костадинов +359 8884830958/+359 888297809
mgs@armf.bg +359 29224181

Интернет адрес/и

http://mgs.armf.bg/

http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mgs.armf.bg/obshtestveni_porachki/9.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Отбрана

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на картографска хартия,вестникарска хартия, многослойни хартии и картони
37823700      
Доставки

Доставка на картографска хартия, вестникарска хартия, многослойни хартии и картони.
Настоящата обществена поръчка включва доставка на различни видове полиграфични хартии и картони, необходими за отпечатването на военногеографски материали, топографски карти, служебна литература и акцидентни материали за нуждите на Министерството на отбраната. Доставките са разделени на 15 обособени позиции по номенклатури и количества.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
146401.85      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Полиграфична хартия холцфрай 70/100/70 гр. 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфична хартия холцфрай 70/100/70 гр.
Хартия за отпечатване на картографска продукциция, военнотехническа литература и акциденция,
лист., 700 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
58310      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфична самозалепваща хартия 50/70/170 гр. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфична самозалепваща хартия 50/70/170 гр.
Хартия за отпечатване на картографска продукция и размножаване на документи,
лист, 500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
133.35      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Хартия картографска 72/102/100 гр. 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Хартия картографска 72/102/100 гр.
Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 50 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9165      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Хартия картографска 52/102/100 гр. 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Хартия картографска 52/102/100 гр.
Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 230 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
32591      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Маестро офсет 70/100/80 гр. 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Маестро офсет 70/100/80 гр.
Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 180 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16506      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфична хартия бял крафт рипс 70/100/120 гр. 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823700      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфична хартия бял крафт рипс 70/100/120 гр.
Хартия за отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист 5000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфична вестникарска хартия 70/100/48 гр. 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
22991000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфична вестникарска хартия 70/100/48 гр.
Хартия за отпечатване на военнотехническа литература и акциденция,
лист, 150 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5625      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфичен картон бристол 70/100/190 гр. 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфичен картон бристол 70/100/190 гр.
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 30 000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6999      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/200 гр. 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/200 гр.
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
кг., 5000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1083.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфичен картон черен 70/100/270 гр. 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфичен картон черен 70/100/270 гр.
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 580
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1131      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Карто рипс - тъмно син 70/100/270 гр. 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Карто рипс - тъмно син 70/100/270 гр.
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 1500
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2775      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфичен картон Кендал, бордо, шагрен 70/100/270 гр. 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфичен картон Кендал, бордо, шагрен 70/100/270 гр.
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 1000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1950      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/250 гр. 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Полиграфичен хромов картон гланц/гланц 70/100/250 гр.
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 10000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2583      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Двустранно хромов картон мат 70/100/300 гр. 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Двустранно хромов картон мат 70/100/300 гр.
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 10000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.

II.2) Описание 1

Мукава 70/100/1.5 мм 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
37823800      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

гр. Троян, Военен географски център, ул. Христо Цонковски 1

Мукава 70/100/1.5 мм
За отпечатване на картографска продукция, военнотехническа литература и акциденция,
лист, 3000
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2550      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изискванията за изпълнение на доставката съгласно техническата спецификация ТС ДОП-15/2020г., публикувана в профила на купувача на Възложителя.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

не се изискват
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не се изискват

не се изискват
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

не се изискват

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-7, при условията на чл.107 от ЗОП, както и в случай, че не са попълнени и представени изискуемите декларации по образец съгласно документацията.
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % (четири на сто) от стойност на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи под формата на:
парична сума;
банкова гаранция;
застраховка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

13/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 4

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. София, бул. "Ген. Тотлебен" 34, приемна на МО

Отварянето на офертите протича по реда на чл. 61 от ППЗОП. Предложенията на участниците ще се разглеждат при условията на чл. 181, ал. 2 от ЗОП. Съгл. чл. 181, ал. 2 от ЗОП при провеждане на процедурата ще се извърши оценка на техническите и ценови
предложения на участниците преди разглеждане на документите за съответствие с критериите за подбор.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят предоставя електронен достъп до документацията за участие в процедурата на следния адрес: mgs.armf.bg. Настоящото обявление е изпратено до Агенцията по обществени поръчки (АОП) за вписване в Регистъра на обществените поръчки по реда на чл.178, ал. 1, поради което срокът за получаване на оферти е съобразен съгласно чл. 178, ал. 2 от ЗОП. За участие в процедурата заинтересуваните лица могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва