Деловодна информация
00373
2691 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0019 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024538
Студентски град, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611EZMn2770518
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“. Поръчката е обособена в позиции, както следва:- ОП№1„Автоматичен лабораторен дестилатор с комплект филтри при вода с висока твърдост“ – 1 бр.; - ОП№ 2 „Ламинарен микробиологичен бокс 90 см“ – 2 бр.; - ОП№ 3 „Химическа камина“ – 1 бр.; -ОП№ 4 „Лабораторна камина за работа със силни киселини и основи“ – 1 бр.; - ОП№ 5 „Автоклав“ - 1 бр.; -ОП№ 6 „Водна баня с капак“ – 2 бр.; -ОП№ 7 „Техническа везна“ – 1 бр.; - ОП№ 8 „Цифрова суха вана с еднопозиционен блок“ – 1 бр.; -ОП № 9 „Комбиниран цифров фотометър за изследваяне на качеството на водата“ – 1 бр.; - ОП№ 10 „Водна баня“ – 1 бр.;- ОП№ 11 „Водна баня“ – 2 бр.; - ОП № 12 „Електронна аналитична везна с вътрешна калибровка“ – 1 бр.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
54070.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Автоматичен лабораторен дестилатор с комплект филтри при вода с висока твърдост 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Производителност: 4 литра / час Вграден вътрешен резервоар с обем 8 литра Подходящ за монтиране на плот или на стена Охлаждащ елемент и нагревател от неръждаема стомана Вградена защита от прегряване и изключване при недостатъчно количество вода Нагревател 1x 3000 W, Захранване 230V, 50-60 Hz, мощност 3,0 kW Комплект филтри при захранваща вода с висока твърдост – 2 бр. филтри за пречистване от механични частици и против калциране и всички необходими аксесоари за монтаж
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Ламинарен микробиологичен бокс 90 см 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Работен плот от неръждаема стомана- вътрешна работна повърхност минимум 850х600х600 мм- HEPA филтър- брояч на часовете работа- автоматичен контрол на скоростта на въздуха- вътрешно осветление и UV лампа- вътрешни контакти – 2 броя- захранване 230 V/ 50 Hz- Стойка-статив за монтаж, прахово боядисан.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Химическа камина 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Работен плот от неръждаема ламарина Grade 304. Корпус от електрогалванизирана стомана с максимална трайност. микропроцесорен контрол със звукова и светлинна аларма Налични 8 различни типове филтри: за летливи съединения, киселини, живак, сяра, халогени, алдехиди, амоняк или етер/хлороформ Окомплектована с филтри - 2 броя универсални за работа с химикали от смесен тип Стойка/шкаф за камината
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторна камина за работа със силни киселини и основи 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Контролен панел: Бутони за вентилация (пуск и стоп). Прекъсвач за осветление 220V/10 А. Контакти 220V – 2 бр Работен плот: Керамичен плот. Захранване: 230V/ 50Hz Преден панел: Подвижно крило “гилотина” с фиксиращ механизъм; Вертикално повдигаща се стъкло триплекс; Борд против разливане; Работна камера С долно и горно изсмукване на газовете изработени от HPL панели, са устойчиви на UV лъчи, атмосферни замърсители, надрасквания и устойчиви на: концентрирани силни основи и киселини Таван киселинно устойчиво ПВЦ Осветление: Индиректно взриво- и киселинно защитено LED осветление BR 180/24W с предпазно стъкло – триплекс нечупливо - (IP 67) Канелка с мивка ф130 - киселинно устойчива, щуцер за вода - Ф8 мм и отводняване Ф40 мм.; Щуцер за въздух или газ – Ф = 8 мм. Вентилируем , киселинноустойчив шкаф под работната камера на камината. ВЕНТИЛАТОР ПЛАСТМАСОВ за вграждане Монтаж: Вграден в камината; Диаметър на работното колело: Обмяна на въздух: 700 - 1200 м3/h
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Автоклав 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр. Хоризонтален настолен автоклав Температурен обхват на стерилизация – 105-136 °С и Максимално налягане при работа – 240 kPa С максимални размери 660/500/430 мм С максимален обем 23 литра Минимална вместимост : 8 бутилки от 500 мл или 10 бутилки 250 мл Със сензорен екран контрол Сензор RS232 Вътрешно покритие от неръждаема стомана за лесно почистване Да може да се използва за разопаковани продукти или двойно опаковани, инструменти, течности в бутилка или среди за култивиране в бутилка с температурен сензор, съдове, текстил, пластмаса, гума, порьозни материали, пясък, филтри, отпадъци. Да има възможност за експортиране на данните с USB или SD card Електрическо заключване на вратата С включена гаранция - минимум 2 годиниЗахранване – 220 V Максимално тегло 55 кг
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8916.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Водна баня с капак 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Работен обем: минимум 7 л; Вътрешни размери: минимум 240 x 210 x 140 mm; КОНТРОЛ Микропроцесорно PID контролиране на температурата с интегрирана автодиагностична система и индикатор за грешки; Температурен сензор Pt100 клас А; Дигитален таймер от 1 мин. до 99,59 часа; Дигитален (LED) дисплей за моментната температура (резолюция 0,1°С) и оставащото време на работа; Дигитални индикатори за статуса на програмата; Температурна вариация +/-0,1 градуса; ЗАЩИТА ОТ ПРЕГРЯВАНЕ В случай на прегряване, дължащо се на грешка, нагряването се изключва при около 10°С над зададената температура; Механичен температурен ограничител – изключва захранването при температура около 30°С над максималната температура за водната баня; ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ Температурен обхват: От +10 °С (5 °С над стайната температура) до +95 °С; Материал: неръждаема стомана; Външни размери: 468 ± 100 x 356 ± 100 x 238 ± 100 mm; Захранване: 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz; Нагревателна мощност: поне 1 200 W.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2090.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Техническа везна 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр. Максимален товар : 200g; Стойност на деление – 0,0001g, LSD дисплей,височина-15-20mm Работна температура 15?- ?30? Захранване- 12VDC, 220W/50Hz Работа на батерии до 33h с приблизителни размери – 210 х 290 х 300 mm Размер на платформата- Ф 90 mm Тегло – до 7кг. Защитен стъклен капак Мерни единици – g, mg Време за стабилизиране – 2 – 3 сек. Клас на точност – I клас Метален корпус Влажност на въздуха – максимум 80% без конденз
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Цифрова суха вана с еднопозиционен блок 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Термоблок с гнезда 24 x 1.5/2.0ml епруветки, Блок, 48 x 0.2ml епруветки или 6 PCR стрипа Блок, 12x15-16mm или 12x10 ml епруветки Характеристики: Температурен обхват – (+5?С до 105?С) Температурна Точност/равномерност – (±0.3?С/±0.1?С) Покачване на температурата – (0.1?С) Таймер - 1 min до 99h и 59 min с приблизителни Размери - 18x25x13cm Тегло – от 4 до 5 кг 230V, 50-60 Hz Гаранция – 2г.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1900.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комбиниран цифров фотометър за изследваяне на качеството на водата 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Включва в себе си един цифров фотометър и индикатори за провеждане на мин. 390 теста. Комплектът е предназначен за анализ на 13 важни параметри за качеството на водата, включително тестове за определяне на общата и карбонатна твърдост на водата.Комбиниран уред за измерване на следните показатели във водата:
(Показател-обхват на измерване) Амоняк (NH4+) 0 … 2,0 mg/l, Нитрити (NO2-) 0 … 1,0 mg/l, Нитрати (NO3-) 6 … 120 mg/l, рН 6,0 … 9,0 pH. Хлор (Cl2) 0,1 … 1,6 mg/l. Фосфати (PO43-) 0,01 … 1,5 mg/l, Силиций (Si) 0,05 … 1,0 mg/l, Мед (Cu2+) 0,02 … 3,0 mg/l, Желязо (Fe) 0,1 … 10,0 mg/l, Флуор (F-) 0,1 … 1,0 mg/l, Кислород (O2) 2,5 … 18,0 mg/l, Обща твърдост 5odH Карбонатна твърдост 5odH
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2230.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Водна баня 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Обем на резервоара: от 9 до 10 литра Използваем обем: от7 до 8 литра Температурен обхват: +5°C / 99.9°C Микропроцесорна контролна система Дисплей: LED Температурно изменение: ± 0.1°C Температурна флуктуация: ± 0.01°C Граници на алармата: ± 0.5°C / 5°C Таймер: 1 мин до 99.9 часа Отложен старт: 1 мин до 99.9 часа Вътрешен материал:неръждаема стомана Външен материал: неръждаема стомана. Захранване: 230V, 50Hz Вътрешен размер: 24 ± 5 x 30 ± 5 x 15 ± 5 cm Външен размер: 32 ± 5 х 42 ±5 х 27 ± 5 cm
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Водна баня 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Капацитет: 1.5 – 7.5 л. Диапазон на темпериране -25-100 градуса Старт/ Стоп бутон Общи размери : 560 ± 10 х190± 10 х170 ± 10 мм. Диаметър на отворите: 135мм. Материал : неръждаема стомана Тегло: до 6кг. Захранване:220W/50Hz Мощност: 800W-1600W
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Електронна аналитична везна с вътрешна калибровка 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Обхват: мин. 220 g; Блюдо: мин. Ф = 85 Точност на претегляне: 0,0001 g
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
1600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване/апарти. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване/апарти. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от еЕЕДОП. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва при сключване на договора за възлагане на поръчката със следните документи: - списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.

Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване/апарти. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване/апарти.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

11/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3 - Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
4. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва