Деловодна информация
00564
ОПЕП-1060 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00564-2020-0014 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Панагюрище 000351743
пл.20-ти април №13
Панагюрище BG423 4500 България
Мария Станкова - началник отдел ОПЕП +357 60049
oba.panagyurishte@gmail.com +357 63068

Интернет адрес/и

https://www.panagyurishte.org/

https://panagyurishte.nit.bg/proczeduri-po-zop/14-11.06.2020-g.-inzhenering-pozharna-i-policziya/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://panagyurishte.nit.bg/proczeduri-po-zop/14-11.06.2020-g.-inzhenering-pozharna-i-policziya/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор по проект „Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и ..прод. в раздел VI.3)
45000000      
Строителство

С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ с РЗП на Административна сграда - 3 248.33 м2 и РЗП на Сграда – гаражи - 217,19 м2 .
Предвижда се извършване на следните СМР: ремонт по укрепване и саниране на конструктивни елементи; възстановяване на вътрешната мазилка; ремонт на настилки и облицовки от теракот и фаянс на санитарни възли и бани; подмяна и ремонт на съществуващи подови настилки; боядисване на стени и тавани; ремонт на металните обшивки, улуци и водосточни тръби на покривите и подмяна на LT ламарината на гаражите; подмяна на: открита хоризонтална водопроводна инсталация, сградното водопроводно отклонение, хоризонталната сградна канализация и сградните канализационни отклонения; инсталиране..прод. в раздел VI.3)
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
555364.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
45400000      
71315000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

гр. Панагюрище, сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

С настоящата обществена поръчка ще се възложат дейности по изготвяне на инвестиционен проект във фаза „Работен“, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор на сградата на Районно управление „Полиция“ – Панагюрище и Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ с РЗП на Административна сграда - 3 248.33 м2 и РЗП на Сграда – гаражи - 217,19 м2 .
Предвижда се извършване на следните СМР: ремонт по укрепване и саниране на конструктивни елементи; възстановяване на вътрешната мазилка; ремонт на настилки и облицовки от теракот и фаянс на санитарни възли и бани; подмяна и ремонт на съществуващи подови настилки; боядисване на стени и тавани; ремонт на металните обшивки, улуци и водосточни тръби на покривите и подмяна на LT ламарината на гаражите; подмяна на: открита хоризонтална водопроводна инсталация, сградното водопроводно отклонение, хоризонталната сградна канализация и сградните канализационни отклонения; инсталиране на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението; подмяна на електроинсталацията, електрическите табла и осветителните тела с енергоефективни; изграждане на смукателна вентилационна система на гаражите; радиаторни вентили; подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), където не е сменена дървената и метална дограма; топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, тавани и подове).
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изпълнение (СИ):1.1.Срок за изготвяне на инвестиционен проект (СП)-20т.1.2.Срок за изпълнение на СМР (ССМР)-80т.    40
Цена
60
II.2.6) Прогнозна стойност
555364.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
190

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020 г.“ по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“- Панагюрище, приоритетна ос

При откриване на процедурата финансирането не е осигурено и на основание чл. 114 от ЗОП в проекта на договор възложителя е предвидил клауза за отложено изпълнение.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да имат регистрация в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи с обхват I група, минимум IV категория*, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 1.4.1. от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка, а за чуждестранно лице – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установено.
Участникът попълва в раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП информация, относно документа за регистрация (наименование на документа; номер на вписване на документа в съответния Регистър; срок на валидност на контролния талон, неразделна част от Удостоверението за вписване в Регистъра или друг еквивалентен документ; групата и категорията/ите строеж/и), и посочва наименованието на органа или службата, извършила регистрацията и издала документа за упражняване на професионална дейност).
Участникът, определен за изпълнител представя заверено копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България.
*строежи от I група, IV категория*, включват: жилищни и смесени сгради със средно застрояване; сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв. м или с капацитет от 100 до 200 места за посетители, включително реконструкция и основен ремонт на строежите от тази категория.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от лицето което ще изпълнява строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 от ЗКС.
В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице, при подписване на договора следва да представи копие на валидно Удостоверение от Камара на строителите в България по реда на чл. 17, ал. 3 от ЗКС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат Застраховка „Професионална отговорност в проектирането и строителството“ по чл. 171 от ЗУТ.
Изискването не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. (чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ). Когато предоставената застраховка или гаранция покрива само частично рисковете, възложителят ще изиска допълнителна застраховка или гаранция, която да обхване непокритите рискове, в съответствие с чл. 173, ал. 2 и чл. 174, ал. 1 от ЗУТ и при спазване изискванията на чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги. (чл. 171а, ал. 2 от ЗУТ)


1. Участниците трябва да имат:-Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория, а именно: в размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
-Застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строежи с обхват минимум четвърта категория, а именно: в размер не по-малък от 50 000 лв. (петдесет хиляди лева), съобразно чл. 5, ал. 1, т. 4 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или съответен валиден аналогичен документ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване на офертата, поне една услуга за проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка. За „идентична или сходна, услуга, с предмета и обема на поръчката“ се приема: изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен за изграждане/ реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната. Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг относимият период е 5 години.
2. Участникът да е изпълнил през последните 5 години от датата на подаване на офертата, строителство с предмет и обем, идентично или сходно с настоящата обществена поръчка.За „идентично или сходно, строителство, с предмета и обема на поръчката“ се приема: изпълнение на строителство и/или проектиране и изпълнение на строеж за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната. 3. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност; 4.Участникът трябва да има внедрени система за осигуряване на качеството по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент и стандарт за екологично управление по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с обхват проектиране и строителство на сгради


1.През последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнението на поне една услуга за проектиране с предмет и обем, идентична или сходна с тази на настоящата обществена поръчка, а именно: изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната. Ако дейностите по проектиране са изпълнени в рамките на инженеринг относимият период е 5 години. 2. 2.4.3.2. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката, а именно: изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сгради минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната; 3. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност: Ръководител на обекта – строителен инженер със специалност ПГС/ССС или еквивалентна и опит като Ръководител на проект/обект на минимум един обект за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сграда минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната. Екип от проектанти с Пълна проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и чл. 7 от ЗКАИИП, а за чуждестранни лица с аналогична правоспособност, съгласно законодателството на държавата, в която са установени по Части „Архитектурна”; „Конструкции”; „Електро”; „ВиК”; „ОВК”; „Енергийна ефективност”; „ПБЗ”; „Пожарна безопасност”; „План за управление на строителните отпадъци“.Всеки един от проектантите следва да има опит в изпълнение на минимум един сходен обект, а именно: изготвяне на инвестиционен проект във фаза технически или работен, по съответната част за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сграда минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
Строителен екип:Технически ръководител – с кавалификация съгласно чл. 163, ал. 2 от ЗУТ или еквивалентна и опит като технически ръководител по смисъла на чл. 163, ал. 4 от ЗУТ на поне два обекта за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сграда минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.Специалист - контрол на качеството – да притежава документ за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент и да има опит като специалист контрол по качеството на поне един обект за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сграда минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.Специалист по безопасност и здраве (СБЗ) - специалист в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, да притежава документ за завършен курс или друг вид документ, който дава възможност за изпълнение на функциите на "специалист по безопасност и здраве", а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит като Длъжностно лице по ЗБУТ на поне един обект за изграждане/реконструкция/ основен ремонт на сграда минимум четвърта категория по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 4, б „б“ от ЗУТ и/или сграда с еквивалентни характеристики извън страната.
*Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт. 4. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или ... продължава VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, в една от следните форми:безусловна, неотменяема банкова гаранция или парична сума внесена по разплащателна сметка на Община Панагюрище или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Плащания за дейностите в обхвата на поръчката:Авансово плащане в размер на 20 % от общата предложена цена за изпълнение на Договора без ДДС, в едно с гаранция за авансовото плащане, Междинни плащания до 80 % от общата предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС и Окончателно плащане за оставащата сума от общата предложена цена за изпълнение на поръчката в лева без ДДС.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   18:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

гр.Панагюрище, пл. 20-ти април №13, приемна зала

Могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на противоепидемичните мерки и изисквания, съгласно съответните заповеди на министъра на здравеопазването.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

прод.от II.1.4...на система за автоматизирано централизирано управление на осветлението; подмяна на електроинсталацията, електрическите табла и осветителните тела с енергоефективни; изграждане на смукателна вентилационна система на гаражите; радиаторни вентили; подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и др.), където не е сменена дървената и метална дограма; топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, тавани и подове)
прод. от III.1.3.ееквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват проектиране и строителство на сгради; 5. Участникът трябва да притежава внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват проектиране и строителство на сгради.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, участник, за когото са налице основанията за отстраняване в чл. 54 и 55 от ЗОП и специфичните национални основания за отстраняване, съгласно раздел ІІI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ т. 2 УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
Изпълнението на настоящата обществена поръчка е под условие и зависи от получаването на целево финансиране от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. На основание чл. 114 от ЗОП, в проекта на договор (чл. 2, ал. 1) възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване подлежи също всяко действие или бездействие на възложителя, с което се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация, или от връчване на решение за избор на изпълнител или за прекратяване , съгласно чл. 197 от ЗОП; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва