Деловодна информация
00373
2689 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00373-2020-0018 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Тракийски университет 123024537
Студентски град, ст. 335 - Деловодство
Стара Загора BG344 6000 България
Гергана Маламова +359 42699270
gergana.malamova@trakia-uni.bg +359 42672009

Интернет адрес/и

http://www.uni-sz.bg/

http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.uni-sz.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200611Vlpq2765941
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора
33190000      
Доставки

„Доставка и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати за нуждите на Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет гр. Стара Загора“.Поръчката е обособена в позиции, както следва:- ОП№1„Учебен микроскоп“–6бр.;-ОП№2„Учебен лабораторен микроскоп“–10бр.;-ОП№3„Учебен лабораторен микроскоп“–4бр.;-ОП№4„HD-камера за автоматично фокусиране с HDMI интерфейс“–3бр.;-ОП№5„Инкубатор с естествена циркулация“–1бр.;-ОП№6„Термостат“–2бр.;-ОП№7„Лабораторен охлаждащ инкубатор“–1бр.;-ОП№8„Сух стерилизатор“–2бр.;-ОП№9„Лабораторна центрофуга за бутирометри“–2бр.;-ОП№10„Центрофуга“–2бр.;-ОП№11„Комплект за хоризонтална гел електрофореза /10x7см;10x10см/ с токоизправител“–1бр. -ОП№12„Имунологичен анализатор“–1бр.;-ОП№13„Полуавтоматичен биохимичен анализатор“–1бр.;-ОП№14„Апарат за конвенционален PCR“–1бр.;-ОП№15„Кимограф (универсален)“–2бр.;-ОП16 „Лабораторен Стомахер“– бр.;-ОП17 „Брояч на колонии“ – 2 бр.
- обосо
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
112092.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Учебен микроскоп 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

6 бр., Ротираща се бинокулярна глава с вариращ наклон 15о до 45о; V-образна настройка на междуочното разстояние; диопрична корекция на единия или на двата окуляра; Окуляри 10 Х с широчина на зрителното поле от 18 mm до 22 mm, с показалец на единия от тях; Настройка на междуочното разстояние от 55 – 75 mm; Оптична система, коригирана за безкрайност („Infinity corrected system”) ; Револвер за не по-малко от 5 обектива; Грубо и фино фокусиране със стопер за предпазване на обективите и препаратите от повреда; Ахроматични обективи, парафокални и парацентрични – 4Х, 10Х, 20Х, 40Х и 100Х с имерсия, подходящи за наблюдение на покривни стъкла с всякаква дебелина; Увеличение 40Х – 1000Х; Механична предметна масичка с размери 140 Х 135 mm с дясно управление с обхват на движение 70 на 60 mm и с вградени държачи за предметни стъкла 54 mm; Кондензор на Аббе с ирисова диафрагма; Параболоиден (кардиоиден) кондензор за наблюдение на тъмно зрително поле – 2 броя; Високояркостен светлинен източник 6 V / 40 W халогенна крушка с променлив интензитет, със син филтър за преобразуване на светлинана; Захранване 220 – 240 V; Противопрахово покривало, гумени предпазители за очите.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
18000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебен лабораторен микроскоп 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

10 бр., Бинокулярен тубус (48-75 мм). Окуляри: WF 10 x 20 Револвер: 4 гнезден обективен револвер. Обективи: план-ахроматични: 4 x, 10 x, 40 x, 100 x. Фокусиране: общо и финно фокусиране. Масичка: контрол от дясна ръка Кондензор: Abbe N.A. 1,25 с вградена диафрагма за настройка на контраста и разрешаващата способност. Осветление: тип Кьолер – K?hler , с регулатор силата на светене, LED.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
16670.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Учебен лабораторен микроскоп 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

4 бр. Бинокулярен тубус ( 48 – 75 мм ) Окуляри: WF 10 х 20 Револвер: 4 гнезден обективен револвер Обективи: план – ахроматични: 4 х, 10 х, 40 х, 100 х.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

HD-камера за автоматично фокусиране с HDMI интерфейс 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

3 бр., Самостоятелна автофокусна система, предаваща изображения в реално време на монитор Сензор: високочувствителен сензор SONY IMX185 2.0Mega Pixels CMOS Формат: 1/1.9”, HDTV 1080p (50/60Hz) Пиксели: 1920 x 1080 пиксела (в режим на заснемане) и 1920 x 1080 пиксела (във видео режим), 60 HDMI кадъра в секунда Размер на пиксела: 3.75 x 3.75 um Видео: 1080p пиксела в режим видеозапис Режим на сканиране: продължителен, Rolling shutter Шум: 50 db Функция за намаляване на шума Чувствителност: 1120mv с 1 / 30s Експозиция: Автоматично / ръчно Време на експозиция: 0,06 ~ 918 ms Баланс на бялото: Автоматично / ръчно Интерфейс: Цифров HDMI Чувствителност Lux / сек: 1.12 V (1/30s) Функции за измерване: само в реално време Снабдена с SD-карта за съхранение на изображения и видео Съхранение в режим HDMI: 16GB (максимално 32 GB) Вграден софтуер, управляван от мишка Експорт на данни: CSV Изображенията в реално време, генерирани от камерата да осигуряват отлично цветопредаване при висока кадрова скорост, до 60 кадъра в секунда Цветопредаване: 24 бита Бутони: включване/изключване Обектив 0.5х C-връзка за монтаж Външно захранване: 100-240 Vac към 12Vdc/1A Относителна влажност: 45-85%р Работна температура на съхранение и експлоатация: –10-40° C -20°C to 60° C
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7001.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Инкубатор с естествена циркулация 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Капацитет 42 – 55 л Температурен обхват +5оС над стайната / 99,9оС Микропроцесорен PID контрол Дигитален дисплей за време и температура Таймер 1 мин. до 100 ч. , или непрекъснат режим Камера от неръждаема стомана Тройна изолация Естествена циркулация на въздуха Миниална турбуленция, без риск от крос контаминация Стъклена вътрешна врата Термостат Две полици Вътрешни размери (Ш Х Д Х В): 420 ± 10 Х 350 ± 10 Х 360 ± 10 mm Външни размери (Ш Х Д Х В): 650 ± 10 Х 550 ± Х 630 ± 10 mm Захранване 230 V – 50 / 60 Hz
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Термостат 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Обем: 30 литра Температурен обхват: RT +5 ? 80°C ± 0,5 Камера от неръждаема стомана Аларма при превишаване на температурата Таймер: от 0 до 9999 мин.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2800.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторен охлаждащ инкубатор 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Обем на камерата 220 литра и повече, принудителна циркулация на въздуха, вътрешни камери от неръждаема стомана, вътрешен рафт,температурен обхват от -4 до + 60 градуса, принудително охлаждане чрез охлаждащ агент фреон, елекронен дисплей, управление - микропроцесор, захранване 220-240 V; 50 Hz.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10420.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Сух стерилизатор 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Техническа характеристика и параметри: Обем на камерата: 74 l Температурен обхват: от +5 °C над стайната до +300 °C Резолюция: 0.1°C до 99.9°C, 0.5°C над 100°C; за действителната температура 0.1°C Естествена циркулация Камера и корпус от неръждаема стомана PID Микропроцесорен контрол TFT цветен дисплей с touch-контрол SingleDISPLAY задаване на температура, позиция на вент. отвор, време и др. Таймер: 1 min. до 99 дни, 23 часа Функция SetpointWAIT - зададеното време започва да тече при достигане на зададената температура Температурен сензор Pt100 клас А Самодиагностична система Двойна защита против прегряване Две полици Ethernet LAN Калибрационен сертификат +160°C Вътрешни размери (ШxВxД): 400 ± 10 x 560 ± 10 x 330 ±10 мм; Външни размери (ШxВxД): 585 ± 10 x 947 ± 10 x 514 ± 10 mm Захранване: 230 V (+/- 10%), 50/60 Hz / approx. 2.500 W
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторна центрофуга за бутирометри 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Капацитет минимум 8 гнезда за бутирометри, обороти мин 1000 об/мин, загряване при центрофугиране до 65 гр, дигитален таймер и дисплей, захранване 230V, 50 HZq автоматична спирачка и заключване на капака при центрофугиране
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4400.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Центрофуга 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Макс. скорост: 6000 rpm Максимална RCF: 3461 min-1 Капацитет: 8 цилиндрични епруветки х 15 ml или 4 конични (с капачка) х 15ml Таймер: 1 сек. до 99 минути
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
5000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Комплект за хоризонтална гел електрофореза /10x7см;10x10см/ с токоизправител 11
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Размер на гела: 10x7см;10x10см Максимален капацитет за 100 проби Обем на буфера: 300млРазмер на ваничката : 12.5х22х9 см Основа с аксесоари за изливане на гелове с размер: 10 х 7см. и 10 х 10 см. Включва 2 гребена за 16 проби с дебелина 1мм;2 гребена за 10 проби с дебелина 1мм и 2 гребена за 20 проби с дебелина 1 мм Захранващ модул с характеристики: Мощност: 60W Напрежение :300V Сила на тока:400А пВъзможност за поддържане на постоянен ток, напрежение или мощност Защити: Номинално напрежение: 100-240V
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2500.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Имунологичен анализатор 12
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Ветеринарен имунофлуоресцентен количествен анализатор Лесен за използване ветеринарен диагностичен уред Имунофлуоресцентна технология Време за тестване: 3 ~ 15 минути Лесна за използване платформа с тъчскрийн Многоезична операционна система Суха имунна технология Реагент съхранява при стайна температура в продължение на 24 месеца Без тестове за поддръжка Хормон: Кортизол, Т4, TSH Фертилитет: Прог инфекция: CRP, SAA Маркери за коагулация: D Димер Диабетичен мелитус: HbA1C В процес: PCT, MAU, NGAL, Cys-C, NT-ProBNP, CTnl, AFP , CEA
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Полуавтоматичен биохимичен анализатор 13
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Методи на измерване: едноточков, кинетичен, фиксирано време и абсорбция; Дължина на вълната от 340 до 670 nm; Цветен 7.8 инчов TFT touch screen дисплей и падаща клавиатура; USB порт за връзка с външна мишка и клавиатура; Възможност за програмиране на 200 теста; Памет – до 3000 резултата; Режим на отчитане: проточна кювета или кювета; Вграден принтер – принтиране на резултатите с референтни граници
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Апарат за конвенционален PCR 14
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33100000      
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Алуминиев блок 96 х 0.2мл PCR епруветки или 96-ямкови плаки Тип на блока: Пелтие Работен температурен диапазон: 10 до 100 °C (поддържане на 4 °C за охлаждане) Скорост на нагряване/охлаждане: до 3,4 °C/сек. Хомогенност в блока (при 55 °C): < ± 0.3 °C Точност на контрол (при 55 °C): < ± 0.25 °С Нагряващ се капак: 35 до 115 °C Настройка силата на натиск на капака спрямо използвания консуматив Памет за 1000 работни протокола Управление чрез VGA сензорен дисплей USB за трансфер на данни
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
7534.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Кимограф (унивесален) 15
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2 бр., Скорост: 0.12 – 640 mm/sec Други: с метален барабан и вграден електро-стимулатор, с допълнителни принадлежности (статив, лост за регистриране на сърдечната дейност, маркер с мастило, ваничка за мускулни и сърдечни препарати, ваничка за дисекция, дъска за фиксиране на жаби, кимографска хартия)
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
3600.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Лабораторен Стомахер 16
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

1 бр., Обем на пробата: 5-400 ml,отваряща се врата 270°, Време за хомогенизиране: 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210 сек., найстройки за скорост на хомогенизиране: захранване 220-240 V, 50-60Hz
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.67      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Брояч на колонии 17
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33190000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG344

Ветеринарномедицински факултет при Тракийски университет, Стара Загора, на адрес: гр. Стара Загора – Студентски град

2бр., Размери: 31 ± 5 x 25 ± 5 x 18 ± 5 cm Тегло: от 4 до 5 kg Материал: неръждаема стомана - неопренова клетка Екран: дигитален, многофункционален Обхват: 0 – 1999 CFU Големина на петриевата паничка: 55, 65, 90, 150 mm Експорт: чрез USB за прехвърляне към всеки софтуер без предварително инсталиране Звуков сигнал: регулируем - 4 нива LED осветление: регулируемо Зона за преброяване: сензорна повърхност с регулируема чувствителност
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
40

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхната годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.

Възложителят не поставя изисквания към участниците по отношение на тяхното икономическо и финансово състояние.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да има опит в изпълнението на дейности с предмет, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати/оборудване. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратите/лабораторно оборудване. Участниците следва да декларират изпълнение на поставеното от Възложителя изискване, като попълнят Част IV, Раздел В от еЕЕДОП. Съответствието с поставения критерий за подбор се доказва при сключване на договора за възлагане на поръчката със следните документи:
- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обособената позиция, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършените доставки.


Възложителят поставя изискване участникът да е изпълнил минимум една дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнена през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „дейност с предмет, идентичен или сходен с предмета на обособената позиция“ следва да се разбира, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторни апарати/оборудване. Възложителят не поставя изискване обем на дейностите по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апаратите/лабораторно оборудване.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

11/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

ст. 340, ет. 3 - Ректорат, Тракийски университет гр. Стара Загора, Студентски град

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54,ал.1,т.1,т.2,т.3,т.4,т.5,т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55,ал.1, т.1,т.3,т.5 от ЗОП.
2.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участник, за който важат забраните по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен ако за него не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.Възложителят ще отстрани от участие в процедурата участници,които са „свързани лица” по смисъла на §2, т.45 от ДР на ЗОП.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 (пет) % от стойността без включен ДДС на обособената позиция, за която се сключва договор.Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума, под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие, което обезпечава отговорността на Изпълнителя. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. Гаранцията под формата на парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.Съгласно чл. 111, ал. 10, изр. 2 от ЗОП, част от внесената гаранция за изпълнение ще служи като обезпечение изпълнението на задълженията на Изпълнителя за гаранционната поддръжка на доставения апарат/и, за сключения договор, съгласно уговорените условия и срокове. Частта от гаранцията, която служи като обезпечение е конкретизирана в проекта на договор.
4. До оценяване и разглеждане се допускат само предложенията, които съответстват на законовите изисквания и настоящите Указания за участие.Съобразявайки се с разпоредбата на чл. 58, ал. 1 от ППЗОП, Комисията ще класира участниците по степента на съответствие с предварително обявените от Възложителя условия.Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани предвид критерия за оценка „най-ниска цена“ и тази цена се предлага в две или повече оферти.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва