Деловодна информация
00616
15 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00616-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Якоруда 000025039
ул. Васил Левски №1
Якоруда BG413 2790 България
Сайфедин Джурин/ Сюлейман Джунев +359 895504463
s.djurin@abv.bg +359 7442-2628

Интернет адрес/и

http://yakoruda-municipality.bg/

http://yakoruda-municipality.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://yakoruda-municipality.bg/category/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%87%D0%B0/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР на обект: „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ „Св.Св. Кирил и Методий" в УПИ V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Об
45212200      
Строителство

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ «Св.Св. Кирил и Методий»" в УПИ V-479, кв. 23А по действащия план на гр. Якоруда, Община Якоруда, в това число:
• изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини, материали, оборудване и обзавеждане, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството на обект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура – Физкултурен салон към СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, находящ се в УПИ V-479, кв. 23А по плана на град Якоруда, община съща, категория на строежа - четвърта, в съответствие с Техническата спецификация, инвестиционния проект и количествената сметка.
• дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
• гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работ
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
439587.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG413

Предметът на процедурата касае изпълнение на дейности на територията на гр.Якоруда, община Якоруда в V-479, кв. 23А, по действащия регулационен план на гр. Якоруда, Община Якоруда.

Предмет на настоящата обществена поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в СУ «Св.Св. Кирил и Методий»" в УПИ V-479, кв. 23А по действащия план на гр. Якоруда, Община Якоруда, в това число:
• изпълнение на строително-монтажни работи, включително доставка на суровини, материали, оборудване и обзавеждане, механизация, работна сила и всички услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството на обект „Изграждане на закрита спортна инфраструктура – Физкултурен салон към СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, находящ се в УПИ V-479, кв. 23А по плана на град Якоруда, община съща, категория на строежа - четвърта, в съответствие с Техническата спецификация, инвестиционния проект и количествената сметка.
• дейности по въвеждане на обекта в експлоатация.
• гаранционна отговорност за периодите на оферираните от Изпълнителя гаранционни срокове за отделните видове строително-монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съобразно условията и изискванията на Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, във връзка с чл. 160, ал. 4 и ал. 5 от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение (П1)    40
Срок за изпълнение на поръчката (П2)    10
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
439587.04      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Източник на финансиране- Договор №BG06RDNP001-7.005-0012-C01/10.05.2019 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Якоруда от Държавен фонд „Земеделие” по Програмата за развиетие на

селските райони за периода 2014-2020г., подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи I-ва група, ІV-та (четвърта) категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът следва да е реализирал минимален общ оборот в размер на 439587,04 (четиристотин тридесет и девет хиляди петстотин осемдесет и седем лева и четири стотинки) лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си;
2. Участникът трябва да има застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за тази категория строеж - I-ва група, IV-та (четвърта) категория, съгласно НАРЕДБА за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
3. Всеки участникът трябва да е постигнал положително съотношение между текущите активи и текущите задължения по Коефициент на обща ликвидност (К 0л), съгласно т.1.1. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП;
4. Всеки участникът трябва да е постигнал положително съотношение между вземанията, краткосрочните инвестиции, паричните средства и текущите задължения по Коефициент на бърза ликвидност (К бл), съгласно т.1.2. от Методика към член 61, ал.1, т.3 от ЗОП


При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът трябва да е изпълнил минимум едно строителство с предмет и обем идентично или сходно с това на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата;
2. Участникът следва да разполага с необходимия брой технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството;
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качество EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация строителство или еквивалент.


При подаване на оферта участниците попълват само съответния раздел в еЕЕДОП. Документите за доказване на поставените изисквания се представят от участника и при поискване в хода на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административната сграда на Община Якоруда, находяща се в гр. Якоруда, обл. Благоевград, ул. Васил Левски 1. В залата на Общински съвет Якоруда - партерен етаж.

Лицата по чл.54, ал.2 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

При подписване на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция под формата на парична сума или неотменима и безусловна банкова гаранция или застраховка за добро и качествено изпълнение на работите в размер на 3 % (три процента) без ДДС от договорната цена, с възможност да се усвои изцяло или на части в зависимост от претендираното обезщетение/ неустойка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197 от Закона за обществените поръчки.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва