Деловодна информация
00053
04-00-255 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
00053-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Средец 000056878
пл.България №8
Средец BG341 8300 България
адв.Ирина Камбурова +359 55516996
info@sredets.bg +359 55517725

Интернет адрес/и

www.sredets.bg

http://sredets.bg/publicOrders.php


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://sredets.bg/publicOrders.php
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ“
45212200      
Строителство

Предметът на настоящата обществена поръчка Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ – специфични строителни работи на територията на община Средец, село Факия.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в предоставените проектни части (инвестиционно проектиане), със съответните схеми, чертежи и обяснителни записки, отнасящи се до видовете и технологията на предвидените за изпълнение работи - дадени на отделен документ, приложени към настоящата Документация.
Точните видове и количества работи, които се възлагат за изпълнение в настоящата процедура са описани в приложената Количествена сметка – част от образците за участие в процедурата.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
4450736.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

с.Факия, община Средец

Предметът на настоящата обществена поръчка Изграждане и рехабилитация на част от водоснабдителна система и съоръжения с. ФАКИЯ, община СРЕДЕЦ – специфични строителни работи на територията на община Средец, село Факия.
Пълно описание на предмета на поръчката е предоставено в предоставените проектни части (инвестиционно проектиане), със съответните схеми, чертежи и обяснителни записки, отнасящи се до видовете и технологията на предвидените за изпълнение работи - дадени на отделен документ, приложени към настоящата Документация.
Точните видове и количества работи, които се възлагат за изпълнение в настоящата процедура са описани в приложената Количествена сметка – част от образците за участие в процедурата.
Критериите по-долу
 
ДА техническо предложение    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
4450736.84      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
240

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката - Четвърта група, II-ра категория, съгласно чл. 137 от ЗУТ и съгласно Наредба № 1 на МРРБ за номенклатурата на видовете строежи от 30.07.2003 г., (обн.ДВ, бр.72 от 15.08.2003г., а за чуждестранни лица –участници в процедурата на основание чл.60 от ЗОП в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Забележка: В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителството.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да е реализирал минимален общ оборот от строителство, за последните три приключили финансови години (или от датата на започване на дейността) в размер равен или надвишаващ 5 000 000 (пет милиона) лева.
Доказване: При подаване на офертата участниците декларират съответствие с изискването чрез попълване на съответния раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.
2.Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката, съгласно чл.171 ал.1 (или член 171а) от ЗУТ и с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;
Доказване: При подаване на офертата участниците декларират съответствие с изискването чрез попълване на съответния раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП.
3. Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 (един) строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира: изпълненение на дейности по ремонт и/или ново изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация на водопроводи (вкл. отделни водопроводни съоръжения (напорни, преносни), отклонения или елементи, част от водопровона система на населено място).
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от еЕЕДОП (предмет на дейността; период на изпълнение; стойност; получател).


1.Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да е реализирал минимален общ оборот от строителство, за последните три приключили финансови години (или от датата на започване на дейността) в размер равен или надвишаващ 5 000 000 (пет милиона) лева;
2.Участникът следва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ на лицето/лицата, което/които ще осъществява строителство за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им за целия срок на договора, с покритие съответстващо на обема и характера на поръчката, съгласно чл.171 ал.1 (или член 171а) от ЗУТ и с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за проектиране и строителство за съответната категория строеж, съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
Съгласно чл.171 ал.1(или член 171а) от ЗУТ и чл.5 ал.2 т.2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, застраховката „Професионална отговорност”, покриваща минималната застрахователна сума за строител за строежи II категория е в размер на 400 000 (четиристотин хиляди) лева.
3.Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнен най-малко 1 (един) строителен обект, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да разполага минимум със технически персонал за изпълнение на поръчката.
Забележка: Едно физическо лице не може да изпълнява функциите на повече от един експерт в предложения в офертата на участника екип за изпълнение на строителството.
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални способности от еЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател); Професионален опит/опит (месторабота, период, длъжност, основни функции).
2.Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството и на околната среда с предметен обхват в областта на строителството:
- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно;
Доказване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне на еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“.


Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:
а) Технически ръководител: квалификация "строителен инженер", "инженер" или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Водоснбдяване и Канализация" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ, с професионален опит по специалността минимум 5 (пет) години и специфичен опит като технически ръководител на един обект, сходен с предмета на поръчката.
Под обект, сходен с предмета на поръчката следва да се разбира: изграждане на канал за дъждовни води и/или монтаж на ревизионни шахти и/или изграждане на подпорни стени и полагане на асфалтова настилка.
б) Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение / Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с професионален опит като специалист по контрол на качеството минимум 1 (една) година.
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“ - завършен курс на обучение за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен, със специфичен професионален опит като длъжностно лице по здраве и безопасност (или заемана еквивалентна позиция) – минимум 1 (една) година.
Забележка: Едно физическо лице не може да изпълнява функциите на повече от един експерт в предложения в офертата на участника екип за изпълнение на строителството.
2.Участникът трябва да има сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарти за системи за управление на качеството и на околната среда с предметен обхват в областта на строителството:
- ISO 9001:2008 и/или еквивалентно;
- EMAS и/или ISO 14001: 2004 и/или еквивалентно;
Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят изисква от определения за изпълнител участник да предостави гаранция за изпълнение в размер от 1 % от стойността на договора без ДДС, която да обезпечи неговото изпълнение.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
- депозит на парична сума по сметка на възложителя;
- банкова гаранция в полза на възложителя;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума'' или „банкова гаранция" може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията, която да обезпечи изпълнението на договора.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

община Средец, пл.България №8, ет.2, зала 2

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Финансовите средства по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, като целево финансиране.
Във връзка с възможността, която чл.114 от ЗОП предвижда, Възложителят посочва, че към датата на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. В този смисъл и изпълнението се отлага до датата на подписване на Договора за финансиране за изпълнение на дейностите с Министерство на регионалното развитие и благоустройството или до осигуряване на друго финансиране.
Всяка от страните може да поиска писмено прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на шест месечен срок от сключването му в случай на неосигурено финансиране. В този случай не се дължат никакви плащания по договора, неустойки, пропуснати ползи или други обезщетения от какъвто и да било характер.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно посочените срокове в ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва