Деловодна информация
01546
149 11/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
11/06/2020 (дд/мм/гггг)
01546-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Еко Антрацит ЕАД 122017149
ул. Тинтява № 86
София BG411 1113 България
инж. Антоан Варадинов +359 24442566
ekoantra@abv.bg +359 24239331

Интернет адрес/и

http://www.ekoantratsit.eu/

http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.ekoantratsit.eu/?q=page&idd=index&porachkaid=20200609xIrg513280
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Околна среда

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Мониторинг и поддръжка на хвостохранилище „Устрем-4”
90710000      
Услуги

Обществената поръчка е разделена на две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет „Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” (ОП № 1) и Обособена позиция № 2 с предмет „Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” (ОП № 2).
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
99864.03      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90710000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

хвостохранилище „Устрем-4“, с. Устрем

Предметът на настоящата процедура включва провеждане на контролно-измервателни, възстановителни и поддържащи дейности на хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години, включваща следните дейности:
А) Възстановителни и поддържащи мероприятия:
a) Възстановяване и поддържане проводимостта на отводнителния канал за външни води, лява и дясна ригулни канавки и канавка на кота 165;
b) възстановителни мероприятия на дренажен тампон и дренажен филтър;
c) възстановяване на пиезометри;
d) Поставяне на информационни табели.
Б) Мониторингови дейности:
a) оглед и оценка за състоянието на хвостохранилище „Устрем-4“ и съоръженията към него;
b) геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации;
c) наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност;
d) Изготвяне на годишни доклади за провеждания мониторинг.
Критериите по-долу
 
ДА Методология на изпълнение и организация на персонала    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
93431.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

„Вземане и анализ на водни проби и биомаса от хвостохранилище „Устрем – 4” за период от три години” 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90711300      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

хвостохранилище „Устрем – 4”, с. Устрем

А) Вземане и анализ на дренажни води;
Б) Изследване състава на биомасата.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6432.82      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не определя изискване за годност/правоспособност за упражняване на професионална дейност по обособена позиция № 1.
Възложителят поставя изискване за годност по обособена позиция № 2. Участникът следва да е акредитирана лаборатория, съгласно чл. 78, ал. 1 от Наредба №1/11.04.2011 г. за мониторинг на водите. Акредитацията се легитимира с валиден сертификат за акредитация, който следва да е с обхват вземане и изпитване на проби от отпадъчни води за мониторинг на води и изпитване на растения за биомасата или еквивалентни. Лабораторията е необходимо да бъде акредитерана съгласно БДС EN ISO/IEС-17025 или други еквивалентни международно признати стандарти.
Участниците в поръчката трябва да декларират съответствието си с изискването за годност, като посочат в Част IV, Раздел А от ЕЕДОП информация, от която е видно изпълнението на съответното минимално изискване на възложителя.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за годност се доказва чрез представяне валиден сертификат за акредитация.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

не приложимо

не приложимо
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Опит в изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката -важи само за обособена позиция № 1.
Под „дейност с предмет, сходен с този на поръчката“ следва да се разбира мониторинг и възстановителни мероприятия на действащ, в процес на техническа ликвидация/консервация или технически ликвидиран/консервиран обект за депониране на рудодобивни, минни, металургични или други индустриални отпадъци.
Под „дейност с обем, сходен с този на поръчката“ се разбира обхват включващ следните дейности: задължително геодезични измервания за установяване на хоризонтални и вертикални деформации и поне 3 (три) от следните дейности:
• оглед и оценка за състоянието на обекта;
• почистване на отводнителни системи и/или съоръжения;
• текущи ремонти на отводнителни системи и/или съоръжения;
• изграждане и/или възстановяване на пиезометри;
• наблюдения и измервания на пиезометричната повърхност.
Информация за опита на участника се попълва в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т.1. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
За доказване изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на обособена позиция № 1, избраният за изпълнител участник, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на поръчката (ОП1), с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Минималния състав и изисквания към персонала /екипа/ за изпълнение на поръчката - важи само за обособена позиця № 1.
Участниците в поръчката трябва да декларират съответствието си с изискването за минимален експертен екип, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация, от която е видно изпълнението на съответните минимални изисквания на възложителя.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 2. се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности се доказва чрез представяне на списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката – важи и за двете обособени позиции.
Участниците в поръчката трябва да декларират съответствието си с изискването за минимален експертен екип, като посочат в Част IV, Раздел В от ЕЕДОП информация, от която е видно изпълнението на съответните минимални изисквания на възложителя.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор по т. 3 се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата включени в него.
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за технически и професионални способности се доказва чрез представяне на Декларация за инструментите, съоръжения и техническо оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката с посочване на техническите му параметри – за всяка от обособените позиции.


1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участниците да са изпълнили поне 1 (една) дейност с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката - важи само за обособена позиция № 1.
2. Участниците трябва да разполага с персонал, който да включва най-малко лица с образование и професионална квалификация - важи само за обособена позиция № 1, както следва:
а) Ръководител на екипа, който има:
- Завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър” в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия или еквивалентно, с квалификация строителен инженер „ХТС” или „ХМС”, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация, придобита в чужбина, в област еквивалентна на посочената;
- Валидно удостоверение за пълна проектантска правоспособност (ППП) за съответната година, както и да се актуализира всяка година за целия период на договора.
- Опит като ръководител или ключов специалист при изпълнението на поне един обект или договор с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката (в т. 1 от изискванията е описано какво възложителят приема за предмет сходен с предмета на поръчката).
б) Специалист, който има:
– Завършено висше образование – образователно-квалификационна степен „магистър“ в област „Технически науки”, с професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“ или „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми”, специалност „геодезия“ или „маркшайдер“, или еквивалентна образователна степен с еквивалентна професионална квалификация, придобита в чужбина, в област и специалност, еквивалентни на посочените;
- Опит в извършването на маркшайдерско/геодезическо измерване на поне един обект за депониране на минни, металургични или други индустриални отпадъци или поне една кариера, минни изработки или еквивалентно.
в) Сондьор – 1 бр., който има:
- професионален опит не по-малко от 3 години;
Едно лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
3.Участникът трябва да разполага със следното техническо оборудване:
По обособена позиция №1:
1. За извършване на дейности по възстановяване, поддържане и измервания по контролно-измервателната система (КИС) участникът трябва да притежава за срока на изпълнение на обособената позиция № 1 следното минимално оборудване и механизация:
- комбиниран багер за машинно изгребване на наноси;
- къртач;
- ръчна вибротрамбовка;
- сондажна техника за прокарване на нови сондажи за пиезометри;
- геодезически уреди (тотална станция, GPS устройство, нивелир и лати) за измерване на хоризонтални и вертикални деформации;
- уред (електронен лот и електрически дълбокомер) за измерване на пиезометричното ниво.
По обособена позиция №2:
2. За извършване на дейности по пробонабиране и анализ на води и биомаса участникът трябва да притежава следното минимално оборудване:
- Уреди за вземане на проби и подпроби (батометри, кофи и фунии);
- Оборудване за филтруване на пробите;
- Оборудване за полеви анализи (термометри и рН метри);
- Оборудване за охлаждане и транспортиране на пробите (хладилни чанти, фризери и контейнери);
- Предпазни средства;
- Лабораторна апаратура за провеждане на необходимите инструментални методи за анализ на води и биомаса.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

офиса на "Еко Антрацит" ЕАД - гр. София, ул. "Тинтява" № 86, ет. 2

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В настоящата процедура може да участва като подава оферта всяко българско или чуждестранно ФЛ или ЮЛ или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява услугата, предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и отговаря на изискванията на ЗОП, настоящото обявление и документацията за участие. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник: за когото са налице основанията за задължително отстраняване по чл.54, ал.1 ЗОП, наличие на обстоятелствата по чл.55, ал.1 (без т. 2) ЗОП, както и при наличие на обстоятелство по чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; при наличие на обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ; който не отговарят на изискванията на чл.101, ал.11 ЗОП и съгласно чл.107 ЗОП; който е представил ценово предложение, което превишава макс. допустимия финансов ресурс на поръчката, посочен като прогнозна стойност за всяка от обособените позиции.
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В раздел Г на ЕЕДОП „Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия орган или възложителя на държава членка” се попълва информация, относно специфични национални основания за отстраняване. Съгласно ЗОП такива са:•Осъждания за престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 НК (или аналогични в друга държава); •Нарушения по чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 или 3, чл.63, ал.1 или 2, чл.228, ал.3 от КТ (или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен) (чл.54, ал.1, т.6 ЗОП); •Наличие на свързаност по смисъла на §2, т.45 ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура; •Обстоятелства по чл.69 ЗПКОНПИ; •Забраната за участие в процедури за обществени поръчки на лица, за които са налице обстоятелствата съгласно чл.3, т.8 ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон.
На основание чл.10, ал.2 ЗОП, Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение на ФЛ и/или ЮЛ. При сключване на договора определеният изпълнител за всяка от обособените позиции, представя гаранция за изпълнение на договора. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на договора за обществена поръчка, без включен ДДС. Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция и застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Изискванията към участниците и към предмета на поръчката са подробно описани в документацията към нея.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал.3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 11/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва