Деловодна информация
00072
 
не
00072-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ОБЩИНА КАРЛОВО 000471365
Ул. Петко Събев № 1
Карлово BG421 4300 България
Цветана Метаксинова +359 3355486
metaksinova@karlovo.bg +359 33554581

Интернет адрес/и

www.karlovo.bg

https://karlovo.bg/currentNews-6161-newitem.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://karlovo.bg/currentNews-6161-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Реконструкция и модернизация на Народно читалище "Васил Левски - 1861 г." в гр. Карлово“
45000000      
Строителство

Целта на настоящото обновяване е Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.”, гр. Карлово да бъде реконструирано и модернизирано така, че да осигури подходяща културна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на общината, повишаване на младежката и самодейната активност, предоставяне на съвременни условия за ползвателите, осигуряване на социално включване и достъп на хора в неравностойно положение, за да може то да изпълнява максимално ефективно ролята си на културно средище. Строително-монтажните дейности следва да бъдат осъществени съгласно разработения инвестиционен проект във фаза „работен” и количествени сметки към него. Технико-икономически показатели и характеристики на строежа: Застроена площ сграда – 1401,85 м2 (по заснемане); РЗП (без сутерен) – 4106,50 м2; РЗП (със сутерен) – 5129,00 м2; Капацитет(брой места): Зрителна зала - 499 (партер: 363; балкон: 136); Камерна зала – 120 места.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG421

Територията на гр. Карлово

Целта на настоящото обновяване е Народно читалище „Васил Левски – 1861 г.”, гр. Карлово да бъде реконструирано и модернизирано така, че да осигури подходяща културна инфраструктура, допринасяща за устойчивото развитие на общината, повишаване на младежката и самодейната активност, предоставяне на съвременни условия за ползвателите, осигуряване на социално включване и достъп на хора в неравностойно положение, за да може то да изпълнява максимално ефективно ролята си на културно средище. Строително-монтажните дейности следва да бъдат осъществени съгласно разработения инвестиционен проект във фаза „работен” и количествени сметки към него. Технико-икономически показатели и характеристики на строежа: Застроена площ сграда – 1401,85 м2 (по заснемане); РЗП (без сутерен) – 4106,50 м2; РЗП (със сутерен) – 5129,00 м2; Капацитет(брой места): Зрителна зала - 499 (партер: 363; балкон: 136); Камерна зала – 120 места.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Тп) - П1    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1400000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
350

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Комбинирано финансиране от ОПРР 2014-2020, както и финансови инструменти.

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват: строителни дейности по обекти Трета категория, първа група, в съответствие с Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са установени.
Важно: Обстоятелството се удостоверява с посочване в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел А. Годност на данните за вписването в ЦПРС, посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа, а за чуждестранни лица съответен еквивалентен документ или декларация или удостоверение от компетентните органи съгласно националния му закон за вписването на лицето в съответен професионален регистър на държавата, в която е установен, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си, извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка, придружен с превод на български език.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документ за вписване в ЦПРС, валиден към датата на сключване на договора.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в строителството, съгласно чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е трета категория строежи).

Участниците в обществената поръчка следва да са застраховани за риска „Професионална отговорност в строителството, съгласно чл. 171 от ЗУТ, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт (обектът, предмет на поръчката е трета категория строежи).
Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците попълват данни (застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа) в еЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел, Б. Икономическо и финансово състояние, т. 5, за наличие на Валидна застраховка за „Професионална отговорност“ по чл.171 ал.1 от ЗУТ, при лимит на отговорността, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/. Професионалната дейност от застрахователните полици трябва да отговаря на предмета на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи заверено копие на актуализирана/валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката на поне едни обект.
Под строителни дейности със „сходен предмета“ следва да се разбира дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на една или повече сгради за обществено обслужване, смесени сгради, с минимална площ не по-малко от 3000 м2 РЗП.
Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците при подаване на офертата, попълват данни в еЕЕДОП раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:а) Технически ръководител: квалификация "строителен инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалентно, с професионален опит по специалността мин. 3 год.б) Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.Забележка:Посочените от участника технически лица не могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип.Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне в еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, за лицата за които се изисква такова); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател за лицата за които се изисква); Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции за лицата за които се изисква да имата опит).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в еЕЕДОП. Уточнение:При използването на експерти-чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за ОКС се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалност.
3. Участникът следва да прилага следните системи:
-Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство;
-Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверени копия на сертификатите.


1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката на поне едни обект.
Под строителни дейности със „сходен предмета“ следва да се разбира дейности по изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на една или повече сгради за обществено обслужване, смесени сгради, с минимална площ не по-малко от 3000 м2 РЗП.
Важно: За удостоверяване на поставеното изискване участниците при подаване на офертата, попълват данни в еЕЕДОП раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали то е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът следва да разполага минимум със следния технически персонал за изпълнение на поръчката:а) Технически ръководител: квалификация "строителен инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" или еквивалентно, с професионален опит по специалността мин. 3 год.б) Специалист „Контрол на качеството“: лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.Забележка:Посочените от участника технически лица не могат да съчетават повече от една позиция в предложения екип.Удостоверяване: При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез представяне в еЕЕДОП в Част IV: Критерии за подбор, буква В: Технически и професионални способности) от ЕЕДОП (посочва се професионалната компетентност на лицата в това число: трите имена и позиция; Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение, за лицата за които се изисква такова); Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател за лицата за които се изисква); Професионален опит (месторабота, период, длъжност, основни функции за лицата за които се изисква да имата опит).
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, удостоверяващ декларираната информация за персонала в еЕЕДОП. Уточнение:При използването на експерти-чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за ОКС се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалност.
3. Участникът следва да прилага следните системи:
-Система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 9001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство;
-Система за опазване на околната среда, съответстваща на стандарт БДС ЕN ISO 14001: 2015 или еквивалентен с обхват на сертификация – строителство.Удостоверяване: При подаване на офертата, съответствие с изискването се декларира в част ІV, раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ от ЕЕДОП. С ЕЕДОП участникът предоставя информация дали съответните документи са на разположение в електронен формат – посочва се уеб адрес, орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа, обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване на договора възложителят изисква заверени копия на сертификатите.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

31/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

град Карлово, ул. "Петко Събев" № 1, Заседателна зала на административната сграда на Община Карлово.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техните упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съобразно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Към датата на откриване на настоящата процедурата не е осигурено финансиране, предвид което и съгласно чл. 114 от ЗОП в проекта на договор ще бъде включена клауза за отложено изпълнение. В този случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му.
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
2. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и да не са налице и основанията за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1,2, 3, 4 и 5 от ЗОП. Във връзка с чл. 55, ал. 1, т. Под определена професия следва да се разбира професия или дейност в областите на строителството.
3. За участниците следва да не са налице и следните обстоятелства: 1. Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП); 2. Наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 3. Обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
4. Избраният изпълнител, преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, следва да представи гаранция за обезпечаване изпълнението на договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС.
5. Плащането ще се извършва, както следва: (1) Плащането на стойността за изготвените проекти, ще се извърши в срок от 30 календарни дни считано от изпълнение на следните кумулативни условия:а) подписване на приемо-предавателен протокол за приемането на изготвените технически проекти и издаване Разрешение за строеж на обекта, предмет на договора;б) Получаване от Възложителя на финансиране;в) Представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. (2) Плащането на стойността, за строително-монтажни работи, по следния начин: 1. Авансово плащане в размер на 30% от Цената за СМР – в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от изпълнение на следните кумулативни условия: а) от издаване Разрешение за строеж на обекта, предмет на договора; б) Получаване от Възложителя на финансиране; в) Представяне на оригинална фактура от Изпълнителя. 2. Междинни плащания се извършват в размер до 80 % от Цената за СМР в срок до 30 (тридесет) календарни дни от датата на приемане от възложителя на реално извършена дейност/работа. Размерът на изплатения аванс се приспада пропорционално от междинното/те плащане/ия. 3. Окончателно плащане – след приспадане на всички извършени плащания, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от приемане изпълнението на предмета на договора и след датата на подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение № 15, съгласно Наредба № 3/31.07.2001 г. за съставяне на актове и протоколи) и срещу издадена фактура от изпълнителя. (6) Плащането на стойността, за упражняване на авторски надзор, ще се извърши в срок от 30 календарни дни от датата на подписване на Протокол за установяване годността за ползване на строежа (Приложение № 16, съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) и издаване на фактура.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалбите се подават, съгласно сроковете по чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва