Деловодна информация
00640
 
да
да
10/06/2020 (дд/мм/гггг)
00640-2020-0032 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител № 15
София BG411 1504 България
Петър Станулов +359 28464210
op@admin.uni-sofia.bg +359 29460255

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Софийски университет Св. Климент Охридски 000670680
бул. Цар Освободител № 15, Ректорат, отдел Секретариат и деловодство, стаи 114 и 115
София BG411 1504 България
отдел Секретариат и деловодство, стаи 114 и 115 +359 28464210
op@admin.uni-sofia.bg +359 29460255

Интернет адрес/и

https://www.uni-sofia.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Образование

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СТРОИТЕЛСТВО НА НОВА СГРАДА КЪМ СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТЪР ЗА ВЪРХОВИ ПОСТИЖЕНИЯ ....продължава в раздел II.1.4
45214000      
Строителство

Продължава от раздел II.1.1. .. В ОБЛАСТ ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ПО ПРОЕКТ № BG05M2OP001-1.001-0004 „УНИВЕРСИТЕТИ ЗА НАУКА, ИНФОРМАТИКА И ТЕХНОЛОГИИ В E-ОБЩЕСТВОТО (УНИТЕ). Пълното и детайлно описание на конкретните видове работи, относими към обекта в настоящото възлагане, са отразени в изготвената пълна Техническа документация – инвестиционен проект (фаза – технически проект), с приложени обяснителни записки и количествени сметки, приложение № 3 към Документацията за участие в процедурата. Изпълнението на предвидените основни видове работи следва да се осъществява при спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от Закона за устройство на територията, съобразно Разрешение за строеж, въз основа на съгласуван и одобрен технически проект по следните части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електроинсталации“, „ВиК“, „ОВК“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, „Геодезия“, „Паркоустройство и Благоустройство“, ПБЗ и ПУСО.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
6000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45214000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG411

гр. София, район Лозенец - III част, бул. „Джеймс Баучер“ № 3-5, поземлен имот с идентификатор 68134.902.781, УПИ І, кв. 170, по регулационния план на гр. София.

В обхвата на поръчката е включено изпълнението на строителство на нова сграда за изграждане и развитие на Център за върхови постижения в област информатика и ИКТ по проект № BG05M2OP001-1.001-0004 УНИТЕ. Обектът е III категория строеж. Застроената площ по проект е 989 м2, а Разгънатата застроена площ е общо 4141.18 м2.
Пълното и детайлно описание на конкретните видове работи е отразено в Техническата документация – инвестиционен технически проект с приложени обяснителни записки и количествени сметки- приложение №3 към Документацията за участие.Изпълнението на работите следва да се осъществява при спазване на изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 от ЗУТ, съобразно Разрешение за строеж, въз основа на съгласуван и одобрен технически проект по части: „Архитектура“, „Конструктивна“, „Електроинсталации“, „ВиК“, „ОВК“, „Енергийна ефективност“, „Пожарна безопасност“, „Геодезия“, „Паркоустройство и Благоустройство“, ПБЗ и ПУСО.Забележка: Към датата на откриване на настоящата процедура тече процедура по одобрение на техническия проект от НАГ-София и издаване на разрешение за строеж. Договорът за възлагане на поръчката влиза в сила на датата на регистрирането му в деловодната система на Възложителя, но не по-рано от датата на издаване на разрешение за строеж, и е със срок на действие до изпълнение на всички поети от Страните задължения. Предложеният от участниците срок за изпълнение на СМР може да е не по-кратък от 500 календарни дни и не по-дълъг от 700 календарни дни. Предложеният от участника срок следва да включва и изпълнението на непредвидените работи, в случай че такива възникнат и изпълнението им бъде одобрено. Срокът за изпълнение на СМР започва да тече от датата на подписване на протокол образец 2 и 2А, съгласно Наредба № 3 на Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и приключва с предаването на строежа от изпълнителя със съставен и подписван Констативен акт за установяване годността за приемане на обекта (Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.).Гаранционните срокове на изпълнените СМР следва да са не по-кратки от предвидените в Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и не по-дълги от два пъти посочените срокове, регламентирани в цитирания нормативен акт.
Източници на финансиране на поръчката са:
1. Бюджетът на проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР);
2. Бюджетът на СУ "Св. Климент Охридски".
Условията е редът за извършване на плащанията по договора са подробно описани в раздел I.В, т. 4 на документацията за участие и в проекта на договор.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6000000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
700

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект № BG05M2OP001-1.001-0004 „Университети за Наука, Информатика и Технологии в e-обществото (УНИТе), финансиран по Оперативна програма НОИР 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез ЕФРР

Посочената в II.2.6. стойност е максимално доспустимата за изпълнение на поръчката. В същата е включена и стойността на непредвидените работи. Посоченият в т.II.2.7. срок е максимално допустимият срок за изпълнение на СМР.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обектът на поръчката (първа група, трета категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя), а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като се посочват и съответните национални бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или се посочват компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. В тези случаи съответсвието с поставения критерий се доказва с представяне на заверено копие на документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, за изпълнение на строежи от първа група, трета категория, освен ако няма електронен достъп до базите данни. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят ще изиска от участника, определен за Изпълнител, да предостави актуални документи, доказващи съответствие с поставения критерий за подбор, а именно: заверено копие на документ за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България за изпълнение на строежи - Първа група, трета категория, освен ако няма електронен достъп до базите данни. При сключването на договор на основание чл. 112, ал. 1, т. 4 ЗОП, избраният за изпълнител - чуждестранно лице следва в едномесечен срок да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, а именно заверено копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на строежи от Първа група, трета категория или заверено копие на валидно удостоверение за извършване на еднократна или временна строителна услуга за конкретен строеж на територията на Република България, в съответствие с чл. 29 от ПРВВЦПРС.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат застраховка „Професионална отговорност".

Участниците трябва да притежават застраховка „Професионална отговорност в строителството“ по смисъла на чл. 171 от ЗУТ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им, с праг не по-малък от минималните застрахователни суми за строителство за съответната категория строеж от предмета на поръчката (първа група, трета категория), съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството или еквивалентна за участник, установен/регистриран извън Република България, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
На етап подаване на офертата участниците декларират съответствието си с поставения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, буква Б „Икономическо и финансово състояние“, където посочват данни за притежаваната от тях застраховка „Професионална отговорност в строителството“ (издател, вид, номер и дата на документа, професионалната дейност, предмет на застраховката, застрахователна сума и др.).
В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент.
Забележка: Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. При подаване на офертата участниците декларират съответствието си с критерия за подбор в ЕЕДОП, чрез попълване на раздел В: „Технически и професионални способности“ в част IV „Критерии за подбор“. В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор участникът представя следните документи - списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, изпълнено през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, с приложени към него копия на удостоверения за добро изпълнение на посоченото строителство, които да съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Всеки участник следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП, част IV Критерии за подбор, раздел В — Технически и професионални способности, като посочва лицата, включени в експертния екип, с които ще разполага, описва всички необходими данни за професионалната им компетентност, подлежащи на преценка за съответствие с поставените от възложителя изисквания – придобито образование/квалификация/сертификат/удостоверение и др., доказващи правото им да упражняват съответната дейност, специфичен професионален опит и др.). В случай че данните са достъпни по служебен път или чрез публичен регистър/ могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки или има компетентни органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация, участниците посочат това обстоятелство в ЕЕДОП.В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи:списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт, както и да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт, с обхват в областта на строителството. При подаване на офертата участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор като попълва съответното поле от раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП.В случай че документът (сертификат) е наличен и в електронен вариант, се посочва уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП за доказване на съответствие с поставения критерий за подбор се представят следните документи – заверено копие на Сертификат за внедрена система за управление на качеството БДС EN ISO 9001 (или еквивалент) и заверено копие на Сертификат за внедрена система за управление на околна среда БДС EN ISO 14001 (или еквивалентен), с обхват в областта на строителството, издадени от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи съответствието със съответните спецификации или стандарти. Прилагат се разпоредбите на чл. 64, ал. 5-8 ЗОП.


1.Участникът,през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата,следва да е изпълнил минимум 1 дейност (строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.
При извършване на преценка за съответвие с този критерий за подбор под „дейност(строителство) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“,следва да се разбира извършване на: ново строителство(изграждане) и/или реконструкция на сграда за образование и наука и/или сграда за обществено обслужване и/или сграда за административно обслужване,с разгъната застроена площ минимум 1 000 кв.м.Под „изпълнени дейности“ се разбират такива, които независимо от датата на започването им са приключили в последните 5 години. Под „последни 5 години“ следва да се разбира 5 години назад, считано от датата на подаване на офертата за участие в процедурата. Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и двустранно подписан акт/протокол за предаване на строежа на възложителя.
2.Всеки участник следва да разполага с персонал и ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, както следва:
-Технически ръководител на обекта:строителен инженер или архитект или строителен техник или еквивалент,притежаващ следния опит:участие като технически ръководител при изпълнението на минимум един обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката;
- Експерт „Контрол по качеството“ – да притежава Удостоверение/сертификат за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент, както и следния опит: участие като експерт „Контрол по качеството“ на минимум един обект,идентичен или сходен с предмета на поръчката.
- Длъжностно лице по безопасност и здраве -да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд в строителството съгласно Закона заздравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2/16декември 2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (или еквивалентен документ), както и следния опит: участие като „Длъжностно лице по безопасност и здраве“ в изпълнението на минимум един обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката.Забележка: При извършване на преценка за съответвие с този критерий за подбор под обект, сходен с предмета на поръчката, следва да се разбира сграда за обществено обслужване и/или сграда за административно обслужване.
Възложителят поставя следните изисквания към документите за доказване професионалната компетенстност на лицата:да не са издадени от самото лице,тъй като в този случай ще представляват деклариране на определени обстоятелства а не удостоверяване;да са издадени от лице,чието качество има отношение към изпълнената дейност,поради което може надеждно да удостовери изпълнението й;в тях да се съдържат всички необходими данни,подлежащите на преценка за съответствие с поставените изисквания.
3. Участникът трябва да прилага система за управление на качеството,съответстваща на стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентен действащ стандарт,както и да прилага система за управление на околна среда, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 14001 или еквивалентен действащ стандарт,с обхват в областта на строителството.
При участие на обединения,които не са юридически лица,съответствието с поставените критерии за подбор се доказва от обединението участник,а не от всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


В откритата процедура може да участва участник, който отговаря на условията на чл. 10, ал. 1 ЗОП и изискванията на Възложителя. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, условията по чл. 107 ЗОП, обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС (не се прилага,когато са налице изключенията по чл. 4 от същия закон). Участник, за когото е налице основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

20/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

21/07/2020 (дд/мм/гггг)   12:00 (чч:мм)

Софийски университет, Ректорат - зала 1, гр. София, бул. Цар освободител № 15

Участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият следва да представи копие от документ за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. Документът, представен от участника – обединение трябва да съдържа клаузи, от които да е видно, че:
- е определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;
- уговорена е солидарна отговорност за изпълнението на договора, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство. Участник може да се позовава на капацитета на трети лица или подизпълнител/и при условията на чл. 65 и чл. 66 ЗОП.Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. При подготовката на настоящата обществена поръчка е създаден образец на ЕЕДОП (Приложение № 3 към настоящата документация) чрез използване на осигурената от Агенцията по обществените поръчки безплатна услуга чрез информационната система за еЕЕДОП, достъпен на интернет адрес: https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg.Доказателства за декларираните от участник данни се представят в случаите по чл.67, ал.5 и чл.112, ал.1, т.2 ЗОП,съобразно чл. 112,ал.9ЗОП.Участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора представя необходимите документи съгласно чл. 58 ЗОП, както и декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 ЗМИП и декларация чл.66, ал.2 ЗМИП (ако е приложимо). Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.Всеки чуждестранен участник може да докаже правото си да осъществява определена дейност с документи, издадени от държавата, в която е установен.Определеният изпълнител представя Гаранция за изпълнение в размер 5 (пет) % от стойността на договора без ДДС в една от формите по чл. 111,ал.5 ЗОП. Начин на плащане:Възложителят заплаща дължимото по договора възнаграждение съгласно посоченото в раздел I.В, т.4 от документацията за участие. В ценовото си предложение определеният изпълнител може да заяви авансово плащане в размер до 30 % от стойността на СМР (без включена стойността на непредвидените разходи) с включен ДДС, като в този случай в срок до 15 дни след подписване на договора следва да представи гаранция за обезпечаване на авансово предоставените средства в размера на авансовото плащане с вкл. ДДС в една от формите по чл. 111, ал.5 ЗОП. Условията за съдържание и представяне, задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение и на гаранцията за авансово предоставени средства са съгласно проекта на договор. На основание чл.104, ал.2 от ЗОП възложителят ще извърши оценката на техническите и ценовите предложения на участниците преди провеждане на предварителен подбор. Проверката за наличие на основания за отстраняване и съответствие с критериите за подбор се извършва по начин, който не се влияе от резултатите от оценката на техническите и ценовите предложения. Действията на комисията се извършват по ред съгласно чл. 61 от ППЗОП.На основание чл. 47, ал.6 ППЗОП вр. чл.104, ал.2 ЗОП възложителят не поставя изискване ценовото предложение на участниците да бъде представено в запечатан плик. https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/administraciya/otdel_obschestveni_por_chki/profil_na_kupuvacha/proceduri_sled_15_04_2016g/otkriti_proceduri/stroitelstvo_na_nova_sgrada_k_m_su_sv_kliment_ohridski_za_izgrazhdane_i_razvitie_na_cent_r_za_v_rhovi_postizheniya_v_oblast_informatika_i_informacionni_i_komunikacionni_tehnologii_po_proekt_unite.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация, съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва