Деловодна информация
02744
361 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
10/06/2020 (дд/мм/гггг)
02744-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

ДКЦ СМОЛЯН ЕООД 201004249
ГР. СМОЛЯН, БУЛ. БЪЛТАРИЯ №2
Смолян BG424 4700 България
Eмилияна Милева +359 0301-62666
dkc.smolyan@gmail.com +359 0301-62666

Интернет адрес/и

https://dkcsmolyan.com/web/

https://dkcsmolyan.com/web/procedurizop/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://dkcsmolyan.com/web/02744-2020-0002/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Представляващ лечебно заведение, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност 

Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ Смолян" ЕООД", запазена по смисъла на чл.12, ал.1,т.1 от ЗОП
33140000      
Доставки

Поръчката е запазена по смисъла на чл.12, ал.1,т.1 от ЗОП.Предмета на поръчката е доставка на медицински консумативи за нуждите на "ДКЦ Смолян" ЕООД. Подробни параметри, свързани с предмета на поръчката са посочени в техническата спецификация – неразделна част от поръчката, с наименование, вид, количество и характеристики. Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да реализира обявената прогнозна стойност на поръчката или количества.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
15637.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
максимален брой обособени позиции:
2

II.2) Описание 1

Чаршаф за еднократна употреба за кушетка 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
39518200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян, бул. България №2, Административен офис на "ДКЦ Смолян" ЕООД

Поръчката обхваща доставка на различни видове медицински консумативи посочени в техническата спецификация - неразделна част от поръчката, наименование, вид, оем и характеристики.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
9225.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12 месеца.Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне с до 50% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и отразява съответното завишаване със до 50% посочения обем - количество за единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена позиция.Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност и количества за период 24 месеца, както и в случай на подновяване - за още 12 месеца, е посочена в приложение „прогнозна стойност“ от документацията за участие. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 15 637,50 лв., в т.ч. 10 425,00 лв. без ДДС за 24 м. и 5212.50 лв. без ДДС за 12 м. при удължаване на договора.

II.2) Описание 1

Контейнери 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
33140000      
44618100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

гр. Смолян, бул. България №2, Административен офис

Поръчката обхваща доставка на различни видове медицински консумативи посочени в техническата спецификация - неразделна част от поръчката с наименование, вид, обем и характеристики.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
6412.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
24

да


Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с до 12 месеца.Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
да


Като включена опция по чл. 21, ал.1 от ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне с до 50% от първоначално определената за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с до 12 месеца, както и на хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази опция е включена в прогнозната стойност на обособената позиция/поръчката и отразява съответното завишаване със до 50% посочения обем - количество за единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обособена позиция.Виж раздел VI.3) Допълнителна информация.
II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Прогнозната стойност и количества за период 24 месеца, както и в случай на подновяване - за още 12 месеца, е посочена в приложение „прогнозна стойност“ от документацията за участие. Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 15 637,50 лв., в т.ч. 10 425,00 лв. без ДДС за 24 м. и 5212.50 лв. без ДДС за 12 м. при удължаване на договора.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участниците следва да са вписани в търговския регистър, а за чуждестранни лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
2.Участниците следва да притежават валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, издадено на участника от ИАЛ
3. За доказване на съответствието с изискването на т.1 и т.2, Участникът декларира обстоятелствата в електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“, т. 1.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Не се предвиждат.

Не се предвиждат.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на медицински консумативи.
За доказване на съответствието с изискването на т.1, при подаване на офертата, Участникът декларира в електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).
В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът, определен за изпълнител представя документи, които доказват извършената доставка от списъка, попълнен от участника в ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).


Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или сходна с предмета на обществената поръчка, изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и получателите. Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се разбира доставка на медицински консумативи.
За доказване на съответствието с изискването на т.1, при подаване на офертата, Участникът декларира в електронния Единния европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП): Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).
В случаите по чл.112, ал.1, т.2 ЗОП за доказване на горепосоченото изискване участникът, определен за изпълнител представя документи, които доказват извършената доставка от списъка, попълнен от участника в ЕЕДОП Част IV „Критерии за подбор“, В: „ Технически и професионални способности“, т.1б).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
ДА
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Лично състояние на участникът: Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на ЕЕДОП.
Основанията за отстраняване на участниците от процедурата са:
– наличието на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и чл. 107 от ЗОП;
– наличието на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици;
– наличието на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   16:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

Административният офис на "ДКЦ Смолян" ЕООД, гр. Смолян, бул. България №2

Съгласно чл.54,ал.1 от ППЗОП - Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


май -юни 2022 год.

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Всички СОП от предмета на поръчката съдържат една и съща възможност за удължаване на срока на договора с допълнителни до 12 м. и съответно, увеличаване на стойността на договора със съразмерните до 50% от първоначалната стойност на договора. Тази възможност се активира изцяло или частично в случай на липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда и условията на ЗОП в рамките на първоначалния срок от 24 м. (изцяло или частично-за мед. изделия, за които не е сключен нов договор), както и при преждевременно разходване стойността на договора.Като включено подновяване по чл. 21, ал.1 ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за удължаване на срока на договора с нови до 12 м. като прогнозните количества за този период представляват ? от предвидените количества за първите 24 м., посочени в техн. спецификация.Като включена опция по чл. 21, ал.1 ЗОП в поръчката се квалифицира възможността за увеличаване на стойността на договора във връзка с удължаването на срока на договора. Стойността на договора може да нарасне с до 50% от първоначално определената за първите 24 м. за обезпечаване на възможността за подновяване на договора с до 12 м., както и на хипотезата за изчерпване на стойността на договора преди изтичане на срока му. Тази опция е включена в прогн. стойност на обос. позиция/поръчката и отразява съответното завишаване със до 50% посочения обем - количество за единица мярка, в спецификацията на възложителя за съответната обос. позиция. Прогн. количества и стойност на така посочената опция съответстват на ? oт количествата и стойността за първите 24 м., а в прогн. стойност на поръчката / позициите е включен разходът за максималните 36 м., съгласно чл. 21, ал.1 от ЗОП.Възложителят има право да не отстрани от процедурата кандидат или участник на основание по чл.55,ал.1,т.1., ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.Участникът, за когото са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1,т.1,3,4 и 5 ЗОП може да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, съгласно чл. 56 ЗОП.За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 ЗОП.Участниците могат да представят предложение за една, няколко или всички СОП от спецификацията на възложителя – Прил. №2 от документацията за участие.Размер и условия на гаранцията за изпълнение: сума в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС, а за специализирани предприятия или кооперации с увреждания в размер на 2% от стойността на договора без ДДС, изчислена на база количествата предвидени за 24 м. Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:„ПИБ”АД, BG72FINV91501017423585, BIC:FINVBGSF, под формата на банк. гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.Банк. гаранция или застраховка следва да са със срок на валидност с 30 дни по-голям от 24 месечния срок на договора.В случаите на банк. гаранция или застраховка при удължаване на 24-месечния срок на договора изпълнителят е длъжен преди изтичането на срока на гаранцията да представи гаранция с актуализиран срок, който е не по-кратък от 30 дни след изтичането на новите 12 м. В този случай изпълнителят сам избира формата на новата гаранция в рамките на вариантите, посочени в ЗОП.Прогн. стойност и количества за период 24 м., както и в случай на удължаване на договора - за още 12 м., е посочена в приложение „прогнозна стойност“ от документацията за участие.Общата прогн. стойност на обществената поръчка е в размер на 15 637,50 лв., в т.ч. 10 425,00 лв. без ДДС за 24 м. и 5212.50 лв. без ДДС за 12 м. при удължаване на договора. Посочените прогн. стойности в раздели II.1.5. и II.2.6. са за 36 м., като в тези стойности са включени и предвиденото удължаване.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалби се подават съгласно чл.197, ал.1, т.1 ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва