Деловодна информация
00602
 
не
00602-2020-0003 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Мирково 000777248
ул. Александър Стамболииски № 35
с. Мирково BG412 2086 България
Нели Кенанова - спец. ППОП +359 7182-2286
info@mirkovo.bg +359 7182-2550

Интернет адрес/и

http://www.mirkovo.bg

http://mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://mirkovo.bg/obshtestveni-poruchki/otkriti-protzeduri-po-zop
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА С. КАМЕНИЦА, ОБЩИНА МИРКОВО“
45231300      
Строителство

Инвестиционният проект предвижда реконструкция на главни и второстепенни клонове с обща дължина 8 668, 89 м., направа на сградни водопроводни отклонения, както и др. съоръжения по трасето, съгласно техническата спецификация и работния проект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1971364.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45231300      
45232100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG412

с. Каменица, община Мирково

Инвестиционният проект предвижда реконструкция на главни и второстепенни клонове с обща дължина 8 668, 89 м., направа на сградни водопроводни отклонения, както и др. съоръжения по трасето, съгласно техническата спецификация и работния проект.
Критериите по-долу
 
ДА „Организация на персонала и строителството”    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
1971364.44      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
540

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Предлаганият от участниците срок за изпълнение на обекта следва да бъде не по-малко от 360 (триста и шестдесет) календарни дни и не повече от 540 (петстотин и четиридесет) календарни дни.
Участник, предложил срок за изпълнение по-малък от посочения минимален или по-голям от посочения максимален ще бъде отстранен.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да бъдат вписани в Централния професионален регистър на строителя, съгласно Закона за камарата на строителите за изпълнение на строежи четвърта група, втора категория по смисъла на чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС, издаден от Председателя на КСБ, обн. ДВ бр. 101 от 22.11.2013г., или по- висока категория, която да му позволява извършването на строителните работи, предмет на настоящата поръчка или еквивалентен документ за вписване на чуждестранните участници в съответен регистър на държава-членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Документ, с който се доказва изпълнението на това изискване:
При подаване на оферта участниците декларират годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност /номер на Удостоверението, група и категория, валидност/ в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в Част IV: Критерии за подбор, раздел А: Годност, респ. в аналогичен регистър посочваща уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието се доказва от лицето/лицата което/които ще изпълнява/т строителството, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП и чл. 3, ал. 3 от ЗКС.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на Удостоверение и валиден талон за вписване в ЦПРС към Камарата на строителите за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката. В случай, че избраният за изпълнител е чуждестранно лице – удостоверение от аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За повече информация: http://register.ksb.bg/.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1.При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, в поле: Застрахователна полица за риск „професионална отговорност“ възлиза на: ……… /номер на полицата, застраховател, стойност, валидност/.
Преди сключване на договора участникът определен за изпълнител представя копие на застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ.


1.Участниците следва да имат застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ. Минималната застрахователна сума е съгласно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за задължително застраховане в строителството. Застраховката следва да покрива вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им. Застраховката трябва да е в сила към датата на подаване на офертата.
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл.171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участниците декларират съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: извършени строителни дейности от конкретния вид. Преди сключване на договор Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да предостави списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: За поръчки за строителство: Технически лица или органи, които ще извършат строителството.Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката, в който е посочена професионалната компетентност на лицата, както и документите, които доказват професионална компетентност на лицата.3. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в част IV. „Критерии за подбор“, раздел В „Технически и професионални способности“, в поле: Инструменти, съоръжения или техническо оборудване.Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави Декларация за оборудването което ще използва за изпълнение на поръчката, в съответствие с изискванията на Възложителя. 4. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство на ВиК. 5. При подаване на офертата участниците декларират липсата на основанията за отстраняване и съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на ЕЕДОП в раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, Част IV: „Критерии за подбор“ от eЕЕДОП с посочване на конкретния документ, обхват, валидност и издател. Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи копие на сертификат EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство на ВиК.

1. През последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, участникът да има опит в изпълнение строителство с предмет и обем, идентични или сходни с тази на поръчката.* За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на поръчката“ се приемат реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи и/или изграждане на нови водопроводни мрежи в рамките на населено и/или извън населено място, с обем не по-малко от 8 000 м. 2. Участникът следва да разполага с необходимите специалисти нужни за качественото изпълнение на обекта. Предлаганият ключов персонал от участника трябва да е със следната професионална компетентност: Ръководител обект - Инженер със завършено висше образование, с придобита професионална инженерна квалификация магистър/бакалавър или еквивалентна. За чуждестранни лица - еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит като ръководител при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК; Технически ръководител - технически правоспособно лице по смисъла на чл. 163а, ал. 2 и чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ или за чуждестранни лица с еквивалентно, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит като технически ръководител при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК;Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ. Опит като специалист контрол по качеството при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК;Специалист по безопасност и здраве (СБЗ) - да притежава валидно удостоверение за Безопаснст и здраве в строителството, съгласно № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МРРБ или за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени. Опит като специалист по безопасност и здраве при изпълнението на поне 1 (един) обект за строителство на ВиК; Забележка: * Един специалист не може да заема повече от една позиция от изискуемия технически екип за изпълнение на СМР. 3. Участникът следва да разполага с техническо оборудване, необходимо за изпълнение на поръчката, както следва: Багер – мин. 1 бр.; мини багер – мин. 1 бр.; мини челен товарач – мин. 1 бр.; товарен автомобил – мин. 2 бр.; булдозер – мин. 1 бр.; валяк – мин. 1 бр.; къртач – мин. 1 бр.; машина за челно заваряване на пластмасови тръби – мин. 1 бр.; ръчна трамбовка – мин. 1 бр. 4. Участникът трябва да притежава внедрена система за управление на качеството EN ISO 9001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, с обхват строителство на ВиК. 5. Участникът трябва да притежава внедрена система за опазване на околната среда EN ISO 14001:2015 или еквивалент или други доказателства за еквивалентни мерки за опазване на околната среда, с обхват строителство на ВиК.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора e 2 (два) % от стойността му.
Гаранцията се предоставя в една от следните форми: парична сума; банкова гаранция; застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
2. Начин на плащане:
- Авансово плащане в размер на 20% от цената по договора с ДДС, в срок до 20 (двадесет) календарни дни след осигуряване на финансиране за обекта и представяне на оригинална фактура.
- Междинни плащания се извършват за действително извършени дейности и видове строително-монтажни работи (СМР). Междинните плащания и аванса не следва да надвишават 80 % от стойността на договора.
- Окончателно плащане с размер разликата между действително извършените и приети работи и извършеното авансово и междинно/и плащане/ия.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:30 (чч:мм)

с. Мирково, ул. "Ал. Стамболииски" № 35, сградата на Общинска администрация Мирково, конферентна зала №2

На заседанието могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Към момента на откриване на обществената поръчка не е осигурено необходимото финансиране за нейното изпълнение. На основание чл. 114 от ЗОП, в проекта на договора възложителят е предвидил клауза за отложено изпълнение. Договорът ще се счита изпълнен след въвеждане в експлоатация на обекта.
В процедурата за възлагане на обществената поръчка не могат да участват: лица, за които са налице основанията по чл 54 и 55 от ЗОП и лица за които са приложими националните основания за изключване, освен ако не са предприели мерки за доказване на надеждност/когато е приложимо/. Основанията за отстраняване са подробно описани в РАЗДЕЛ ІІI.УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ,т.2 ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ от Документацията за обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да подаде всяко от лицата по чл. 198, от ЗОП в 10-дневен сроки от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация и решението за прекратяване на процедурата; Жалба се подава на български език едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва