Деловодна информация
00254
2437 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
10/06/2020 (дд/мм/гггг)
00254-2020-0015 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Рудозем 000615075
бул. България №15
Рудозем BG424 4960 България
Павлина Боюклиева-Гл. експерт ЗОП +359 30699191
ob.rudozem@gmail.com +359 30699141

Интернет адрес/и

http://www.rudozem.bg

http://www.rudozem.bg/section-16-proceduri_po_zop_sled_.html


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.rudozem.bg/currentNews-128-newitem.html
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

“Зимно поддържане-снегопочистване и опесъчаване на пътна мрежа на територията на община Рудозем за следните зимни експлоатационни сезони 2020/2021, 2021/2022 и 2022/2023 г.” по девет обособени позиции
90620000      
Услуги

Основните дейности по зимното поддържане включват: снегочистене (патрулно и периодично) на пътищата до постигане на съответните степен и ниво на зимно поддържане, разчистване на преспи и снегонавявания и отстраняване на уплътнени снежно-ледени пластове и обезопасяване на пътищата против хлъзгане: разпръскване на пясък.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
570000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

Обособена позиция №1 -МАРШРУТ № 1 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

Обособена позиция №1 -МАРШРУТ № 1: Обща дължина –7,0 км. и 1,0 км. вътрешни улици
1.1 Път № SML 2210 - Пловдивци – Корита – Мочура – 7,0 км.
1.2 Вътрешни улици с. Пловдивци – 1,0 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
66000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м. септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 2-МАРШРУТ № 2 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

2. Обособена позиция № 2-МАРШРУТ № 2: Обща дължина – 12,2 км. и 3,0 км. вътрешни улици
2.1 Път № SML 2212 - Бърчево – Равнината – Вълчан – 10,2 км..
2.2 Път № SML 3224 – Равнината – Иваново – 2,0 км.
2.3 Вътрешни улици с. Войкова лъка – 2,0 км.
2.4 Вътрешни улици с. Равнината – 1,0 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
75000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м. септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 3-МАРШРУТ № 3 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

3. Обособена позиция №3-МАРШРУТ № 3: Обща дължина – 8,5 км. и 5,6 км. вътрешни улици
3.1 Път № SML 3218 – кв. Възраждане – Боево – 5,0 км.
3.2 Път № SML 3216 - кв. Възраждане – Борие – 2,0 км.
3.3 Път № SML 3223 – гр. Рудозем – Добрева Череша – 1,5 км.
3.4 Вътрешни улици на път № SML 3225 – гр. м. Дъбова – 4,0 км.
3.5 Вътрешни улици кв. Възраждане и с. Борие – 1,6 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м. септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 4-МАРШРУТ № 4 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

4. Обособена позиция № 4-МАРШРУТ № 4: Обща дължина – 5,4 км. и 10,0 км. вътрешни улици
4.1 Път № SML 1214 – с. Чепинци – м. Мемиевска – 4,4 км.
4.2 Път № SML 3220 -/ІІ-86 Рудозем - граница Гърция/ - м. Дуревци – 1,0 км.
4.3 Вътрешни улици с. Чепинци - 10,0 км
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
75000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м. септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 5-МАРШРУТ № 5 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

5. Обособена позиция № 5-МАРШРУТ № 5: Обща дължина – 5,2 км. и 2,0 км. вътрешни улици
5.1 Път № SML 2211-/ІІ - 86 Рудозем - граница Гърция/ -Грамаде-Оглед - 5,2 км.
5.2 Вътрешни улици с. Грамаде и с.Оглед - 2,0 км
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
48000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м. септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 6-МАРШРУТ № 6 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

6. Обособена позиция № 6-МАРШРУТ № 6: Обща дължина – 8.00 км. и 2.9 км. вътрешни улици
6.1 Път № SML 2213 - /ІІ – 86 Рудозем – граница Гърция/ - с. Рибница – 3,2 км.
6.2 Път № SML 3217 - с. Сопота – м. Бреза – 4.8 км.
6.3 Вътрешни улици с. Рибница – 0,4 км.
6.4 Вътрешни улици с. Сопота – 1,0 км.
6.5 Вътрешна улица „Иван Вазов” – 1.5 км
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
69000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м. септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 7-МАРШРУТ № 7 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

7. Обособена позиция № 7-МАРШРУТ № 7: Обща дължина – 10,6 км. и 0,8 км. вътрешни улици
7.1 Път № SML 2248 - с. Елховец – с. Витина – Поляна – 10,6 км.
7.2 Вътрешни улици с. Витина и с. Поляна – 0,8 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
78000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м.септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 8-МАРШРУТ № 8 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

8. Обособена позиция № 8-МАРШРУТ № 8: Обща дължина – 1,8 км. и 10.0 км. вътрешни улици
8.1 Път № SML 3221 – с. Елховец – м. Черешево – 0,8 км.
8.2 Път № SML 3222 – с. Елховец – м. Хаджарско – 1,0 км.
8.3 Вътрешни улици с. Елховец – 10,0 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м.септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

II.2) Описание 1

Обособена позиция № 9-МАРШРУТ № 9 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
90620000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

територията на община Рудозем

9. Обособена позиция № 9-МАРШРУТ № 9: Обща дължина - 15,5 км. вътрешни улици гр. Рудозем и с. Бяла река
9.1 Вътрешни улици гр. Рудозем – „Минен техникум”, „Родопи”, „Христо Ботев”, „Арда”, „Палас”, „Хан Крум”, „Бук”, „Бор”, „Ела”, „Кап. Петко войвода” - междублокови пространства, „Стадиона”, „Захари Стоянов”, „”Атанас Буров” – междублокови пространства „Стефан Стамболов”, „Георги Бенковски”, „Васил Левски”- „Вътрешни междублокови пространства”, „Иван Вазов” – 14,5 км.
9.2 Вътрешни улици с. Бяла река – 1,0 км.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
45000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 01/04/2023 (дд/мм/гггг)

да


м. септември 2023
II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Възложителят не поставя изисквания за годност.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчкта.
Удостоверяване:При подаване на офертата обстоятелството се декларира в съответната част от eЕЕДОП, Част: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, с посочване на вида на техническото оборудване, вкл. регистрационен номер, номер и дата на регистрационни талони, и контролни талони за извършени годишни технически прегледи.
В хипотезата на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отворянето на офертите да представят всички или част от документите, на които участникът се позовава в еЕЕДОП.
Доказване:При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация за инструменти, съоръжения и техническо оборудване, които ще бъдат изполвани за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП.


Минимално ниво:
Обособена позиция № 1-МАРШРУТ № 1: Обща дължина –7,0 км. и 1,0 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 2- МАРШРУТ № 2: Обща дължина – 12,2 км. и 3,0 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 3- МАРШРУТ № 3: Обща дължина – 8,5 км. и 5,6 км. вътрешни
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 4 -МАРШРУТ № 4: Обща дължина – 5,4 км. и 10,0 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция №5 -МАРШРУТ № 5: Обща дължина – 5,2 км. и 2,0 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 6 -МАРШРУТ № 6: Обща дължина – 8.00 км. и 2.9 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 7- МАРШРУТ № 7: Обща дължина – 10,6 км. и 0,8 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 8 - МАРШРУТ № 8: Обща дължина – 1,8 км. и 10.0 км. вътрешни улици
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
Обособена позиция № 9-МАРШРУТ № 9: Обща дължина - 15,5 км. вътрешни улици гр. Рудозем и с. Бяла река
? Снегопочистваща машина - 1 бр.;
? Самосвал - 1 бр.
ВАЖНО!!! Ако участникът участва за две или повече обособени позиции, минималното техническото оборудване се формира сумарно, като сбор от посоченото минимум оборудване за всяка от обособените позиции, по които са подадени оферта.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 2% от стойността на договора за обществена поръчка.
Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
2. По отношение Гаранцията за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 8

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

17/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

гр. Рудозем, бул. Българя №15, заседателната зала на Община Рудозем, ет.3

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване, съгласно разпоредбата на чл. 54, ал. 1 от ППЗОП. При представляване на участниците при отваряне на офертите от упълномощени представители, същите трябва да се легитимират с пълномощно.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

да


септември 2023

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, които отговарят на условията на чл.10, ал.1 от ЗОП и изискванията на Възложителя.
За участника не трябва да са налице обстоятелствата:
- по чл.54, ал.1 от ЗОП;
- по чл.55, ал.1 от ЗОП (обстоятелството по чл.55, ал.1, т.2 от ЗОП включва лишаване от правото участникът да упражнява определена професия или дейност (свързани с изпълнението на поръчката) съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието);
- по чл.107 от ЗОП;
- по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим , контролираните от тях лица и техните действителни собственици(освен ако не е налице изключение по чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС);
- по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по чл.54, ал.1, чл.55, ал.1 и чл.107, т.4 от ЗОП, чл.3, т.8 и чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и чл.69 от ЗПКОНПИ се попълва в ЕЕДОП в Част III, Раздели А, Б, В и Г.
Документите, доказващи липсата на основанията за отстраняване, са посочените в чл.58 от ЗОП.
2. При участие на обединение, което не е самостоятелно ЮЛ, тогава участникът следва да представи копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната общ. поръчка:правата и задълженията на участниците в обединението; уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно приложимото законодателство; дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. На осн. чл.10,ал.2 от ЗОП Възложителят не предвижда изискване за създаване на ЮЛ, когато участникът, определен за изпълнител е обединение.
3.Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, както следва:
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва