Деловодна информация
00613
ОП-04-2877 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00613-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Крушари 000852754
ул. Девети септември №3-А
с. Крушари BG332 9410 България
Димитрина Желева - Директор на Дирекция РРХД +359 57712024
krushari@dobrich.net +359 57712136

Интернет адрес/и

http://www.krushari.bg/

http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZOP/PublicRegisterList?UnitID=1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://109.104.213.130:81/CustomerProfile/ZopView.aspx?DosieID=174
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

"Ремонт на част от сграда с идентификатор № 40097.501.569.1., по Кадастрална карта на с. Крушари, община Крушари“
45200000      
Строителство

В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по ремонт на съществуваща сграда, без да се засяга нейната носеща конструкция.
За строителни и ремонтни работи, с които не се засяга конструкцията на сградата, не се извършват дейности по премахване на зидове и направа на отвори в тях, както и други текущи ремонти изброени в чл.151, ал.1 от ЗУТ не се изисква издаване на Разрешение за строеж.
Изискванията към изпълнението и обема на предвидените ремонтни работи са посочени в одобрената Техническа спецификация за обекта, Приложение №1 и Количествената сметка Приложение №2 към документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
125442.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG332

с.Крушари, ул. „ Девети септември № 5" , община Крушари, обл. Добрич

В рамките на обществената поръчка се предижда изпълнение на следните видове дейности:
-водоплътен бетон, около сградата;
-подменяне на съществуващата дограма с такава от PVC профили и остъкляване със стъклопакети;
-облицовка с гипсокартон на метална конструкция по стени и тавани;
-направа на нова ЕЛ и ВиК инсталация, доставка и монтаж на ел. бойлер;
-монтаж на комарници и вертикални щори;
-гипсова шпакловка по стени и тавани;
-грундиране и латексово боядисване;
-подмяна на осветителни тела;
-монтаж на ел. табла;
-изравнителна замазка и шплакловка;
-настилка от теракот и гранитогрес;
-фаянсова облицовка по стени;
-топлоизолация по фасада на първи етаж на сградата;
-облицовка цокъл с гранитогрес;
-боядисване с фасаген;
-козирка от поликарбон на метална конструкция.
Критериите по-долу
 
ДА "Срок за изпълнение на строителството" – П1    20%
Цена
30%
II.2.6) Прогнозна стойност
125442.66      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2020 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Максималната прогнозна стойност за изпълнение на строителството, предмет на поръчката, е в размер на 125 442,66лв. без ДДС, от които:
СМР – в максимален размер на 119 469,20 лв. без ДДС;
Непредвидени разходи – в максимален размер до 5 973,46 лв. без ДДС , представляващи 5 % от стойността на строителството.
Финансирането на ремонтните работи е от бюджета на община Крушари за 2020г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя(ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ) за изпълнение на Първа група, пета или по-висока категория строежи,по смисъла на чл.137, ал.1 от Закона на устройството на територията(ЗУТ),а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз,или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария,в която са установени.
Деклариране:При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критерия за годност, като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочват групата и категорията на строителните обекти,за които са вписани в ЦПРС,както и номера на Удостоверението за вписване и период на валидност.
Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО или на Конфедерация Швейцария, в която са установени.Информацията за вписването следва да посочва:уеб адрес;орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа;обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване: При сключване на договора участникът,избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване в ЦПРС за изпълнение на Първа група,пета или по-висока категория строежи,а чуждестранните лица - еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО или на Конфедерация Швейцария.
В случаите,когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица,при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже,че има право да изпълнява възлаганата дейност в Р.България в съответствие с условията и реда,посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на ЦПРС.Изискването се поставя в съответствие с разпоредбата на чл.112,ал.1,т.4 от ЗОП.
Забележки:В случаите на чл.67,ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от посочените документи,чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.
Съгласно чл.67,ал.8 от ЗОП,Възложителят няма право да изисква документи,до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър,или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При участие на обединения,които не са юридически лица,съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,включени в него,с изключение на съответна регистрация,представяне на сертификат или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката,съгл. изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението.
При използване на подизпълнители се прилагат разпоредбите на чл.66 от ЗОП.
При използване на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл.65 от ЗОП.
В случай,че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат,издаден от сертифициращият орган,участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание,че не е представил някой от документите,изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние,на съответствието с критериите за подбор,на съответствие с техническата спецификация,при условие,че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците за последните три приключили финансови години да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
2.Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност", когато такова изискване произтича от нормативен акт.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.


1.Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години / 2017, 2018 и 2019г./, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейност, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 200 000,00 лв., изчислен на база годишните обороти , включително минимален оборот в размер на 100 000,00 лв. в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно строителство по ремонт на сгради или еквивалент.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, като посочват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети и данни за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети или техните съставни части за последните приключили 3 (три) финансови години, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и Справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
2.Участниците следва да имат сключена застраховка „Професионална отговорност“ за строителство с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на категорията строеж, съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“ , раздел Б: Икономическо и финансово състояние , като посочват данни за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Забележки: В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При използване на подизпълнители се прилагат разпоредбите на чл.66 от ЗОП.
При използване на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл.65 от ЗОП.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2.Участникът да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на членовете на ръководния състав , който ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата съобразно деларираното в ЕЕДОП.
Забележки: В случаите на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При използване на подизпълнители се прилагат разпоредбите на чл.66 от ЗОП.
При използване на капацитета на трети лица се прилагат разпоредбите на чл.65 от ЗОП.
В случай, че участникът представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращият орган, участникът няма да бъде отстранен от процедурата или да му бъде отказано да се сключи договор с него на основание, че не е представил някой от документите, изисквани от Възложителя за доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за подбор, на съответствие с техническата спецификация, при условие, че съответните обстоятелствата се доказват от представеното удостоверение/сертификат.


1.Участниците следва да са изпълнили през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, минимум една дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката.
Под дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката следва да се разбира строителство по ремонт на сгради, минимум пета категория строеж.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални способности“, с посочване на възложител, стойност, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
2.Участниците трябва да разполагат с Ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на строителството, състоящ се от минимум следните технически лица:
Технически ръководител
Образование и квалификация: правоспособно лице, получило диплом от акредитирано висше учебно заведение, с квалификация "строителен инженер" или еквивалент, специалност „ССС“ или „ПГС“ или еквивалент, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина, или завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина;
Специфичен професионален опит: реализиран професионален опит като технически ръководител на поне един сходен строителен обект.
Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството
Образование и квалификация:– лице с професионален опит в областта на строителството, притежаващо валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно.
Специфичен професионален опит: реализиран професионален опит като длъжностно лице по „Безопасност и здраве в строителството“ на поне един сходен строителен обект.
Отговорник по контрола на качеството
Образование и квалификация: правоспособно лице, с професионален опит в областта на строителството, притежаващо валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Специфичен професионален опит: реализиран професионален опит като отговорник контрол по качеството на поне един сходен строителен обект.
Под сходен строителен обект следва да се разбира : строителство по ремонт на сгради, минимум пета категория строеж.
Важно:По отношение на Ръководния състав за изпълнение на строителството участниците трябва да предложат различни лица за минимално изискуемите позиции.
Деклариране: При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира от участниците в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква “б” от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея. - специалистите, отговорни за изпълнението на строителството с посочване на:
•Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето в ръководния екип при изпълнение на строителството)
•Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
•Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
•Специфичен професионален опит (период, длъжност, участие в изпълнението на сходни с предмета на поръчката строителни обекти).
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
За участниците не следва да са налице обстоятелства по чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал.1 и чл. 107 от ЗОП, възникнали преди или по време на процедурата; обстоятелството по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен в случаите по чл. 4 от същия закон; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

27/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

с.Крушари, ул."Девети септември" №3-А, сграда на ОА Крушари, заседателна зала (стая 301)

Получените оферти за участие се отварят на публично заседание от комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към предмета на поръчката, може да бъде предоставена както следва:
? Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;
интернет адрес: www.nap.bg
? Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 Телефон: 02/ 940 6331 всеки работен ден от 14:00 ч. до 17:00 ч.
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
? Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443
Мотиви за неразделяне на обособени позиции: Възложителят не предвижда разделяне на поръчката на обособени позиции.
В съответствие с чл. 46, ал. 1 от ЗОП, Възложителят е направил преценка, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е нецелесъобразно. Съгласно §2, т.29 от ДР на ЗОП, „обособена позиция“ е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка, е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка.
След обстойна преценка се налага обоснован извод, че предметът на настоящата поръчка се характеризира със самостоятелна техническа и икономическа идентичност и представлява самостоятелен строеж по смисъла на §2, т. 51 от ЗОП.
С оглед на изложеното, за Възложителя е нецелесъобразно разделянето на обществената поръчка на обособени позиции. Това неразделяне от своя страна не води до нарушаване на принципите на равнопоставеност и недопускане на дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност, публичност и прозрачност, както и не би довело до необосновано предимство или необосновано ограничаване на участието в процедурата на стопански субекти.
Възложителят не изисква определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи изпълнението на договора.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно разпоредбите на чл. 197, ал. 1, т 4 от Закона за обществените поръчки, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва