Деловодна информация
00145ТП на НОИ
Ц1026-02-3 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00145-2020-0054 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ - Териториално поделение на НОИ - Бургас 1210825210036
Бургас бул. Стафан Стамболов № 126, етаж 7, ст. 3
Бургас BG341 8001 България
Недялка Янева - главен експерт, Гергана Данева - старши експерт +359 56803790/+359 56803800/+359 0885694641
Burgas@nssi.bg +359 56803740

Интернет адрес/и

www.noi.bg

https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://tenders-public.nssi.bg/tp/bur
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управлява държавното обществено осигуряване като разпоредител втора степен.

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнителни врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас 02-2020-Ц1015-02-39
45421131      
Строителство

Основните дейностите в обществената поръчка са:
1. Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнени врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, с приблизителни размери - 166 см./100 см. (в/ш) – 1 брой; 198 см./115 см. (в/ш) – 1 брой;
2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т. 1, включително демонтаж на съществуващи врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Бургас;
3. Извършване на довършителни строителни дейности, с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Техническите характеристики на димоуплътнените врати са подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от документацията.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45421131      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Административната сграда на ТП на НОИ в гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, сутерен

Основните дейностите в обществената поръчка са:
1. Доставка и монтаж на два броя самозатварящи се сертифицирани димоуплътнени врати с граници на огнеустойчивост минимум EI60 за архивни помещения в административната сграда на ТП на НОИ – Бургас на адрес: гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 126, с приблизителни размери - 166 см./100 см. (в/ш) – 1 брой; 198 см./115 см. (в/ш) – 1 брой;
2. Подготовка на местата за монтаж на вратите по т. 1, включително демонтаж на съществуващи врати и каси в сутерена на административната сграда на ТП на НОИ – Бургас;
3. Извършване на довършителни строителни дейности, с цел естетическото оформяне на зидовете около монтираните димоуплътнени врати.
Техническите характеристики на димоуплътнените врати са подробно описани в техническите спецификации, неразделна част от документацията.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
2000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Няма изисквания.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Няма изисквания.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Няма изисквания.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Критерий за възлагане: е „най – ниска цена". Източник на финансиране - бюджетът на НОИ.
Гаранционният срок на доставените и монтирани огнеустойчиви врати да е съобразно гаранционния срок, предоставен от производителя, но не по-кратък от 24 месеца, считано от датата на подписване на окончателния приемо-предавателен протокол за доставка и монтаж на вратите.
Гаранционният срок за извършени СМР да е не по-малък от изискваните минимални гаранционни срокове по чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (минимум 5 години).
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Бургас, бул. "Стефан Стамболов" № 126, ет. 8, ст. 2

Отварянето на офертите се извършва в публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят отстранява участниците при наличие на обстоятелства, посочени в чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107 от ЗОП; за които е налице забрана за участие съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако са налице условията по чл. 4 от Закона; когато са налице обстоятелства по чл. 101, ал. 11 от ЗОП; както и когато са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Когато информацията, събрана чрез способите по т. 1 и 2 на чл. 59, ал. 1 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) е недостатъчна за идентифицирането на физическото лице, което е действителен собственик на избрания за изпълнител участник, както и когато прилагането на способите е довело до противоречива информация, преди сключване на договора избраният за изпълнител участник представя декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП, в която се декларира действителния собственик, по смисъла на §2, ал. 1 и 2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП. Декларацията е по образец, Приложение № 2 към Правилника за прилагане на ЗМИП.
Възложителят няма да сключи договор с участник, за когато не може да бъде извършена идентификация чрез регламентираните в ЗМИП и ППЗМИП способи.
Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, предмет на поръчката, както следва:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП – 0700 18 700;
интернет адрес: http://www.nap.bg
- Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите:
Инф. център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.;
1000 София, ул. „У. Гладстон“ № 67; Телефон: 02/ 940 6331;
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
- Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва