Деловодна информация
01019
30-00-20 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
01019-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Неделино 000615043
улица Александър Стамболийски №104
Неделино BG424 4990 България
Добри Личев - юрисконсулт ЗОП +359 030729292
oba_nedelino@abv.bg +359 030429224

Интернет адрес/и

www.nedelino.bg

https://sop.bg/nedelino-838/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://sop.bg/nedelino-838/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Избор на изпълнител за извършване на СМР по проект № BG06RDNP001-7.002-0016-C01: „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, общ. Неделино.
45000000      
Строителство

Обхвата на проекта предвижда реконструкция на южната и югоизточната част пт двора. След реконструкция и ремонт в двора се запазват следните обособени зони:
- Отворено и озеленено входно пространство със зелени площи, зони за отдих, паметник.
- Преодоляване на денивелация и подмяна на входна метална ограда, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания
- Широко дворно пространство на едно ниво и футболно игрище с метална ограда, с мрежа, около който се разполагат пътеки за бягане.
- Свободна площадна зона при главния вход на сградата на училището за тържествени събития.
- Зона с фитнес уреди на открито.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
628882.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG424

община Неделино, гр. Неделино

Обхвата на проекта предвижда реконструкция на южната и югоизточната част пт двора. След реконструкция и ремонт в двора се запазват следните обособени зони:
- Отворено и озеленено входно пространство със зелени площи, зони за отдих, паметник.
- Преодоляване на денивелация и подмяна на входна метална ограда, осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания
- Широко дворно пространство на едно ниво и футболно игрище с метална ограда, с мрежа, около който се разполагат пътеки за бягане.
- Свободна площадна зона при главния вход на сградата на училището за тържествени събития.
- Зона с фитнес уреди на открито.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение”    25
П2 - Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката"    25
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
628882.71      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
36

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
ПРСР за периода 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по Договор за опускане на БФП № BG06RDNP001-7.002-0016-C01 от 12.03.2020г.

За проект „Реконструкция на дворно пространство на СОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. Неделино, общ. Неделино“ е осигурено финансиране по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” пo Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да притежават регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи, попадащи в обхвата на първа група, минимум четвърта категория или да притежават еквивалентна такава регистрация в професионален, или търговски регистър в държавата, в която са установени, за участниците – чуждестранни лица.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи на минимум първа група, четвърта категория, в която попада обекта на поръчката (за повече информация: http://register.ksb.bg/). В случай, че участникът е чуждестранно лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация, или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Залагането на изискването произтича от разпоредбите на Закона за устройство на територията, чл. 4 от Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя и категорията на строителните обекти, включени в предмета на обществената поръчка. Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена и в чл. 60, ал. 1 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща поне минималната застрахователна сума за вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строежа - предмет на поръчката, а именно: четвърта категория строежи.
При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в ЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“ или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор посочени по горе се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
Изискването за наличие на застраховка „Професионална отговорност в строителството“ произтича от разпоредбата на чл. 171 от Закона за устройство на територията. Възможността за включване на такъв критерий за подбор е изрично предвидена и в чл. 61, ал. 1, т. 2 от ЗОП.


Участниците трябва да имат сключена валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в строителството” по чл. 171 от ЗУТ, покриваща поне минималната застрахователна сума за вида строеж, съгласно нормативните изисквания или еквивалентна застраховка – за чуждестранни участници с минимален праг на застрахователната сума, съответстващ на категорията строежа - предмет на поръчката, а именно: четвърта категория строежи.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне един строителен обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката. За „строителен обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира строителни дейности свързани с модернизиране на инфраструктура, реконструкция на дворно пространство чрез изграждане на зона за игра и игрово обучение или еквивалентен обект. За изпълнен, се счита, обект, приет с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството) или друг еквивалентен документ, удостоверяващ предаването на строежа от изпълнителя на възложителя. Участниците в процедурата следва да разполагат с ръководен инженерно-технически състав с определена професионална компетентност за изпълнението на предмета на поръчката, включващ най-малко: Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващо степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, а именно: да е строителен техник, инженер или архитект, или с еквивалентно образование или специалност, както и притежаващо професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект с предмет: строителни дейности свързани с модернизиране на инфраструктура, реконструкция на дворно пространство чрез изграждане на зона за игра и игрово обучение или еквивалентен обект.Експерт по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо валиден сертификат/удостоверение или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „длъжностно лице по ЗБУТ“ или еквивалентна, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МРРБ или еквивалентен, както и притежаващо професионален опит като длъжностно лице по ЗБУТ при изпълнение на поне един обект с предмет: строителни дейности свързани с модернизиране на инфраструктура, реконструкция на дворно пространство чрез изграждане на зона за игра и игрово обучение или еквивалентен обект. Експерт по контрол на качеството – лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и притежаващо професионален опит като експерт по контрол на качеството при изпълнение на поне един обект с предмет: строителни дейности свързани с модернизиране на инфраструктура, реконструкция на дворно пространство чрез изграждане на зона за игра и игрово обучение или еквивалентен обект. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки за качество, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи. Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.

През последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил поне един строителен обект, идентичен или сходен с предмета на поръчката. При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, изискването се доказва със списък на строителството, което е идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Технически ръководител на обекта – правоспособно лице, притежаващо степен на образование, отговарящо на изискванията на чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ, а именно: да е строителен техник, инженер или архитект, или с еквивалентно образование или специалност, както и притежаващо професионален опит като технически ръководител при изпълнение на поне един обект с предмет: строителни дейности свързани с модернизиране на инфраструктура, реконструкция на дворно пространство чрез изграждане на зона за игра и игрово обучение или еквивалентен обект. Експерт по здравословни и безопасни условия на труд – лице, притежаващо валиден сертификат/удостоверение или друг еквивалентен документ за упражняване на позицията „длъжностно лице по ЗБУТ“ или еквивалентна, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МРРБ или еквивалентен, както и притежаващо професионален опит като длъжностно лице по ЗБУТ при изпълнение на поне един обект с предмет: строителни дейности свързани с модернизиране на инфраструктура, реконструкция на дворно пространство чрез изграждане на зона за игра и игрово обучение или еквивалентен обект.Експерт по контрол на качеството – лице, притежаващо удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентен документ, а за чуждестранни лица еквивалентно съгласно законодателството на държавата, в която са установени, както и притежаващо професионален опит като експерт по контрол на качеството при изпълнение на поне един обект с предмет: строителни дейности свързани с модернизиране на инфраструктура, реконструкция на дворно пространство чрез изграждане на зона за игра и игрово обучение или еквивалентен обект. При подаване на оферта, съответствието с изискванията се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на списък на ръководния, инженерно-технически състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионалната компетентност на лицата.Участниците в процедурата трябва да прилагат система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки за качество, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.Участниците в процедурата трябва да прилагат система за опазване на околната среда, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 14001:2015 или еквивалент, или да прилагат еквивалентни мерки, с обхват, включващ изпълнение на строително-монтажни работи.При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е определена в размер на 3% (три процента) от стойността на договора без ДДС, включително със сумите за непредвидени разходи. Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

заседателната зала на ет.5 в административната сграда на община Неделино

Получените заявления за участие или оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, за когото са налице следните обстоятелства:
А) обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;
Б). лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;
В). сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
Г). доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;
Д). опитал е да:
1. повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
2. получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

съгласно сроковете в чл.197, ал. 1 от ЗОП
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва