Деловодна информация
00147
03 00-162 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00147-2020-0012 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

община Трън 000386790
пл. „Владо Тричков” № 1
Трън BG414 2460 България
инж. Евгения Такова +359 77319616
obshtina_tran@mail.bg +359 77787315

Интернет адрес/и

http://tran.bg/

http://tran.bg/site/page.php?27


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://tran.bg/site/page.php?27
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на подпорни стени в гр. Трън по 2 (две) об. позиции: ОП № 1: „Изграждане подпорна стена ул. „П. Асенов” ОТ 128-127-126-125“ ; ОП № 2: „Изграждане подпорна стена ул. „Г. Бабичев”.
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва строителни дейности, във връзка с необходимостта от изграждане на подпорни стени, разположени на улици в гр. Трън, в съответствие с приложената към настоящата документация техническата спецификация за всяка от обособените позиции.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
70832.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изграждане подпорна стена ул. „П. Асенов” ОТ 128-127-126-125“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Tериторията на град Трън, община Трън, Република България.

Изграждане подпорна стена ул. „П. Асенов” ОТ 128-127-126-125.
Предвидени са следните дейности:
-направа канал за отводняване на терена;
-изрязване асфалтова настилка;
-разкъртване, натоварване и извозване асфалтова настилка;
-машинен изкоп с натоварване и извозване регламентирано сметище;
-ръчен изкоп с натоварване и извозване за оформяне на леглото;
-доставка и полагане на подложка от пясък 0,20м3/мл;
-доставка и полагане подложен бетон В15 - 10см;
-доставка и монтаж армировка за основа;
-доставка и монтаж бетон В30 в основа;
-доставка и монтаж армировка за подпорна стена; -доставка и полагане бетон В30 за подпорна стена;
-направа кофраж за фундаменти и наземни части;
-вграждане в кофраж надземни части на РVС тръби Ф50 за дренаж;
-транспорт на бетон с бетоновоз;
-наливане бетон с бетон помпа;
-обратен насип от скална маса с уплътняване;
-доставка и полагане на асфалтова настилка;
-доставка и полагане на битумна ивица;
-изкоп с багер на транспорт;
-ръчен изкоп в земни почви;
-бетон В-20 за стени;
-кофраж за стени;
-армировка за стени;
-обратен насип с трошен камък;
-барбакани;
-превоз на бетон;
-извозване на строителни отпадъци и земни маси.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    50 т.
Цена
50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
66666.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на община Трън.

II.2) Описание 1

„Изграждане подпорна стена ул. „Г. Бабичев“. 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Територията на град Трън, община Трън, Република България.

„Изграждане подпорна стена ул. „Г. Бабичев“ .
Предвидени са следните дейности:
-направа ръчен изкоп;
-направа арматура;
-направа кофраж;
-доставка и полагане бетон В 20;
-барбакана.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    50 т.
Цена
50 т.
II.2.6) Прогнозна стойност
4166.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на община Трън.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС), за изпълнение на строежи втора група, четвърта категория, съгласно Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, а ако е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото да има право (съгласно националното му законодателство и при условията на взаимно признаване) да изпълни предмета на поръчката.
Забележка 1: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
Забележка 2: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
ДОКАЗВАНЕ:При подаване на офертата участникът декларира съответствие с изискването, като посочва в Част IV, раздел А, т. 1) от ЕЕДОП групата и категорията на строителните обекти, за които е вписан в ЦПРС, както и номера на Удостоверението за вписване и дата на валидност, а за чуждестранни лица аналогична информация за съответен еквивалентен документ, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата - копие на валидно удостоверение за вписване в ЦПРС или еквивалентен документ за чуждестранните участници, удостоверяващ правото на съответното лице (съгласно националното му законодателство) да изпълни предмета на поръчката.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са били представени до тогава). Ако определеният изпълнител е чуждестранен участник, той трябва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България, включително че е извършил съответната регистрация съгласно Закона за камарата на строителите, във връзка с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 като попълва в част IV, раздел Б, т. 5) от ЕЕДОП, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“, както и номер и валидност на същата.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: копие на документи, доказващи наличие на застраховка “Професионална отговорност”.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).


1. Участникът следва да притежава валидна /действаща/ застраховка по чл. 171 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) за професионална отговорност, предназначена за строител по смисъла на ЗУТ и в размер съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, съобразно строежа – предмет на поръчката (четвърта категория или по – висока) или еквивалентна за участник чуждестранно лице, съгласно законодателството на държавата, в която е установен.
Забележка 1: Изискването се прилага за всяка една от обособените позиции, включени в предмета на обществената поръчка.
Забележка 2: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в обединението, които ще изпълняват строителни дейности, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 1 чрез попълване на Част IV, раздел В, т. 1а) от ЕЕДОП, като предостави и информация за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида на строителството.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време, след отварянето на офертите, представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При условията на чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).
2. При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване по т. 2 чрез представяне на ЕЕДОП, като посочи лицата от ръководния екип, които ще изпълняват поръчката в това число:
-Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка);
-Образование (специалност, професионална квалификация, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение);
-Допълнителна квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател).
-Специфичен опит (участие в проекти/обекти, сходни с предмета на поръчката, вкл. длъжност).
Информацията за лицата се попълва в Част IV, раздел В, т. 6) от ЕЕДОП.
При условията на чл.67, ал.5 от ЗОП възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на офертите представяне на документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата, а именно: - Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
При условията начл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, преди сключване на договора, определеният изпълнител представя документите по предходното изречение (ако не са му били представени до тогава).


1. През последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката. Под „строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира „изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт в областта на пътното строителство (включително направа на пътни съоръжения)“.
Забележка: Възложителят не поставя изискване за обем.
Забележка: В случай че участник е подал оферта за повече от една обособена позиция, участникът следва да докаже изпълнението на поне едно строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, за всяка една от позициите, за които е подал оферта.
2. Участникът трябва да разполага с ръководен екип от следните лица за изпълнение на всяка обособена позиция от поръчката:
1. Ръководител на обекта (1 бр.) – да притежава висше образование, специалност „Пътно строителство“ или еквивалент, притежаващ специфичен опит като „ръководител или зам. ръководител на обект” на минимум един обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка.
2. Технически ръководител (1 бр.) – да притежава висше образование с квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“ и „Техника“ или еквивалентно, а за чуждестранните лица - еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина, притежаващ специфичен опит като „технически ръководител” на минимум един обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка.
3. Експерт по контрол на качеството (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение/сертификат за контрол на качеството или еквивалент;
4. Експерт по безопасност и здраве (КБЗ) (1 бр.) – да притежава валидно удостоверение за Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд или еквивалент.
Под „обект с предмет, сходен с предмета на обществената поръчка” следва да се разбира „изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с изграждане и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или ремонт в областта на пътното строителство (включително направа на пътни съоръжения)“.
Забележка 1: В случай че участник е подал оферта за повече от една обособена позиция, не е необходимо да представя отделни екипи за изпълнение по отделните обособени позиции. Ако участникът бъде определен за изпълнител по повече от една обособена позиция, преди сключването на договора трябва да предложи различни експерти за всяка една обособена позиция, която ще изпълнява. В този случай предложените нови експерти трябва да отговарят на минималните изисквания за съответните експерти, посочени в настоящата точка.
Забележка 2: Участникът трябва да предложи различни лица за всяка една длъжност от екипа за изпълнение.
Забележка 3: При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник като цяло.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. При подписване на договора избраният изпълнител представя документ за внесена гаранция за изпълнение под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС.
2. Изпълнителят има право да получи авансово плащане в размер на 30 % от стойността договора, ако е представил гаранция за авансово предоставени средства под формата на парична сума, оригинал на неотменяема банкова гаранция или валидна застрахователна полица.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

гр. Трън, площад "Владо Тричков" № 1, сградата на общинската администрация на Общна Трън.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за: 1) лицата, които представляват участника и членовете на неговите управителни и надзорни органи, съгласно регистъра, в който е вписан участника, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му . 2) Физическите лица по пълномощие, когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от такова лице.
2. При подаване на офертата участниците задължително предоставят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.
3. С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта на договор.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва