Деловодна информация
00638
С-2997 10/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00638-2020-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Кмет на Община Симеоновград 000903729
пл. „Шейновски“ № 3
гр. Симеоновград BG422 6490 България
Гергана Димова +359 3781-2341
obshtina_simgrad@abv.bg +359 3781-2006

Интернет адрес/и

http://www.simeonovgrad.bg

http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.simeonovgrad.bg/profilebuyer
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ ЗА ОБЕКТ: „МНОГОФУНКЦИОНАЛНА СПОРТНА ПЛОЩАДКА ЗА БАСКЕТБОЛ, ВОЛЕЙБОЛ И МИНИ-ФУТБОЛ В ДВОРА НА НУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“, ГР. СИМЕОНОВГРАД
45212200      
Строителство

Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект„Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“. Описание на обекта на СМР – строежът е пета категория, съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „а“ от ЗУТ и чл. 10, ал. 1, т. 4 от Наредба № 1 от 30.07.2003г. за номенклатурата на видовете строежи.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
94174.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45212200      
II.2.3) Място на изпълнение
BG422

гр. Симеоновград

Предвидените СМР ще се извършват съгласно одобрен инвестиционен проект„Многофункционална спортна площадка за баскетбол, волейбол и мини-футбол в двора на НУ „Отец Паисий“.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
94174.51      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
90

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Договор № BG06RDNP001-7.007-0026-C01/08.05.2019 г.за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.007 – Спорт „Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците в обществената поръчка трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ), а за чуждестранните лица – в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която са установени.
Минимално ниво: участникът следва да има правоспособност да изпълнява строежи от групата и категорията, в която попада обекта на поръчката – първа група, пета категория.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участниците следва да са реализирали минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти.Съгласно § 2, т. 66 от ДР на ЗОП “годишен общ оборот“ е сумата от нетните приходи от продажби по смисъла на Закона за счетоводството.Участниците в обществената поръчка следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“, съгласно чл. 171, ал. 1 от Закона за устройство на територията. За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171. ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.

Участниците в обществената поръчка трябва за последните 3 (три) приключили финансови години, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейността да са реализирали минимален общ оборот в размер на 180 000,00 лв. (сто и осемдесет хиляди лева)изчислен на база годишните обороти.Участникът да е застрахован със застраховка „Професионална отговорност“ за „строител“ за застрахователно събитие на стойност съобразно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (най-малко за пета категория строежи).
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката. За „строителни дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ се приемат строителни дейности (на един или няколко обекта) по изграждане и/или доизграждане и/или реконструкция и/или основен ремонт на обществено достъпни открити площи, предназначени за индивидуални или групови игри и/или съоръжения за провеждане на спортни мероприятия с подходящи за целта настилка и/или настилка и оборудване.Участникът трябва да разполага с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.

През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът следва да е изпълнил строителни дейности(на един или няколко обекта) с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката.Участникът да разполага минимум със следния екип от специалисти:а) Технически ръководител:с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", или със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или еквивалентно по реда на чл. 163а, ал. 3 от ЗУТ; професионален опит по специалността – минимум 3 (три) години професионален опит по специалността; б) Специалист „Контрол на качеството“:
квалификация, удостоверена със сертификат за завършено обучение, в областта на контрола върху качеството на изпълнение в строителството и контрола на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания по ЗУТ или еквивалентно;
в) Специалист „Здравословни и безопасни условия на труд“: завършен курс на обучение, за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентен.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора за обществена поръчка без включен ДДС. Възложителят предвижда гаранция за авансово предоставени средства в размер до 50% (петдесет процента)от стойността на договора без ДДС/в размер на авансово предоставените средства/, предоставена в една от предвидените форми съгласно чл. 111, ал. 5 от ЗОП, избрана от Изпълнителя.В прогнозната /максимална/стойност за изпълнение на поръчката са включени непредвидени разходи за изпълнение на СМР в размер до 5 % (пет процента) от стойността на СМР, съгласно ценовото предложение на участниците, които ще се изплатят само при редените в договора случаи.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

03/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

03/03/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

06/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

В заседателна зала №14,ет.2 в сградата на община Симеоновград,пл.Шейновски № 3, гр.Симеоновград.

Отваряне на постъпилите оферти е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители,както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

В процедурата за възлагане на обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява услуги, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В случай, че за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл.55, ал. 1 от ЗОП. Специфични национални основания за отстраняване, които следва да не са налице за участниците са:- осъждания за престъпления по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; - наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от ЗОП), като под „свързани лица” се разбират лица по смисъла на т.45 от §2 на ДР към ЗОП с друг участник в настоящата процедура;- наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако са налице изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. Удостоверяване:
При подаването на офертата участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представянето на Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – Част III„Основания за изключване“. Декларирането на специфични национални основания за отстраняване се извършва чрез попълване на Раздел Г: „Специфични национални основания за изключване“. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без включен ДДС. 2. Гаранциите се предоставят: 2.1. парична сума; 2.2. банкова гаранция; 2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 3. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение на договора. 5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 6. При избор на гаранция за изпълнение – парична сума, Банка ДСК- АД, клонДимитровград; Банков код (BIC): STSABGSF;Банкова сметка (IBAN)BG16STSA 93003300701640;Възложителят предвижда гаранция за авансово предоставени средствав размер до 50% (петдесет процента) от стойността

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителя по процедурата за възлагане на обществената поръчка. Жалба може да бъде подадена в 10 дневен срок, съгласно разпоредбите на чл. 197 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 10/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва