Деловодна информация
00338
12-00-185 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00338-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А
гр.Разград BG324 7200 България
Кристина Колева +359 84660171
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200608ASVW4277469


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200608ASVW4277469
Горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
НЕ  
Община Разград 000505910
бул.Бели Лом № 37А, партерен етаж, стая 06 Деловодство
Разград BG324 7200 България
Хафизе Кадриева +359 84618213
obshtina@razgrad.bg +359 84660090

Интернет адрес/и

www.razgrad.bg

http://op.razgrad.bg/?q=page&idd=index&porachkaid=20200608ASVW4277469

НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘ , гр.Разград/до автогарата/“
45233252      
Строителство

Предметът на обществената поръчка е „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘ , гр.Разград/до автогарата/“ В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническото задание на Възложителя съдържащо се в настоящата документация за обществена поръчка.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
55833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233128      
71320000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG324

Мястото за изпълнение на поръчката е гр. Разград, област Разград:
- бул.,,Априлско въстание‘‘ и ул.,,Пета‘‘/до автогарата/

В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническото задание на Възложителя съдържащо се в настоящата документация за обществена поръчка.
Критериите по-долу
 
ДА Срок за изготвяне на инвестиционен проект    10%
Срок за извършване на СМР    10%
Цена
80%
II.2.6) Прогнозна стойност
55833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
60

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Показател №1: Срок за изготвяне на инвестиционен проект – Сип – 10% тежест от оценката;
Показател №2: Срок за извършване на СМР – Ссмр – 10 % тежест от оценката.
Показател №3: Предлагана цена за изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор – Цип, с 30% тежест от оценката;
Показател №4: Предлагана цена за извършените СМР– Цсмр, с 50% тежест от оценката
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя за втора група, втора категория строежи, в съответствие с чл. 5, ал. 1, т.2 във вр.с ал.6, т.2, подт.2.2 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда на вписване и водене на централния професионален регистър на строителя). Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът следва да предостави изискуемата информация в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ от еЕЕДОП.

Участникът следва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл.171 от ЗУТ за проектант, и за строител, с лимит на отговорността съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, или еквивалентен документ за чуждестранните лица по чл. 171а от ЗУТ, съобразно законодателството на държавата в която са установени, с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват проектиране или строителство.
При участие на обединения, които не са юридически лица изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява проектирането и/или строителството.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в еЕЕДОП част Трета „Критерии за подбор“, раздел В: Технически и професионални способности

1. Участникът да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката, за последните 5 години от датата на подаване на офертата.
,,Под дейности сходни‘‘ с тези на поръчката се считат дейности свързани с инженеринг/
проектиране за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и ново строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на улична мрежа.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с изискването на възложителя се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Подизпълнителят трябва да отговаря на критерия, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
2.Участникът следва да разполага с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
2.1.1 Технически ръководител на обекта: да притежава средно образование с четиригодишен курс на обучение, със специалност „строителен техник“ или висше образование, с професионална квалификация „строителен инженер“, „инженер“ или „архитект“ или еквивалентна специалност, съгласно чл. 163а от ЗУТ.
Техническия ръководител следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет и обем сходен с предмета на поръчката“ се има предвид строителство и/или реконструкция и/или основен ремонт на улична мрежа.
2.1.2 Отговорник (координатор) по здравословни и безопасни условия на труд - да отговаря на изискванията по чл. 5, ал. 2 от Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР и да притежава валидно удостоверение за завършен курс за „Координатор за безопасност и здраве в строителството” по същата наредба, или еквивалентен документ.
2.1.3 Отговорник за контрола на качеството - да притежава Удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент.
Едно лице може да заема повече от една позиция, в случай, че отговаря на изискванията.
2.2.1 Участникът следва да разполага с проектанти с определена професионална компетентност за изпълнението на проектирането за съответните части, както следва:
- Част „Пътна‘‘ (Организация на движението)
- Част „Геодезическа“
При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието с изискването на възложителя се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
Подизпълнителят трябва да отговаря на критерия, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

гр. Разград, бул. "Бели Лом" № 37А, административната сграда на Община Разград, етаж І, зала 102

На публичното заседание на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участник, за когото са налице основанията по чл.54,ал.1 и чл.55, ал.1 от ЗОП, за когото са налице обстоятелствата по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, както и който не посочи действителния собственик по смисъла на ЗМИП, лице, за което са налице забраните съгласно чл.69 от ЗПКОНПИ.На основание чл.181,ал.2 от ЗОП,във връзка с чл.61 от
ППЗОП,при провеждане на настоящата процедура се допуска оценката на
техническите и ценовите предложения на участниците преди разглеждане на
документите за съответствие с критериите за подбор.Възложителят изисква гаранция за изпълнение в размер на 5% от стойността на договора без ДДС.Гаранцията се предоставя в една от следните форми:парична сума,банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община -BG76TEXI95453305971800;BIC: TEXIBGSF, Тексим Банк АД,клон Разград.В случай,че участникът избере да представи„банкова гаранция“,то същата трябва да бъде безусловна,неотменима и изискуема при първо писмено поискване,в което Възложителят заяви,че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка, в оригинал и с валидност 60 шестдесет дни след изтичане на последния гаранционен срок по договора.Финансирането ще се извърши от бюджета на Община Разград.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Британски Вирджински о-ви
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва