Деловодна информация
00047Община Сунгурларе
12-00-175 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00047-2020-0004 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Сунгурларе 000057250
ул. Г. Димитров, №2
Сунгурларе BG341 8470 България
venkodanev@abv.bg +359 8764356
kmetsungurlare@abv.bg +359 5585

Интернет адрес/и

www.sungurlare.org

https://e-obp.eu/bp/Document/2b153d35-7915-4602-a3cf-1b896696a4a1


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://e-obp.eu/bp/Document/2b153d35-7915-4602-a3cf-1b896696a4a1
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

СМР по реализиране на проект „Реконструкция и рехабилитация на общинска образователна инфраструктура на територията на Община Сунгурларе", подобект: СОУ "Христо Ботев " - гр. Сунгурларе
45200000      
Строителство

В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по реконструкция и рехабилитация на СОУ „ХРисто Ботев“ гр.Сунгурларе. Изискванията към изпълнението и обема на СМР са детайлно посочени в одобрения Инвестиционен проект, фаза „технически“ по части Архитектурна, Конструктивна, Отопление и вентилация, ЕЕ и ПБ, Количествената сметка към него - Приложения №1 и №2 към Документацията за участие.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
583222.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG341

Република България, Област Бургас, общ. Сунгурларе, гр.Сунгурларе

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „б” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е строителство .
В обхвата на обществената поръчка е включено строителство по реконструкция и рехабилитация на СОУ „ХРисто Ботев“ гр.Сунгурларе. Изискванията към изпълнението и обема на СМР са детайлно посочени в одобрения Инвестиционен проект, фаза „технически“ по части Архитектурна, Конструктивна, Отопление и вентилация, ЕЕ и ПБ, Количествената сметка към него - Приложения №1 и №2 към Документацията за участие.
Критериите по-долу
 
ДА Техническо предложение за изпълнение на поръчката    25
Цена
35
II.2.6) Прогнозна стойност
583222.50      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
 / 30/11/2021 (дд/мм/гггг)

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Към момента не е осигурено финансиране за строителството, предмет на поръчката.
Поради това обективно обстоятелство, договорът ще бъде сключен под условие за отложено изпълнение съгласно разпоредбата на чл.114 от Закона за обществените поръчки.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камара на строителите в България (КСБ) за изпълнение на Първа група , четвърта или по-висока категория строежи, по смисъла на чл. 137, ал. 1 от Закона на устройството на територията (ЗУТ), а за чуждестранните лица - в аналогичен регистър съгласно законодателството на държава – членка на Европейския съюз или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, в която са установени.
Деклариране:
При подаване на офертата участниците декларират съответствие с критерия за годност, като попълват раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като посочват групата и категорията на строителните обекти, за които са вписани в Централния професионален регистър на строителя, както и номера на Удостоверението за вписване, и период на валидност.
Чуждестранните участници представят информация относно вписването им в аналогичен регистър в държава- членка на ЕС или на друга държава-страна по Споразумението за ЕИО или на Конфедерация Швейцария, в която са установени. Информацията за вписването следва да посочва: уеб адрес; орган или служба, издаващи документа за регистрация и точно позоваване на документа; обхвата на регистрацията и периода на валидност.
Доказване:
При сключване на договора участникът, избран за изпълнител следва да представи валидно към датата на сключване на договора Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на Първа група, четвърта или по висока категория строежи, а чуждестранните лица - еквивалентен документ, доказващ правото му да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на ЕС или на друга държава - страна по Споразумението за ЕИО или на Конфедерация Швейцария.
В случай, че данните могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до национална база данни при държавите членки, Възложителя не изисква такъв документ при сключване на договора.
В случаите, когато за изпълнител на поръчката е определено чуждестранно лице или обединения на чуждестранни юридически и/или физически лица, при сключване на договора следва да представи документ (удостоверение), с който да докаже, че има право да изпълнява възлаганата дейност в Република България в съответствие с условията и реда, посочени в Закона за камарата на строителите и Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя. Изискването се поставя в съответствие с разпоредбата на чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1 Критерий за подбор на основание чл.61, т.1 от ЗОП - През последните три приключили финансови години участниците да са реализирало минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти.
2.Критерий за подбор на основание чл.61, т.2 от ЗОП - Участниците да имат застраховка "Професионална отговорност ", произтичаща от нормативен акт.


1. Минимално изискване : Участниците в обществената поръчка трябва през последните 3 (три) приключили финансови години / 2017, 2018 и 2019г./, в зависимост от датата, на която са създадени или са започнали дейност, да са реализирали минимален общ оборот в размер на 1 000 000,00 лв. без ДДС, изчислен на база годишните обороти , включително минимален оборот в размер на 500 000,00 лв. без ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно строителство на сгради или еквивалент.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), Част IV: „Критерии за подбор“, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, като посочват данни за общия оборот за съответните финансови години съгласно годишните финансови отчети и данни за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи заверени копия на годишните финансови отчети или техните съставни части за последните приключили 3 (три) финансови години, когато публикуването им се изисква, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и Справка за общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
2.Минимално изискване : Участниците следва да имат сключена застраховка „Професионална отговорност“ за строителство с минимална застрахователна сума на застрахователната полица, съответстваща на категорията строеж, съгл. чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, във вр. с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. За участник, установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“ , раздел Б: Икономическо и финансово състояние , като посочват данни за застрахователна сума, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа - №, дата на издаване, вида на застрахованата дейност и период на валидност.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валидна застрахователна полица или еквивалентен документ /за чуждестранните лица/ съобразно декларираното в еЕЕДОП, а в случай, че срокът на валидност на полицата изтича до датата на подписване на договора – и заверено копие на новата застрахователна полица.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Критерий за подбор съгласно чл.63, т.1,буква "а" от ЗОП - Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнени дейности с предмет , идентичен или сходен с този на поръчката.
2.Критерий за подбор съгласно чл.63, т.10 от ЗОП : Участникът да прилага системи за управление на качеството
3. Критерий за подбор съгласно чл.63, ал.1, т.5 от ЗОП - Участниците трябва да разполагат с Ръководен състав, с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката


1. Изискване: Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, минимум 1 дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката. Под дейност, идентична или сходна с предмета на поръчката следва да се разбира СМР по основен ремонт или реконструкция или рехабилитация на сгради за обществено ползване, минимум четвърта категория.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и професионални способности“, с посочване на възложител, стойност, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на изпълненото строителство.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката съобразно декларираното в ЕЕДОП, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Изискване : Участникът следва да е сертифициран по европейски или международни стандарти, удостоверяващи съответствието му със „Система за управление на качеството” напр. EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с предметен обхват, включващ областта на предмета на поръчката, а именно строителството на сгради или еквивалентно.
Съгласно изискванията на чл. 64, ал. 5 от ЗОП, сертификатите следва да са изготвени от независими лица и да удостоверяват съответствието на участника със съответните европейски или международни стандарти за управление на качеството. Независимите лица трябва да са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation), за съответната област или отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Деклариране: При подаване на офертата участниците попълват съответното поле в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел Г ”Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление” съгласно описаното в нея, като посочват обхвата на сертифициране, издател, №, дата на издаване и период на валидност.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител, следва да представи заверено копие на валиден сертификат EN ISO 9001:2015 или еквивалент за внедрена система за управление на качеството с посочения обхват или еквивалентно.Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качество, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът следва да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
3. Участниците трябва да разполагат с Ръководен състав, който ще отговаря за изпълнението на строителството, състоящ се от минимум следните технически лица:
•Технически ръководител :
Образование и квалификация: правоспособно лице, получило диплом от акредитирано висше учебно заведение, с квалификация "строителен инженер" или еквивалент, специалност „ССС“ или „ПГС“ или еквивалент, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина, или завършено средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите „Архитектура и строителство“, а за чуждестранните лица – еквивалентно образование и квалификация, когато са придобити в чужбина; Специфичен професионален опит: .....................
Продължава в Раздел VI.3
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Към момента не е осигурено финансиране за строителството, предмет на поръчката.
Поради това обективно обстоятелство, договорът ще бъде сключен под условие за отложено изпълнение съгласно разпоредбата на чл.114 от Закона за обществените поръчки.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

30/12/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   14:00 (чч:мм)

гр.Сунгурларе, ул."Георги Димитров" №2, Заседателна зала

На публичното заседание могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължава от Раздел III.1.3. :
Специфичен професионален опит: реализиран професионален опит като технически ръководител на поне един сходен строителен обект.
•Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството:
Образование и квалификация:– лице с професионален опит в областта на строителството, притежаващо валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството или еквивалентно.
Специфичен професионален опит: реализиран професионален опит като длъжностно лице по „Безопасност и здраве в строителството“ на поне един сходен строителен обект.
Отговорник по контрола на качеството:
Образование и квалификация: правоспособно лице, с професионален опит в областта на строителството, притежаващо валидно удостоверение/сертификат за завършено обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно.
Специфичен професионален опит: реализиран професионален опит като отговорник контрол по качеството на поне един сходен строителен обект.
Под сходен строителен обект следва да се разбира : строителство по ремонт или реконструкция или рехабилитация на сгради, минимум четвърта категория строеж.
По отношение на Ръководния състав за изпълнение на строителството участниците трябва да предложат различни лица за минимално изискуемите позиции.
Деклариране:
При подаване на офертата, съответствието с критерия за подбор се декларира от участниците в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности, т. 6, буква “б” от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея. - специалистите, отговорни за изпълнението на строителството с посочване на :
• Специалист/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето в ръководния екип при изпълнение на строителството)
• Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
• Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
• Специфичен професионален опит (период, длъжност, участие в изпълнението на сходни с предмета на поръчката строителни обекти)
Доказване:
При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи Списък на членовете на ръководния състав , който ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата съобразно деларираното в ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска от участниците по всяко време след отварянето на офертите да представят всички или част от посочените документи, чрез които се доказва информацията в ЕЕДОП.
Съгласно чл. 67, ал. 8 от ЗОП, Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
... Предвид ограничения брой символи в настоящото обявление, заинтересованите лица могат да видят всички изисквания към личното състояние както и условията и допълнителните указания към участниците в Документацията за участие, достъпна в електронната преписка на процедурата в Профил на купувача на посочения в настоящото обявление адрес.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197 от ЗОП- В 10 дневен срок от изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва