Деловодна информация
44
24-00-144 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/06/2020 (дд/мм/гггг)
44-2020-0038 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

АПИ - Областно пътно управление Пазарджик 0006950890055
бул Александър Стамболийски № 20
Пазарджик BG423 4400 България
инж. Мария Петкова, Янка Бангеева +359 34444725
opu_pazardzhik@api.bg +359 34443987

Интернет адрес/и

http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1405


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1405
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения

I.5) Основна дейност 

Проектиране, строителство и ремонт на републиканските пътища

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изграждане на нов мост над р. Бошулска при км 11+468 на Републикански път III-3704 Пазарджик-Бошуля-Ветрен-АМ Тракия в регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик
45233120      
Строителство

В изготвен Технически проект е предвидено на мястото на съществуващ триотворен мост с еднопосочен габарит, след премахването му, да бъде изградено ново съоръжение - едноотворно със светло разстояние между устоите 18,68 метра и осово разстояние 19,50 метра. Ширината на моста е приета 13,00 метра. Разстоянието между парапетите е 12,20 метра, от които пътно платно 8,50 метра и тротоари 2x1,85 метра. Ширината на пътното платно е избрана съобразно габарита на съществуващия път. Връхната пътна конструкция ще се изпълнява с предварително напрегнати греди ГТ-95, върху които се изпълнява стоманобетонова плоча, с дебелина 20 см.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
1457500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

В регулацията на с. Бошуля, Община Септември, Област Пазарджик

1.Разрушаване на съществуващо съоръжение-мост над р. Бошулска (Бошулско дере), с 3 отвора по 5,60м и дължина 19,5м. Намира се в село Бошуля, Пазарджишки окръг. Габарит на моста - пътна настилка 4,50м и два тротоара по 0,60м. Съоръжението е в прав участък на пътя. Пътната настилка върху моста е паваж, а на тротоарите - бетон. Стоманена предпазна ограда няма. Парапетът е стоманен. Фугите са закрит тип. Връхната конструкция е плочогредова, монолитна, стоманобетонна, система проста греда, с 4 бр.гл.греди през 1,50м, напречни греди и стоманобетонна пътна плоча. Стълбовете и устоите са от каменна зидария.
2.Проектно решение - В изготвен Технически проект е предвидено на мястото на съществуващ триотворен мост с еднопосочен габарит, след премахването му, да бъде изградено ново съоръжение - едноотворно със светло разстояние между устоите 18,68 метра и осово разстояние 19,50 метра. Ширината на моста е приета 13,00 метра. Разстоянието между парапетите е 12,20 метра, от които пътно платно 8,50 метра и тротоари 2x1,85 метра. Ширината на пътното платно е избрана съобразно габарита на съществуващия път. Връхната пътна конструкция ще се изпълнява с предварително напрегнати греди ГТ-95, върху които се изпълнява стоманобетонова плоча, с дебелина 20 см.
Предметът на обществената поръчка включва (описание на дейностите по поръчката):
1.Строит.работи се изпълняват съгласно Технич.проект за строежа, одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в съответствие с Обяснит.записка, Графика за изпълн-е на строежа, предписанията и заповедите в Заповедната книга.
2.Доставка и влагане в строителството на необходимите и съответстващи на Техническите спецификации и Техническия проект строителни продукти.
3.Производство и/или доставка на строителни детайли/елементи и влагането им в строежа.
4.При необходимост осигуряване на терени за нуждите на строителството в съответствие с разпоредбите на чл. 38 от Закона за пътищата – за временно строителство, за производствени полигони (бази) за нуждите на строителството, за складиране на материали и техника и други нужди във връзка с изпълнение на строителството, установени с Плана за безопасност и здраве, само в случаите, когато същите са извън територията, върху която се изгражда строежа.
5.При необходимост извършване на работи по преместване, при изпълнение на строителството, на подземни и надземни мрежи и съоръжения.
6.Организиране на дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, възникнали в резултат на осъществяване на дейностите, в съответствие с изискването на българското законодателство.
7.Извършване на геодезическо замерване на теренната основа.
8.Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания.
9.Съставяне на строителни книжа и изготвяне на екзекутивна документация.
10.Отстраняване на недостатъците, установени при предаването на строежа и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
11.Участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация.
12.Гаранционно поддържане на строежа, включващо отстраняване на проявени дефекти през минималните гаранционни срокове за изпълнените СМР и съоръжения на обекта, определени с Наредба № 2 от 31.07.2003 г. на МРРБ към ЗУТ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
13.Всички останали Дейности, необходими за изпълнението на Предмета на обществената поръчка и Гаранционното поддържане на Строежа.
14.Преди откриване на строителната площадка избраният Изпълнител, следва да:
- Допълни и актуализира Плана за управление на строителните отпадъци, съгласно чл. 11 от Закона за управление на отпадъците и да го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ..продължава в т.VI.3)..
Критериите по-долу
 
ДА Оценка на нивото на изпълнение на строителството, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации    60
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
1457500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
180

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Изпълнението на ОП се финансира от държавния бъджет. Към настоящия момент не е осигурено финансиране-чл.114 от ЗОП. Общ.поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта“. Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/ цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Изисква се участникът в процедурата да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС), за изпълнение на строежи от втора група, II-ра категория, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор се доказва от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.
*ВАЖНО: При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че: За доказване на минималното изискване, участникът следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния документ!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването се доказва с представянето на:
Копие от документа за регистрация в ЦПРС към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнение на строежи от втора група, II-ра категория. За чуждестранни лица – аналогичен документ, доказващ такава регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или еквивалент.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:
1.удостоверения от банки или
2.годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, или
3.справка за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката (в свободен текст).
Информацията по т. 2 и т. 3 обхваща последните три приключили финансови години, като информацията може да обхваща и по-кратък период в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приеме за подходящ.


Изисква се участникът в процедурата за последните три приключили финансови години да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малък от 2 000 000,00 (два милиона) лева без ДДС, включително минимален оборот в размер на 1 400 000,00 (един милион и четиристотин хиляди) лева без ДДС в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, а именно строителство на пътища - ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на пътни съоръжения към тях в страната, и/или на пътища, и/или на пътни съоръжения към тях с еквивалентни характеристики извън страната, изчислен на база годишните обороти на участника.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Изисква се участникът в процедурата през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката. За строителство, сходно с предмета и обема на поръчката, се приема: ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на пътни съоръжения на автомагистрали и/или на пътища от Републиканска пътна мрежа (РПМ), и/или на улици, и/или на пътища от Общинска пътна мрежа (ОПМ), или на пътни съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната с обща дължина минимум 20 м.
При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
* Забележка 1: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15/ Протокол обр. 16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!
*Забележка 2: Минималното изискване може да бъде доказано с изпълнението на едно или няколко възлагания, както и по отношение на един или няколко обекта!
2.Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат, издаден от органи, установени в други държави членки) с обхват, включващ строителство на пътища.
При попълване на ЕЕДОП участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележка: При доказване на минималното изискване е в сила разпоредбата на чл. 64, ал. 3, ал. 5, ал. 7 и ал. 8 от ЗОП!
3. Изисква се участникът в процедурата да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. При попълване на ЕЕДОП, участникът в процедурата трябва да има предвид, че:
*Забележка 1: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт!
*Забележка 2: За „изпълнен обект“ се счита обектът, за който има съставен и подписан Констативен акт обр.15/Протокол обр.16 или друг документ за предаване и приемане на строежа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за което обстоятелство участникът следва да посочи в ЕЕДОП вида и датата на съответния документ!
*Забележка 3: За предложения от участника в процедурата КБЗ, участникът следва да посочи в ЕЕДОП наименование, № и дата на съответния/ите документ/и, удостоверяващи завършен курс за КБЗ!
При подаване на оферта, информацията относно изискването се посочва от участника в ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, приложени към настоящата документация.
Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното възлагане на поръчката.
В тези случаи, както и при сключване на договор за изпълнение на поръчката, съответствието с изискването, се доказва с представянето на:
По т.1 - Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
По т.2 - Участникът, определен за изпълнител, трябва да има валиден сертификат през целия срок на изпълнение на договора, а когато е приложимо да прилага еквивалентните мерки.
По т.3 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, както и документи, които доказват професионалната компетентност и опит на лицата.


1.Изисква се уч. в процедурата през посл.пет години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил стр-во, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката. За стр-во, сходно с предмета и обема на поръчката, се приема: ново стр-во и/или рек-я и/или рехаб-я и/или осн.ремонт на пътни съоръж-я на автомаг. и/или пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от Общ.пътна мрежа, или пътни съоръжения с еквивалентни характеристики извън страната, с обща дължина минимум 20 м.
2.Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгл.стандарт БДС EN ISO 9001:2015, или еквивалентен сертификат, с обхват, включващ стр-во на пътища.
3. Изисква се уч-кът в процедурата да разполага с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката, включващ най-малко:А)Ръководител на обекта-1бр.,с висше образ-ие по спец.„Трансп.стр-во“или„Пътно строит-во“,или„Стр-во на сгради и съоръж.“,или„Промишл.и гражд.стр-во“или еквивал.Специф.опит: участие в екип, свърз.с извършв.на цялостно ръков-во на обект в мин.1 изп.обект за ново стр-во и/или реконстр-я, и/или рехаб-я, и/или осн.ремонт на автомаг.и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж.към тях, и/или на пътища и/или пътни съоръж.с еквивал.характ-ки извън страната.
Б)Инженер по част „Пътна“-1бр.,с висше образ-ие по спец.„Пътно стр-во“или„Трансп.стр-во“,или„Пром.и гражд.стр-во“,или„Стр-во на сгради и съоръж.“или еквивал.Специф.опит: участие в екип, свързано с извършв.на дейности по част „Пътна“, в мин.1 изп.обект за ново строит.и/или реконстр-я, и/или рехаб-я, и/или осн.ремонт на автомаг.и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж.към тях в страната и/или на пътища, и/или на пътни съоръж.с еквивал.характ-ки извън страната.
В)Инженер по част „Конструктивна“-1бр.,с висше образ-ие по спец.„Пътно стр-во“ или „Трансп.стр-во“,или„Стр-во на трансп.съоръж-я“,или„Железоп.стр-во“,или „Строителство на сгради и съоръжения“, или „Промишл.и гражд.стр-во“ или еквивал.Специф.опит: участие в екип, свързано с извършв.на дейности по част „Конструкт.“ в мин.1изп.обект за ново строит.и/или реконстр-я, и/или рехаб-я, и/или осн.ремонт на автомаг.и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж.към тях, и/или на пътища и/или пътни съоръж.с еквивал.характ-ки извън страната.
Г)Инженер по част „Геодезия“-1бр., с висше образ-ие по спец.„Геодезия, фотограметрия и картография“или„Земеустройство“,или„Геод-я“,или„Маркшайд.и геод-я“,или еквивал.Специф.опит: участие в екип, свързано с извършв.на полско – измерват.работи в мин.1 изп.обект за ново строит.и/или реконстр-я, и/или рехаб-я, и/или осн.ремонт на автомаг.и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж.към тях, и/или на пътища и/или пътни съоръж.с еквивал.характер-и извън страната.
Д)Координатор по безоп.и здраве(КБЗ)-1бр.,със завършен курс за КБЗ или еквивал.Специф.опит: участие в екип, свързано с извършв.на дейности по безоп.и здраве в мин.1 изп.обект за ново стр-во и/или реконстр-я, и/или рехаб-я, и/или осн.ремонт на автомаг. и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от ОПМ, и/или на пътни съоръж.към тях, и/или на пътища и/или пътни съоръж.с еквивал.характ-ки извън страната.
E)Лице, отговарящо за „Контрол на кач-вото“-1бр.:Специф.опит: участие в екип, свързан с извършв.на дейности по контрол на качеството при стр.работи в мин.1 изпълнен обект за ново стр.и/или реконстр-я, и/или рехаб-я, и/или осн.ремонт на автомаг.и/или на пътища от РПМ, и/или на улици, и/или на пътища от Общ.ПМ, и/или на пътни съоръж.към тях, и/или на пътища и/или на пътни съоръж.с еквивал.характ-ки извън страната.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Отстр.се уч-к, за когото са налице осн.по чл.54,ал.1; чл.55,ал.1,т.1,3,4,5, чл.107 от ЗОП; обст.по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС и по чл.69 от ЗПКОНПИ; който не удължи или не потвърди срока на вал-ст на офертата или представи оферта с по-кратък срок на вал-ст; чието Техн.предл.не отговаря на изискв-ята на Възл.; чието Ценово предл-е надвишава прогн.ст-ст на ОП, опред-на от Възл-я и/или по какъвто и да е начин е вкл-л някъде в офертата си извън плика „Предл.ценови параметри“ елементи, свързани с предл.цена (или части от нея). Не е осиг.фин., с огл.на което се прил.чл.114 от ЗОП. Избраният изп-л представя ГИД-5% от Цената в лв.без ДДС, представя ГОАв.Пл.-10% в лв. с ДДС, без вкл.непредв.разходи. Гар-те се представят съгл.чл.111,ал.5 ЗОП и услов.на докум-ята, предвидени за тях.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
ДА
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

да

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 12

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   09:00 (чч:мм)

ОПУ Пазарджик, стая 101

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от т.II.2.4) - ..... заверка в съответната община преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Допълни и актуализира Плана за безопасност и здраве, съгласно чл. 10 от Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни и да го представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заверка в съответната община преди подписване на Протокол за откриване на строителната площадка (Образец 2а) съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
15.Всички рискове, които могат да възникнат в хода на изпълнение на договора, с изключение на рисковете, за които в настоящата документация или в договора за възлагане на обществената поръчка изрично е посочено, че се понасят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, се понасят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, следва да бъдат отчетени от последния при подготовката на офертата и в никакъв случай не могат да бъдат основание за увеличаване на срока на договора или неговата цена.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва