Деловодна информация
00385
11-00-281 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
09/06/2020 (дд/мм/гггг)
00385-2020-0023 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Пазарджик 000351736
бул. България № 2
Пазарджик BG423 4400 България
Димитричка Ладжова +359 34402218
secretary@pazardjik.bg +359 34442495

Интернет адрес/и

https://www.pazardzhik.bg/bg/

https://www.pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://www.pazardzhik.bg/bg/inzhenering-proektirane-izvarshvane-na-stroitelni-i-montazhni-raboti-i-osashtestvyavane-na-avtorski-nadzor-na-obekt-priyut-za-litsa
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Инженеринг - проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица”
45200000      
Строителство

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
741562.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG423

На територията на град Пазарджик, Приютът за лица ще бъде разположен в ПИ с идентификатор 55155.503.1481 в УПИ І-1481, Социални дейности, в кв. 413 „б“, гр. Пазарджик.

Дейността предвижда да бъде извършен инженеринг- проектиране, авторски надзор, изпълнение на СМР за построяване на сграда на Приют за лица с благоустрояване на прилежащото й дворно пространство, за която няма изготвен съгласно ЗУТ инвестиционен проект във фаза технически проект и влязло в сила Разрешение за строеж, наличен е идеен архитектурен проект.
Предвижда се в рамките на инженеринга да се изработи инвестиционен проект (ИП) във фаза технически проект по реда и условията на Наредба №4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти. ИП предвижда всички видове СМР и дейности предвидени за реализация на строежа. Проектното решение трябва да отговаря на изискванията към строежите по чл.169 от ЗУТ. ИП ще бъде съгласуван по искане и за сметка на Възложителя с всички контролни органи, експлоатационни дружества и институции и ще бъдат получени всички необходими становища и разрешения, съгласно българското законодателство и получено разрешение за строеж въз основа на одобрения технически проект в съответствие с чл.148 от ЗУТ. Ще бъдат подговени Уведомления за инвестиционно предложение за информиране на компетентния орган по околна среда съгласно изискванията на екологичнто законодателство.
Автрският надзор по време на изпълнение на СМР на обекта ще се осъществява от проектантите на техническия проект в пълно съответствие с изискванията на ЗУТ, на подзаконовите актове по прилагането му и с условията на договораза инженеринг в часта, касаеща авторския надзор. Той ще осигури стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на конкретния обект в експлоатация, както и заверяване на екзекутивната документация в съответствие със ЗУТ.
Строежът на сградата на Приют за лица е V-та категория. Предвидените СМР по построяване на Приюта са следните:
- Извършване на конструктивни работи;
- Извършване на архитектурно-строителни работи;
- Изграждане на ВиК;
- Изграждане на ел. инсталации;
- Изграждане на системи за отопление и вентилация;
- Монтиране на система за пожароизвестяване;
- Монтиране на видеонаблюдение;
- Извършване на дейности по благоустрояване на двор.
Продължителността на дейността за обекта се предвижда да бъде 13 месеца.
При изпълнение на инженеринг – проектиране, извършване на строителни и монтажни работи и осъществяване на авторски надзор на обект “Приют за лица” са предвидени да бъдат изпълнени следните дейности:
• Преглед и анализ на съществуващото положение и наличната документация за планираните дейности;
• Изготвяне на технически проект, съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти; ЗУТ и подзаконовите нормативни актове за прилагането му;
• Изпълнение на строително-монтажни работи;
• Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, включващ стриктно спазване на одобрената проектна документация, технически решения, доработки на проекта, технологичен контрол и съдействие при въвеждане на обекта в експлоатация;
• Изготвяне на екзекутивна документация, в съответствие със ЗУТ.
В обхвата на поръчката са включени:
1. Изготвянето на технически инвестиционен проект
2. Съгласуване на инвестиционния проект с експлоатационните дружества и др., съгласно чл.143, ал.1 от ЗУТ – по искане и за сметка на Възложителя.
3. Изпълнение на СМР за обекта на интервенция, съгласно одобрения инвестиционен проект (вид и обем на работите), срок, КСС и технически спецификации по отделни проектни части на одобрения проект.
4. Осъществяването на авторски надзор по време на строителството за сградата, обект на интервенция, съгласно одобрения ИП, документации и приложимата нормативна уредба по отделните части на проекта до въвеждането му в експлоатация.
Критериите по-долу
 
ДА П1 - Предложен срок за изготвяне на технически проект в календарни дни    20
П2 - Предложен срок за изпълнение на СМР в календарни дни    30
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
741562.54      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
13

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
проект „Изграждане на Център за работа с деца на улицата и Приют за лица в град Пазарджик” – договор за БФП № BG16RFOP001-1.013-0007-C01, по процедура BG16RFOP001-1.013.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

1. Участникът трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнението на строежи, съответстващи на направената регистрация по Закона за Камарата на строителите за І група минимум пета категория строежи, съгласно чл. 137 от ЗУТ и Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, Обн., ДВ, бр. 72 от 15 Август 2003 г., или в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен или еквивалентен.
Забележка:
Участникът попълва раздел А: „Годност” в Част ІV: „Критерии за подбор” от Единния европейски документ за обществени поръчки.
Преди сключване на договор избраният за изпълнител следва да представи документ, с който да докаже, че има право да изпълнява строителство на територията на Република България, вкл. че е извършил съответната регистрация.
Забележка:
Всеки участник следва да представи доказателства за еквивалентността на предложенията, които прави, когато се позовава на еквивалентни такива.
Забележка:
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.
Забележка:
На основание чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за изработване на инвестиционни проекти с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми в размер на 50 000,00 лева съгласно чл. 5, ал. 1, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага и за всеки член на обединението, който ще изпълнява проектиране или авторски надзор, както и за всеки подизпълнител, изпълняващ проектиране и/или авторски надзор.
2. Участникът трябва да има валидна застраховка „Професионална отговорност“ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостно изпълнение на строителството с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми – 70 000,00 лв. съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5 ЗУТ, или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Ако участникът е обединение, изискването се прилага и за всеки член на обединението, и за всеки подизпълнител който ще изпълнява строителни дейности.


1. Удостоверяване. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствие с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“ за изработване на инвестиционни проекти или еквивалентна.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата: копие на документ, доказващ наличие на валидна застраховка “Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за изработване на инвестиционни проекти или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие.
Доказване. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора, следва да представи документа по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно документа за наличие на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за изработване на инвестиционни проекти или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно аконодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
2. Удостоверяване. При подаване на офертата, на основание чл. 67, ал. 1 ЗОП, участникът декларира съответствие с посочения критерий за подбор чрез представяне на ЕЕДОП, попълнен в съответната част, а именно: част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”, като посочи застрахователната сума на сключената застраховка „Професионална отговорност“ за строителство или еквивалентна.
При условията на чл. 67, ал. 5 от ЗОП възложителят може да изиска документи, чрез които се доказва декларираната в ЕЕДОП информация, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата:
Копие на документ, доказващ наличие на валидна застраховка “Професионална отговорност” по чл. 171 от ЗУТ за изпълнение на строителните дейности или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът. Застраховката на чуждестранните лица следва да осигурява минимум посоченото застрахователно покритие и в съответствие с чл. 27, ал. 3 от Закона за дейностите по предоставяне на услуги.
Доказване. За доказване на поставеното изискване участникът, избран за изпълнител, преди сключване на договора, следва да представи документа по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП, а именно документа за наличие на валидна застраховка по чл. 171 от ЗУТ за изпълнение на строителните дейности или еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката, както следва:
1.1. Проектиране, идентично или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнено през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на услуги по изработване на технически и/или работни инвестиционни проекти, свързани с изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сгради.
Възложителят не поставя изискване за обема на идентичното или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка изпълнение.
1.2. Изпълнение на строително-монтажни работи – СМР - строителство и/или инженеринг на дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
За „дейности с предмет, идентични или сходни с тези на поръчката“ следва да се разбира изпълнение на СМР и/или инженеринг по изграждане и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или текущ ремонт на сгради.
Възложителят не поставя изискване за обема на идентичното или сходно с предмета на настоящата обществена поръчка изпълнение.
2. Участникът да разполага, през целия период на изпълнение на обществената поръчка в частта на изпълнението на строежа, с лица, които да отговарят за изпълнението на строителството, а именно:
2.1. Технически ръководител:
Образование: В съответствие с чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ: ръководителят е строителен инженер, архитект или строителен техник, който ръководи строителните работи и осигурява изпълнение на отговорностите по чл. 163, ал. 2, т. 1 - 5 от ЗУТ.
Да има професионелан опит в ръководството на поне 1 обект за изпълнение на строително-монтажни работи – СМР - строителство и/или инженеринг на дейности.
3. Участникът да разполага с Екип от експерти - проектанти, притежаващи проектантска правоспособност, съгласно чл. 230 от ЗУТ и ЗКАИИП или еквивалентни, които да изпълняват услугата - проектиране и осъществяване на авторския надзор и чиято компетентност следва да покрива спецификата на поръчката, като минимум:
Проектант по част „Архитектура“
Проектант по част „Конструктивна“
Проектант по част „Геодезия и вертикална планировка“
Проектант по част „Пожарна безопасност“
Проектант по част „План за безопасност и здраве“
Проектант по част „Електро”;
Проектант по част „ОВиК”;
Проектант по част „ВиК”;
Проектант по част „Енергийна ефективност”;
Проектант по част „План за управление на строителните отпадъци”;
Всяко от лицата, с които участикът изпълнява поставеното изискване по точка 3, следва да притежава професионален опит в областта на услугите по проектиране/осъществяване на авторски надзор за минимум 1 обект.
Под професионален опит по проектиране/осъществяване на авторския надзор следва да се разбират проектантски услуги във връзка със съответните функции в екипа за изпълнение на услугата на конкретен експерт, свързани с изработване на технически проект в областта на проектирането на сгради и осъществяване на авторски надзор за същия, или еквивалентни.


1. Забележка:
Участникът попълва Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуални документи, с които се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно:
- Списък на проектирането, изпълнено през последните 3 години, считано от датата на подаване ни офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката /съгласно посоченото в ЕЕДОП/. Списъкът следва да съдържа следната информация: стойност, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, като в списъка не трябва да посочва друго строителство извън това, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя.
- Списък на строителството – изпълнение на строително-монтажни работи – СМР и/или инженеринг на дейности, изпълнено/и през последните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, идентично или сходно с предмета на поръчката /съгласно посоченото в ЕЕДОП/. Списъкът следва да съдържа следната информация: стойност, датата, на която е приключило изпълнението и получателя, като в списъка не трябва да посочва друго строителство извън това, с което доказва съответствието си с минималните изисквания на Възложителя.
- Документ, който доказва изпълнението, с които се покриват минималните изисквания на възложителя за участие в изпълнение на проектиране, строителство - изпълнение на строително-монтажни работи – СМР и/или инженеринг, което/които е/са идентично/и или сходно/и с предмета на поръчката - копие, заверено от участника с гриф вярно с оригинала и подпис, в съответствие с чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП.
2. Забележка:
Участникът попълва Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на строителството с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, с приложени Декларации за ангажираност на експерт на всички лица, посочени в Списъка, които не са служители на участника, определен за изпълнител.
3. Забележка: Участникът попълва Раздел В: „Технически и професионални способности” в част ІV. Критерии за подбор от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Преди сключване на договора за обществена поръчка, определеният изпълнител, представя актуален документ, с който се удостоверява липсата на основание за отстраняване, а именно Списък на лицата, които отговарят за изпълнението на проектирането с посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит, както и документи, които доказват професионална компетентност на лицата, с приложени Декларации за ангажираност на експерт на всички лица, посочени в Списъка, които не са служители на участника, определен за изпълнител.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
а) парична сума;
б) банкова гаранция. В случай, че се представя банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност – най-малко за срока на изпълнение на договора, увеличен с 60 календарни дни;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Застраховката не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Застраховката следва да е със срок на валидност минимум 60 календарни дни, след крайния срок на договора;
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Продължава в поле VI.3)
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 7

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

16/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

"Стъклена зала", на ІІ-ия етаж в административната сграда на Община Пазарджик

Получените заявления за участие или оферти се отварята на публично заседание, на което могата да приссътват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Продължение от поле III.2.2)
Гаранцията за авансово предоставените средства е в размер – до 35 % от стойността на договора и е до размера на авансово предоставените средства.
Във връзка с предмета на процедурата, който е инжинеринг и техническата невъзможността за попълване на допълнителни CPV кодове в Редактора на форми, като допълнителен CPV код посочвам и 71315000 - Услуги по архитектурно и инженерно проектиране на сгради.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Срокът за обжалване е съгласно част Шеста, Глава двадесет и седма, чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 Бурунди
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва