Деловодна информация
00039
ПОЧРОП-01-12-3589 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00039-2020-0009 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Павликени 000133901
бул. Руски № 4
Павликени BG321 5200 България
Славена Грозева +359 889886177
obshtina@pavlikeni.bg +359 61052642

Интернет адрес/и

www.pavlikeni.bg

http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=937&Itemid=129&lang=bg


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=79&task=viewcategory&catid=450&lang=bg
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Извършване на строително-монтажни работи на обект „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Павликени“
45112350      
Строителство

Пълно наименование на обществената поръчка:„Извършване на строително-монтажни работи на обект „Техническа и биологическа рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци в Община Павликени“,по проект„Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени“,който се изпълнява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”,съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
Обхват на поръчката:
•разработване и представяне на ПУСО,ПБЗ;
•изпълнение на СМР в съответствие с одобрените работни проекти и техническите спецификации;
•извършване на контролни тествания;
•съставяне на необх. актове и протоколи по време на строителството;
•подготовка на документацията,необходима за приемане на отделните етапи и участие в комисиите по приемане;
•почистване на строителната площадка,извозване на отпадъците;
•отстраняване на дефекти,вкл.грижи за растителността до изтичане на периода за отстраняване на дефекти
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
2679953.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45112350      
II.2.3) Място на изпълнение
BG321

Обектът е разположен в землището на гр. Павликени, ПИ с идентификатор 55052.330.13 по КККР на гр. Павликени, , разположено е на 1,7 км северно от гр. Павликени.

Поръчката включва изпълнение на техническа и биологична рекултивация в следния обхват:
1. Техническа рекултивация, включваща:
1.1. Вертикална планировка, почистване на битови отпадъци от зони извън границита на ДБО и преоткосиране;
1.2. Уплътняване тялото на ДБО;
1.3. Отвеждане на повърхностните води;
1.4. Изграждане на газоотвеждаща система;
1.5. Запечатващ пласт;
1.6. Контрол и мониторинг.
2. Биологична рекултивация-ще се извърши съгласно работния проект. Биологичната рекултивация включва провеждането на комплекс от лесотехнически, агрохимически, мелиоративни и отгледни мероприятия (затревяване на терена). Предвидена е система от вегетационни грижи за 3 г., съставен е План за мониторинг и контрол, изготвен съгласно Наредба 6 от 27.8.2013 г.
Критериите по-долу
 
ДА „Качество на организацията на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката“ (П1)    60%
Цена
40%
II.2.6) Прогнозна стойност
2679953.29      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
45

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Проект № BG16M1OP002-2.010-0001-C01 „Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци на територията на община Павликени“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участниците следва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя, а чуждестранни лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което им позволява да изпълняват строителство на обекти четвърта група, втора категория съгласно с чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС (Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя).
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
Участникът следва да представи изискуемата информация в поле 1) на раздел А: „Годност“, Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), като се посочва информация относно вписването в съответния регистър, дали документът е на разположение в електронен формат, както и уеб сайт, орган или служба, издала документа и точно позоваване на документа.
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посоченото изискване по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие от Удостоверение за вписване в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката и талон към него или еквивалентен документ.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва за обединението като цяло.
Подизпълнителите трябва да отговарят на изискването съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 1 в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел Б, „Икономическо и финансово състояние“ т. 1 а) от ЕЕДОП.
2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: 400 000 лева, каквато е минималната застрахователна сума за строителство втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, съдружник в обединение, или подизпълнител, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанският субект.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да притежават валидна застраховка „професионална отговорност“, отговаряща на горепосочените изисквания.
Участникът попълва поле 5) на раздел Б: Икономическо и финансово състояние, Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП, предоставяйки данни и информация относно: (1) застрахователната полица/еквивалентен документ - вид, номер и дата на издаване; (2) застрахованото лице; (3) професионалната дейност, която е предмет на застраховката; (4) срок/валидност на застраховката; (5) общ лимит на отговорност и валута.


1. Участниците в обществената поръчка следва да са реализирали минимален общ оборот за последните три приключили финансови години, в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в двукратен размер на прогнозната стойност на поръчката.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването се доказва за обединението като цяло.
Подизпълнителите трябва да отговарят на изискването съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Доказване на посочените изисквания:
За доказване на посочените изисквания по т. 1, участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
1.заверено копие от годишните финансови отчети за последните три приключили финансови години, когато публикуването им се изисква съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
2.справка по години за реализирания общ оборот за последните три приключили финансови години.
Информацията за доказване на съответствието с минималните изисквания на Възложителя може да обхване и по-кратък период от посочения по-горе в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.
2. Участниците в обществената поръчка следва да притежават валидна застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ с минимално покритие, съответстващо на категорията на строежа, обект на настоящата обществена поръчка, а именно: 400 000 лева, каквато е минималната застрахователна сума за строителство втора категория по чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ, съобразно чл. 5, ал. 2, т. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.
За участник, съдружник в обединение, или подизпълнител, който е установен/регистриран извън Република България, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалентна на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но издадена съгласно законодателството на държавата, в която е установен/регистриран стопанският субект.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство, както и онези съдружници в обединение, което не е ЮЛ, но съгласно договора за обединение ще изпълняват дейност по строителство, също следва да притежават валидна застраховка „професионална отговорност“, отговаряща на горепосочените изисквания.
Доказване на посочените изисквания:
За доказване на посоченото изискване по т. 2. участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка: заверено копие на застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството по чл. 171 от ЗУТ, покриваща минималната застрахователна сума за строител за категорията строеж, в която попада обекта на поръчката или съответен валиден аналогичен документ или еквивалент, съгласно законодателството на страната, в която е регистриран участникът чуждестранно лице.
Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1.Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години,считано от датата на подаване на офертата,строителство с предмет,идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет,идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира:извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изискване за обем на изпълнените дейности.
2. Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изп. на поръчката, в минимален състав:
-Технически ръководител–да притежава висше образование или еквивалентна образователна степен, в случаите когато е придобита в чужбина,с профес. квалификация „строителен инженер“,„инженер“ или „архитект“ или средно образование с 4-годишен курс на обучение и придобита профес. квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника" или екв. специалност съгласно чл. 163а от ЗУТ.
- Експерт геодезист-да притежава висше образование,специалност геодезия или екв. образователна степен,в случаите когато е придобита в чужбина.
- Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството-да притежава валидно удостоверение за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение на строителството,за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или екв.
– Експерт по безопасност и здраве в строителството-да притежава валидно удостоверение за „Експерт по безопасност и здраве“ съгласно Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни усл/я на труд или екв.
Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество,за което е предложен,в изпълнението на строителство с предмет,идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката“следва да се разбира:извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълненото строителство.
Възложителят приема екв. образователни степени и специалности от лица,придобили образованието си в чужбина или получили специалност с друго наименование, но еквивалентна на изискуемата.Тежестта за доказване на еквивалентността е на участника.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите/длъжностите от експертния състав.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискванията по т.1 и 2 се доказват за обединението като цяло.
Подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията по т.1 и 2 съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват.
3. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или екв. с предметен обхват:строителство.
4. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или екв. с предметен обхват:строителство.
Възложителят приема и други доказателства за екв. мерки за осигуряване на качеството и за управление на околната среда,когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изисканите.
В случай на участие на обединение,което не е ЮЛ спазването на изискванията по т.3 и 4 се доказва от тези членове на обединението,които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на обединението са ангажирани с изпълнението на строителство.
Подизпълнители, които ще изпълняват дейност по строителство също следва да отговарят на изискванията по т. 3 и 4.


1. Участниците следва да са изпълнили през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“ следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълнените дейности.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 1. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 1а) от ЕЕДОП за дейностите с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката, изпълнени за последните пет години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойност, получател, дата на приключване на изпълнението, мястото, вида и обема на изпълнените дейности, както и дали са изпълнени в съответствие с нормативните изисквания.
Доказване на посочените изисквания:
За доказване на посочените изисквания по т. 1 участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на обществената поръчка, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
2. Участниците следва да разполагат с екип, ангажиран с изпълнението на поръчката, в минимален състав, както следва:
- Технически ръководител;
- Експерт геодезист;
- Специалист за контрол на качеството/отговорник по качеството;
– Експерт по безопасност и здраве в строителството.
Всеки от експертите в екипа следва да е взел участие в съответното експертно качество, за което е предложен, в изпълнението на строителство с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
Под „дейности с предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката“ в случая следва да се разбира: извършване на строителни дейности по изграждане и/или рекултивация и/или закриване на сметище/а и/или депо/а за отпадъци. Възложителят не поставя изрично изискване за обем на изпълненото строителство.
Участникът трябва да посочи отделни лица за всяка от позициите/длъжностите от експертния състав.
Участникът следва да предостави изискуемата информация по т. 2. в Част ІV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, т. 6 от ЕЕДОП. Посочва се пълната информация, необходима за доказване на въведените към всеки от експертите минимални изисквания,в това число: номер, дата и учебно заведение, издало диплома/сертификат, описание на идентичното или сходно строителство с посочване на конкретен обект.
Доказване на посочените изисквания:
За доказване на посочените изисквания по т. 2. участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- Списък на ключовите експерти, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.
3. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост). Продължава в Раздел VІ.3) Допълнителна информация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител на поръчката, при подписване на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на договора. Същата може да бъде представена в една от формите по чл. 111, ал. 5 от ЗОП. Допълнителна информация се съдържа в раздел ХІ от документацията за участие в обществената поръчка.
2. Условията за извършване на плащанията за изпълнение на дейностите, предмет на обществената поръчка, са подробно разписани в Проекта на договор за възлагане на обществената поръчка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

09/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

05/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

10/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:30 (чч:мм)

Заседателната зала на Община Павликени, на адрес в гр. Павликени, бул. Руски № 4.

Получените оферти и ценовите предложения към тях се отварят на публични заседания, на които могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

І. Продължение от Раздел ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности, Изисквано минимално ниво:
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 3. участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
- заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
4. Участникът следва да има разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по стандарт EN ISO 14001:2015 или еквивалент с предметен обхват: строителство.
Участникът попълва поле раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, като по отношение на притежавания от него Сертификат за прилагане на горепосочения стандарт впише информация относно: (1) наименование на стандарта, който прилага, (2) неговия обхват, (3) дата на издаване, срокът му на валидност и (5) публичния регистър, в които се съдържа информация за наличието на този сертификат (в случай на приложимост).
Доказване на посочените изисквания
За доказване на посочените изисквания по т. 4. участниците представят при поискване в хода на процедурата, съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключването на договор за обществена поръчка:
-заверено копие на сертификат, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за управление на околната среда, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
ІІ. За участниците следва да не са налице основанията за отстраняване чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП.
На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
За участниците в процедурата не следва да са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:
1. Изтичането на срока по чл. 179 – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация;.
2. В случаите по чл. 196, ал. 5 от ЗОП - от уведомяване за съответното действие, а ако лицето не е уведомено, както и при бездействие – от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва