Деловодна информация
00145ТП на НОИ-Перник
1026-13-2 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00145-2020-0046 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Управителят на Национален Осигурителен Институт чрез директор на ТП - Перник 1210825210158
ул. Отец Паисий № 50
Перник BG414 2300 България
Аделина Николова +359 76649315
pernik@nssi.bg +359 76649340

Интернет адрес/и

www.nssi.bg

https://tenders-public.nssi.bg/tp/per


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
https://tenders-public.nssi.bg/tp/per
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност 

Управлява държавното обществено осигуряване като второстепенен разпоредител

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонтно възстановителни работи на покрив на административната сграда на ТП-Перник“. 13-2020-Ц1015-13-24
45200000      
Строителство

Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на покривната конструкция, като конкретните дейности и изисквания по отношение техническите параметри са изчерпателно изброени и описани от възложителя в Техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка. Целта за възлагане на поръчката е ремонт на покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Перник, с адрес: ул. „Отец Паисий“ №50.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45200000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG414

Покрива на административната сграда на ТП на НОИ-Перник, гр. Перник, ул. Отец Паисий 50

Предметът на поръчката включва строително монтажни работи на покривната конструкция, като конкретните дейности и изисквания по отношение техническите параметри са изчерпателно изброени и описани от възложителя в Техническата спецификация от документацията за участие в обществената поръчка. Целта за възлагане на поръчката е ремонт на покрив на административната сграда на ТП на НОИ – Перник, с адрес: ул. „Отец Паисий“ №50.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
90000      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
3

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи по код от КИД - 43.91. „Покривни работи“ или строежи от Първа група. Чуждестранните участници следва да докажат регистрацията си в някой от професионалните регистри на държавата, в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националното им законодателство
Деклариране: При подаването на офертата съответствието с изискването се декларира в образец № 1 - ЕЕДОП (Част IV, раздел А) с посочване на органа, издал документа, обхват, дата на издаване и на националната база данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, участникът посочва уеб адрес, наименование на орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документа. Информацията следва да е достъпна чрез пряк, неограничен и безплатен достъп.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” като лице, изпълняващо строителна дейност за строежи първа група, четвърта категория.При подаването на офертата, съответствието с изискването се декларира в образец № 1 - ЕЕДОП (Част IV, раздел Б).

Минимално ниво: Участникът да притежава валидна застраховка “Професионална отговорност в строителството” съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа – предмет на обществената поръчка. В случай че срокът на валидност на застраховката изтича преди срока за изпълнение на поръчката, участникът да представи декларация, че ще поднови/удължи срока й до края на споменатия краен срок, а при евентуалното му избиране за изпълнител се задължава да я предостави преди сключване на договора.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

Участникът да разполага с необходимите специалисти и технически лица, включително такива, които отговарят за контрола на качеството, както и лица, които ще изпълняват строителството.
Деклариране: При подаване на офертата Списъкът на техническите лица се декларира/попълва в образец № 1 - ЕЕДОП (Част IV, раздел В).


Участникът да има на разположение персонал, достатъчен за изпълнение на всички видове дейности, предвидени в техническата спецификация.
Минимално ниво: Участникът да има на разположение следните технически лица:
- „Техник строителство и архитектура“ или „Технически ръководител“, който да отговаря на изискванията за образование и квалификация по чл. 163а, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ с минимум 1 година опит при изпълнението на строителни обекти;
- Специалист по контрол на качеството - правоспособно лице, отговарящо за контрола на качество за изпълнение на строителството, за съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност.
Забележка: Допустимо е съвместяване на длъжности - за технически ръководител обект, отговорен за контрола по качеството и координатор по безопасност и здраве, ако притежават необходимата квалификация.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Съгласно изискванията на възложителя, ЗОП и ППЗОП.
Гаранцията за изпълнението на договора е в размер на 5 на сто от стойността на договора.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
1. парична сума;
2. банкова гаранция;
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение и/или за авансово предоставените средства.
Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: http://www.nap.bg/
Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда:
Телефон: 02/ 940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на труд:
Министерство на труда и социалната политика:
Интернет адрес: https://www.mlsp.government.bg/
Телефон: 02/ 8119 443
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата


или 3

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   10:00 (чч:мм)

ТП на НОИ - Перник, ул. “Отец Паисий” № 50, етаж 2, стая № 203

Отварянето на офертите се извършва на публично заседание и на него могат да присъстват самите участници, или техни упълномощени представители и представители на средствата за масова информация.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Възложителят ще отстрани от участие всеки участник:
1. При наличие на основания, посочени в чл.54, ал.1 от ЗОП:
- осъждания за престъпления по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Посочва се информация за престъпления, аналогични с описаните, когато лицата са осъдени в друга държава;
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл.118, чл.128 чл. 228, ал. 3, чл.245 и чл.301-305 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП).
2. За които е налице забрана за участие, съгласно чл.3, т.8, в случай че не са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
3. При наличие на основания, посочени в чл. 107 от ЗОП.
4. Налице са обстоятелства по чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.
Участник, за когото са налице основания за отстраняване, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за Изпълнител, представя документи, съгласно чл. 58 от ЗОП.
Участник за когото не може да бъде извършена идентификация и проверка, чрез регламентираните в Закона за мерките срещу изпиране на пари и Правилника за неговото прилагане (ППЗМИП) способи, на физическите лица, които са действителни собственици по смисъла на §2 от ДР на ЗМИП, подлежи на отстраняване, преди сключване на договор, като избраният за изпълнител следва да представи декларация по образец приложение №2 от ППЗМИП, съгласно чл.59, ал.1, т.3 от ЗМИП.
Изпълнението на дейностите да се извършва при спазване на всички нормативни изисквания, Регламент ЕС 305/2011 за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила на 25.05.2018 г. за приложение в България.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва