Деловодна информация
00477
ПС-21 09/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00477-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Брусарци 000320580
ул. „Георги Димитров“ № 85
Брусарци BG312 3680 България
инж. Петър Димитров +359 97832211
brusartsi_adm@abv.bg +359 97832911

Интернет адрес/и

www.brusartsi.com

http://e-obp.eu/bp/Brusartsi


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Brusartsi
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Ремонт на техническа и социална инфраструктура на територията на Община Брусарци“ по десет обособени позиции
45000000      
Строителство

В предметния обхват на възлагане с настоящата обществена поръчка са включени 10 обособени позиции, описани в Раздел II.2. по-долу. На осн. чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособени позиции №№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 ще се възлагат по реда, валиден за индивидуалната прогнозна стойност на всяка от тях, а именно: чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП, предвид на това, че по отношение на всяка от тези обособ. позиции са изпълнени и двете кумулативно изискуеми предпоставки - индивид. прогнозна стойност на всяка от тях е значително под 1000000 лв., а общата им прогнозна стойност е 10,29% от общата стойност на поръчката. От друга страна, предвид факта, че всяка една от прогн. стойности по обсъжданите обос. позиции е под 50000 лв., без ДДС, същите попадат в приложното поле на чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. С оглед посоченото, Участниците в процедурата не следва да подават оферти за тези обособени позиции. Оферти следва да бъдат представяни единствено за участие по обособена позиция №1.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
923660.81      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
само една обособена позиция

II.2) Описание 1

Ремонт на общинска пътна и улична инфраструктура в община Брусарци 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45233252      
45233161      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

гр. Брусарци, с. Крива бара, с. Василовци.

Дейностите, които се планира да бъдат извършени, съобразно техническото решение на Възложителя, касаят следните обекти:
(1) Ремонт на улица „Пазарска“ от ОТ 186 до ОТ 189, гр. Брусарци;
(2) Ремонт на ул. „Търговска“ от ОТ 205 до ОТ 207, гр. Брусарци;
(3) Ремонт на тротоар на ул. „23-ти септември“, гр. Брусарци;
(4) Ремонт на тротоар на ул. „Георги Димитров“ от ОТ 2 до ОТ 27а, с. Крива бара;
(5) Ремонт на улици и тротоари в с. Крива бара;
(6) Полагане на трошенокаменна настилка от несортирантрошен камък (0-45) с дебелина 15 см. на улици в с. Василовци по одобрен списък;
(7) Ремонт на улици и тротоари в с. Василовци;
(8) Текущ ремонт на общинска пътна инфраструктура.
Критериите по-долу
 
ДА Професионална компетентност на ръководния състав    50
Цена
50
II.2.6) Прогнозна стойност
828608.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

Оферти следва да бъдат представяни единствено за участие по обособена позиция №1.

II.2) Описание 1

Ремонт на отоплителна инсталация с подмяна на водогреен котел и горелка в ЦДГ „Синчец“ гр. Брусарци 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45331100      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

ЦДГ „Синчец“ гр. Брусарци

На изпълнение подлежат следните дейности:
- демонтаж и изваждане на съществуващ котел с направа на монтажен отвор на стената и възстановяване;
- доставка, монтаж, пуск и настройка на нов водогреен котел 232 КW и горелка;
- подмяна съпътстваща спирателна арматура, демонтаж съществуващ комин и изграждане на нов с коминни тела с диаметър 250 мм. и височина 6 м. в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
12500      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 2 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

Ремонт на покрива на общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана на с. Василовци, община Брусарци (бивша детска градина) 3
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261910      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Общинска сграда в УПИ I-706, кв. 26 по плана на с. Василовци, община Брусарци

Извършването на СМР, като вид технологични работи включва:
- демонтаж керемиди, летвена скара, компроментирана (изгнила) дървена конструкция в участъците от покрива с пропадания;
- доставка и подмяна с нов иглолистен материал на компроментираната дървесина;
- наковаване на нова летвена скара;
- монтаж на керемиди и подмазване на капаци в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 3 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

Ремонт на покрива на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Киселево, община Брусарци 4
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261910      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий“ с. Киселево, община Брусарци.

Извършването на СМР, като вид технологични работи включва:
- демонтаж керемиди, летвена скара, компроментирана (изгнила) дървена конструкция в участъците от покрива с пропадания;
- доставка и подмяна с нов иглолистен материал на компроментираната дървесина;
- наковаване на нова летвена скара;
- монтаж на керемиди и подмазване на капаци в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 4 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

Ремонт на покрива на сградата на кметство с. Дондуково, община Брусарци 5
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261910      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Кметство с. Дондуково, община Брусарци

Извършването на СМР, като вид технологични работи включва:
- демонтаж керемиди, летвена скара, компроментирана (изгнила) дървена конструкция в участъците от покрива с пропадания;
- доставка и подмяна с нов иглолистен материал на компроментираната дървесина;
- наковаване на нова летвена скара;
- монтаж на керемиди и подмазване на капаци;
- измазване с вароциментова мазилка на комин в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 5 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

Ремонт и подмяна дограма в ДГ „Детелина“ с. Василовци, община Брусарци 6
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

ДГ „Детелина“ с. Василовци, община Брусарци

Извършването на СМР, като вид технологични работи включва:
- демонтаж на стара дървена дограма,
- доставка и монтаж на нови PVC прозорци и AL врати;
- измазване страници около врати и прозорци и последващо боядисване в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
10833.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 6 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция

II.2) Описание 1

Ремонт и подмяна дограма в ДГ „Мечо Пух“ с. Крива бара, община Брусарци 7
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45421000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

ДГ „Мечо Пух“ с. Крива бара, община Брусарци

Извършване на СМР, като вид технологични работи включва:
- демонтаж стара дървена дограма,
- доставка и монтаж на нови PVC прозорци и AL врати;
- измазване страници около врати и прозорци и последващо боядисване в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 7 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

„Полагане на два пласта хидроизолация на покрива на НЧ „Просвета 1891“ гр. Брусарци“ 8
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261420      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

НЧ „Просвета 1891“ гр. Брусарци“

Извършването на СМР, като вид технологични работи включва:
- почистване и подготовка на основата за полагане на хидроизолация;
- направа и полагане на битумен грунд;
- доставка и полагане на хидроизолация двупластова, като горния слой е с посипка, от битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 8 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

Полагане на два пласта хидроизолация на покрива на Помпена станция с. Дондуково, община Брусарци 9
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45261420      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

Помпена станция с. Дондуково, община Брусарци

Извършването на СМР, като вид технологични работи включва:
- почистване и подготовка на основата за полагане на хидроизолация;
- направа и полагане на битумен грунд;
- доставка и полагане на хидроизолация двупластова, като горния слой е с посипка, от битумна мушама 4 кг/м2 на газопламъчно залепване в рамките на договорения с Изпълнителя срок.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
8333.33      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 9 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

Ремонт на електрическата инсталация в СУ „Христо Ботев“ гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел. захранването на сградата 10
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45317000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG312

СУ „Христо Ботев“ гр. Брусарци

Ремонт на електрическата инсталация в СУ „Христо Ботев“ гр. Брусарци за подобряване електроподаването и ел. захранването на сградата. Трасето на кабел НН води началото си от ТП №5, находящ се в УПИ ХI, кв. 8 по плана на Брусарци, пресича улица „Падинска“ и продължава по тротоара на същата, след което пресича чрез сондаж в стоманена тръба ?108 мм. ул. „Георги Димитров“, продължава по десния тротоар на ул. „Г. Димитров“, пресича ул. „Ленин“ и ул. „Стара планина“, след което отново със сондаж в стоманена тръба ?108 мм пресича ул. „Георги Димитров“ до новото главно електромерно табло на границата на УПИ I-331, кв. 37
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
21719.17      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
12

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

На основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП, обособена позиция № 10 се възлага по реда, валиден за индивидуалната й стойност - чрез директно възлагане по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП. Участниците в настоящата обществена поръчка НЕ следва да подават оферти по тази обособена позиция.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Важимо само за обособена позиция №1:
За доказване наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, съответният Участник трябва да има валидна регистрация (вписване) в Централния професионален регистър на строителя, поддържан от Камарата на строителите в Република България, а за чуждестранни лица - в аналогичен регистър (съгласно националното им законодателство и при условията на взаимно признаване), за изпълнение на строежи от II-ра (втора) група, ІV-та (четвърта) категория, по смисъла на чл. 5, ал. 6, т. 2.4.1. и т. 2.4.2. от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ПРВВЦПРС), във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „а“ и буква „д“ от ЗУТ. За съответстващ с поставеното изискване и на основание чл. 9, ал. 7 от ПРВВЦПРС, Възложителят ще приеме и Участник, който е вписан за изпълнение на строежи от втора група и категория, по-висока от четвърта.
При подаването на офертата си, Икономическият оператор декларира съответствие с този от критериите за подбор и поставеното с него минимално изискване за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност, само като попълва изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел А „Годност“, поле първо - когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, респ. т. 1 - когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с първото поставено по-долу минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само като попълва изискуемата информация в Част IV, Раздел Б, поле първо - когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, респ. т. 2а - когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word, предоставяйки данни и информация относно: реализирания от него оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, съобразно конкретно изведената по-долу в т. 1 дефиниция.
2. При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с второто минимално изискване за икономическо и финансово състояние, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Б „Икономическо и финансово състояние“, поле второ - когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, респ. т. 5 - когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word.


Важимо само за обособена позиция №1:
1. През последните 3 приключили финансови години, в зависимост от датата, на която е създаден или е започнал дейността си, Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните му обороти, в размер на не по-малко от 830 000 лв.
Под „оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката“ ще се приема оборота от изпълнение на СМР или СРР – ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици в населени места и съоръженията към тях.
2. Всеки Участник, подаващ оферта в настоящата процедура, трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“ по смисъла на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, клауза „строител“.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. При подаването на офертата си, Участникът декларира съответствие с първото от минималните изисквания по-долу, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле първо - когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, респ. т. 1а) - когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word.
2. Участникът доказва съответствието си с второто поставеното минимално изискване, само посредством попълване на изискуемата информация в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел В „Технически и професионални способности“, поле второ - когато подава ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, респ. т. 9 - когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word.
3. Участниците доказват съответствието си с поставените в т. 3. и т. 4. минимални изисквания, единствено попълвайки съответните полета в Част IV „Критерии за подбор“, Раздел Г „Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ - когато подават ЕЕДОП, използвайки осигурената от Европейската комисия информационна система еЕЕДОП, респ. „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“ - когато подават ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр, подготвен с текстообработваща програма Word.


Важимо само за обособена позиция №1:
1. През предходните 5 години, считано от датата на подаване на офертата, Участникът трябва да е изпълнил минимум 2 строителни дейности, с предмет, идентичен или сходен с предмета на възлаганата обществена поръчка. Под „строителна дейност с предмет, идентичен или сходен“ с предмета на възлаганата обществена поръчка, следва да се разбира: изпълнение на СМР или СРР – ремонт и/или реконструкция и/или рехабилитация на улици в населени места и съоръженията към тях. Възложителят не поставя изискване за изпълнени от Участниците дейности с конкретен обем на дейността, който да се приема като идентичен или сходен с обема на настоящата обществена поръчка.
2. Участникът трябва да разполага с необходимите инструменти и техническо оборудване (строително оборудване, транспортни средства и механизация), които да позволяват изпълнение на дейностите от предмета на поръчката, в съответствие с изискванията на Техническата спецификация, в което число минимум:
- Багери - 2 бр.;
- Товарни автомобили/самосвали – 4 бр.;
- Автогрейдер – 1 бр.;
- Фреза – 1 бр.;
- Фугорез – 3 бр.;
- Автогудронатор - 1 бр.;
- Асфалтополагач – 1 бр.;
- Валяк вибрационен двубандажен – 1 бр.;
- Валяк – пневмоколесен – 1 бр.;
- Виброплоча – 1 бр.;
- Машина за запълване на пукнатини с горещо продухване и подгряване на пукнатината – 1 бр.;
- Мотометачка - 1 бр.;
- Цистерна – 1 бр.
3. Участниците следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на качеството по Стандарт EN ISO 9001:2015, или еквивалентен, с предметен обхват в областта на пътното/транспортното строителство.
4. Участващите в процедурата Икономически оператори следва да имат разработена, внедрена и сертифицирана система за управление на околната среда по Стандарт EN ISO 14001:2015, или еквивалент, с предметен обхват в областта на пътното/транспортното строителство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


Преди сключване на договора за възлагане на обществената поръчка и с цел обезпечаване изпълнението на дейностите, включени в обхвата му, определеният Изпълнител представя гаранция в размер на 3% от стойността му. Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора се оформя в два отделни документа: (1) гаранция за изпълнение на договора - в размер на 2 % от стойността му и (2) гаранция за гаранционно поддържане, в размер на 1 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение може да се представи в една от следните форми: (1) парична сума; (2) банкова гаранция; (3) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Определеният Изпълнител избира свободно формата на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка и тази за периода на гаранционна поддръжка.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

01/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

02/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Административна сграда на Община Брусарци, ет.2, Заседателна зала

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

I. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: (1) Участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1- т.7 и по чл. 55, ал.1, т.1- т.5 от ЗОП, възникнали преди или по време на провеждане на процедурата. По отношение условията на чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят има правото да не отстрани от процедурата Участник, при наличие на посоченото в нормата основание, ако се докаже, че Участникът не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката, съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанска дейност в държавата, в която е установен; По отношение условията на чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП, Участникът не трябва да е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност в областта на строителството, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; (2) Участник - Обединение от физически и/или юрид. лица, когато за член на обединението е налице някое от обстоятелствата за отстраняване по чл.54, ал.1,т.1-7 и/или по чл. 55, ал.1, т. 1-5 от ЗОП. (3) Участник, който е посочил, че ще използва подизпълнители и/или капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор при изпълнение на поръчката и за тях е налице някое от обстоятелствата за отстраняване по чл. 54, ал.1, т.1-7 и/или по чл.55, ал.1, т.1-5 от ЗОП. При подаване на офертата за участие, Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т.1-7 и/или по чл. 55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, чрез представяне на ЕЕДОП. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, при подаване на офертата за участие, за всеки член на обединението се представя отделен ЕЕДОП. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към Обединението, ЕЕДОП се подава и за Обединението. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор и/или че ще използва подизпълнители, при подаване на офертата за участие, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Участник, за когото са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1-7 и/или по чл. 55, ал.1, т.1-5 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност.
II. Участникът попълва Част ІІІ, Раздел Г на ЕЕДОП, предвид обстоятелството, че в Документацията по процедурата Възложителят е посочил специфични национални основания за изключване от участие в процедурата, с оглед което, в този Раздел на ЕЕДОП, Участникът трябва да декларира:
1. налице ли са или не по отношение на представляващото/щите го лице/а едно или повече от обстоятелствата по чл. 194-208, чл. 213а-217, чл. 219-252, чл. 254а-255а и чл. 256 - 260 от НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП);
2. налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
3. налице ли са или не спрямо него нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);
4. налице ли е спрямо него обстоятелство на свързаност с друг/и Участник/ци в процедурата по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП;
5. извършил ли е нарушение на забрана по чл. 101, ал. 9 или ал. 10 от ЗОП;
6. дали е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или дали е контролиран от лице, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, Участникът е регистриран в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение;
7. налице ли са спрямо Участника и/или представляващите го лица обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал. 1, т.4 от ЗОП, жалба може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 09/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва