Деловодна информация
00016
868 08/06/2020 (дд/мм/гггг)
да
да
08/06/2020 (дд/мм/гггг)
00016-2020-0010 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Априлци 000291627
кв.Ново село,ул.Васил Левски№109
Априлци BG315 5641 България
Марко Пенов - Гл.експерт Общинска собственост, обществени поръчки и транспорт +359 69582222
apriltsi1976@abv.bg +359 69582285

Интернет адрес/и

http://www.obshtina-apriltsi.com/

http://www.obshtina-apriltsi.com/


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.obshtina-apriltsi.com/
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

„Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “
71520000      
Услуги

Предмет на настоящата обществена поръчка „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “.
Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол по спазването на изискванията по чл. 169, ал.1 и 3 и чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ при изпълнение на предмета на поръчката. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти на територията на община Априлци за срок от 4 години.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
400000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
не

II.2) Описание 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
71520000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG315

община Априлци, област Ловеч

Предмет на настоящата обществена поръчка „Упражняване на строителен надзор и инвеститорски контрол по време на строителството на обекти на територията на община Априлци “.
Обект на поръчката е „предоставяне на услуги” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП, като избраният за изпълнител на обществената поръчка следва да извърши консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), контрол по спазването на изискванията по чл. 169, ал.1 и 3 и чл. 169б, ал. 1 от ЗУТ при изпълнение на предмета на поръчката. В рамките на настоящата обществена поръчка следва да бъдат извършени услуги, свързани с осъществяване на строителен надзор и инвеститорски контрол на обекти на територията на община Априлци за срок от 4 години.
Обхватът, обемът и изискванията към изпълнението на обществената поръчка са подробно описани и регламентирани в Техническите спецификации, неразделна част от настоящата документация.
Критериите по-долу
 
ДА Организация за качествено изпълнение на поръчката    50
Срок за изготвяне на окончателен доклад и технически паспорт    10
Цена
40
II.2.6) Прогнозна стойност
400000.00      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
48

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
не

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да притежава валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), съобразно изискванията на Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.
Деклариране- Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1), Раздел А: „Годност“ в т. 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Участниците, освен изискуемата информация, съгласно това поле в ЕЕДОП, следва да посочат и номера и срока на валидност на Удостоверението за извършване на строителен надзор.
Деклариране- Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Приложение № 1), Раздел А: „Годност“ в т. 2) При поръчки за услуги: Необходимо ли е специално разрешение или членство в определена организация, за да може икономическият оператор да изпълни съответната услуга в държавата на установяване? Участниците, освен изискуемата информация, съгласно това поле в ЕЕДОП, следва да посочат и номера и срока на валидност на Удостоверението за извършване на строителен надзор.
Доказване – При сключване на договора избраният изпълнител представя Заверено копие на валиден Лиценз, издаден от министъра на регионалното развитие и благоустройството (съобразно изискванията на ЗУТ, в редакция до ДВ бр. 82 от 26.10.2012 г.) или валидно Удостоверение за упражняване на строителен надзор, издадено от началника на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).
Забележка: Лицензът/удостоверението за упражняване на строителен надзор, издадени по реда на ЗУТ следва да бъде валиден/валидно/ за срока на изпълнение на поръчката. Ако датата му на валидност е преди датата на завършване на строителството/ ориентировъчно м. октомври 2022 г./ следва да бъде представена декларация за осигуряване на токова удостоверение или подновяване на същото.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

1. Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

1.Участникът трябва да притежава валидна застраховка „Професионална отговорност“, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, за лица регистрирани на територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
За участник, установен/регистриран в РБългария, застраховката „Професионална отговорност”, следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ за упражняване на строителен надзор, покриваща минималната застрахователна сума за консултант, извършващ строителен надзор за строежи първа категория по чл. 137, ал. 1, т. 1, от ЗУТ, в размер на 300 000 лв., съгласно чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Деклариране: Участникът попълва поле 5 на раздел Б: Икономическо и финансово състояние в Част IV: „Критерии за подбор“ от ЕЕДОП. Участниците, освен изискуемата информация, съгласно това поле в ЕЕДОП, следва да посочат и номера и срока на валидност на застраховката, името на застрахователя и застрахователната стойност.Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на валидна застраховка „Професионална отговорност“, в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни. Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи поисканите от възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.
Забележки:
За участник установен/регистриран извън РБългария, застраховката за професионална отговорност следва да бъде еквивалент на тази по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, но направена съгласно законодателството на държавата, където е установен/регистриран участникът.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност” се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва дейности по упражняване на строителен надзор, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата.2. Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, съгласно предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 3. Участникът да има внедрена система за управление на околната среда , съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, съгласно предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.

1. Участникът следва да е изпълнил дейности с предмет, идентичен или сходен с тези на поръчката, за последните три години от датата на подаване на заявлението или на офертата.*Забележка:. Идентични или сходни с предмета на обществената поръчка са :
Изпълнение на дейности по строителен надзор на следните видове обекти, които следва да са въведени в експлоатация:
1. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на пътища и/или улици, и/или транспортни мрежи, и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура;
2. минимум един обект за строителство и/или благоустрояване, и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на площади и/или междублокови пространства, и/или спортни площадки, и/или детски зони, и/или площадки за игра, и/или някой от посочените в Приложение №2, т.10 към Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (Видовете озеленени площи за обществено ползване или със специфично предназначение са: паркове, градини, улично озеленяване, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми, зоопаркове, защитни насаждения, атракционни паркове, аквапаркове, включително мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура за тяхното обслужване, както и разположените в тях (в зависимост от предназначението им) мемориални обекти, увеселителни обекти и открити обекти за спортни и културни дейности).
3. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на сгради и/или съоръжения за обществено обслужване съгласно Приложение №2, т.1?9 към Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
4. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на жилищни сгради;
5. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на електроснабдителни и/или електронни съобщителни мрежи, и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура;
6. минимум един обект за строителство и/или рехабилитация, и/или реконструкция, и/или основен ремонт на ВиК мрежи и/или съоръжения към тях на техническата инфраструктура.
* Допустимо е обектите по т. 2, 5 и 6 да са част от един по-общ обект.
Деклариране: Участникът попълва поле 1б) от раздел В: Технически и професионални способности в Част IV: „Критерии за подбор“ ЕЕДОП – Списък на реализирани дейности с идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка“, където правят описание на изпълнените от тях услуги през определения от възложителя период с посочване на услугите, сумите, датите и получателите.
Доказване: При сключване на договора, участникът избран за изпълнител следва да представи документи (референции, удостоверения за добро изпълнение и др.), удостоверяващи изпълнените дейности, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, съобразно декларираното в ЕЕДОП и които документи съдържат: информация за извършеният строителен надзор, за стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 2 Участникът да има внедрена система за управление на качеството, съгласно стандарта EN ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват, съгласно предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните........Продължава в Раздел VI 3 Допълнителна информация
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Открита процедура
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

14/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

10/01/2021 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

15/07/2020 (дд/мм/гггг)   13:00 (чч:мм)

Общинска администрация Априлци, гр.Априлци , ул.Васил Левски №109

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

Деклариране - При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в e ЕЕДОП , попълнен в съответната част, а именно раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление в Част IV: „Критерии за подбор“ e ЕЕДОП, с посочване на информация относно стандарта, дата на издаване и дата на валидност на сертификата , наименование на сертифициращия орган.
Доказване – При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи и доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2015 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителния надзор в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.
3.Участникът да има внедрена система за управление на околната среда , съгласно стандарта EN ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват, съгласно предмета на поръчката. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. Като в този случай участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните.
Деклариране - При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП, участникът декларира съответствието с посочения критерии за подбор в e ЕЕДОП , попълнен в съответната част, а именно раздел Г: Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление, в Част IV: „Критерии за подбор“ e ЕЕДОП, с посочване на информация относно стандарта, дата на издаване и дата на валидност на сертификата , наименование на сертифициращия орган.
Доказване – При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП или преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител да представи и доказателства за наличие на внедрена система за управление на качеството по стандарт ISO 14001:2015 или еквивалент, с предметен обхват в областта на строителния надзор в случай, че данните не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197-199 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2
Комисия по защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
www.cpc.bg +359 29807315

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва