Деловодна информация
00541
РД 2400 - 374 08/06/2020 (дд/мм/гггг)
не
00541-2020-0002 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка

Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Община Бяла 000093435
ул. Андрей Премянов № 29
Бяла BG331 9101 България
Елка Добрева +359 05143-2379
mayor@byala.org +359 05143-2335

Интернет адрес/и

http://www.byala.org

http://e-obp.eu/bp/Byala


I.2) Съвместно възлагане

НЕ
      
НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://e-obp.eu/bp/Document/%7BF3F147C7-73C4-4D6C-8233-AF9881215047%7D
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Горепосоченото/ите място/места за контакт
НЕ  
НЕ 

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

Изпълнение на СМР по проект: „Подобряване средата на живот в община Бяла, чрез изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“ ОП - 7
45000000      
Строителство

Предметът на поръчката включва изпълнение на СМР по изграждане на парк в гр. Бяла и детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново,
Поръчката е разделена на две обособени позиции.
Обособена позиция № 1 „Изграждане на парк в гр. Бяла“
Паркът в гр. Бяла е с приблизителна площ от 1,6дка. В парка е предвидено изграждане на детска площадка. Детската площадка е комбинирана като цялата и площ е 280 м2, а игралната площ 122,7 м2.
Обособена позиция № 2 „Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“
Детската площадка в село Дюлино е с площ 129 м2 .
Детската площадка в село Горица е с площ 84 м2 .
Детската площадка в село Господиново е с площ 99.6 м2
Върху детските площадки ще бъдат разположени детски съоръжения.
II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
336383.59      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)
II.1.6) Информация относно обособените позиции
да
всички обособени позиции

II.2) Описание 1

„Изграждане на парк в гр. Бяла“ 1
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

град Бяла, ул. „Черноморка“

Поръчката включва: Изпълнение на СМР по изграждането на градски парк, заемащ площ от приблизително 1,6дка, част от УПИ XLIV, кв.39 в гр. Бяла. Това е последен етап от поредица рекреационни съоръжения, които Община Бяла е изградила към настоящия имот, една част от които са спортно игрище, открита фитнес площадка и др. Теренът е в непосредствена близост до градския стадион „Черноморец“ и паркът се явява естествен завършек на спортно-рекреационния център.
В парка е предвидено изграждане на детска площадка.
Детската площадка е комбинирана и заема североизточната част на парка. Цялата й площ е 280 м2, а игралната площ 122,7 м2. В нея са обособени зони за деца от 0 до 3 години и от 3 до 12 години. Нормативно за площадката са осигурени два входа, и същата е обезопасена с предпазна ограда във всички посоки.
Основните СМР се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Изкопни работи; 3. Кофражни работи; 4. Бетонови работи; 5. Армировъчни работи; 6. Метална конструкция за пергола; 7. Направа на улично, парково осветление и ел. инсталация; 8. Площадков водопровод и канализация, дъждовно канализационно отклонение, поливна система; 9. Озеленяване; 10. Доставка и монтаж на детски съоръжения; 11. Изпълнение на шлайфана армирана бетонова настилка с дебелина 12 см.; 12. Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка; 13. Вертикално планиране – настилки, огради.
Обектът е IV категория, съгласно Чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „г“ от ЗУТ.
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
249844.38      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Проект: BG14MFOP001-4.014-0002. Продължава в Раздел II.2.14 Допълнителна информация

Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“. Договор № МДП – ИП – 01 – 13 от 13.04.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма морско дело и рибарство 2014 – 2020.

II.2) Описание 1

„Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“ 2
II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
45000000      
II.2.3) Място на изпълнение
BG331

Територията на Община Бяла - с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново

Поръчката включва: Изпълнение на СМР по изграждането на детска площадка в УПИ VI, кв. 14, по плана на с. Дюлино, Община Бяла, детска площадка в УПИ III, кв. 6, по плана на с. Горица, Община Бяла и детска площадка в УПИ XVIII - 204,206 , кв. 13, по плана на с. Господиново, Община Бяла.
Детската площадка в село Дюлино е с площ 129 м2 и съдържа следните детски съоръжения:
- Люлка с две места, едното от които е за деца от 0 до 3 г. – достъпно съоръжение за деца в неравностойно положение.
- Пързалка за деца от 3 до 12 г.
- Клатушка за деца от 0 до 3 г. - достъпно съоръжение.
- Пейка с маса – достъпно съоръжение.
- Две самостоятелни пейки, кош за отпадъци.
Детската площадка в село Горица е с площ 84 м2 и съдържа следните детски съоръжения:
- Люлка с две места, едното от които е за деца от 0 до 3 г. – достъпно съоръжение за деца в неравностойно положение.
- Пързалка за деца от 3 до 12 г.
- Клатушка за деца от 0 до 3 г. - достъпно съоръжение.
- Пейка с маса – достъпно съоръжение.
- Две самостоятелни пейки, кош за отпадъци.
Детската площадка в село Господиново е с площ 99.6 м2 и съдържа следните детски съоръжения:
- Люлка с две места, едното от които е за деца от 0 до 3 г. – достъпно съоръжение за деца в неравностойно положение.
- Пързалка за деца от 3 до 12 г.
- Клатушка за деца от 0 до 3 г. - достъпно съоръжение.
- Пейка с маса – достъпно съоръжение.
- Две самостоятелни пейки, кош за отпадъци.
Основните СМР се изразяват в: 1. Подготвителни работи; 2. Изкопни работи; 3. Кофражни работи; 4. Бетонови работи; 5. Армировъчни работи; 6. Доставка и монтаж на детски съоръжения; 7. Изпълнение на шлайфана армирана бетонова настилка с дебелина 12 см.; 8. Доставка и монтаж на ударопоглъщаща каучукова настилка; 9. Вертикално планиране – настилки, огради.
Обектът е V категория, съгласно Чл. 137, ал. 1, т. 5, буква „а“ от ЗУТ.
Забележка: За обособена позиция № 2 ценово предложение не трябва да превишава и стойностите по отделни детски площадки, както следва:
1. „Детска площадка в с. Дюлино“ - 36 405,09 (Тридесет и шест хиляди четиристотин и пет лева и девет стотинки) лева без ДДС;
2. „Детска площадка в с. Горица“ - 19 900,56 (Деветнадесет хиляди деветстотин лева и петдесет и шест стотинки) лева без ДДС;
3. „Детска площадка в с. Господиново“ - 30 233,56 (Тридесет хиляди двеста тридесет и три лева и петдесет и шест стотинки) лева без ДДС;
Критериите по-долу
 
НЕ  
Цена
II.2.6) Прогнозна стойност
86539.21      BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
8

не


II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)

или  / 

II.2.10) Информация относно вариантите
не
II.2.11) Информация относно опциите
не


II.2.12) Информация относно електронни каталози
НЕ
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
да
Програма за морско дело и рибарство 2014-2020, Проект: BG14MFOP001-4.014-0002. Продължава в Раздел II.2.14 Допълнителна информация

Стратегия за ВОМР на МИРГ Български черноморски сговор Бяла - Долни чифлик - Аврен, Мярка 3 „Подкрепа за инфраструктура и дейности за подобряване средата на живот и опазване на околната среда чрез ефективно използване на екологичните дадености“. Договор № МДП – ИП – 01 – 13 от 13.04.2020г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програма морско дело и рибарство 2014 – 2020.
 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри 

Участникът трябва да има регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж: За Обособена позиция № 1 „Изграждане на парк в гр. Бяла“ – ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ, ЧЕТВЪРТА ГРУПА , За Обособена позиция № 2 „Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“ - ПЕТА КАТЕГОРИЯ, ПЪРВА ГРУПА, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, в която попада обекта.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Доказване:
Участникът попълва раздел А: „Годност“ в Част IV: „Критерии за подбор“ от Единен европейски документи за обществени поръчки.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, доказване на обстоятелството, че същият е вписан в ЦПРС към Строителната камара за изпълнение на строежи от категорията строеж, в която попада обекта на поръчката, освен ако няма електронен достъп до базите данни – за повече информация: http://register.ksb.bg. Възложителят ще изиска, в случай, че участникът, определен за изпълнител е чуждестранно лице, същото да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, издадени от компетентен орган на държава-членка на ЕС, или на друга държава – страна по Споразумението за ЕИП, доказващи вписването на участника в съответен регистър на тази държава. Съгласно чл. 112, ал. 1, т. 4 от ЗОП избраният изпълнител трябва да представи документ, издаден от компетентен орган, който удостоверява, че съответната регистрация е извършена.
III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
НЕ

Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” на лицето/лицата, което/които ще изпълняват строителството.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за застраховка „Професионална отговорност“ се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва строителство, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, участникът декларира съответствието с поставеното изискване, като попълва ЕЕДОП – в електронен вид, Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и финансово състояние, като се прави точно позоваване на документа, в т.ч. номер, дата и обхват. Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал.1 от ЗУТ не се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи: Доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност“


Участникът, следва да има и да поддържа за целия период на изпълнение на договора за обществена поръчка, валидна застраховка „Професионална отговорност в строителството” на лицето/лицата, което/които ще изпълняват строителството, съгласно изискванията на чл. 171, ал. 1 от ЗУТ, с минимална застрахователна сума, съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство за категорията строителство, съобразно строежа предмет на поръчката, за лица регистрирани на територията на Република България или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със законодателството на държавата в която са установени.
Минималната застрахователна сума за строител е както следва:
За Обособена позиция № 1 „Изграждане на парк в гр. Бяла“ – За строежи ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ - 100 000,00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 4 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство
За Обособена позиция № 2 „Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново“ - За строежи ПЕТА КАТЕГОРИЯ - 70 000,00 лева, съгласно чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителство
III.1.3) Технически и професионални възможности 
НЕ

1. Участникът да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, за последните 5 /пет/ години, считано от датата на подаване на офертата.
ДОКАЗВАНЕ: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1 ЗОП участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор в ЕЕДОП в електронен вид (еЕЕДОП), попълнен в съответната част, а именно: Част IV: „Критерии за подбор“, Раздел В: „Технически и професионални способности“.
* Забележка: Строителството се счита за изпълнено, когато за обекта има съставен и подписан Констативен акт обр. 15 или друг документ за предаване и приемане на строежа от Възложителя!
При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители изискването се доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени ще изпълняват строителство.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката.
ДОКАЗВАНЕ:Участниците предоставят информация, удостоверяваща съответствие с минимално поставените изисквания в Част ІV, Раздел В, част „Образователна и професионална квалификация“ от ЕЕДОП. При подаване на офертата съответствието с изискването се декларира само в ЕЕДОП. Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 ЗОП, или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, а именно: Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 6 от ЗОП, както и документи, които доказват професионалната компетентност на лицата.


По т. 1.
Изискване за Обособени позиции № 1 Изграждане на парк в гр. Бяла
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнените дейности.
Забележка: Под дейности с предмет, сходен с този на поръчката, следва да се разбират: СМР по изграждане и/или реконструкция, рехабилитация и/или ремонт на озеленена площ и/или парково пространство.
Изискване за Обособена позиция № 2 Изграждане на детски площадки в с. Дюлино, с. Горица и с. Господиново
Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност за строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката. Възложителят не поставя изискване към обема на изпълнените дейности.
Забележка: Под дейности с предмет, сходен с този на поръчката, следва да се разбират: СМР по изграждане на нови детски и/или спортни площадки за игра на открито и/или основно обновяване (реконструкция, рехабилитация и/или основен ремонт) на съществуващи детски и/или спортни площадки за игра на открито.
По т. 2 Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на строителството, както следва:
Технически ръководител – отговарящ на изискванията на чл. 163а, ал. 4 от ЗУТ –лице с професионален опит минимум 3 /три/ години;
Отговорник по контрола върху качеството - правоспособност за контрол върху качеството на изпълнение на строителството, за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалент - за чуждестранни участници.
Координатор по безопасност и здраве - да притежава валидно удостоверение за Координатор по безопасност и здраве в строителството, съгласно Наредба №2/22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи или еквивалент - за чуждестранни участници.
Изискването по т. 2 е валидно и за двете обособени позиции
Едно лице, предложено от участниците за изпълнение на строителството може да съвместява длъжности.
Участникът може да посочи и други експерти, които да включи при изпълнението на поръчката.
Уточнение: При използването на експерти - чуждестранни лица, доказването на съответствие с поставените изисквания за образователно - квалификационна степен се удостоверява и с посочване на еквивалентни на изброените по-горе специалности.
Под „еквивалентна образователна степен“, „еквивалентно образование” или „еквивалентна специалност” следва да се разбира, придобита образователна степен, образование или специалност, приравнени към посочените съгласно действащото законодателство.
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
НЕ
НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
НЕ


1. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, предоставя гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 % (Два процента ) от стойността на договора без ДДС, със срок на валидност минимум срока за изпълнение на договора, увеличен с 30 дни. Представя се във форма по избор, съгласно чл.111, ал.5 от ЗОП. Условията и сроковете за задържане или освобождаване са уредени в проекта на договор.
2. Възложителят превежда 40 % (четиридесет процента) аванс на изпълнителя от стойността на договора, след представяне на фактура от Изпълнителя и гаранция за авансово предоставени средства /ГАПС/. ГАПС е за размера на предоставените средства и се освобождава до три дни след връщане или усвояване на аванса. ГАПС се представя по избор на Изпълнителя във форма, съгл. чл.111,ал.5 ЗОП.
3. Условията, размерът и начинът на плащане са посочени в проекта на договор.
III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
НЕ
 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

Публично състезание
НЕ

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

НЕ
    
  

НЕ
НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

НЕ

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2


(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

30/06/2020 (дд/мм/гггг)   17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

   
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

28/10/2020 (дд/мм/гггг)
или

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

01/07/2020 (дд/мм/гггг)   11:00 (чч:мм)

Заседателна зала в сградата на общинска администрация, находяща се в гр. Бяла, област Варна, ул. "Андрей Премянов" № 29

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

не


VI.2) Информация относно електронното възлагане 

НЕ
НЕ
НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

От участие в процедурата се отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
Възложителят ще острани от участие в процедурата и:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълнил друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;
2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
а) предварително обявените условия на поръчката;
б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, соц. и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към чл. 115 ЗОП;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП;
4. участници, които са свързани лица;
5. участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност;
6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10 от ЗОП;
7. участник, за когото е налице обстоятелството по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако са налице изключенията по чл. 4 от същия закон;
8. участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;
9. други случаи, посочени в документацията за обществена поръчка;
ВАЖНО!!! Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП), подписан с електронен подпис от всички задължени лица. Когато е приложимо еЕЕДОП се представя и за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката. Информацията относно липсата или наличието на основанията за отстраняване се декларират в Част III от ЕЕДОП.
Органи, от които може да се получи информация за задължения, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Р България и относими към предмета на поръчката, както следва: Относно задължения, свързани с данъци и осигуровки: НАП, интернет адрес: www.nap.bg; Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: Министерство на околната среда и водите, интернет адрес: www5.moew.government.bg; Относно задължения, свързани със закрила на заетостта и условията на труд: Министерство на труда и социалната политика, интернет адрес: www.mlsp.government.bg; Агенция по заетостта, интернет адрес: www.az.government.bg; ИА „Главна инспекция по труда“, интернет адрес: www.gli.government.bg.
Забележки: Навсякъде където в обявлението и/или в документация и/или в количествените сметки и/или в техническите спецификации, където е посочено стандарт, модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете „или еквивалентно/и”.
Посоченото условие в раздел II.1.6) да се разбира, че Участниците могат да подават оферти за една или повече обособени позиции.
За определяне пазарната стойност на поръчката Община Бяла е провела пазарни консултации. Резултатите от проведените пазарни консултации са публикувани в „Профил на купувача“ на Община Бяла на следния адрес: http://e-obp.eu/bp/Document/%7BC4FA2BE4-F718-48B2-B9DE-2C0A2E86C020%7D

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София 1000 България
cpcadmin@cpc.bg +359 29884070
http://www.cpc.bg +359 29807315
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
VI.4.3) Подаване на жалби

Съгласно чл. 197, ал.1, т.4 от ЗОП жалба може да се подава от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 08/06/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони


1моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2в приложимите случаи
3моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4ако тази информация е известна
5моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6доколкото информацията е вече известна
7задължителна информация, която не се публикува
8информация по избор
9моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16
17задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва